Титульний аркуш

29.04.2019    
(дата реєстрації емітентом електронного документа)    
215    
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)    
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Директор       Ткач Олексiй Юхимович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне пiдприємство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 13533086
4. Місцезнаходження емітента 84322 Донецька область д/н м.Краматорськ вулиця Шкiльна, буд 117
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0626) 440022 (0626) 440022
6. Адреса електронної пошти office@nord.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) . .
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://www.nord.ua/press/docs/   29.04.2019
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X
7. Судові справи емітента. X
8. Штрафні санкції емітента. X
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X
1) інформація про органи управління; X
2) інформація про посадових осіб емітента; X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X
2) інформація про розвиток емітента; X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; X
4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X
інформація про наглядову раду; X
інформація про виконавчий орган; X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X
повноваження посадових осіб емітента. X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: X
1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
3) інформація про зобов'язання емітента; X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X
Примітки Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ 875227
3. Дата проведення державної реєстрації 15.06.1993
4. Територія (область) Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 627000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 27.51 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДIВ"
28.13 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ПОМП I КОМПРЕСОРIВ"
46.43 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПОБУТОВИМИ ЕЛЕКТРОТОВАРАМИ Й ЕЛЕКТРОННОЮ АПАРАТУРОЮ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ЗАПИСУВАННЯ, ВIДТВОРЮВАННЯ ЗВУКУ Й
10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ КБ Приватбанк
2) МФО банку 335496
3) Поточний рахунок 26003051602001
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АТ КБ Приватбанк
5) МФО банку 335496
6) Поточний рахунок 26003051602001

12. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменуванняТОВ НОРД - Пласт
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ30393765
4) місцезнаходженням. Докучаївськ, вул. Iндустрiальна, буд.4
5) описЧастка власностi , що належить АТ "НОРД" станом на 31.12.2018р - 85% Пiдприємство припинило виробничу дiяльнiсть пластмасових виробiв. Поновлювати виробничу дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ Спортивний клуб настiльного тенiсу - НОРД
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ30952871
4) місцезнаходженням. Донецьк, пр.Жуковського, буд.2
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" на 31.12.2018р. - 90%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ НОРД-Сервiс
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ22108206
4) місцезнаходженням. Ужгород, вул. Лаврищева, буд.41
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" - 51%. Пiдприєство здiйснює звичайну господарську дiяльнiсть та отримує прибуток
1) найменуванняТОВ НОРД-Сервiс
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ24188511
4) місцезнаходженням.Луганськ, вул.Херсонська, 22А
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" становить 51%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ НОРД-Комп ютер
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ30188903
4) місцезнаходженням. Донецьк, пр. Жуковського, буд.2
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" на 31.12.2018р. - 75%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ Кiнотавр
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ30872758
4) місцезнаходженням. Донецьк, вул. Артема, буд.123
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" - 50%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ ЗЕВС-НОРД
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ30847634
4) місцезнаходженням. Донецьк, пр. Жуковського, буд.2
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" 84%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ Трiбо
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ31018788
4) місцезнаходженням.Краматорськ, вул. Шкiльна, буд.117
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" 100%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ НОРД-Телеком
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ30952948
4) місцезнаходженням.Донецьк, пр. Жуковського, буд.2
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" - 95%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ Донбас-Плюс
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ31471849
4) місцезнаходженнясмт.Макарiв, Київська область, вул.Ватутина, буд.65
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" - 29%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменуванняфiлiя ПАТ "НОРД" "Виробництво з випуску електропобутової техніки" у спеціальній економічній зоні "Донецьк"
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 83117 Донецька область д/н Донецьк вул.Кобзаря, буд. 2А
3) описОсновний вид діяльності - випуск побутових одно i двокамерних холодильників i морозильників. На даний час виробнича діяльність не ведеться у звязку із знаходженням виробничих побужностей на непідконтрольній території України

16. Судові справи емітента

N з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи
1 2 3 4 5 6 7 8
1905/23/18Господарський суд Донецької областіАТ НОРДДонецька міська радад/вСтягнути 3% річних, інфляції в сумі 6 324 680 грн. за неналежне виконання відповідачем своїх обов'язків за договором купівлі-продажу від 24.07.2013р. в частині повної та своєчасної оплатиПозовні вимоги задоволені повністю. Судовий розгляд закінчений
ПриміткиВідкрите виконавче впровадження
2805/2251/17-аДонецькій окружний адміністративний судАТ НОРДДержавна податкова інспекція в Ленінському районі м. Донецька Головного Управління Міндоходів в Донецькій областіГоловне управління Державної казначейської служби України в Донецькій областіЗобов'язати відповідача повернути на рахунок позивача помилково сплаченого податку на нерухоме майно в сумі 264 969 грн.Позовні вимоги задоволені повністю. Судовий розгляд закінчений
ПриміткиЗгідно виконавчого впровадження належна сума зарахована на рахунок АТ НОРД у повному розмірі
3200/14855/18-аДонецькій окружний адміністративний судУправління Пенсійного Фонду України у м. КраматорськАТ НОРДд/вСтягнути з відповідача заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в сумі 1 044 167 грн.Розгляд справи призначений на 09.04.2019р.
Приміткид/в

17. Штрафні санкції емітента

N з/п Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання
1 2 3 4 5
10010064403 22.03.2018ГУ ДФС у Донецькій областіштрафсплачено в повному розмірі
ПриміткиПорушення ПКУ в частині граничних строків реєстрації податкових накладних на суму 67910,89грн.
20010764207 24.05.2018ГУ ДФС у Донецькій областіштрафсплачений в повному обсязі
ПриміткиПорушення ПКУ в частині строку сплати суми грошового зобовязання з орендної плати у сумі 2077,07грн
30085624605 24.07.2018ГУ ДФС у Донецькій областіштрафсплачений у повному обсязі
ПриміткиПорушення норм ПКУ в частині строку сплати суми грошового зобовязання з орендної плати з юридичних осіб у сумі 22,28грн.
40060494802 26.09.2018ГУ ДФС у Донецькій областіштрафсплачено в повному обсязі
ПриміткиПорушення строку сплати суми грошового зобовязання з орендної плати у сумі 5661,59 грн.
549374704 06.10.2018ГУ ДФС у Донецькій областіштрафсплачено в повному обсязі
ПриміткиПорушення строку сплати суми грошового зобовязання з плати за землю у сумі 391,36 грн.
60036584403 27.08.2018ГУ ДФС у Донецькій областіштрафсплачено в повному обсязі
ПриміткиПорушеннягранічних строків реєстрації податкових накладних у сумі 728,52 грн.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Організаційна структура АТ "НОРД" передбачає наявність наступних структурних підрозділів:
- цех № 1, де здійснюється остаточне складання, випробування i пакування холодильних приборів;
- цеха № 4, 6, 7, 16, 21, 25, виробництво №29, де здійснюється виробництво деталей, вузлів, приладів автоматики та інших комплектуючих виробів, здійснюється фарбування, пакування, штампування;
- ділянка цеху № 4 забезпечує виготовлення електроводонагрівачів;
- цеха № 15, 12 здійснює обслуговування основного і допоміжного виробництва (автотранспортом, енергоносіями тощо);
- заготівельне виробництво № 2 (сел. Молодіжне), виробництво з виготовлення пластмасових деталей (м. Докучаєвськ),де здійснюється виготовлення камер для холодильників, корпусів для кошиків, лиття деталей з пластмас для продукції підприємства;
- виробництво газової та електропобутової апаратури, де здійснюється складання газових, електричних та комбінованих плит, випробування та їх пакування;
- виробництво торговельного холодильного обладнання і промислових кондиціонерів забезпечує збирання продукції, її перевірку та пакування;
- ділянка з виробництва печатної продукції забезпечує підприємство печатною продукцією власного виробництва: паспорти продукції, пам'ятки та інше;
- ділянка розливу води (с. Соснове) здійснює видобуток і розлив води у пляшки;
- цех № 28, що забезпечує громадським харчуванням.
В наслідок того, що основні виробничі потужності підприємства знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО), з 01 серпня 2016 року припинена господарську діяльність на виробничому майданчику в м. Донецьк, сел. Молодіжне, м. Докучаєвськ та законсервовані основні засоби. Також не відновлювалась виробнича діяльність на ділянці у с. Соснове. Тому, змін в організаційній структурі підприємства відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників(осіб)- 6.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом(осіб) - 0.
Чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0.
Фонд оплати праці - 13 тис.грн.
В порівнянні з 2017 роком фонд оплати праці збільшився на 13 тис. грн. Збільшення фонду оплати праці відбулось за рахунок нарахування заробітної плати робітникам підприємства.
Кадрова політика АТ "НОРД" завжди передбачала мобільність робочої сили, тобто підвищення кваліфікаційного рівня персоналу, одержання суміжної професії робітників, розширення сфери сполучення професій i зон обслуговування, підвищення гнучкості при використанні робочої сили, оптимізація розміщення робочих місць та інше. Для забезпечення поставленої мети на пiдприємствi функцiонує система професiйного навчання кадрiв.
Навчання кадрiв на пiдприємствi зазвичай проводиться протягом трудової дiяльностi працiвникiв з метою послiдовного розширення й поглиблення їхніх знань, умінь i навичок відповідно до вимог виробництва.
В Акцiонерному Товариствi "НОРД" дiють наступнi види професiйного навчання кадрiв:
- первинна професiйна пiдготовка робiтникiв;
- перепiдготовка робiтникiв;
- пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв;
- пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i фахiвцiв.
У зв'язку з тим, що з 01 серпня 2016 року прийняте рішення Наглядовою радою АТ "НОРД" про припинення своєї господарської діяльності на виробничому майданчику за адресою: м. Донецьк, проспект Жуковського, будинок 2 в результаті неможливості вести господарську діяльність на тимчасово непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Тому операційної потреби проводити професійне навчання працівників підприємства, у т.ч. первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів не було.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
АТ "НОРД" не належить до будь-яких об'єднань
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
АТ "НОРД" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями та пiдприємствами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не мали мiсце.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облік на пiдприємствi у 2018 році здiйснювався згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 року № 996-ХIV i Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в реєстрах бухгалтерського облiку. На пiдприємствi видано наказ №4 вiд 03.01.2013 року "Про організацію бухгалтерського облiку й облікової політики підприємства". У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося, Товариство вело бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишалися незмiнними протягом всього року.
Керiвник товариства несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 року № 996-ХIV.
Відповідно до пункту другого статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Заява про відповідність.
АТ "НОРД" обрало дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012 року. Надалі фінансову звітність за 2012 та 2013 роки було трансформовано у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). При складані фінансової звiтностi Товариство дотримується принципів безперервності дiяльностi підприємства, автономності, повного висвітлення, послiдовностi, історичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходів i витрат, нарахування, превалювання змісту над формою, обачності i принцип єдиного грошового вимірника.
Основні засади облікової політики підприємства.
Функціональною валютою і валютою представлення є гривня.
Визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюють відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт основних засобів.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом.
Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.
Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів.
Нарахування накопиченої амортизації засобів здійснюється прямолінійним методом.
Товарно-матеріальні цінності визнають, оцінюють та обліковують згідно з вимогами МСБО 2 "Запаси". Готову продукцію та незавершене виробництво відображають в фінансовому обліку та балансі за фактичною виробничою собівартістю. Оцінку вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, МШП, інших виробничих запасів і готової продукції здійснюють за методом ФІФО.
Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги приймається оцінка за чистою реалізаційною вартістю.
Резерв сумнівних боргів формується виходячи із платоспроможності окремих дебіторів.
Для всіх видів довгострокової і поточної заборгованості, які не є заборгованістю за продукцію, товари, роботи і послуги резерв сумнівних боргів не створюється і оцінка їх застосовується за первісною вартістю.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох місяців.
Товариство застосовує форми та системи оплати праці згідно з умовами передбаченими Колективним договором.
Створюється забезпечення майбутніх витрат на виплату відпускних згідно МСБО 19 "Виплати працівникам".
Потенційні активи не визнаються у фінансовій звітності. Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібне вибуття ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди є мало ймовірною.
Створення забезпечення непередбачених зобов'язань згідно МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", існування яких підтвердиться невизначеними майбутніми подіями, не повністю контрольованими Товариством, а саме судові справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеним.
Визначення та відображення в обліку доходів здійснюється відповідно до МСБО 18 "Дохід". Дохід від надання послуг в фінансовому обліку відображається в момент його виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операцій надання послуг на дату балансу.
Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України. Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються по всіх тимчасових різницях за методом балансових зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток відображаються по всіх тимчасових різницях, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, за винятком випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті первісного відображення гудвілу, активу або зобов'язання за операцією, що не являє собою об'єднання компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи на збиток.
Затверджено розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, підприємств та організацій, робочий план рахунків.
В разі придбання Товариством своїх акцій вартість придбання, включаючи відповідні витрати на проведення операції, за вирахуванням податку на прибуток вираховується із загальної суми капіталу як власні викуплені акції до моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцій отримана сума включається до складу капіталу.
Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з суми капіталу на звітну дату тільки якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди розкривається у звітності, якщо вони були запропоновані або оголошені після звітної дати, але до дати затвердження фінансової звітності до випуску.
Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан Товариства на звітну дату (коригуючи події), відображені у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються у примітках до фінансової звітності, якщо вони є істотними.
Істотними вважаються події сума яких перевищує 1% від валюти балансу, станом на 31 грудня звітного періоду.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
АТ "НОРД" - виробник побутових і промислових холодильних приладів, газових, електричних та комбінованих плит і водонагрівачів.
Продукцією, частка якої в реалізації складає 10 і більше відсотків, є побутові холодильні прибори. У 2018 році виготовлення продукції не здійснювалось внаслідок того, що основні виробничі потужності підприємства продовжують знаходитись на непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).
Темп росту до випуску холодильників i морозильників становить:
-2018 рік - випуск не здійснювався;
-2017 рік - випуск не здійснювався;
-2016 рік - 12,0% (випуск склав 19520 одиниць) ;
-2015 рік - 47,9% (випуск склав 162781 одиниць);
-2014 рік - 84,3% (випуск склав 339897 одиниць).
Виручки від реалізації продукції у поточному році не було. Експорту продукції немає.
Реалізація продукції Акціонерного товариства "НОРД" зазвичай залежить від сезону. Найбільший обсяг реалізації продукції припадає на лiтнi місяці, а найнижчий - на зимовий період. Динаміка відвантаження холодильників i морозильників за чотири останні роки складає:
У 2018 році: реалізації не було
у 2017 році: 1-й квартал - 2 од.
2-й квартал - 3 од.
3-й квартал - реалізації не було
4-й квартал - реалізації не було
у 2016 році: 1-й квартал - 4576 од.
2-й квартал - 9104 од.
3-й квартал - 5838 од.
4-й квартал - реалізації не було
у 2015 році: 1-й квартал - 11867 од.
2-й квартал - 68203 од.
3-й квартал - 37518 од.
4-й квартал - 45239 од.
В 2015-2018 роках спад обсягів випуску і реалізації продукції виявився глибшим внаслідок політичних подій, негативних явищ, що відбуваються в економіці України, також пов'язаний з вимушеними періодами простою виробництва і припиненням господарської діяльності на виробничому майданчику в м. Донецьк в результаті неможливості вести господарську діяльність на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Підприємство фактично втратило основних своїх споживачів продукції в Україні, ближньому і дальньому зарубіжжю.
З основних ризиків в дiяльностi Товариства можна виділити наступні:
1. Вiдсутнiй дiєвi механiзми захисту вiтчизняного виробника. Немає державної структури, яка б цiлеспрямовано займалася сприянням вiтчизняним виробникам на базi власних можливостей. Зменшення впливу цього виду ризика не залежить вiд пiдприємства, а цiлком залежить вiд прийняття або змiни на державному рiвнi законодавчих актiв, змiни податкової та митної полiтики.
2. Кон'юктура ринку складної побутової технiки визначається спадом виробництва. Враховуючи реалiї ринкiв збуту продукцiї Товариства та нестабiльний стан української i зарубiжної економiк вiдбувається сниження продажу продукцiї як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках. Економiчнi труднощi негативно впливають i на конкурентiв. В таких умовах Товариство продовжує оптимізацію витрат на підприємстві. Особливо це актуально з огляду на значні проміжки часу, в яких підприємство вимушено простоювати.
3. Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованій Україні території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій схильне до пошкодження або знищення. Зменшення або уникнення впливу цього виду ризику не залежить від підприємства.
У зв'язку із припиненням господарської діяльності, у 2017 - 2018 роках Товариство не здійснювало закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих виробів. Тому в поточному році динаміка зростання цін на ТМЦ та доступність до них ніяк не вплинули на підприємство.
АТ "НОРД" залишається єдиним підприємством в Україні, що має завершений цикл виробництва. Особливістю стану розвитку галузі виробництва в останні роки є діяльності декілька збиральних виробництв по випуску моделей побутової техніки провідних світових марок по типу крупновузлової зборки. Діяльність таких збиральних виробництв в Україні базуються на використанні ліній старого обладнання, що не відповідають екологічним та якісним нормативам розвинених країн. АТ "НОРД" має потужну сучасну виробничу базу для випуску якісної продукції з низьким енергоспоживанням. В Росії розміщені виробничі майданчики багатьох світових брендів - INDESIT, BEKO, LG, ARISTON, в Білорусії - Атлант. На фоні припинення діяльності Товариства на ринку відбувається зростання імпорту білоруської, російської, корейської холодильної техніки.
Прогноз на 2019 рік дуже сильно залежить від геополітичного сценарію і економічної ситуації. Рішення про розконсервацію основних засобів АТ "НОРД" буде прийняте лише при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності.
У зв'язку із припиненням господарської діяльності, Товариство не здійснювало закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих виробів у будь-яких постачальників.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останні п'ять років АТ "НОРД" здійснено списання фінансових інвестицій на суму 3,3 тис.грн., реалізацію фінансових інвестицій на сум 14099,8 тис.грн. У зв'язку із завершенням процедури ліквідації і припиненням державної реєстрація ПАТ "Краматорський завод "Кондиціонер" (м. Краматорськ) у грудні 2017 року, фінансова інвестиція списана з балансу АТ "НОРД", вартість якої з урахуванням знецінення складала 0,0 тис.грн.
В результаті того, що основні виробничі потужності підприємства знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Україні у м. Донецьк у зоні проведення антитерористичної операції (АТО), АТ "НОРД" не здійснювалось придбання/виготовлення машин, обладнання або оснастки.
За останні п'ять років Товариство не здійснювало будівництва, придбання або реконструкції виробничих будівель, споруд.
В 2014 році придбана будівля готелю у м. Краматорськ. З метою скорочення витрат на утримання об'єктів соціальної сфери за останні п'ять років Товариство здійснило продаж будівлі готелю (м. Краматорськ), дитячого оздоровчого комплексу (Краснолиманський район Донецької області), бази відпочинку "Червоний Оскіл" (Краснолиманський район Донецької області, оздоровчого комплексу (с. Білосарайська коса), бази відпочинку "Донбас" (с. Мелекіне).
На протязі 2014-2018 років Товариство не здійснювало придбання, будівництва або реконструкції будівель і споруд об'єктів соціальної сфери.
З метою оптимізації витрат на обслуговування за останні п'ять років були реалізовані нежитлові приміщення у м. Одеса, м. Миколаєві, м. Львові, м. Запоріжжі, м. Лимані, м. Бахмуті тощо. В 2016 році здійснений продаж майнового виробничого комплексу у м. Краматорськ на загальну суму 12308,3 тис.грн. На при кінці минулого року Товариство реалізувало цех з розливу питної води (с. Соснове).
Списання безнадійної заборгованості в ПАТ "НОРД" здійснюється на пiдставi протоколів засідань Правління. За останні п'ять років було списано заборгованості на суму 21671,8 тис. грн., з них:

Рік Найменування органiзацiї Сума, тис.грн.
2014 СП "Феміда Альфа" 12,6
ТОВ "Домотехника-НОРД" 1262,6
Фірма Sting Polska Sp.z o.o 7414,6
2015 ПАТ "ДТЕК Крименерго" 15,3
ТОВ "Домотехника-НОРД" 12307,3
2016 Відділ освіти Ленінського району м. Донецьк 279,9
ТОВ "ВО ТК-Донбас" 61,6
ДРФ ДП Центр державний земельний кадастр 41,8
2017 ФОП Шевченко В.Б. 6,8
ДП ДУЕК 4,8
ТОВ ТехноВелес 2,5
У 2018 році заборгованість не списувалась
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Для здійснення основного напрямку своєї діяльності АТ "НОРД" має у власності три виробничі ділянки загальною площею 217 251 кв.м., що розташовані у м. Донецьк в Ленінському районі (пр. Жуковського, 2), Кіровському районі (пр. Кобзаря, 2а) i Калiнiнському районі (вул. Разенкова, 6).
З 01 серпня 2016 року Наглядовою радою прийняте рішення про припинення господарської діяльності на виробничому майданчику за адресою: м. Донецьк, проспект Жуковського, будинок 2 в результаті неможливості вести господарську діяльність на тимчасово непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Основні засоби законсервовані.
У зв'язку із знаходженням активів Товариства на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО)майновий комплекс, що розташований в Донецькій області у Волноваському районі (с. Молодiжне, в Калінінському районі м. Донецька (вул. Разенкова, 6)зараз не використовуються. Також не ведеться виробнича діяльність на виробничій ділянці у м. Донецьку в Кіровському районі (пр. Кобзаря, 2а).
Для виробництва пластмасових деталей в минулих періодах Товариством використовувався, взятий в операційну оренду промисловий майданчик в м. Докучаєвськ (вул. Індустріальна, 4). У зв'язку із неможливістю здійснення виробничої діяльності у зоні проведення АТО, майданчик повернутий орендарю.
З метою розміщення складських та офісних приміщень в поточному році укладений договір суборенди нерухомого майна, розташованого за адресою: 84322, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117. Нерухоме майно включає приміщення в будівлі АПК площею 12 м.кв. та складські приміщення площею 241 м.кв.
Виробничі потужності АТ "НОРД" , які розташовані у зоні проведення АТО, розраховані на виробництво 1300 тис. одиниць холодильників на рік. У зв'язку з прийнятим рішенням щодо консервації підприємства і його основних засобів Комісією по консервації розроблений ретельний план заходів з консервації: визначений перелік основних засобів, визначені особливості консервації різних видів основних засобів, технологічні і екологічні особливості здійснення консервації, розроблена і оформлена юридично значуща документація стосовно зниження і відвертання негативного впливу на навколишнє середовище, тощо.
Рішення про розконсервацію основних засобів АТ "НОРД" буде прийняте лише при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Економіка підприємства в значній мiрi залежить від прийняття законодавчих документів та актів, які дозволяють працювати в нормальному режимі вітчизняному товаровиробнику, стану економіки України (вiд макроекономiчних показникiв - рiвня iнфляцiї в країнi, рiвня безробiття, вiдсотка росту промислового виробництва, тощо).
З 2015 році в Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які вплинули і можуть в подальшому вплинути на підприємство, що знаходиться в даних умовах. Бойові дії, що розгорнуті у Східній частині України, негативно відбились на економічній, фінансовій і всій виробничій діяльності АТ "НОРД".
Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій схильне до пошкодження або знищення. Зменшення або уникнення впливу цього виду ризику не залежить від підприємства.
У зв'язку із забороною ввозу ТМЦ до зони проведення антитерористичної операції (АТО), а також неможливістю вивезення продукції з зони АТО, подальша робота Товариства стала неможливою і втратила будь-який економічний сенс.
З 1 січня 2016 року з боку Російської Федерації призупинена дія Договору про зону свобідної торгівлі у відношенні до України. Відтепер українські товари при ввозі в Російську Федерацію обкладаються митами по ставках Єдиного митного тарифу Євразійського економічного союзу. В таких умовах вартість продукції ПАТ "НОРД" збільшилась на 5 %. Конкурентні умови на ринку стали більш жорсткішими.
Підвищення і нестабільність валютних курсів, банківської сфери, політичної обстановки, ринків основної сировини також ускладнили виробничу діяльність Товариства.
Тому, в таких умовах Товариство вимушено припинити свою господарську діяльність і провести консервацію підприємства та його основних засобів.
Прогноз на 2019 рік дуже сильно залежить від геополітичного сценарію і економічної ситуації в країні. Рішення про розконсервацію основних засобів АТ "НОРД" буде прийняте лише при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансово-господарська діяльність АТ "НОРД" здійснюється на основі повного госпрозрахунку, самофінансування i самооплатності.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Витрати на податки здійснюються у відповідності до чинного податкового законодавства України.
За результатами 2018 року Товариство має від'ємне значення показника забезпеченості власними обіговими коштами, що свідчить про недостатність обігових коштів для покриття усіх поточних зобов'язань. Можливим шляхом покращення ліквідності може стати отримання кредитів банків для поповнення обігових коштів. В умовах того, що майно Товариства знаходиться на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово непідконтрольній Україні території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій,одержати кредити не можливо.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
В наслідок того, що майно Товариства знаходиться на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово непідконтрольній Україні території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО), укладати будь-які контракти немає сенсу.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Головна задача підприємства - створення нових, модернізація серійних моделей, упровадження нових технологічних процесів, які забезпечують високу якість деталей, вузлів, виробів в цілому та виключення самої можливості виготовлення продукції з якими-небудь дефектами.
В Україні продовжують відбуватись політичні і економічні зміни, які вплинули і можуть в подальшому вплинути на діяльність підприємства. Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій унеможливлюють провадження рентабельної і безперервної господарської діяльності. В таких умовах Товариство припинило свою господарську діяльність, здійснило консервацію підприємства та його основних засобів.
На період простою планується постійно здійснювати оптимізацію витрат, пов'язаних з простоєм підприємства і максимально знизити невиробничі витрати, у тому числі на компенсацію збитків по невиробничих об'єктах.
Рішення про розконсервацію основних засобів АТ "НОРД" буде прийняте лише при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Політикою АТ "НОРД" у частині досліджень та розробок нової техніки та технологій є вироблена стратегія інноваційного розвитку.
Одним із стратегічних напрямків розвитку АТ "НОРД" завжди залишається провадження дослідницьких та дослідно-конструкторських розробок нових моделей побутової техніки та комплектуючих виробів, а також їх удосконалення.
У зв'язку з тим, що Товариство з 01 серпня 2016 року припинило свою господарську діяльність, внаслідок того, що виробничий майданчику в м. Донецьк знаходиться на тимчасово неконтрольованій території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО), не було операційної потреби здійснювати витрати на інновації, дослідницькі і дослідно-конструкторських розробки у поточному році.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Головною стратегічною метою АТ "НОРД" завжди залишається:
1) досягнення лідируючої позиції в Україні, країнах СНД та Східної Європи у сфері виробництва та реалізації побутової техніки;
2) досягнення лідируючої позиції в Україні та у країнах СНД серед порівнюваннях підприємств з фінансових результатів діяльності.
Головним стратегічним пріоритетом ПАТ "НОРД" є:
- орієнтація на випуск всіх видів побутової техніки;
- орієнтація на випуск продукції, головною відмінною особливістю якої буде комплексний показник "Час іде - НОРД працює".
З 2015 року в Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які вплинули і можуть в подальшому вплинути на діяльність підприємства, що знаходиться в даних умовах. Бойові дії, що розгорнуті у Східній частині України, негативно відбились на економічній, фінансовій і всій виробничій діяльності ПАТ "НОРД".
Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій схильне до пошкодження або знищення. Зменшення або уникнення впливу цього виду ризику не залежить від підприємства.
У зв'язку із забороною ввозу ТМЦ до зони проведення антитерористичної операції (АТО), а також неможливістю вивезення продукції з зони АТО, подальша робота Товариства стала неможливою і втратила будь-який економічний сенс.
З 1 січня 2016 року з боку Російської Федерації призупинена дія Договору про зону свобідної торгівлі у відношенні до України. Відтепер українські товари при ввозі в Російську Федерацію обкладаються митами по ставках Єдиного митного тарифу Євразійського економічного союзу. В таких умовах вартість продукції ПАТ "НОРД" збільшилась на 5 %. Конкурентні умови на ринку стали більш жорсткішими.
Підвищення і нестабільність валютних курсів, банківської сфери, політичної обстановки, ринків основної сировини також ускладнили виробничу діяльність Товариства.
Тому, в таких умовах Товариство вимушено припинити свою господарську діяльність і провести консервацію підприємства та його основних засобів.
Прогноз на 2019 рік дуже сильно залежить від геополітичного сценарію і економічної ситуації в країні. Рішення про розконсервацію основних засобів ПАТ "НОРД" буде прийняте лише при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НОРД" 29 квiтня 2018 року було прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 21 травня 2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "НОРД". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне товариство "НОРД".
Чистий прибуток(збиток)АТ "НОРД" згідно фінансової звітності, складеної відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності:
- за 2018 рік - - 30347 тис.грн.
- за 2017 рік - - 9375 тис.грн.;
- за 2016 рік - - 25620 тис.грн.;
Відповідно до пункту другого статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України" підприємства, що представляють суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у добувних галузях, а також підприємства, які проводять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011р. №1223 "Про внесення змiн до Порядку подання фінансової звiтностi" та Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 09 лютого 2012р. №270 "Про затвердження роз'яснення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про порядок застосування частини шостої статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації вiдповiдно до Мiжнародних стандартів фінансової звiтностi" (далі МФСЗ) передбачено, що розкриття iнформацiї з 2012 року публічними акцiонерними товариствами має здiйснюватись за мiжнародними стандартами фінансової звітності.
АТ "НОРД" обрало дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012 року. Надалі фінансову звітність за 2012 та 2013 роки було трансформовано у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
З 01.01.2013р діють IFRS 10 "Консолідована фінансова звітність " й IFRS 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях", які містять нове визначення контролю, що використовується для визначення критеріїв консолідації та вимоги до розкриття інформації про дочірні підприємства, асоційованих та структурованих компаніях. Визначення контролю за МСФЗ (IFRS) 10 включає наступні три елементи:
o владні повноваження стосовно об'єкта інвестування;
o права / ризики по змінним результатами діяльності об'єкта інвестування; і
o можливість використовувати владні повноваження для впливу на прибутковість інвестиції для інвестора.
АТ "НОРД" не має можливості управління найбільш значущими видами діяльності дочірніх і асоційованих компаній, а також не має права отримувати дохід від даних інвестицій, тому не складає консолідований звіт, а інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі та як інші фінансові інвестиції. Щорічно інвестиції тестуються на предмет знецінення і втрати контролю.
При втраті контролю над дочірнім підприємством Група припиняє визнання його активів і зобов'язань, а також відносяться до нього неконтролюючих часток участі та інших компонентів власного капіталу. Будь позитивна або від'ємна різниця , що виникла в результаті втрати контролю або знецінення, визнається у прибутку або збитку за період. Якщо Група залишає за собою частину інвестиції в колишнє дочірнє підприємство, то така частка участі оцінюється за справедливою вартістю на дату втрати контролю. Згодом ця частка враховується як інвестиція в асоційоване підприємство (з використанням методу участі) або як фінансовий актив, наявний в наявності для продажу, що залежить від того, в якій мірі Група продовжує впливати на вказане підприємство.
Асоційованими є підприємства, на фінансову і операційну політику яких Група здійснює значний вплив, але не контролює їх. Консолідована фінансова звітність включає частку Групи в загальних визнаних прибутки і збитки асоційованих підприємств, які обліковуються методом пайової участі, починаючи з дати фактичного встановлення такого впливу до дати його фактичного припинення. Коли частка збитку Групи перевищує частку її участі в асоційованому підприємстві, балансова вартість такої частки участі зменшується до нуля і визнання подальших збитків припиняється, за винятком сум у межах наявних у Групи зобов'язань та сум виплат, вироблених від імені або за дорученням такого асоційованого підприємства.

Аналіз фінансового стану АТ "НОРД"
1. Аналітична характеристика коштів (майна підприємства)
(тис.грн.)
на 01.01.19р на 01.01.18р відхилення (+, -)
1. Всього майна 366903 402022 -35119
2. Основні засоби і необоротні
активи 308722 315693 -6971
у % до майна 84,1 78,5
3. Оборотні активи 58181 86329 -28148
у % до майна 15,9 21,5
з них:
3.1. Матеріальні обороні кошти 32525 32447 +78
у % до оборотних активів 55,9 37,6
3.2. Грошові кошти і
короткострокові цінні папери 48 356 -308
у % до оборотних активів 0,1 0,4
3.3. Дебіторська заборгованість 25269 44611 -19342
у % до оборотних активів 43,4 51,7
3.4. Інші оборотні активи 339 8915 -8576
у % до оборотних активів 0,6 10,3
4. Необоротні активи і групи
вибуття 0 0 0
у % до майна 0,0 0,0


2. Оцінка власних і позикових коштів (вкладених у майно підприємства)
(тис.грн.)
на 01.01.19р на 01.01.18р відхилення (+,-)
1. Всього майна 366903 402022 -35119
Власний капітал -146136 -115789 -30347
у % до майна -39,8 -28,8
з них:
2.1. Наявність власних
оборотних коштів -452443 -429340 -23103
у % до власного капіталу 309,6 370,8
з них:
3. Довгострокові зобов'язання 0 0 0
у % до майна 0,0 0,0
4. Поточні зобов'язання 513035 517811 -4776
у % до майна 139,8 128,8
4.1. Короткострокові кредити
банків 0 0 0
у % до поточних зобов'язань 0,0 0,0
4.2. Кредиторська
заборгованість 15445 19885 -4440
у % до поточних зобов'язань 3,0 3,8
4.3. Векселі видані 400000 400000 0
у % до поточних зобов'язань 78,0 77,2
4.4. Інші поточні зобов'язання 97590 97926 -336
у % до поточних зобов'язань 19,0 19,0
5. Зобов'язання, пов'язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу,
та групами вибуття 4 0 +4
у % до майна 0,0 0,0

3. Фінансова стійкість
Фінансова стабільність вимірюється співвідношення власних і позикові кошти в активах підприємства. Інакше, коефіцієнти фінансової стійкості називаються показниками структури капіталу.
1. Рівень власного капіталу (в світовій практиці коефіцієнт власності)відбиває фінансову структуру коштів підприємства. Запас джерел власних коштів - це запас фінансової стійкості при тих умовах, що його власні кошти перевищують зобов'язання.
Нормальним значенням цього коефіцієнта, що забезпечує достатньо стабільне положення підприємства в очах інвесторів і кредиторів, вважається рівень 60 % (0,6) і більше.
Визначається він як співвідношення власного капіталу (Підсумок Розділу I Пасиву) до підсумку балансу.
На кінець року значення цього коефіцієнта було -0,398, а на 01.01.18р. - -0,288. На протязі 2018 року сталося зниження коефіцієнта, його значення негативне, що не може забезпечити стабільне положення підприємства.
2. Співвідношення зобов'язань (довгострокових і поточних) і власного капіталу показує, скільки позикових коштів залучило підприємство на 1 грн. вкладених в активи власних коштів (зобов'язання, поділені на власний капітал).
Рекомендоване значення цього відношення повинно бути менше 0,7.
На 01.01.19р. значення цього коефіцієнту -3,511, а на 01.01.18р. -
-4,472, за 2018 рік спостерігається зростання коефіцієнту, що є для даного показника позитивною динамікою, однак, сума позикових коштів значно перевищує рекомендоване значення.
3. Забезпечення необоротних активів власними коштами відображає, в котрій ступені необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, капітальні інвестиції і аванси, довгострокові фінансові вкладення) підприємства фінансуються власними коштами (тобто співвідношення підсумку Розділу I Активу до підсумку Розділу I Пасиву).
Принципово важливо мати це співвідношення на рівні менш 1.
На 01.01.19р. значення цього коефіцієнта становило -2,11, на 01.01.18р. - -2,73.
4. Рівень чистого оборотного капіталу показує в якій ступені поточні потреби виробництва можуть бути забезпечені власними коштами без залучення кредитів із зовні і визначається як співвідношення власних оборотних коштів до валюти балансу.
Чим більше показник рівня чистого оборотного капіталу, тим кращий фінансовий стан підприємства, тим більше у нього можливостей у проведенні фінансової політики.
Величина чистого оборотного капіталу суттєво залежить від операційного циклу. Чим менший операційних цикл, тим менше необхідно чистого капіталу.
Станом на 01.01.19р. власні оборотні кошти становили -452443 тис.грн., коефіцієнт чистого оборотного капіталу має негативне значення -1,051, на 01.01.18р. власні оборотні кошти становлять -429340 тис.грн., коефіцієнт дорівнює -1,068, тобто поточні потреби виробництва не можуть бути забезпечені власними коштами без залучення кредитів із зовні. Це свідчить про незадовільне фінансове становище підприємства.
5. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характеризує наявність у підприємства власних оборотних коштів необхідних для його фінансової стійкості.

(тис.грн.)
Показник Рядок балансу на 01.01.19р на 01.01.18р

Необоротні активи 1095 308722 315693
Оборотні активи 1195 58181 86329
Власний капітал 1495 -146136 -115789


ряд. 1495 р. I Пассиву балансу - ряд. 1095 р. I Активу балансу
К з.в.к. = ----------------------------------------------------------------
ряд. 1195 р. II Активу балансуна 01.01.2019р.

-454858
К з.в.к. = ------------ = -7,82;
58181
на 01.01.2018р.

-431482
К з.в.к. = ------------ = -5,00
86329

Значення цього коефіцієнта на 01.01.19р від'ємне, що говорить про те, що поточні потреби не можуть бути забезпечені власними коштами, тобто без залучення кредитування із зовні.
Теоретично значення цього коефіцієнту визнається достатнім, якщо воно перевищує 0,1.

4. Розрахунок коефіцієнтів
4.1 Грошова платоспроможність
вказує яка частина всіх платіжних зобов'язань підприємством може бути погашена наявною грошовою готівкою

(тис.грн.)
Показник Рядок балансу на 01.01.19р на 01.01.18р
Гроші та їх еквіваленти 1165 48 356
Короткострокові кредити 1600 0 0
Поточні зобов'язання 1605-1690+
+1700(без 1660) 510628 515669
Разом зобов'язань 510628 515669


Коефіцієнт грошової платоспроможності К г.п.


ряд. 1165 р. II Активу баланса
К г.п. = -----------------------------------------------------------------------
(ряд. 1695 - ряд.1660)р. III Пассиву баланса + р. IV Пассиву баланса


на 01.01.2019р.
48
К г.п. = ------------ = 0,000;
510628на 01.01.2018р.
356
К г.п. = ------------- = 0,001
515669
На 01.01.2018р. К г.п. склав 0,001, на 01.01.2019р. - 0,000, що вказує на недостатню наявність грошових коштів у підприємства, також спостерігається негативна динаміка зниження даного показника.
Теоретично значення цього коефіцієнта визнається достатнім, якщо він перевищує 0,2.
4.2 Розрахункова платоспроможність
відображає можливість погасити свою заборгованість у найближчий період часу, не тільки грошовими коштами, але і мобілізував кошти у розрахунках з дебіторами, в запасах, готовій продукції, товарах відвантажених і інших реально реалізуємих активах.

(тис.грн.)
Показник Рядок балансу на 01.01.19р на 01.01.18р
Гроші та їх еквіваленти 1165 48 356
Запаси, товари, готова
продукція 1100 32525 32447
Дебіторська
заборгованість 1125-1155 25269 44611
Інші оборотні активи 1190 339 8915
Разом активи 58181 86329
Короткострокові кредити 1600 0 0
Поточні зобов'язання 1605-1690+
+1700(без 1660) 510628 515669
Разом зобов'язань 510628 515669


Коефіцієнт розрахункової платоспроможності К р.п.

Кошти платежу
К р.п. = --------------------------------------------------
Платіжні зобов'язання + р. IV Пассиву баланса


на 01.01.2019р.

58181
К р.п. = ------------ = 0,114; або 11,4 %.
510628


на 01.01.2018р.

86329
К р.п. = ------------ = 0,167; або 16,7 %.
515669


Станом на 01.01.2019р. АТ "НОРД" не в змозі покрити всі свої платіжні зобов'язання, що свідчить про недостатню платоспроможність. Але динаміка даного коефіцієнта стає позитивною.
Теоретично значення цього коефіцієнта визнається достатнім, якщо воно не перевищує 1.
4.3 Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)
характеризує достатність у підприємства всіх оборотних коштів, які можуть бути використані для погашення всіх зобов'язань.

(тис.грн.)
Показник Рядок балансу на 01.01.19р на 01.01.18р
Оборотні активи 1195 58181 86329
Поточні зобов'язання 1695+1700-1660 510628 515669


Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) К п

ряд. 1195 р. II Активу баланса
К п = ----------------------------------------------------------------
ряд. (1695-1660) р. III Пассиву баланса + р. IV Пассиву баланса


на 01.01.2019р.

58181
К п = ------------- = 0,114
510628на 01.01.2018р.

86329
К п = ------------- = 0,167
515669


Фактичне значення цього коефіцієнту на 01.01.19р. становить 0,114, а на 01.01.18р. - 0,167, що свідчить про недостатню платоспроможності підприємства, тобто оборотні активи підприємства не відповідають його поточним зобов'язанням.
Теоретично значення такого коефіцієнта достатньо у розмірах 1,0-2,0.

5.Ділова активність підприємства
5.1 Коефіцієнт оборотності активів
характеризує ефективність використання усіх коштів підприємства і показує скільки разів протягом періоду здійснюється цикл виробництва і обігу, що приносить відповідний дохід.

(тис.грн.)
Показник Рядок звіту на 01.01.19р на 01.01.18р
Чистий дохід від
реалізації 2000 (ф.2) 0 84
Середньорічна
вартість активів 1300 (ф.1) 384463 463445


Коефіцієнт оборотності активів К об.акт.

Чистий дохід від реалізації
К об.акт. = ----------------------------------------
Середньорічна вартість активівна 01.01.19р.

0 К об.акт = ------------- = 0,00
384463на 01.01.18р.

84
К об.акт = --------------- = 0,00
463445

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 01.01.19р. показник К об.акт. не змінився і становить 0,00. Таким чином, за 2018 рік з кожної витраченої гривні активів підприємство одержало 0,00 грн. виручки від реалізації.
5.2 Коефіцієнт оборотності основних засобів
представляє собою фондовіддачу, тобто ефективність використання основних засобів підприємства.
(тис.грн.)
Показник Рядок звіту на01.01.19р на01.01.18р
Чистий дохід від
реалізації 2000 (ф.2) 0 84
Середньорічна
вартість основних засобів 1010 (ф.1) 307979 312246

Коефіцієнт оборотності основних засобів К об.осн.зас.

Чистий дохід від реалізації
К об.осн.зас. = -----------------------------------
Середньорічна вартість основних засобівна 01.01.19р.
0
К об. осн. зас. = ------------- = 0,00
307979


на 01.01.18р.
84
К об. осн. зас. = ----------- = 0,00
312246


За 2018 рік К об.осн.зас.або фондовіддача не змінилась. Це свідчить про відсутність віддачі від основних засобів підприємства.
5.3 Коефіцієнт оборотності власного капіталу
визначає швидкість обігу за певний період часу власних коштів. Позитивним вважається зростання даного показника.

(тис.грн.)
Показник Рядок звіту на 01.01.19р на 01.01.18р
Чистий дохід від
реалізації 2000 (ф.2) 0 84
Середньорічна
вартість власних коштів 1495 (ф.1) -130962 -112728

Коефіцієнт оборотності власного капіталу К об. вл.кап

Чистий дохід від реалізації
К об. вл.кап = --------------------------------
Середньорічна вартість власних коштів


на 01.01.19р.

0
К об. вл. кап = ------------- = 0,00
-130962на 01.01.18р.
84
К об. вл. кап = ------------ = 0,00
-112728

На 01.01.19р. показник К об. вл. кап не змінився і становить 0,00, що свідчить про відсутність ділової активності підприємства.
5.4. Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу
показує швидкість обороту матеріальних і грошових ресурсів підприємства, або скільки виручки від реалізації припадає на кожну гривню даного виду активу.

(тис.грн.)
Показник Рядок звіту на 01.01.19р на 01.01.18р
Чистий дохід від
реалізації 2000 (ф.2) 0 84
Середньорічна
вартість оборотних коштів 1195 (ф.1) 72255 147491


Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу К об. обор. к.


Чистий дохід від реалізації
К об. обор. к. = -------------------------------------
Середньорічна вартість оборотних коштівна 01.01.19р.

0
К об. обор. к = ------------ = 0,00
72255на 01.01.18р.
84
К об. обор. к = ------------ = 0,00
147491

На 01.01.19р. К об.обор.к. по відношенню з аналогічним періодом минулого року не змінився і склав 0,00. Таким чином, за 2018 рік оборотні кошти не здійснювали повний оберт (360 / 0,00 = 0), за 2017 рік оборотні активи перестали здійснювати повний оберт (360 / 0,00 = 0). Тобто, оборотність за 2018 рік не змінилась.
5.5 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів
означає скільки повних обертів здійснили матеріальні оборотні кошти за визначений період часу.

(тис.грн.)
Показник Рядок звіту на 01.01.19р на 01.01.18р
Собівартість
реалізації 2050 (ф.2) 0 66
Середньорічна
вартість запасів 1100 (ф.1) 32486 35106


Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів К об. мат.зап.


Собівартість реалізації
К об. мат.зап. = ----------------------------------------
Середньорічна вартість запасів

на 01.01.19р.
0
К об. мат. зап. = ------------ = 0,0
32486


на 01.01.18р.
66
К об. мат. зап. = ----------- = 0,0
35106

Чим вище значення даного коефіцієнту, тим менше коштів відвернуто в цю найменш ліквідну статтю, більш ліквідну структуру мають оборотні кошти і стійкий фінансовий стан. І, навпаки, затоварювання при інших рівних умовах негативно позначається на ділової активності підприємства.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 01.01.19р. показник
К об.мат.зап. становить 0,0. Таким чином,за 2018 рік матеріальні запаси не здійснили повний оберт (360 / 0,0 = 0), за 2017 рік матеріальні запаси перестали здійснювати повний оберт (360 / 0,0 = 0). Тобто, оборотність за 2018 рік не змінилась.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збориАкціонериФізичні і юридичні особи
Наглядова радаГолова Наглядової ради та два Члени Наглядової радиГолова Наглядової ради: Ландик Андрій Валентинович
Член Наглядової ради: Ландик Валентин Іванович
Член Наглядової ради: Ландик Неллі Володимирівна
ДиректорОдноосібний виконавчий органТкач Олексій Юхимович
Ревізійна комісіяГолова Ревізійної комісії та два Члени Ревізійної комісіїГолова Ревізійної комісії: Фендрікова Анжела Анатоліївна
Член Ревізійної комісії: Шубчинська Любовь Миколаївна
Член Ревізійної комісії: Стаценко Ірина Сергіївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1. Посада.Директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Ткач Олексій Юхимович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1980
5. Освіта**.Київський економічний університет, спеціальність "Маркетинг"
6. Стаж роботи (років)**.16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.АТ "Потенціал" 14307363 заступник генерального директора
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.26.12.2018 до наступних Загальних зборів АТ "НОРД"
9. Опис.
У 2018 роцi не отримав винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної платні. В будь-яких інших формах винагороду не отримував. Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Виконавчого органу Товариства: 9.3. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА 9.3.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган). 9.3.2. Засади діяльності виконавчого органу (Директора) Товариства Директор Товариства обирається (призначається) на посаду Наглядовою радою. Строк, на який обирається (призначається) Директор Товариства, також визначається Наглядовою радою і не може перевищувати три роки. Директор Товариства здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; при цьому питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення Директору. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, законодавством. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства, порядок прийняття ним рішень визначаються законодавством, цим Статутом, контрактом, що укладається з Директором, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, що затверджені Загальними зборами або Наглядовою радою, окремими рішеннями Наглядової ради. Наглядова рада або голова Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, документів Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В тому числі, Директор укладає правочини щодо відкриття та закриття банківських рахунків, проведення інших банківських, фінансових операцій в межах, обумовлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради. Директор приймає на роботу та звільняє робітників Товариства, відповідає за дотримання техніки безпеки, за виконання трудового законодавства, за належне використання та зберігання майна, коштів Товариства. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою. Повноваження Директора Товариства припиняються (на певний час або остаточно) за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Наглядова рада повинна припинити повноваження Директора, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом, контрактом, укладеним із ним. Директор несе обумовлену діючим законодавством України відповідальність за свої неправомірні дії чи бездіяльність, що спричинили шкоду Товариству. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Наглядової ради АТ "НОРД" від 18.12.2018р. Ткач Олексій Юхимович призначений на посаду Директора АТ "НОРД" з 26 грудня 2018 року (з початку календарного дня) до наступних Загальних зборів АТ "НОРД" замість Сташенко Віктора Миколайовича. Рішення прийняте Протоколом засідання Наглядової ради АТ "НОРД" від 18.12.2018р. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи за 5 років: ПАТ"НОРД" начальник виробництва №31 ПАТ "НОРД" в смт.Макарів, Київська область, АТ "Потенціал" заступник генерального директора. На даний час працює на посаді Директора АТ "НОРД" за сумісництвом. На даний час також працює заступником Генерального директора АТ "Потенціал", яке розташоване за адресою: 08000, Київська область, смт. Макарів, вул. Ватутіна, буд. 65, код ЄДРПОУ 14307363.
1. Посада.Голова Ревізійної комісії - начальник вiддiлу аналiзу, контролю, прогнозування економічної політики
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Фендрiкова Анжела Анатолiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1967
5. Освіта**.Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть "Економiка i органiзацiя машинобудiвної промисловостi"
6. Стаж роботи (років)**.33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.ПАТ "НОРД" 13533086 АТ "НОРД" , начальник вiддiлу економiчної i цiнової полiтики
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.04.2018 3 роки згідно Статуту
9. Опис.
Як член Правління не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Правління: 8.4. ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА 8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління. 8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійної комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. 8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. 8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу, останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закривати банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення право чинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головний бухгалтер Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради. Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства. 8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління. Як Голова Ревiзiйної комісії не отримувала винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної плати, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії: 9.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА 9.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі трьох осіб на строк у три роки. Члени Ревізійної комісії обираються простою більшостю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Порядок діяльності та компетенція Ревізійної комісії визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Директор Товариства або його заступники, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, або на запрошення будь-якого члена відповідного органу Товариства. 9.4.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до будь-якої необхідної інформації; критерії необхідності інформації можуть бути передбачені Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 9.4.3. Інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія має право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами будь-якого періоду (місяць, квартал), проводити перевірки виконання окремих правочинів, перевірки діяльності Товариства окремих складових господарської діяльності (в тому числі, але не виключно: виробництво, зберігання ТМЦ, фінансові операції, трудові відносини, оподаткування, документообіг, єфективність планування, виконання завдань, тощо). Вказані перевірки здійснюються за власною ініціативою Ревізійної комісії, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, за проханням Директора. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018 р. Фендрікову Анжелу Анатоліївну звільнено з посади Члена Правління ПАТ "НОРД". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 2 роки. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018р та засіданням Ревізійної комісії АТ "НОРД" 29.04.2018р Головою Ревізійної комісії АТ "НОРД" обрана Фендрікова Анжела Анатоліївна. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє. Стаж роботи за 5 років: ПАТ "НОРД" Начальник відділу аналізу, контролю, прогнозування економічної політики. На даний час працює в АТ "НОРД" на посаді начальника відділу аналізу, контролю, прогнозуванню економічної політики. На даний час також працює за сумісництвом начальником економічного відділу ТОВ "ДЕПСОЛ УКРАЇНА", яке розташоване за адресою: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі , буд. 34-А, літера А, нежитлове приміщення № 1, код ЄДРПОУ 33599171.
1. Посада.Член Ревізійної комісії - заступник начальника юридичного відділу
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Шубчинська Любов Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1958
5. Освіта**.Харківський юридичний інститут, спецiальнiсть "Правознавство"
6. Стаж роботи (років)**.20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.ПАТ "НОРД" 13533086 начальник департаменту
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.04.2018 3 роки згідно Статуту
9. Опис.
Як член Ревізійної комісії не отримував винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. Витяг зi Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії: 8.5 РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ ТОВАРИСТВА 8.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами і підзвітна Загальним зборам та Наглядової Ради. Ревізійна комісія обирається у складі 7 (семи) осіб на строк 1 (один) рік. 8.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та юридичних осіб-акціонерів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради та інші посадові особи. 8.5.3. Голова Ревізійної комісії обирається на загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 8.5.4. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Товариства. Ревізійній комісії Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу. 8.5.5. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізія фінансово-господарської діяльності проводиться не рідше 1 (одного) разу на рік. 8.5.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати річну фінансову звітність. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. 8.5.7. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведення перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях, які проводить не рідше одного разу в квартал. Засідання є правомочним, якщо в них беруть участь 60 або більш як 60 відсотків її членів. Рішення приймаються шляхом голосування. Кожен член Ревізійної комісії має один голос на таких засіданнях. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Ревізійної комісії. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Переобраний на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 22.04.2016 року на строк 1 рік згідно Статуту. У зв'язку з тим, що чергові загальні збори акціонерів 30.04.2017р. не відбулись з причини відсутності кворуму для проведення зборів, повноваження Члена Ревізійної комісії подовжуються на 1 рік до наступних загальних зборів акціонерів згідно п.8.5.1 Статуту. Акціями Товариства не володіє. Стаж роботи за 5 років: АТ "НОРД" начальник департаменту, ПАТ "НОРД" заступник начальника юридичного відділу. На даний час працює в ПАТ "НОРД" на посаді заступника начальника юридичного відділу. Посади на інших підприємствах не займає. Як член Ревізійної комісії не отримував винагороду у грошовому вигляді, в тому числi у натуральнiй формi. Витяг зi Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії: 9.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА 9.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі трьох осіб на строк у три роки. Члени Ревізійної комісії обираються простою більшостю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Порядок діяльності та компетенція Ревізійної комісії визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Директор Товариства або його заступники, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, або на запрошення будь-якого члена відповідного органу Товариства. 9.4.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до будь-якої необхідної інформації; критерії необхідності інформації можуть бути передбачені Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 9.4.3. Інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія має право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами будь-якого періоду (місяць, квартал), проводити перевірки виконання окремих правочинів, перевірки діяльності Товариства окремих складових господарської діяльності (в тому числі, але не виключно: виробництво, зберігання ТМЦ, фінансові операції, трудові відносини, оподаткування, документообіг, єфективність планування, виконання завдань, тощо). Вказані перевірки здійснюються за власною ініціативою Ревізійної комісії, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, за проханням Директора. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018 р. Шубчинську Любов Миколаївну звільнено з посади Члена Ревізійної комісії ПАТ "НОРД". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 2 роки. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018р Членом Ревізійної АТ "НОРД" комісії обрана Шубчинська Любов Миколаївна. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє. Стаж роботи за 5 років: ПАТ "НОРД" заступник начальника юридичного відділу. На даний час працює в АТ "НОРД" на посаді заступника начальника юридичного відділу. Посади на інших підприємствах не займає
1. Посада.Член Ревізійної комісії - бухгалтер
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Стаценко Ірина Сергіївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1979
5. Освіта**.Донецькій національний технічний університет, спецiальнiсть "Облік та аудит"
6. Стаж роботи (років)**.17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.ПАТ "НОРД" 13533086 бухгалтер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.04.2018 3 роки згідно Статуту
9. Опис.
Як член Ревізійної комісії не отримував винагороду у грошовому вигляді, в тому числi у натуральнiй формi. Витяг зi Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії: 9.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА 9.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі трьох осіб на строк у три роки. Члени Ревізійної комісії обираються простою більшостю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Порядок діяльності та компетенція Ревізійної комісії визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Директор Товариства або його заступники, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, або на запрошення будь-якого члена відповідного органу Товариства. 9.4.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до будь-якої необхідної інформації; критерії необхідності інформації можуть бути передбачені Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 9.4.3. Інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія має право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами будь-якого періоду (місяць, квартал), проводити перевірки виконання окремих правочинів, перевірки діяльності Товариства окремих складових господарської діяльності (в тому числі, але не виключно: виробництво, зберігання ТМЦ, фінансові операції, трудові відносини, оподаткування, документообіг, єфективність планування, виконання завдань, тощо). Вказані перевірки здійснюються за власною ініціативою Ревізійної комісії, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, за проханням Директора. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018р Членом Ревізійної комісії АТ "НОРД" обрана Стаценко Ірина Сергіївна. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Стаж роботи за 5 років: ПАТ "НОРД" бухгалтер. На даний час працює в АТ "НОРД" на посаді бухгалтера. Посади на інших підприємствах не займає
1. Посада.Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Ландик Андрій Валентинович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1980
5. Освіта**.Університет національний економічний, спецiальнiсть "Міжнародна економiка"
6. Стаж роботи (років)**.18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.ПАТ "НОРД" 13533086 Голова Наглядової ради
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.04.2018 3 роки згідно Статуту
9. Опис.
Як Голова Наглядової ради у 2018 році не отримав винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної плати. В будь-яких інших формах винагороду не отримував. Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки наглядової ради: 9.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА 9.2.1. Створення Наглядової ради Товариства В Товаристві створюється Наглядова рада в кількості три особи. Строк повноважень Наглядової ради складає три роки. Повноваження обраної Наглядової ради дійсні з моменту її обрання Загальними зборами і до моменту проведення чергових річних Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких включено питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради (із особливостями, визначеними в цьому Статуті). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, рішеннями Загальних зборів, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради та Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду або Положенням про виплату винагороди членам Наглядової ради. 9.2.2. Компетенція Наглядової ради До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту). До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, у випадках, встановлених законодавством, за власною ініціативою Наглядової ради; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) випуск, розміщення, неемісійних цінних паперів, якщо це не притирічить діючому законодавству України, на суму не більше 25% вартості активів Товариства (при цьому всі випущені та не погашені цінні папери, відмінні від акцій, рахуються сумарно). 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючого обов`язки одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором та іншими працівниками Товариства, що призначаються на посади Наглядовою радою, встановлення розміру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів, за винятком тих, обрання яких є компетенцією Загальних зборів Товариства; затвердження штатного розпису працівників Товариства; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 12) в разі необхідності обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства та цього Статуту; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства); 18) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством у періоді не більш одного року та на граничну суму, визначену Загальними зборами акціонерів; 20) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо: або сума таких правочинів перевищує 10 % активів Товариства, або Наглядова рада не прийняла жодного рішення по такому правочину, що знаходиться у її компетенції, або всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами); 21) прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо сума таких правочинів не перевищує 10 % активів Товариства); 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 25) прийняття рішення про виготовлення печаток та штампів Товариства; 26) прийняття рішення про організацію ведення бухгалтерського обліку шляхом передання відповідних функцій спеціалізованій або аудиторській компанії або спеціалісту (по ивільно-правовій угоді); погодження умов договорів з відповідними юридичними або фізичними особами; 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. 9.2.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства. Члену Наглядової ради, що діє в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою або Загальними зборами, не може бути відмовлено в доступі до будь-якої інформації. 9.2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини кількісного складу, визначеного в цьому Статуті, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 11 та 14 Компетенції Наглядової ради. 9.2.5. Обрання членів Наглядової ради Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 статті Компетенція Загальних зборів акціонерів цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім комплексу повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових Загальних зборів Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Вказане повідомлення направляється на адресу Товариства заказним листом, або через служби кур`єрської доставки або безпосередньо представником акціонера (акціонерів). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 9.2.6. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. 9.2.7. Голова Наглядової ради Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення). 9.2.8. Засідання Наглядової ради Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства та законодавством; ініціатори беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При рівному розподілі голосів в протоколі засідання повинне бути зазначено, що голова Наглядової ради використовує це право або ні. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. В разі, якщо засідання Наглядової ради, що ініційоване головою Наглядової ради не набрало необхідного кворуму для визнання його дійсним, голова Наглядової ради може ініціювати проведення заочного голосування (опитування) по питанням винесеним на таке засідання. При цьому діє такий порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування): - голова Наглядової ради організовує відправлення на адресу кожного члена Наглядової ради всіх необхідних для розгляду питань і прийняття рішень матеріалів, в тому числі бюлетенів по кожному питанню, що потребує прийняття рішення; - кожен член Наглядової ради в мінімально можливий термін розглядає вказані у порядку денному питання та приймає рішення шляхом проставлення відповідного надпису на кожному бюлетені; вказані підписані бюлетені відправляються на адресу Товариства; - рішення по кожному питанню, що винесено для заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо у голови Наглядової ради наявні підписані за вказане рішення бюлетені від всіх обраних членів Наглядової ради; тобто, рішення при заочному голосуванні (опитуванні) приймаються консенсусом всіх членів Наглядової ради; відсутність з будь-якої причини у голови наглядової ради підписаного членом Наглядової ради бюлетеня вважається голосуванням такого члена Наглядової ради проти розглядаємого рішення. 9.2.9. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. В разі створення вказаних комітетів Наглядова рада затверджує Положення про їх діяльність. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. 9.2.10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018 р. Ландика Андрія Валентиновича звільнено з посади Голови Наглядової ради ПАТ "НОРД". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 2 роки. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018р та засіданням Наглядової ради АТ "НОРД" 29.04.2018р Головою Наглядової ради обраний Ландик Андрій Валентинович. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Посадова особа є акціонером. На посаді Голови Наглядової ради володіє часткою в статутному капіталі емітента 19,672558% на суму 123346,94 грн. Стаж роботи за 5 років: ПАТ "НОРД" Голова Наглядової ради. На даний час займає посаду Голови Наглядової ради АТ "НОРД". На даний час працює за сумісництвом директором ПРАТ "Торговий альянс", яке розташоване за адресою: 344011, с. Яцківка (Лиманський район) Донецької області, вул. Оскольська, 180, код ЄДРПОУ 32289675.
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Ландик Неллі Володимирівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1954
5. Освіта**.д/н
6. Стаж роботи (років)**.5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.ПРАТ "Інтертехніка" 30331976 економіст
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.04.2018 3 роки згідно Статуту
9. Опис.
Як Член Наглядової ради не отримував винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної платі, в тому числi у натуральнiй формi. В будь-яких інших формах винагороду не отримував. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Наглядової ради: 9.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА 9.2.1. Створення Наглядової ради Товариства В Товаристві створюється Наглядова рада в кількості три особи. Строк повноважень Наглядової ради складає три роки. Повноваження обраної Наглядової ради дійсні з моменту її обрання Загальними зборами і до моменту проведення чергових річних Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких включено питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради (із особливостями, визначеними в цьому Статуті). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, рішеннями Загальних зборів, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради та Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду або Положенням про виплату винагороди членам Наглядової ради. 9.2.2. Компетенція Наглядової ради До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту). До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, у випадках, встановлених законодавством, за власною ініціативою Наглядової ради; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) випуск, розміщення, неемісійних цінних паперів, якщо це не притирічить діючому законодавству України, на суму не більше 25% вартості активів Товариства (при цьому всі випущені та не погашені цінні папери, відмінні від акцій, рахуються сумарно). 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючого обов`язки одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором та іншими працівниками Товариства, що призначаються на посади Наглядовою радою, встановлення розміру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів, за винятком тих, обрання яких є компетенцією Загальних зборів Товариства; затвердження штатного розпису працівників Товариства; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 12) в разі необхідності обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства та цього Статуту; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства); 18) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством у періоді не більш одного року та на граничну суму, визначену Загальними зборами акціонерів; 20) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо: або сума таких правочинів перевищує 10 % активів Товариства, або Наглядова рада не прийняла жодного рішення по такому правочину, що знаходиться у її компетенції, або всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами); 21) прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо сума таких правочинів не перевищує 10 % активів Товариства); 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 25) прийняття рішення про виготовлення печаток та штампів Товариства; 26) прийняття рішення про організацію ведення бухгалтерського обліку шляхом передання відповідних функцій спеціалізованій або аудиторській компанії або спеціалісту (по ивільно-правовій угоді); погодження умов договорів з відповідними юридичними або фізичними особами; 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. 9.2.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства. Члену Наглядової ради, що діє в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою або Загальними зборами, не може бути відмовлено в доступі до будь-якої інформації. 9.2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини кількісного складу, визначеного в цьому Статуті, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 11 та 14 Компетенції Наглядової ради. 9.2.5. Обрання членів Наглядової ради Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 статті Компетенція Загальних зборів акціонерів цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім комплексу повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових Загальних зборів Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Вказане повідомлення направляється на адресу Товариства заказним листом, або через служби кур`єрської доставки або безпосередньо представником акціонера (акціонерів). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 9.2.6. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. 9.2.7. Голова Наглядової ради Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення). 9.2.8. Засідання Наглядової ради Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства та законодавством; ініціатори беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При рівному розподілі голосів в протоколі засідання повинне бути зазначено, що голова Наглядової ради використовує це право або ні. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. В разі, якщо засідання Наглядової ради, що ініційоване головою Наглядової ради не набрало необхідного кворуму для визнання його дійсним, голова Наглядової ради може ініціювати проведення заочного голосування (опитування) по питанням винесеним на таке засідання. При цьому діє такий порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування): - голова Наглядової ради організовує відправлення на адресу кожного члена Наглядової ради всіх необхідних для розгляду питань і прийняття рішень матеріалів, в тому числі бюлетенів по кожному питанню, що потребує прийняття рішення; - кожен член Наглядової ради в мінімально можливий термін розглядає вказані у порядку денному питання та приймає рішення шляхом проставлення відповідного надпису на кожному бюлетені; вказані підписані бюлетені відправляються на адресу Товариства; - рішення по кожному питанню, що винесено для заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо у голови Наглядової ради наявні підписані за вказане рішення бюлетені від всіх обраних членів Наглядової ради; тобто, рішення при заочному голосуванні (опитуванні) приймаються консенсусом всіх членів Наглядової ради; відсутність з будь-якої причини у голови наглядової ради підписаного членом Наглядової ради бюлетеня вважається голосуванням такого члена Наглядової ради проти розглядаємого рішення. 9.2.9. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. В разі створення вказаних комітетів Наглядова рада затверджує Положення про їх діяльність. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. 9.2.10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018 р. Ландик Неллі Володимирівну звільнено з посади Члена Наглядової ради ПАТ "НОРД". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 2 роки. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018р Членом Наглядової ради обрана Ландик Неллі Володимирівна. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Посадова особа є представником акціонера Ландика Валентина Івановича. Акціями Товариства не володіє. Стаж роботи за 5 років: ПРАТ "Інтертехніка" економіст. На даний час займає посаду Члена Наглядової ради. Не займає посад на інших підприємствах.
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Ландик Валентин Іванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1946
5. Освіта**.д/н
6. Стаж роботи (років)**.35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.Федерація з настільного тенісу України 14278035 Президент
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.04.2018 3 роки згідно Статуту
9. Опис.
Як Член Наглядової ради не отримував винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. В будь-яких інших формах винагороду не отримувала. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Наглядової ради: 9.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА 9.2.1. Створення Наглядової ради Товариства В Товаристві створюється Наглядова рада в кількості три особи. Строк повноважень Наглядової ради складає три роки. Повноваження обраної Наглядової ради дійсні з моменту її обрання Загальними зборами і до моменту проведення чергових річних Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких включено питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради (із особливостями, визначеними в цьому Статуті). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, рішеннями Загальних зборів, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради та Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду або Положенням про виплату винагороди членам Наглядової ради. 9.2.2. Компетенція Наглядової ради До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту). До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, у випадках, встановлених законодавством, за власною ініціативою Наглядової ради; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) випуск, розміщення, неемісійних цінних паперів, якщо це не притирічить діючому законодавству України, на суму не більше 25% вартості активів Товариства (при цьому всі випущені та не погашені цінні папери, відмінні від акцій, рахуються сумарно). 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючого обов`язки одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором та іншими працівниками Товариства, що призначаються на посади Наглядовою радою, встановлення розміру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів, за винятком тих, обрання яких є компетенцією Загальних зборів Товариства; затвердження штатного розпису працівників Товариства; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 12) в разі необхідності обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства та цього Статуту; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства); 18) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством у періоді не більш одного року та на граничну суму, визначену Загальними зборами акціонерів; 20) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо: або сума таких правочинів перевищує 10 % активів Товариства, або Наглядова рада не прийняла жодного рішення по такому правочину, що знаходиться у її компетенції, або всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами); 21) прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо сума таких правочинів не перевищує 10 % активів Товариства); 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 25) прийняття рішення про виготовлення печаток та штампів Товариства; 26) прийняття рішення про організацію ведення бухгалтерського обліку шляхом передання відповідних функцій спеціалізованій або аудиторській компанії або спеціалісту (по ивільно-правовій угоді); погодження умов договорів з відповідними юридичними або фізичними особами; 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. 9.2.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства. Члену Наглядової ради, що діє в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою або Загальними зборами, не може бути відмовлено в доступі до будь-якої інформації. 9.2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини кількісного складу, визначеного в цьому Статуті, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 11 та 14 Компетенції Наглядової ради. 9.2.5. Обрання членів Наглядової ради Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 статті Компетенція Загальних зборів акціонерів цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім комплексу повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових Загальних зборів Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Вказане повідомлення направляється на адресу Товариства заказним листом, або через служби кур`єрської доставки або безпосередньо представником акціонера (акціонерів). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 9.2.6. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. 9.2.7. Голова Наглядової ради Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення). 9.2.8. Засідання Наглядової ради Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства та законодавством; ініціатори беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При рівному розподілі голосів в протоколі засідання повинне бути зазначено, що голова Наглядової ради використовує це право або ні. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. В разі, якщо засідання Наглядової ради, що ініційоване головою Наглядової ради не набрало необхідного кворуму для визнання його дійсним, голова Наглядової ради може ініціювати проведення заочного голосування (опитування) по питанням винесеним на таке засідання. При цьому діє такий порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування): - голова Наглядової ради організовує відправлення на адресу кожного члена Наглядової ради всіх необхідних для розгляду питань і прийняття рішень матеріалів, в тому числі бюлетенів по кожному питанню, що потребує прийняття рішення; - кожен член Наглядової ради в мінімально можливий термін розглядає вказані у порядку денному питання та приймає рішення шляхом проставлення відповідного надпису на кожному бюлетені; вказані підписані бюлетені відправляються на адресу Товариства; - рішення по кожному питанню, що винесено для заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо у голови Наглядової ради наявні підписані за вказане рішення бюлетені від всіх обраних членів Наглядової ради; тобто, рішення при заочному голосуванні (опитуванні) приймаються консенсусом всіх членів Наглядової ради; відсутність з будь-якої причини у голови наглядової ради підписаного членом Наглядової ради бюлетеня вважається голосуванням такого члена Наглядової ради проти розглядаємого рішення. 9.2.9. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. В разі створення вказаних комітетів Наглядова рада затверджує Положення про їх діяльність. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. 9.2.10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018р Членом Наглядової ради обраний Ландик Валентин Іванович. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Посадова особа є акціонером. На посаді Голови Наглядової ради володіє часткою в статутному капіталі емітента 79,932019% на суму 501173,76 грн. Стаж роботи за 5 років: Президент Федерації з настільного тенісу України На даний час перебуватє на посаді Президента Федерації з настільного тенісу України.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
ДиректорТкач Олексій Юхимович0000
Голова Ревізійної комісії - начальник вiддiлу аналiзу, контролю, прогнозування економічної політикиФендрiкова Анжела Анатолiївна0000
Член Ревiзiйної комiсiї - заступник начальника юридичного вiддiлуШубчинська Любов Миколаївна0000
Член Ревiзiйної комiсiї - бухгалтерСтаценко Ірина Сергіївна0000
Голова Наглядової радиЛандик Андрiй Валентинович1233469419.67255821372123346940
Член Наглядової радиЛандик Неллi Володимирiвна0000
Член наглядової радиЛандик Валентин Іванович5011737679.93201913876501173760
Усього6245207099.60457735247624520700

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мале приватне пiдприємство "АСIЯ" (засновник)2445560483093 Донецька область д/н мiсто Донецьк проспект Панфiлова, 87 0.000000000000
Науково - виробниче пiдприємство "КИЇВТЕХIНФОРМ" (засновник)2526594602094 Київська область д/н мiсто Київ вулиця Пожарського, 1 0.001594000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0.000000000000
Усього 0.001594000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

АТ "НОРД" - спецiалiзоване пiдприємство з виробництва побутових компресiйних холодильникiв, морозильникiв, газових і електричних побутових плит і компресорiв.
Для здійснення основного напрямку своєї діяльності Товариство використовувало, крім основного виробничого майданчику (м. Донецьк, проспект Жуковського, будинок 2), майданчик у Волноваському районі (с. Молодiжне).
Указом Президента України від 14.04.2014 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання антитерористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" і зумовило проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України.
Дані обставини змусили підприємство здійснити перереєстрацію юридичної адреси на м. Краматорськ з 05.01.2015 року з метою продовження діяльності і сплати податків до бюджету України.
В результаті введення 12.06.2015 року Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб транспортних засобів і вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей № 415ог, зокрема, ввезення та вивезення на / з підприємства сировини, комплектуючих, готової продукції, значно ускладнилося ведення господарської діяльності із-за заборони ввозу і вивозу ТМЦ автомобільним транспортом.
На підставі оперативної вказівки № 67 від 14.03.2016 року директора з вантажних перевезень і логістики ПАТ "Укрзалізниця" заборонено прийом до перевезення вагонами на всіх станціях України призначенням на територію України із зони АТО.
Всі ці обставини повністю виключили можливість для підприємства ввозити ТМЦ, вивозити і продавати виготовлену продукцію. Отже, єдине джерело формування і поповнення обігу грошових коштів повністю було втрачено.
В наслідок того, що виробничі потужності підприємства знаходяться на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО), засіданням Наглядової ради ПАТ "НОРД" прийняте рішення з 01.08.2016 року припинити господарську діяльність та законсервувати основні засоби. Територія заводу на сьогодні захоплена. Доступу до виробничих майданчиків у нас не має.
Отже, АТ "НОРД" повністю втратило контроль над своїм майном, що знаходиться на тимчасово не контрольованій території України, через дію обставин непереборної сили.
Прогноз на 2019 рік дуже сильно залежить від геополітичного сценарію і економічної ситуації в країні. Рішення про розконсервацію основних засобів АТ "НОРД" буде прийняте лише при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента.

АТ "НОРД" у 2018 році виготовлення продукції не здійснювалось внаслідок того, що основні виробничі потужності підприємства продовжують знаходитись на непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).
Виручки від реалізації продукції у поточному році не було. Експорту продукції немає.
З 2014 року по теперішний час спад обсягів випуску і реалізації продукції виявився глибшим внаслідок політичних подій, негативних явищ, що відбуваються в економіці України, також пов'язаний з вимушеними періодами простою виробництва і припиненням господарської діяльності на виробничому майданчику в м. Донецьк в результаті неможливості вести господарську діяльність на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Підприємство фактично втратило основних своїх споживачів продукції в Україні, ближньому і дальньому зарубіжжю.
З основних ризиків в дiяльностi Товариства можна виділити наступні:
1. Вiдсутнiй дiєвi механiзми захисту вiтчизняного виробника. Зменшення впливу цього виду ризика не залежить вiд пiдприємства, а цiлком залежить вiд прийняття або змiни на державному рiвнi законодавчих актiв, змiни податкової та митної полiтики.
2. Кон'юктура ринку складної побутової технiки визначається спадом виробництва. Враховуючи реалiї ринкiв збуту продукцiї Товариства та нестабiльний стан української i зарубiжної економiк вiдбувається сниження продажу продукцiї як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках. Економiчнi труднощi негативно впливають i на конкурентiв. В таких умовах Товариство продовжує оптимізацію витрат на підприємстві. Особливо це актуально з огляду на значні проміжки часу, в яких підприємство вимушено простоювати.
3. Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованій Україні території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій схильне до пошкодження або знищення. Зменшення або уникнення впливу цього виду ризику не залежить від підприємства.
У зв'язку із припиненням господарської діяльності, у 2017 - 2018 роках Товариство не здійснювало закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих виробів.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Акціонерне товариство "НОРД" у 2018 році не здійснювало укладення дериватіві або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів. В умовах, коли виробничі потужності підприємства знаходяться на непідконтрольній території України, здійснювати такі операції немає ніякого сенсу

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Діяльність АТ "НОРД" схильна до впливу різних ризиків, в тому числі ризику зміни обмінного курсу, ризику зміни відсоткових ставок, а також ризику непогашення дебіторської заборгованості. Компанія не проводить політику хеджування фінансових ризиків.
Зараз, коли майно Товариства залишилось на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій, головним завданням та політікою Товариства щодо управління фінансовими ризиками є планування і здійснення оптимізації витрат, пов'язаних з простоєм підприємства і максимальне зниження невиробничих витрати, у тому числі на компенсацію збитків по невиробничих об'єктах.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Діяльність АТ "НОРД" схильна до впливу різних ризиків. У підприємства існують:
1 Кредитний ризик
Фінансові активи, по яких у Компанії виникає потенційний кредитний ризик, представлені в основному дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги та іншою дебіторською заборгованістю.
Управління дебіторською заборгованістю направлено на стягнення всієї непогашеної заборгованості своєчасно і в повному обсязі, для уникнення збитків від списання дебіторської заборгованості. Кредитні ризики систематично перевіряються на необхідність створення резерву сумнівних боргів. Дебіторська заборгованість без врахування резерву сумнівних боргів представляє собою максимальну величину, що підвладна кредитним ризикам. Керівництво не вважає, що у Компанії виникає істотний ризик збитків понад вже сформованого резерву.
АТ "НОРД" підвладна ризику невиконання зобов'язання однією із сторін по фінансовому інструменту, що приводить до фінансових збитків, понесених іншою стороною. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації продукції на умовах оплати після відвантаження продукції.
Максимальний кредитний ризик АТ "НОРД" за класами активів наданий в наступній таблиці:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 356
Основна (торгова) дебіторська заборгованість
та інша дебіторська заборгованість 24227 43060
Всього: 24275 43416

2 Ризик ліквідності
Ризик ліквідності полягає у тому, що Компанія буде не змозі розплатитись зі своїми зобов'язаннями при настанні терміну їх погашення. Управління цим видом ризику полягає в підтримці достатніх залишків грошових коштів, забезпеченні надійного доступу до кредитних ресурсів і здатністю контролювати ринкову позицію. Для оцiнки ризику лiквiдностi Товариством застосовується динамiчний iнструмент, обновлюваний щомiсяця, з аналiзом зобов'язань підприємством перед кредиторами.
Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення представлений нижче:

Балансова вартість 12 місяців і менше 1-2 роки 2-5 років
На 31.12.2018р.
Основна (торгова) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 13586 384 13202 -
Інша кредиторська заборгованість 400000 400000 - -
Всього: 413586 400384 13202 -

Балансова вартість 12 місяців і менше 1-2 роки 2-5 років
На 31.12.2017р.
Основна (торгова) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 18012 3888 14124 -
Інша кредиторська заборгованість 400000 400000 - -
Всього: 418012 403888 14124 -

Сума заборгованості представляє собою недисконтовану величину грошових потоків згідно договору.
3 Ризик зміни обмінного курсу
Схильність АТ "НОРД" змінам курсів валют виникає від перерахунку залишків грошових коштів і монетарних статей балансу, номінованих в доларах США, євро, російських рублях.
Ступінь впливу на фінансове положення, ліквідність і показники діяльності може бути значним, оскільки Національним банком України може встановлюватись плаваючий або ринковий курси іноземних валют.
Активи і зобов'язання, що піддаються ризику зміни обмінного курсу:
Активи на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
В рублях Російської Федерації 1 404
В доларах США - 151
Всього: 1 555

Зобов'язання на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
В рублях Російської Федерації 2579 3557
В доларах США 774 785
Всього: 3353 581

Збільшення обмінного курсу гривні по відношенню до іноземних валют чинить негативний вплив на показник прибутку /збутку від діяльності Товариства.
4 Ризик зміни процентних ставок
АТ "НОРД" має довгострокову дебіторську заборгованість, що приносить процентний дохід, тому фінансовий результат діяльності залежить від змін ринкових процентних ставок по активам.
В результаті того, що ставка дисконтування прийнята на рівні відсоткової ставка за банківськими кредитами з подібними строками та валютами, у Товариства має ризик зниження доходу до рівня нижче очікуваного. Тому АТ "НОРД" проводить періодичний аналіз ринкових процентних ставок і визначає оптимальний рівень ставки для здійснення розрахунку процентного доходу.
Товариство не має будь-яких одержаних кредитів або займів. Тому ризик зміни процентних ставок не впливає на звітність підприємства.
5 Справедлива вартість
Керівництво використовую всю доступну ринкову інформацію при оцінці справедливої вартості фінансових інструментів. Справедлива вартість інших фінансових активів і фінансових зобов'язань приблизно дорівнює їх балансової вартості.
6 Управління капіталом
Основними елементами капіталу керівництво вважає власні і позикові кошти. Метою Компанії при управлінні капіталом є збереження здатності продовжувати діяльність в якості діючого підприємства, забезпечення акціонерам прибутку, дотримання інтересів партнерів, підтримка структури капіталу, що дозволяє мінімізувати витрати на капітал.
Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і операції об'єднаних сил (ООС) на сході України унеможливлюють провадження рентабельної і безперервної господарської діяльності. В таких умовах Товариство припинило господарську діяльність на виробничому майданчику в м. Донецьк і здійснило консервацію своїх основних засобів. При цьому, діяльність безпосередньо АТ "НОРД", що знаходиться на контрольованій території України у м. Краматорськ, здійснюється під повним контролем адміністрації і органів управління та виключно в рамках законодавства України. Всі необхідні податки і обов'язкові платежі, передбачені нормами законодавства України, своєчасно і в повному обсязі нараховуються і перераховуються в бюджет і цільові фонди.
На період простою виробничого майданчику у м. Донецьк, Товариство займається здаванням в оренду нерухомого та рухомого майна, що знаходиться на підконтрольній Україні території, постійно здійснює оптимізацію витрат, пов'язаних з простоєм підприємства і максимально знижує невиробничі витрати, у тому числі на компенсацію збитків по невиробничих об'єктах.
В рамка управління капіталом керівництво відстежує основні фінансові показники звітності, а також розраховує коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти фінансової стійкості і проводить аналіз одержаних результатів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

АТ "НОРД" має власний кодекс корпоративного управління, що був прийнятий 17.04.2015р Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД".
Інформацію про прийняття кодексу корпоративного управління оприлюднено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР у складі Річної інформації емітента цінних паперів за 2015 рік за ссилкою: https://stockmarket.gov.ua/ та на власному сайті Товариства за ссилкою https://nord.ua/uk/company-docs

3) Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівчерговіпозачергові
X
Дата проведення29.04.2018
Кворум зборів99.8
ОписОсоби, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не було пропозицiй. П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НОРД". 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НОРД". 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НОРД". 4. Розгляд та затвердження рiчного звiту Правлiння ПАТ "НОРД" (рiчного звiтуТовариства) за 2016 рiк. 5. Розгляд висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" за 2016 рiк. 6. Розгляд та затвердження рiчного звiту Наглядової ради ПАТ "НОРД" за 2016рiк. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, Правлiння, висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" за 2016 рiк. 8. Про розподiл прибутку i збиткiв та про нарахування дивiдендiв ПАТ "НОРД" за 2016 рiк. 9. Розгляд та затвердження рiчного звiту Правлiння ПАТ "НОРД" (рiчного звiтуТовариства) за 2017 рiк. 10. Розгляд висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" за 2017 рiк. 11. Розгляд та затвердження рiчного звiту Наглядової ради ПАТ "НОРД" за 2017рiк. 12. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "НОРД" на 2018 рiк. 13. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, Правлiння, висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" за 2017 рiк. 14. Про розподiл прибутку i збиткiв та про нарахування дивiдендiв за 2017 рiк. 15. Про затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї. 16. Про затвердження змiн до Положень: про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю шляхом викладення їх в новiй редакцiї. 17. Про припинення повноважень членiв наглядової ради ПАТ "НОРД". 18. Про обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; 19. Про припинення повноважень членiв Правлiння ПАТ "НОРД". 20. Про обрання Директора ПАТ "НОРД". 21. Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД". 22. Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД". 1.По першому питанню порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв" слухали акцiонера Ландика А.В. який запропонував для пiдрахунку голосiв при голосуваннi з питань порядку денного даних загальних зборiв обрати депозитарну установу ТОВ "ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР" (буде виконувати функцiї на пiдставi Договору №1-ДУ вiд 05.08.2014 року на обслуговування рахункiв в цiнних паперах власникiв акцiй ПАТ "НОРД" (затверджено загальними зборами акцiонерiв) та реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Нацiональним депозитарiєм України станом на 24.04.2018 року, згiдно чинного законодавства). По першому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Пiдтвердити передачу функцiй лiчильної комiсiї Депозитарнiй установi ТОВ "ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР", мiж якою та Товариством укладено вiдповiдний Договiр № 1-ДУ вiд 05.08.2014 року Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх 3 акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 2.По другому питанню порядку денного: "Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НОРД" виступив Ландик В.I. який запропонував для ведення зборiв обрати робочi органи зборiв: голову зборiв та секретаря зборiв. Запропоновано обрати: - Головою зборiв Дубiнiна Сергiя Iвановича; - секретарем зборiв Лаврiнчук Ларису Iванiвну. По другому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: - обрати Головою зборiв Дубiнiна Сергiя Iвановича; - обрати секретарем зборiв Лаврiнчук Ларису Iванiвну. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 3. По третьому питанню порядку денного: "Затвердження регламенту проведення зборiв акцiонерiв ПАТ "НОРД" слухали акцiонера Ландика А.В., який запропонував затвердити порядок денний загальних зборiв (проект порядку денного, оприлюднений згiдно законодавству); затвердити регламент проведення зборiв: по першому, другому та третьому питаннях до 2 хв по кожному; по четвертому питанню до 20 хв; по п'ятому питанню до 10 хв; по шостому питанню до 10 хв; по сьомому та восьмому питанню до 10 хв по кожному; по дев'ятому, десятому та одинадцятому питаннях до 5 хв по кожному; по дванадцятому, тринадцятому, чотирнадцятому, пятнадцятому, шiстнадцятому та сiмнадцятому питаннях до 5 хв по кожному; виступи в пренiях та вiдповiдi на запитання всього до 10 хв по кожному з питань; роботу загальних зборiв орiєнтовно завершити за 2,5 - 3,5 години. По третьому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок денний загальних зборiв (проект порядку денного, оприлюднений згiдно законодавству); Затвердити регламент проведення загальних зборiв: по першому, другому та третьому питаннях до 2 хв по кожному; по четвертому питанню до 20 хв; по п'ятому питанню до 10 хв; по шостому питанню до 10 хв; по сьомому та восьмому питанню до 10 хв по кожному; по дев'ятому, десятому та одинадцятому питаннях до 5 хв по кожному; по дванадцятому, тринадцятому, чотирнадцятому, п'ятнадцятому, шiстнадцятому та сiмнадцятому питаннях до 5 хв по кожному; виступи в пренiях та вiдповiдi на запитання всього до 10 хв по кожному з питань; роботу загальних зборiв орiєнтовно завершити за 2,5 - 3,5 години. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх 4 акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 4. По четвертому питанню порядку денного: "Розгляд та затвердження рiчного звiту Правлiння ПАТ "НОРД" (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк." слухали Голову правлiння - Генерального директора ПАТ "НОРД" Сташенка Вiктора Миколайовича, який запропонував затвердити рiчний звiт Правлiння ПАТ "НОРД" (рiчний звiт Товариства) за 2016 рiк умовно. Основнi тези виступу: - 2016 рiк був самим важким в iсторiї Товариства; випуск продукцiї здiйснювався тiльки в першому пiврiччi, але об`єми випуску (товарна продукцiя впала бiльш як на 90% в порiвняннi з жахливим 2015 роком) не дозволили навiть сподiватись на беззбитковiсть; - Головна причина цього стану: Повноцiнна господарська дiяльнiсть машинобудiвного українського пiдприємства, що має десятки постачальникiв бiльш двох сотень позицiй матерiалiв та комплектуючих виробiв iз полутора десяткiв країн свiту, в мiстi Донецьку - неможлива; - В серпнi 2016 року було прийнято низку розпорядчих документiв Наглядової ради та Правлiння Товариства про консервацiю виробничих потужностей, про повне припинення виробничої, фактичне припинення будь-якої активної господарської дiяльностi на площах в мiстi Донецьк; - Зважаючи на об`єктивнiсть, зовнiшнiй характер обставин, що призведе до такого вкрай важкого стану, прошу акцiонерiв затвердити звiт Правлiння ПАТ "НОРД" (рiчний звiт Товариства) за 2016 рiк умовно. По четвертому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Правлiння ПАТ "НОРД" (рiчний звiт Товариства) за 2016 рiк умовно. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 5. По п'ятому питанню порядку денного: "Розгляд висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" за 2016 рiк" слухали доповiдь Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" Денiсьєва Олександра Володимировича, який надав загальним зборам висновки ревiзiйної комiсiї стосовно господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк та запропонував затвердити висновки ревiзiйної комiсiї. Основнi тези виступу: - чистий збiток Товариства за 2016 рiк склав 25,62 млн грн; - даннi бухгалтерського облiку вiдображають фактично здiйснювану дiяльнiсть та пiдтвердженi первинними документами; - Товариство з 01 серпня 2016 року припинило дiяльнiсть на виробничому майданчику в мiстi Донецьку, законсервувало основнi засоби, прийняло заходи для органiзацiї зберiгання сировини, матерiалiв, комплектуючих на складах; - Ревiзiйна комiсiя пiдтверджує що даннi балансу вiдповiдають даним облiку, валюта балансу дорiвнює на кiнець 2016 року 524,868 млн грн; - Падiння всiх показникiв господарської та, зокрема, фiнансової дiяльностi має об`єктивний характер; пропонуємо затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк умовно. По п'ятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити висновки ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "НОРД" за 2016 рiк умовно. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiхакцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 6. По шостому питанню порядку денного: "Розгляд та затвердження рiчного звiту Наглядової ради ПАТ "НОРД" за 2016 рiк" виступив Ландик Андрiй Валентинович. Основнi тези виступу: -Наглядова рада приклала всiх зусиль задля стабiлiзацiї дiяльностi Товариства, але в такiй полiтичнiй обстановцi iнтереси багатотисячного колективу пiдприємства виявилися мало чого вартими; -До травня 2016 ще вдавалося пiдтримувати хоч-якийсь ритм роботи пiдприємства; потому стало зрозумiло, що можливостi акцiонерiв та Наглядової ради в планi продовження роботи Товариства вичерпано; -Наглядова рада почала готувати основнi (по сутi - єдинi) виробничi майданчики в мiстi Донецьку до безстрокової консервацiї, котра i була здiйснена з 01 серпня 2017 року; -Другу половину року Наглядова рада приймала всi можливi зусилля для органiзацiї збереження майна, коштiв Товариства; але перспективи дiяльностi в умовах, що склались в регiонi розташування виробничих потужностей, - вкрай несприятливi, якщо не сказати - безнадiйнi в коротко- та середньостроковiй перспективi; -Враховуючи викладенi аргументи, просимо визнати дiяльнiсть Наглядової ради адекватнiй ситуацiї та затвердити рiчний звiт Наглядової ради ПАТ "НОРД" за 2016 рiк. По шостому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Наглядової ради ПАТ "НОРД" за 2016 рiк Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 7. По сьомому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, Правлiння, висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" за 2016 рiк. По сьомому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Визнати результати дiяльностi ПАТ "НОРД" за 2016 рiк незадовiльними iз причин, що знаходяться за межами впливу Товариства. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 8. По восьмому питанню порядку денного: "Про розподiл прибутку i збиткiв та про нарахування дивiдендiв ПАТ "НОРД" за 2016 рiк" запропоновано у зв'язку iз збитками, отриманими вiд фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ "НОРД" за 2016 рiк не здiйснювати. По восьмому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Не здiйснювати виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ "НОРД" у 2016 р, у зв'язку iз збитками, отриманими вiд фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 9. По дев'ятому питанню порядку денного: "Розгляд та затвердження рiчного звiту Правлiння ПАТ "НОРД" (рiчного звiту Товариства) за 2017 рiк." слухали Голову правлiння - Генерального директора ПАТ "НОРД" Сташенка Вiктора Миколайовича, який запропонував затвердити рiчний звiт Правлiння ПАТ "НОРД" (рiчний звiт Товариства) за 2017 рiк умовно. Основнi тези виступу: - в 2017 роцi ПАТ "НОРД" не здiйснювало активної виробничої дiяльностi iз-за неможливостi її в м Донецьку для пiдприємства, що зареєстроване на пiдконтрольнiй державнiй владi України територiї; - бiльшiсть року банкiвськi рахунки пiдприємства було заблоковано державною виконавчою службою по причинi стягнення, що було накладене Пенсiйним фондом України по компенсацiям витрат на виплату пiльгових пенсiй; -ПАТ "НОРД" вимушено було звiльнити практично весь персонал, припинити практично всi господарськi операцiї; показовими здаються такi данi: на момент початку заворушень та Антитерористичної операцiї ПАТ "НОРД" налiчувало 3419 працiвникiв, на кiнець 2017 року - 19 осiб (iз них 9 осiб не звiльнилися тому, що знаходяться у вiдпустках по догляду за дитиной, 7 осiб -iнвалiди, i тiльки три особи є повноцiнними, якщо їх такими можна визнати, Працiвниками. По дев'ятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Правлiння ПАТ "НОРД" (рiчний звiт Товариства) за 2017 рiк умовно. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 10. По десятому питанню порядку денного: "Розгляд висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" за 2017 рiк" слухали доповiдь Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" Денiсьєва Олександра Володимировича, який надав загальним зборам висновки ревiзiйної комiсiї стосовно господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк та запропонував затвердити висновки ревiзiйної комiсiї. Основнi тези виступу: * фiнансовий стан Товариства по пiдсумкам 2017 року - просто катастрофiчний; * Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ПАТ "НОРД" за 2016 рiк склав 95.305 тис грн (дев`яносто п`ять мiльйонiв триста п`ять тисяч гривень), а за 2017 рiк 84 тис грн (вiсiмдесят чотири тисячi гривень); * Чистий фiнансовий результат - збиток - ПАТ "НОРД" за 2016 рiк склав 25.620 тисгрн (двадцять п`ять мiльйонiв шiстьсот двадцять тисяч гривень), а за 2017 рiк 9.375тис грн (дев`ять мiльйонiв триста сiмдесят п`ять тисяч гривень); * Власний капiтал ПАТ "НОРД" складав вiд`ємну величину на кiнець 2016 року - мiнус 109.668 тис грн, кiнець 2017 року - мiнус 115.789 тис грн; * на балансi пiдприємства ще враховуються певнi активи, але ПАТ "НОРД" не має навiть доступу до них. Чого вартi активи, якими не можна володiти i користуватись? По десятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити висновки ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "НОРД" за 2017 рiк умовно. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiхакцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 11. По одинадцятому питанню порядку денного: "Розгляд та затвердження рiчного звiту Наглядової ради ПАТ "НОРД" за 2017 рiк" слухали Ландика А.В., який запропонував визнати дiяльнiсть Наглядової ради адекватнiй ситуацiї та затвердити рiчний звiт Наглядової ради ПАТ "НОРД" за 2017 рiк. Основнi тези виступу: ? Наглядова рада в умох вкрай несприятливої зовнiшньої ситуацiї робила все можливе, щоб не допустити неконтрольованого розвитку негативних факторiв; ? Максимально, що можна було зробити в 2017 роцi, це не допустити банкрутства Товариства, спробувати стабiлiзувати ситуацiю на хочь-якомусь рiвнi. По одинадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ Затвердити рiчний звiт Наглядової ради ПАТ "НОРД" за 2017 рiк. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 12. По дванадцятому питанню порядку денного: "Про визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "НОРД" на 2018 рiк" слухали Ландика Валентина Iвановича. Основнi тези виступу: * завдання на 2018 рiк у Товариства вкрай складне - просто вижити для того, щоб в подальшому на пiдгрунтi ще не знищених активiв спробувати вiдродити пiдприємство; * Товариство повинне намагатись реструктурувати або виконувати зобов`язання перед державним бюджетом та кредиторами. По дванадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити основнi напрямки дiяльностi ПАТ "НОРД" на 2018 рiк. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 13. По тринадцятому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, Правлiння, висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" за 2017 рiк" слухали Ландика Валентина Iвановича. По тринадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Визнати результати дiяльностi ПАТ "НОРД" за 2017 рiк незадовiльними iз причин, що знаходяться за межами впливу Товариства, та iз внутрiшнiх причин. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiхакцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: "Про розподiл прибутку i збиткiв та про нарахування дивiдендiв за 2017 рiк" запропоновано у зв'язку iз збитками, отриманими вiд фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ "НОРД" за 2017 рiк не здiйснювати. По чотирнадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Не здiйснювати виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ "НОРД" у 2017 р у зв'язку iз збитками, отриманими вiд фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: "Про затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення в новiй редакцiїї" в зв'язку iз змiнами дiючого законодавства запропоновано внести змiни до Статуту шляхом викладення в новiй редакцiї По п'ятнадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiїї. В тому числi в новiй редакцiї Статуту, помiж iнших змiн, передбачено: = змiна типу Товариства з "публiчного акцiонерного товариства" на "приватне акцiонерне товариство"; = змiна назви Товариства (у зв`язку зi змiною типу Товариства): * iз старої назви ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД" (ПАТ "НОРД") виключити вказiвку на тип Товариства та змiнити її на * нову назву АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД" (АТ "НОРД"). Зазначити, що згiдно дiючому законодавству України, змiна типу Товариства з публiчного на приватне з вiдповiдною змiною в найменуваннi Товариства не є його перетворенням. Доручити пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства Головi та Секретарю цих Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НОРД". Доручити Директору Товариства провести державну реєстрацiю Статуту Товариства у новiй редакцiї, назви Товариства, здiйснити всi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю змiн у встановленому законодавством порядку, або видати довiренiсть iншим особам для виконання представницьких функцiй при державнiй реєстрацiї нової редакцiї Статуту, назви Товариства та iнших вiдповiдних змiн. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 16. По шiстнадцятому питанню порядку денного: "Про затвердження змiн до Положень: про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю шляхом викладення їх в новiй редакцiї", в зв'язку iз змiнами дiючого законодавства запропоновано внести змiни до Положень: про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю шляхом викладення їх в новiй редакцiї По шiстнадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити змiни до Положень: про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю шляхом викладення їх в новiй редакцiї. Доручити пiдписання вказаних Положень Головi зборiв акцiонерiв Товариства. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 17. По сiмнадцятому питанню порядку денного: "Про припинення повноважень членiв наглядової ради ПАТ "НОРД"" запропоновано припинити повноваження членiв наглядової ради: Член Наглядової ради Ландик Андрiй Валентинович Член Наглядової ради Ландик Неллi Володимирiвна Член Наглядової ради Кирпиченко Олена Олександрiвна По сiмнадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ Припинити повноваження членiв наглядової ради: Ландик Андрiй Валентинович, Ландик Неллi Володимирiвна, Кирпиченко Олена Олександрiвна Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiхакцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 18. По вiсiмнадцятому питанню порядку денного: "Про обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Запропоновано обрати Наглядову раду у наступному складi: Член Наглядової ради Ландик Андрiй Валентинович (акцiонер) Член Наглядової ради Ландик Неллi Володимирiвна (представник акцiонера Ландика Валентина Iвановича) Член Наглядової ради Ландик Валентин Iванович (акцiонер) За запропонований склад Наглядової ради голосували згiдно чинного законодавства - в порядку кумулятивного голосування. Кiлькiсть членiв Наглядової ради - три. Кiлькiсть кандидатiв - три. Загальна кiлькiсть голосiв: 62452325*3=187356975 голосiв. По вiсiмнадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати Наглядову раду у наступному складi: Член Наглядової ради Ландик Андрiй Валентинович (акцiонер) Член Наглядової ради Ландик Неллi Володимирiвна (представник акцiонера Ландика Валентина Iвановича) Член Наглядової ради Ландик Валентин Iванович (акцiонер) При кумулятивному голосуваннi кожний кандидат отримав наступну кiлькiсть голосiв: Ландик Андрiй Валентинович Голосували: "за" - 62452325 голосiв, що становить необхiдну кiлькiсть голосiв присутнiх акцiонерiв. Ландик Неллi Володимирiвна Голосували: "за" - 62452325 голосiв, що становить необхiдну кiлькiсть голосiв присутнiх акцiонерiв. Ландик Валентин Iванович Голосували: "за" - 62452325 голосiв, що становить необхiдну кiлькiсть голосiв присутнiх акцiонерiв. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатись мiж Товариством та кожним членом Наглядової ради; прийняти до уваги, що всi члени Наглядової ради будуть здiйснювати свої обов`язки без оплати працi; Товариство може компенсувати членам Наглядової ради їх витрати на здiйснення дiяльностi в складi Наглядової ради. Обрати уповноваженою особою на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Директора ПАТ "НОРД". Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 19. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного: "Про припинення повноважень членiв Правлiння ПАТ "НОРД" Запопоновано припинити повноваження членiв правлiння ПАТ "НОРД": Сташенко Вiктор Миколайович, Мельниченко Василь Андрiйович, Статiнов Анатолiй Сергiйович, Клiмов Костянтин Геннадiйович, Жидков Вiталiй Васильович, Карлаш Тетяна Арсентiївна, Приколота Наталя Єгорiвна, Тумаков Олександр Миколайович, Тумаков Анатолiй Миколайович, Женiков Олег Вадимович, Фендрiкова Анжела Анатолiївна, Хрисєва Наталя Андрiївна По дев'ятнадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження членiв правлiння ПАТ "НОРД": Сташенко Вiктор Миколайович, Мельниченко Василь Андрiйович, Статiнов Анатолiй Сергiйович, Клiмов Костянтин Геннадiйович, Жидков Вiталiй Васильович, Карлаш ТетянаАрсентiївна, Приколота Наталя Єгорiвна, Тумаков Олександр Миколайович,Тумаков Анатолiй Миколайович, Женiков Олег Вадимович, Фендрiкова АнжелаАнатолiївна, Хрисєва Наталя Андрiївна Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 20. По двадцятому питанню порядку денного: "Про обрання Директора ПАТ "НОРД"" Запропоновано прийняти до уваги, що згiдно нової редакцiї Статуту ПАТ "НОРД", затвердженої цими зборами, обрання Директора ПАТ "НОРД" вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради ПАТ "НОРД". Доручити Наглядовiй радi ПАТ "НОРД" обрати Директора ПАТ "НОРД" не пiзнiше 05 травня 2018 року. По двадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Прийняти до уваги, що згiдно нової редакцiї Статуту ПАТ "НОРД", затвердженої цими зборами, обрання Директора ПАТ "НОРД" вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради ПАТ "НОРД". Доручити Наглядовiй радi ПАТ "НОРД" обрати Директора ПАТ "НОРД" не пiзнiше 05 травня 2018 року. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 21. По двадцять першому питанню порядку денного: "Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" Запропоновано припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї: Денiсьєв Олександр Володимирович, Шубчинська Любов Миколаївна, Усенко Вiкторiя Олексiївна, Савицький Сергiй Георгiйович, Денисюк Лариса Валентинiвна, Пугач Свiтлана Вiталiївна, Колб Свiтлана Олександрiвна. По двадцять першому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї: Денiсьєв Олександр Володимирович, Шубчинська Любов Миколаївна, Усенко Вiкторiя Олексiївна, Савицький Сергiй Георгiйович, Денисюк Лариса Валентинiвна, Пугач СвiтланаВiталiївна, Колб Свiтлана Олександрiвна. Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiхакцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. 22. По двадцять другому питанню порядку денного: "Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" Запропоновано обрати Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НОРД" в кiлькостi 3 осiб у наступному складi: Фендрiкова Анжела Анатолiївна, Стаценко Iрина Сергiївна, Шубчинська Любов Миколаївна. По двадцять другому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НОРД" у наступному складi: Член Ревiзiйної комiсiї Фендрiкова Анжела Анатолiївна Член Ревiзiйної комiсiї Стаценко Iрина Сергiївна Член Ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна Голосували: "за" - 62452325 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв. "проти" - голосiв (акцiй) немає. "утримався" - голосiв (акцiй) немає. Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НОРД" вичерпано. Загальнi збори акцiонерiв оголошуються закритими.


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити): д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
Вiдсутнiсть кворуму для проведення зборiв

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів 2
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів 1
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів 0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
д/н

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Посада Незалежний член
Так* Ні*і
Ландик Андрій ВалентиновичГолова Наглядової радиX
Ландик Неллі ВолодимирівнаЧлен Наглядової радиX
Ландик Валентин ІвановичЧлен Наглядової радиX

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Так. Опис прийнятих рішень: припинення повноваження Директора Сташенко В.М. , призначення Директором Ткача О.Ю., здійснення передачі-прийомки справ від попереднього Директора до новообраного Директора

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Голова наглядової ради отримує винагороду в грошовому виглядi у виглядi заробiтної плати, яка визначається вiдповiдно до ринкових умов i зазначається в Контрактi. Iншi члени наглядової ради винагороду не отримують

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Ткач Олексій ЮхимовичДиректор Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; при цьому питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення Директору.
Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, законодавством.
Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства, порядок прийняття ним рішень визначаються законодавством, цим Статутом, контрактом, що укладається з Директором, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.
Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, що затверджені Загальними зборами або Наглядовою радою, окремими рішеннями Наглядової ради. Наглядова рада або голова Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, документів Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В тому числі, Директор укладає правочини щодо відкриття та закриття банківських рахунків, проведення інших банківських, фінансових операцій в межах, обумовлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради. Директор приймає на роботу та звільняє робітників Товариства, відповідає за дотримання техніки безпеки, за виконання трудового законодавства, за належне використання та зберігання майна, коштів Товариства.
Директор не має права приймати рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 5 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) без попереднього рішення Наглядової ради. Директор не має права приймати рішення про звільнення осіб, що призначались на посади Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства. Директор Товариства не має права приймати рішення про випуск Товариством будь-яких емісійних абр неемісійних цінних паперів.
В разі встановлення рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради обмежень повноважень Директора Товариства або застосування певних процедур (надання пояснень, планів, отримання погодження, надання звітності, тощо) виконання визначених окремих повноважень -Директор може виконувати свої повноваження тільки з урахуванням таких обмежень і процедур.
У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.
Повноваження Директора Товариства припиняються (на певний час або остаточно) за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Наглядова рада повинна припинити повноваження Директора, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства.
Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом, контрактом, укладеним із ним.
Директор насе обумовлену діючим законодавством України відповідальність за свої неправомірні дії чи бездіяльність, що спричинили шкоду Товариству.
ОписВитяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Виконавчого органу Товариства:
9.3. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
9.3.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).
9.3.2. Засади діяльності виконавчого органу (Директора) Товариства
Директор Товариства обирається (призначається) на посаду Наглядовою радою. Строк, на який обирається (призначається) Директор Товариства, також визначається Наглядовою радою і не може перевищувати три роки.
Директор Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; при цьому питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення Директору.
Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, законодавством.
Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства, порядок прийняття ним рішень визначаються законодавством, цим Статутом, контрактом, що укладається з Директором, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.
Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, що затверджені Загальними зборами або Наглядовою радою, окремими рішеннями Наглядової ради. Наглядова рада або голова Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, документів Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В тому числі, Директор укладає правочини щодо відкриття та закриття банківських рахунків, проведення інших банківських, фінансових операцій в межах, обумовлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради. Директор приймає на роботу та звільняє робітників Товариства, відповідає за дотримання техніки безпеки, за виконання трудового законодавства, за належне використання та зберігання майна, коштів Товариства.
У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.
Повноваження Директора Товариства припиняються (на певний час або остаточно) за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Наглядова рада повинна припинити повноваження Директора, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства.
Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом, контрактом, укладеним із ним.
Директор несе обумовлену діючим законодавством України відповідальність за свої неправомірні дії чи бездіяльність, що спричинили шкоду Товариству.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Витяг із Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "НОРД":
2.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
2.2.1. Створення Наглядової ради Товариства
В Товаристві створюється Наглядова рада в кількості три особи. Строк повноважень Наглядової ради складає три роки. Повноваження обраної Наглядової ради дійсні з моменту її обрання Загальними зборами і до моменту проведення чергових річних Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких включено питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради (із особливостями, визначеними в цьому Статуті). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, рішеннями Загальних зборів, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради та Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий
договір може бути оплатним або безоплатним.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.
Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду або Положенням про виплату винагороди членам Наглядової ради.
2.2.2. Компетенція Наглядової ради
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту).
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, у випадках, встановлених законодавством, за власною ініціативою Наглядової ради;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) випуск, розміщення, неемісійних цінних паперів, якщо це не притирічить діючому законодавству України, на суму не більше 25% вартості активів Товариства (при цьому всі випущені та не погашені цінні папери, відмінні від акцій, рахуються сумарно).
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючого обов`язки одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором та іншими працівниками Товариства, що призначаються на посади Наглядовою радою, встановлення розміру їх винагороди;
10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів, за винятком тих, обрання яких є компетенцією Загальних зборів Товариства; затвердження штатного розпису працівників Товариства;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
12) в разі необхідності обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом;
14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства та цього Статуту;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
18) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
19) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством у періоді не більш одного року та на граничну суму, визначену Загальними зборами акціонерів;
20) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо: або сума таких правочинів перевищує 10 % активів Товариства, або Наглядова рада не прийняла жодного рішення по такому правочину, що знаходиться у її компетенції, або всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами);
21) прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо сума таких правочинів не перевищує 10 % активів Товариства);
22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
25) прийняття рішення про виготовлення печаток та штампів Товариства;
26) прийняття рішення про організацію ведення бухгалтерського обліку шляхом передання відповідних функцій спеціалізованій або аудиторській компанії або спеціалісту (по ивільно-правовій угоді); погодження умов договорів з відповідними юридичними або фізичними особами;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
2.2.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства. Члену Наглядової ради, що діє в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою або Загальними зборами, не може бути відмовлено в доступі до будь-якої інформації.
2.2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини кількісного складу, визначеного в цьому Статуті, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 11 та 14 Компетенції Наглядової ради.
2.2.5. Обрання членів Наглядової ради
Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 статті Компетенція Загальних зборів акціонерів цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім комплексу повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових Загальних зборів Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Вказане повідомлення направляється на адресу Товариства заказним листом, або через служби кур`єрської доставки або безпосередньо представником акціонера (акціонерів).
Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
2.2.6. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
2.2.7. Голова Наглядової ради
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші
повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення).
2.2.8. Засідання Наглядової ради
Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства та законодавством; ініціатори беруть участь у засіданні Наглядової ради.
Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При рівному розподілі голосів в протоколі засідання повинне бути зазначено, що голова Наглядової ради використовує це право або ні.
Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди
на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.
В разі, якщо засідання Наглядової ради, що ініційоване головою Наглядової ради не набрало необхідного кворуму для визнання його дійсним, голова Наглядової ради може ініціювати проведення заочного голосування (опитування) по питанням винесеним на таке засідання. При цьому діє такий порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування):
- голова Наглядової ради організовує відправлення на адресу кожного члена Наглядової ради всіх необхідних для розгляду питань і прийняття рішень матеріалів, в тому числі бюлетенів по кожному питанню, що потребує прийняття рішення;
- кожен член Наглядової ради в мінімально можливий термін розглядає вказані у порядку денному питання та приймає рішення шляхом проставлення відповідного надпису на кожному бюлетені; вказані підписані бюлетені відправляються на адресу Товариства;
- рішення по кожному питанню, що винесено для заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо у голови Наглядової ради наявні підписані за вказане рішення бюлетені від всіх обраних членів Наглядової ради; тобто, рішення при заочному голосуванні (опитуванні) приймаються консенсусом всіх членів Наглядової ради; відсутність з будь-якої причини у голови наглядової ради підписаного членом Наглядової ради бюлетеня вважається голосуванням такого члена Наглядової ради проти розглядаємого рішення.
2.2.9. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар
Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. В разі створення вказаних комітетів Наглядова рада затверджує Положення про їх діяльність.
Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.
Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою.
Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
2.2.10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Витяг із Положення по Виконавчий орган Акціонерного товариства "НОРД":
2. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
2.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).
2.2. Засади діяльності виконавчого органу (Директора) Товариства
Директор Товариства обирається (призначається) на посаду Наглядовою радою. Строк, на який обирається (призначається) Директор Товариства, також визначається Наглядовою радою і не може перевищувати три роки.
Директор Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; при цьому питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення Директору.
Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, законодавством.
Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства, порядок прийняття ним рішень визначаються законодавством, цим Статутом, контрактом, що укладається з Директором, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.
Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, що затверджені Загальними зборами або Наглядовою радою, окремими рішеннями Наглядової ради. Наглядова рада або голова Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, документів Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В тому числі, Директор укладає правочини щодо відкриття та закриття банківських рахунків, проведення інших банківських, фінансових операцій в межах, обумовлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради. Директор приймає на роботу та звільняє робітників Товариства, відповідає за дотримання техніки безпеки, за виконання трудового законодавства, за належне використання та зберігання майна, коштів Товариства.
Директор не має права приймати рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 5 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) без попереднього рішення Наглядової ради. Директор не має права приймати рішення про звільнення осіб, що призначались на посади Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства. Директор Товариства не має права приймати рішення про випуск Товариством будь-яких емісійних абр неемісійних цінних паперів.
В разі встановлення рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради обмежень повноважень Директора Товариства або застосування певних процедур (надання пояснень, планів, отримання погодження, надання звітності, тощо) виконання визначених окремих повноважень - Директор може виконувати свої повноваження тільки з урахуванням таких обмежень і процедур.
У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.
Повноваження Директора Товариства припиняються (на певний час або остаточно) за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Наглядова рада повинна припинити повноваження Директора, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства.
Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом, контрактом, укладеним із ним.
Директор насе обумовлену діючим законодавством України відповідальність за свої неправомірні дії чи бездіяльність, що спричинили шкоду Товариству.


5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 12

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4
1Ландик Валентин Іванович79.9320191
2Ландик Андрiй Валентинович19.6725582

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1 2 3 4
62700000105916Обмеження прав участі та голосування акціонерів АТ "НОРД" виникло на підставі п.10 розділу VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про депозитарну систему України14.10.2013

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Порядок призначення та звільнення посадових осіб АТ "НОРД" здійснюється згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, а також Положення про Загальні збори акціонерів.
До компетенції Загальних зборів акціонерів відносяться обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, встановлення розміру їх винагороди та прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством. Крім того Загальні збори акціонерів здійснюють обрання членів Ревізійної комісії, обрання з їх числа Голови Ревізійної комісії, приймає рішення про достровоке припинення їх повноважень.
Витяг із Статуту:
9.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
9.2.5. Обрання членів Наглядової ради
Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 статті Компетенція Загальних зборів акціонерів цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім комплексу повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових Загальних зборів Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Вказане повідомлення направляється на адресу Товариства заказним листом, або через служби кур`єрської доставки або безпосередньо представником акціонера (акціонерів).
Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
9.2.6. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
9.2.7. Голова Наглядової ради
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші
повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення).
9.2.10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
Витяг із Статуту:
9.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА
9.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі трьох осіб на строк у три роки.
Члени Ревізійної комісії обираються простою більшостю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.
Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Директор Товариства або його заступники, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
До виключної компетенції Наглядової ради відноситься обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення їх розміру та припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючього обов язки одноособового виконачого органу (Директора) Товариства.
Витяг із Статуту:
9.3. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
9.3.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).
9.3.2. Засади діяльності виконавчого органу (Директора) Товариства
Директор Товариства обирається (призначається) на посаду Наглядовою радою. Строк, на який обирається (призначається) Директор Товариства, також визначається Наглядовою радою і не може перевищувати три роки.
Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.
Повноваження Директора Товариства припиняються (на певний час або остаточно) за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Наглядова рада повинна припинити повноваження Директора, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства.
Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом, контрактом, укладеним із ним.
При звільненні посадових осіб Товариства будь-які винагороди або компенсації не виплачувались.9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб АТ "НОРД" вказуються у Статуті Товариста, а також у Положеннях по Наглядову Раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган Акціонерного товариства.
Витяг із ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА:
2. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
2.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).
2.2. Засади діяльності виконавчого органу (Директора) Товариства
Директор Товариства обирається (призначається) на посаду Наглядовою радою. Строк, на який обирається (призначається) Директор Товариства, також визначається Наглядовою радою і не може перевищувати три роки.
Директор Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; при цьому питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення Директору.
Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, законодавством.
Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства, порядок прийняття ним рішень визначаються законодавством, цим Статутом, контрактом, що укладається з Директором, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.
Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, що затверджені Загальними зборами або Наглядовою радою, окремими рішеннями Наглядової ради. Наглядова рада або голова Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, документів Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В тому числі, Директор укладає правочини щодо відкриття та закриття банківських рахунків, проведення інших банківських, фінансових операцій в межах, обумовлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради. Директор приймає на роботу та звільняє робітників Товариства, відповідає за дотримання техніки безпеки, за виконання трудового законодавства, за належне використання та зберігання майна, коштів Товариства.
Директор не має права приймати рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 5 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) без попереднього рішення Наглядової ради. Директор не має права приймати рішення про звільнення осіб, що призначались на посади Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства. Директор Товариства не має права приймати рішення про випуск Товариством будь-яких емісійних абр неемісійних цінних паперів.
В разі встановлення рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради обмежень повноважень Директора Товариства або застосування певних процедур (надання пояснень, планів, отримання погодження, надання звітності, тощо) виконання визначених окремих повноважень - Директор може виконувати свої повноваження тільки з урахуванням таких обмежень і процедур.
У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.
Повноваження Директора Товариства припиняються (на певний час або остаточно) за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Наглядова рада повинна припинити повноваження Директора, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства.
Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом, контрактом, укладеним із ним.
Директор насе обумовлену діючим законодавством України відповідальність за свої неправомірні дії чи бездіяльність, що спричинили шкоду Товариству.
Витяг із ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ:
2. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА
2.1. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, або на запрошення будь-якого члена відповідного органу Товариства.
2.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до будь-якої необхідної інформації; критерії необхідності інформації можуть бути передбачені Положенням про Ревізійну комісію.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
2.3. Інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
Ревізійна комісія має право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами будь-якого періоду (місяць, квартал), проводити перевірки виконання окремих правочинів, перевірки діяльності Товариства окремих складових господарської діяльності (в тому числі, але не виключно: виробництво, зберігання ТМЦ, фінансові операції, трудові відносини, оподаткування, документообіг, єфективність планування, виконання завдань, тощо). Вказані перевірки здійснюються за власною ініціативою Ревізійної комісії, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, за проханням Директора.
Витяг із ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ:
9.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
2.2.2. Компетенція Наглядової ради
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту).
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, у випадках, встановлених законодавством, за власною ініціативою Наглядової ради;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) випуск, розміщення, неемісійних цінних паперів, якщо це не притирічить діючому законодавству України, на суму не більше 25% вартості активів Товариства (при цьому всі випущені та не погашені цінні папери, відмінні від акцій, рахуються сумарно).
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючого обов`язки одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором та іншими працівниками Товариства, що призначаються на посади Наглядовою радою, встановлення розміру їх винагороди;
10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів, за винятком тих, обрання яких є компетенцією Загальних зборів Товариства; затвердження штатного розпису працівників Товариства;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
12) в разі необхідності обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом;
14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства та цього Статуту;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
18) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
19) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством у періоді не більш одного року та на граничну суму, визначену Загальними зборами акціонерів;
20) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо: або сума таких правочинів перевищує 10 % активів Товариства, або Наглядова рада не прийняла жодного рішення по такому правочину, що знаходиться у її компетенції, або всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами);
21) прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо сума таких правочинів не перевищує 10 % активів Товариства);
22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
25) прийняття рішення про виготовлення печаток та штампів Товариства;
26) прийняття рішення про організацію ведення бухгалтерського обліку шляхом передання відповідних функцій спеціалізованій або аудиторській компанії або спеціалісту (по ивільно-правовій угоді); погодження умов договорів з відповідними юридичними або фізичними особами;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
2.2.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства. Члену Наглядової ради, що діє в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою або Загальними зборами, не може бути відмовлено в доступі до будь-якої інформації.
2.2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини кількісного складу, визначеного в цьому Статуті, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 11 та 14 Компетенції Наглядової ради.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

д/н

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
0000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Ландик Андрiй Валентинович1233469419.67255821372123346940
Ландик Валентин Iванович5011737679.93201913876501173760
Усього6245207099.604577352472624520700

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
122.01.2018Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДИОРИТ-ТЕХНИС"104614700043779.932020
Зміст інформації в описовій форміЗгідно письмового повідомлення від Ландика Валентина Івановича про повернення 22.01.2018 року домінуючого контрольного пакету акцій (прості іменні в бездокументарній формі) ПАТ "НОРД" (код ЄДРПОУ 13533086) пакет акцій Общества с ограниченной ответственностью "ДИОРИТ-ТЕХНИС" (ОГРН 1046147000437, ИНН 6147022893) у загальній кількості акцій змінилася з 79.93% до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 79.93% до 0.000%.
222.01.2018фізична особа Ландик Валентин Іванович079.93202
Зміст інформації в описовій форміПублічне акціонерне товариство "НОРД" повідомляє, що 22.01.2018 р. було отримано від Ландика Валентина Івановича письмове повідомлення про повернення 22.01.2018 року домінуючого контрольного пакету акцій (прості іменні в бездокументарній формі) ПАТ "НОРД" (код ЄДРПОУ 13533086). Цей пакет акцій був поверненний від Общества с ограниченной ответственностью "ДИОРИТ-ТЕХНИС" (ОГРН 1046147000437, ИНН 6147022893). Найвища ціна акцій Товариства протягом 12 місяців, що передують дню повернення такого пакета акцій включно з днем повернення становить 0.01 грн. за одну акцію. Дата повернення пакета акцій 22.01.2018 року. Після повернення значного контрольного пакета акцій Товариства Ландик Валентин Іванович володіє 50117376 (п'ятдесят мільйонів сто сімнадцять тисяч триста сімдесят шість) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі) ПАТ "НОРД". Розмір частки змінився з 0.000% до 79.93%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 79.93%. Афілійована особа Ландик Андрій Валентинович володіє 12 334 694 (дванадцять мільйонів триста тридцять чотири тисячи шістсот дев'яносто чотири) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі) ПАТ "НОРД", що становить 19,67 % від статутного капіталу емітента. Ландик Валентин Іванович разом з афілійованою особою Ландиком Андрієм Валентиновичем володіють 62452070 (шістдесят два мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі сімдесят) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі) ПАТ "НОРД", що становить 99,6% від статутного капіталу ПАТ "НОРД".


X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акції прості іменні бездокументарні627000000.01Акції дають право акціонеру:
- брати участь в управлінні Товариством;
- отримувати дивіденди;
- отримати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
Обов'язки акціонера:
- дотримуватися Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не розголошувати та не використовувати інсайдерську інформацію про Товариство;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом
ні
Примітки Ландик Валентин Іванович володіє 50117376 (п'ятдесят мільйонів сто сімнадцять тисяч триста сімдесят шість) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі) АТ "НОРД". Розмір частки - 79.93%. Афілійована особа Ландик Андрій Валентинович володіє 12334694 (дванадцять мільйонів триста тридцять чотири тисячи шістсот дев'яносто чотири) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі) АТ "НОРД", що становить 19,67 % від статутного капіталу емітента. Ландик Валентин Іванович разом з афілійованою особою Ландиком Андрієм Валентиновичем володіють 62452070 (шістдесят два мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі сімдесят) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі) АТ "НОРД", що становить 99,6% від статутного капіталу АТ "НОРД"

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.09.2014103/1/2014Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000106777Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi0.0162700000627000.00100.000000000000
ОписАкцiї на торгiвельнiй бiржi у 2018 роцi продавались. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) не подавалась, намiрiв щодо випуску будь-яких цiнних паперiв не приймались.Викупу акцiй не було. Додаткової емiсiї акцiй не було.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5
Ландик Андрiй Валентинович1233469419.67255821372123346940
Усього1233469419.67255821372123346940

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 312500 303457 0 0 312500 303457
будівлі та споруди 250896 243551 0 0 250896 243551
машини та обладнання 21475 21475 0 0 21475 21475
транспортні засоби 2435 2082 0 0 2435 2082
земельні ділянки 13224 11879 0 0 13224 11879
інші 24470 24470 0 0 24470 24470
2. Невиробничого призначення: 2 2 0 0 2 2
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 2 2 0 0 2 2
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 312502 303459 0 0 312502 303459
Опис Згiдно до наказу про облiкову полiтику Товариства визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюють відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт основних засобів. Амортизація активу починається з місяця, наступного за місяцем, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.
Амортизація активу припиняється з місяця, наступного за місяцем, з якого актив перестає використовуватися, або класифікується як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або з якого припиняють визнання активу.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом.
Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.
Якщо нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримуються (на правах власності чи згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежiв або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:
а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або
б) продажу в звичайному ходi дiяльностi,
вона обліковуються відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" як інвестиційна нерухомість.
Первісне визнання здійснюється за вартістю придбання, збільшеною на суму будь-яких витрат безпосередньо пов'язаних з таким придбанням.
На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів становила 616980 тис. грн., у т.ч.:
- земельні ділянки 13224 тис.грн;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 366125 тис.грн.;
- машини та обладнання 116001 тис.грн.;
- транспортнi засоби 9828 тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 13246 тис.грн.
- інші основні засоби 98556 тис.грн.
Протягом звітного періоду вводу в експлуатацію основних засобів не було.
Протягом року відбулось припинення визнання об'єктів основних засобів в результаті відчудження та ліквідації об'єктів основних засобів за первісною вартістю на 11279 тис.грн., у тому числі:
- земельні ділянки 262 тис.грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 10346 тис.грн.;
- транспортнi засоби 617 тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 8 тис.грн.
- інші основні засоби 46 тис.грн.
У 2018 році визначено збиток від реалізації необоротних активів в сумі 767 тис. грн. Непоточних активів, утримуваних для продажу станом на 31.12.2018 року не має. Зобов'язання, пов'язані з непоточними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття станом на 31.12.2018 року становлять 4 тис.грн.
Станом на 31.12.2018 року первісна вартість основних засобiв становить 604618 тис. грн., у т.ч.:
- земельні ділянки 11879 тис.грн.
- будинки, споруди та передавальні пристрої 355779 тис. грн.;
- машини та обладнання 116001 тис. грн.;
- транспортні засоби 9211 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 13238 тис. грн.
- інші основні засоби 98510 тис.грн.
Товариство щорічно проводить тестування необоротних активів на предмет знецінення, керуючись вимогами МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Для визначення, чи зменшилася корисність об'єкта основних засобів, балансова вартість переглядається з урахуванням очікуваного відшкодування активу.
В 2018 році відбулось зменшення корисності основних засобів на загальну суму 4833 тис.грн., у тому числі по групі "Земельні ділянки" на суму 1083 тис.грн., по групі "Будинки, споруди та передавальні пристрої" - 3750 тис.грн. Втрати від зменшення корисності відображаються у Звіті про фінансові результати у складі "Інших витрат".
Основні засоби, які знаходяться у резерві станом на кінець звітного року відображені як інші необоротні активи і складають 1546 тис.грн.
Амортизаційні відрахування дорівнюються нулю, якщо немає виробництва, та основні засобі законсервовані у випадках, визначених управлінським персоналом.
Нарахування амортизації основних засобів у поточному році не здійснювалось у зв'язку із припиненням господарської діяльності і консервацією підприємства з причини знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованій Україною території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і операції об'єднаних сил (ООС).
На початок звітного року первісна вартість інвестиційної нерухомості складає 5 тис.грн. Протягом звітного періоду введення в експлуатацію, відчуження інвестиційної нерухомості не було. Станом на 31.12.2018 року первісна вартість інвестиційної нерухомості складає 5 тис.грн.
Так, за станом на 31.12.2018р. на балансi АТ "НОРД" враховуються основнi засоби на первiсну вартiсть 604618 тис.грн., знос яких дорiвнює 301805 тис.грн. та залишкова вартiсть - 302813 тис.грн., незавершені капітальні інвестиції на суму 644 тис.грн. Авансів, сплачених на придбання основних засобів немає.
Також, станом на 31.12.2018р. на балансi АТ значиться iнвестицiйна нерухомiсть на первiсну вартiсть 5 тис.грн., знос 3 тис.грн. та залишкову вартiсть - 2 тис.грн.
Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ-7 та iн.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основнi засоби" та механiзовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобiв заводиться iнвентарна картка та присвоюється iнвентарний номер.

Ступiнь зносу виробничих основних фондiв:
* будинки, споруди та передавальнi пристрої - 31,5%;
* машини та обладнання - 81,5%;
* транспортнi засоби - 75,2%;
* iншi - 78,7%.
Ступiнь зносу невиробничих основних фондiв:
* iнвестицiйна нерухомiсть - 60,0%.

Ступiнь використання виробничих основних фондiв:
* будинки, споруди та передавальнi пристрої - 0,0%;
* машини та обладнання - 0,0%;
* транспортнi засоби - 0,0;
* iншi основнi засоби - 0,0%.

Станом на 31.12.2018 основні засоби у заставі та у податковiй заставi не знаходяться.
Облiковою полiтикою пiдприємства встановлюються термiни використання основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв, оснастки, пристосувань та iнструменту. Натомiсть, кожного мiсяця постійно діюча комiсiя, яка дослiджує об'єкти, визначає доцiльнiсть їх використання i видiляє тi, що належать до списання.
Мінімальні строки корисного використання основних засобів складають:
- земельні ділянки - не амортизуються
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 10-20 років
- машини та обладнання - 2-5 років
- транспортні засоби - 5 років
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки
- інші основні засоби - 5-12 років
Мінімальні строки корисного використання інвестиційної нерухомості складають:
- земельні ділянки - не амортизуються
- будівлі - 20 років
Основними умовами користування основними засобами на пiдприємствi є використання їх в належному робочому станi, обслуговування згiдно графiкiв планово-попереджувальних ремонтiв, проведення ремонтiв у разi виникнення поломок.
У зв'язку з тим, що Товариство з 01 серпня 2016 року припинило свою господарську діяльність на виробничому майданчику в м. Донецьк, що опинився на тимчасово непідконтрольній Україні території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО), і законсервувало свої основні засоби здійснювати витрати на підтримання основних засобів в робочому стані, проводити попереджувальні та планові ремонти не має можливості
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -146136 -115789
Статутний капітал (тис. грн.) 627 627
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 627 627
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-146136.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(627.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ400000.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х400000.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
Податкові зобов'язанняХ627.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язання та забезпеченняХ112412.00ХХ
Усього зобов'язань та забезпеченьХ513039.00ХХ
ОписЗобов'язання оцiнюються в сумi погашення.
Кредиторська заборгованiсть по рахункам представляє собою заборгованiсть компанiї за товари, роботи, послуги, отриманi в результатi придбання. Кредиторська заборгованiсть виникає при наявностi рiзницi у часi мiж одержанням товарiв i їх сплатою.
До складу основної (торгової) кредиторської заборгованостi або рахункiв до сплати включаються суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари та послуги.
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби вiдображається окремо, оскiльки її наявнiсть може iстотно вплинути на прийняття певних економiчних рiшень.
Iнша заборгованiсть за розрахунками включається до складу iншої кредиторської заборгованостi.
Довгострокових зобов'язань на кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має.
Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi по сумi погашення i складають на кiнець звiтного перiоду 513035 тис. грн.:
- короткостроковi векселi виданi у формi простих векселiв зi строком погашення у 2019 роцi в кiлькостi 80 штук номiнальною вартiстю 5000 тис.грн. на загальну суму 400000 тис.грн., що виданi ПрАТ "Торговий альянс" в оплату за поставленi товари;
- короткострокова заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 13586 тис.грн.;
- поточнi зобов'язання з авансiв отриманих - 38 тис.грн.;
- з бюджетом - 627 тис. грн.;
- з оплати працi - 1169 тис. грн.;
- з учасниками - 25 тис. грн.;
Поточнi забезпечення становлять 2411 тис.грн., з них:
- поточнi забезпечення з виплати пенсiй - 2140 тис.грн.;
- поточнi забезпечення на оплату майбутнiх вiдпусток - 271 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання складають 95179 тис.грн. до складу яких вiднесено:
- розрахунки з пiдзвiтними особами - 60 тис. грн.;
- розрахунки по вимогам з погашення грошових коштiв - 92768 тис.грн. ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" станом на 31.12.2018 року не пред'явив до АТ "НОРД" вимог з погашенню кредиту, пенi, iнших штрафних санкцiй, посилаючись на те, що зобов'язання у банка викупленi iншим пiдприємством. Банк не розкрив найменування покупця, суму угоди i не надав копiю Договору. Керiвництво АТ "НОРД" вважає, що вся сума заборгованостi з кредиту, включаючи пенi, штрафнi санкцiї, на загальну суму 92768 тис.грн. будуть пред'явленi пiдприємству новим власником зобов'язань у повному обсязi i в будь-який час;
- розрахунки з iншими кредиторами - 2351 тис. грн.
Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття на кiнець звiтного перiоду становлять 4 тис.грн.
Основним кредитороми протягом декiлька рокiв поспiль залишається ПрАТ "Торговий альянс" (бiльше 97 % поставок сировини, комплектуючих та матерiалiв)

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТОВ "Аудиторська фiрма "Нiка - Аудит"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи24647491
Місцезнаходження01133 м. Київ д/н м.Київ бульвар Лесi Українки, буд.26Б оф 304
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності1715
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа26.01.2001
Міжміський код та телефон(044) 285-41-41
Факс(044) 285-41-41
Вид діяльності69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
ОписАФ ТОВ "Нiка - Аудит" здiйснювала аудиторську перевiрку рiчного фiнансового звiту АТ "НОРД". Договiр №6 укладено 08.02.2018 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова формаПублiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30370711
Місцезнаходження04007 м. Київ дн м. Київ вул. Тропініні, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа01.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 591-04-00
Факс(044) 591-04-00
Вид діяльності63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб вузлах i повязана з ним діяльність
ОписПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" є депозитарiєм, який обслуговує випуск акцiй АТ "НОРД". Договiр № Е-2513 укладено 16.12.2010 року. Заява про приєднання до умов договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв № ОВ-1341 от 04.11.2013 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиАдвокатське об'єднання "Курчин і Партнери"
Організаційно-правова формаIншi органiзацiйно-правовi форми
Ідентифікаційний код юридичної особи39711211
Місцезнаходження01033 м. Київ д/н Київ Кловський узвiз буд 14/24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності147
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДонецька обласна квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури
Дата видачі ліцензії або іншого документа02.04.2002
Міжміський код та телефон(095) 856-07-07
Факс(044) 357-77-00
Вид діяльності69.10 Дiяльнiсть у сферi права
ОписАдвокатське об'єднання "Курчин і Партнери" здійснює надання юридичних консультативних послуг, представляє інтереси АТ "НОРД". Договір про надання юридичних послуг № б/н від 07.02.2017 року

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД" за ЄДРПОУ 13533086
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1410137700
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДIВ" за КВЕД 27.51
Середня кількість працівників 6
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 84322 Донецька область м.Краматорськ вулиця Шкiльна, буд 117, т.(0626) 440022
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 01.01.2012
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
10007567561370
первісна вартість1001283228322908
накопичена амортизація1002207620761538
Незавершені капітальні інвестиції1005----20493
Основні засоби1010312500303457222702
первісна вартість1011617624605262554555
знос1012305124301805331853
Інвестиційна нерухомість10152210825
Первісна вартість інвестиційної нерухомості10165522369
Знос інвестиційної нерухомості10173311544
Довгострокові біологічні активи1020------
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
103010911521670
інші фінансові інвестиції10353--3
Довгострокова дебіторська заборгованість1040--1846--
Відстрочені податкові активи104577710001899
Інші необоротні активи1090154615461271
Усього за розділом I1095315693308722280233
II. Оборотні активи
Запаси
1100324473252534798
Виробничі запаси11012903429112--
Незавершене виробництво110228442844--
Готова продукція1103111111--
Товари1104458458--
Поточні біологічні активи1110------
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125238121657374940
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
113027339893889
з бюджетом1135127864431496
у тому числі з податку на прибуток1136------
Інша поточна дебіторська заборгованість11551924876543108
Поточні фінансові інвестиції1160------
Гроші та їх еквіваленти1165356488708
Витрати майбутніх періодів1170------
Інші оборотні активи11908915339935
Усього за розділом II11958632958181247874
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200----4723
Баланс1300402022366903532830


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
140062762727
Капітал у дооцінках1405------
Додатковий капітал1410652865289524
Резервний капітал1415376376376
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-123320-153667117916
Неоплачений капітал1425------
Вилучений капітал1430------
Усього за розділом I1495-115789-146136127843
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500------
Довгострокові кредити банків1510------
Інші довгострокові зобов'язання1515------
Довгострокові забезпечення1520------
Цільове фінансування1525------
Усього за розділом II1595------
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600------
Векселі видані1605400000400000--
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610----5
товари, роботи, послуги16151801213586382673
розрахунками з бюджетом16206276271447
у тому числі з податку на прибуток1621------
розрахунками зі страхування1625----3530
розрахунками з оплати праці1630118311697857
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами163538382379
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками1640252525
Поточні забезпечення1660214224116809
Доходи майбутніх періодів1665------
Інші поточні зобов'язання16909578495179262
Усього за розділом IІІ1695517811513035404987
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700--4--
Баланс1900402022366903532830

Директор Ткач Олексій Юхимович
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 |01 |01
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД" за ЄДРПОУ 13533086
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000--84
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(--)(66)
Валовий:  
     прибуток 
2090--18
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 2120531910287
Адміністративні витрати 2130(730)(3291)
Витрати на збут2150(94)(1202)
Інші операційні витрати 2180(30422)(14081)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190----
     збиток  2195(25927)(8269)
Дохід від участі в капіталі 22006--
Інші фінансові доходи 222018421
Інші доходи 2240--5
Фінансові витрати 2250(--)(--)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(4833)(210)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290----
збиток2295(30570)(8453)
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300223-922
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350----
     збиток 2355(30347)(9375)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445----
Інший сукупний дохід до оподаткування2450----
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460----
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-30347-9375

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 456 2967
Витрати на оплату праці 2505 13 --
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 --
Амортизація 2515 -- --
Інші операційні витрати 2520 26563 8527
Разом 2550 27035 11494

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 62700000 62700000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 6270000062700000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 0.48400320) ( 0.14952150)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ( 0.48400320)( 0.14952150)
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Директор Ткач Олексій Юхимович
Головний бухгалтер д/н
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 |01 | 01
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД" за ЄДРПОУ 13533086
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
300074336927
Повернення податків і зборів3005----
у тому числі податку на додану вартість3006----
Цільового фінансування3010----
Надходження авансів від покупців і замовників3015--38
Надходження від повернення авансів3020553
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках3025--1
Надходження від операційної оренди304072339
Інші надходження309528671
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(872)(65219)
Праці3105(26)(18)
Відрахувань на соціальні заходи3110(3)(--)
Зобов'язань з податків і зборів3115(635)(589)
Зобов'язання з податку на додану вартість3117(2)(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів3118(633)(589)
Витрачання на оплату авансів3135(398)(273)
Витрачання на оплату повернення авансів3140(2)(6264)
Інші витрачання3190(372)(3543)
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-1152-38527
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200----
необоротних активів320595438673
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів3220----
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(7)(229)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Інші платежі3290(5)(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності329594238444
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик3305----
Інші надходження3340----
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик3350----
Сплату дивідендів3355(--)(--)
Інші платежі3390(90)(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-90--
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-300-83
Залишок коштів на початок року3405356434
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410-85
Залишок коштів на кінець року341548356

Директор Ткач Олексiй Юхимович
Головний бухгалтер д/н
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД" за ЄДРПОУ 13533086
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2018 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року4000627--6528376-123320-----115789
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010----------------
Інші зміни4090----------------
Скоригований залишок на початок року4095627--6528376-123320-----115789
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100---------30347-----30347
Інший сукупний дохід за звітний період4110----------------
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200----------------
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210----------------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290----------------
Разом змін у капіталі4295---------30347-----30347
Залишок на кінець року4300627--6528376-153667-----146136

Директор Ткач Олексiй Юхимович
Головний бухгалтер д/н

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi АТ "НОРД"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року

1. Сфера дiяльностi
Акцiонерне товариство "НОРД" (АТ "НОРД") зареєстроване Розпорядженням Виконавчого комiтету донецької мiської ради народних депутатiв № 539-р вiд 14.06.1993 року, реєстрацiйний № 0102-44 вiд 15.06.1993 року.
Основним видом дiяльностi є виробництво побутової технiки i технiки для бiзнесу, а саме: холодильникiв, газових, електричних i комбiнованих плит, промислових кондицiонерiв, компресорiв, водонагрiвачiв, торгiвельного обладнання. Пiдприємство має сучасне виробництво повного циклу.
Виробничi потужностi АТ "НОРД" розташованi за адресою: Україна, 83112, мiсто Донецьк, проспект Жуковського, будинок 2. Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово непiдконтрольнiй Українi територiї в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО) i операцiї об'єднаних сил (ООС) на сходi України, в тому числi у м. Донецьк, унеможливлюють провадження господарської дiяльностi. Засiданням Наглядової ради ПАТ "НОРД" прийняте рiшення припинити господарську дiяльнiсть на виробничому майданчику в м. Донецьк та законсервувати основнi засоби.
Данi обставини змусили пiдприємство здiйснити перереєстрацiю юридичної адреси на м. Краматорськ з 05.01.2015 року з метою продовження дiяльностi i сплати податкiв до бюджету України.
Юридична адреса Компанiї: Україна, 84322, мiсто Краматорськ, вулиця Шкiльна, будинок 117.
Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2018 року складає 6 осiб (на 31.12.2017 року: 191 особа).
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НОРД" 29 квiтня 2018 року прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 21 травня 2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiн: Публiчне акцiонерне товариство "НОРД". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiн: Акцiонерне товариство "НОРД".

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Компанiя пiдготувала повний пакет фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ), враховуючи прийнятi та дiючи у звiтному перiодi МСФЗ i iнтерпретацiї Комiтету з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i повнiстю їм вiдповiдає. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi первинних даних бухгалтерського облiку Компанiї.
2.1. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi
Нацiональною валютою України є гривня. Вона є функцiональною валютою для складання фiнансової звiтностi Компанiї. Вся фiнансова iнформацiя, що представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячi. Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi, якi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за курсом, що дiє на звiтну дату.
2.2 Основа складання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за винятком оцiнки окремих фiнансових iнструментiв, згiдно МСБО №39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
2.3. Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть Компанiї була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.
Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованiй територiї в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО) i операцiї об'єднаних сил (ООС) на сходi України унеможливлюють провадження рентабельної i безперервної господарської дiяльностi. В таких умовах Товариство припинило господарську дiяльнiсть на виробничому майданчику в м. Донецьк i здiйснило консервацiю своїх основних засобiв. При цьому, дiяльнiсть безпосередньо АТ "НОРД", що знаходиться на контрольованiй територiї України у м. Краматорськ, здiйснюється пiд повним контролем адмiнiстрацiї i органiв управлiння та виключно в рамках законодавства України. Всi необхiднi податки i обов'язковi платежi, передбаченi нормами законодавства України, своєчасно i в повному обсязi нараховуються i перераховуються в бюджет i цiльовi фонди.
На перiод простою виробничого майданчику у м. Донецьк, Товариство займається здаванням в оренду нерухомого та рухомого майна, що знаходиться на пiдконтрольнiй Українi територiї, постiйно здiйснює оптимiзацiю витрат, пов'язаних з простоєм пiдприємства i максимально знижує невиробничi витрати, у тому числi на компенсацiю збиткiв по невиробничих об'єктах.
2.4. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, Компанiя застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов'язковими для застосування при складаннi рiчної звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2018р. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу або мало не суттєвий вплив на облiкову полiтику, фiнансовий стан, результати дiяльностi Компанiї та її фiнансову звiтнiсть:
" Поправка до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основi акцiй";
" Поправка до МСФЗ (IFRS) 4 "Договори страхування" пiд назвою "Застосування МСФЗ (IFRS) 9 спiльно з МСФЗ (IFRS) 4";
" Щорiчнi удосконалення МСФЗ (IFRS) за 2014-2016рр, поправки до МСФЗ (IFRS) 1 i МСФЗ (IАS) 28;
" Iнтерпретацiя (IFRIC) 22 "Аванси, отриманi i виданi в iноземнiй валютi";
" Поправка до МСФЗ (IAS) 40 "Iнвестицiйна власнiсть" пiд назвою "Переклади з / до категорiї iнвестицiйної власностi";
" МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти";
" МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями".
Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй не є змiною облiкової полiтики.
2.5. Стандарти та iнтерпретацiї, випущенi, але ще не застосованi
На дату затвердження фiнансової звiтностi Компанiї наступнi стандарти, поправки до них та iнтерпретацiї були випущенi, але не набули чинностi:
1. Стандарт МСФЗ (IFRS) 16 "Лiзинг" вводить єдину модель вiдображення всiх договорiв оренди, проводячи розмежування мiж договором оренди i договором надання послуг на основi того, чи може клiєнт контролювати актив. У вiдповiдностi з новим стандартом скасовує класифiкацiю оренди на операцiйну та фiнансову i являє собою єдине керiвництво з облiку оренди у орендаря. Найбiльш iстотним очiкуваним ефектом вiд впровадження нового стандарту є збiльшення активiв i фiнансових зобов'язань на балансi орендаря. Нове керiвництво замiнює стандарт МСФЗ (IAS) 17 "Оренда", а також вiдповiднi iнтерпретацiї положень МСФЗ щодо оренди. МСФЗ (IFRS) 16 набуває в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р пiзнiше; застосування до цiєї дати стандарту дозволено за умови, що його вимоги будуть застосовуватися одночасно iз застосуванням МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами".
2. Новий стандарт МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування ". МСФЗ (IFRS) 17 являє собою єдине керiвництво з облiку договорiв страхування, а також мiстить всi вимоги до розкриття вiдповiдної iнформацiї в фiнансової звiтностi. Новий стандарт замiнює однойменний стандарт МСФЗ (IFRS) 4. МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiзнiший термiн. Допускається дострокове застосування за умови, що пiдприємство застосовує МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17, або до неї.
3. Iнтерпретацiя (IFRIC) 23 "Невизначеностi в сферi оподаткування прибутку". Ця iнтерпретацiя роз'яснює, що компанiї повиннi для цiлей розрахунку поточного i вiдкладеного податку застосовувати трактування податкових невизначеностей, якi з високим ступенем ймовiрностi буде вжито податковими органами. iнтерпретацiя вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше.
4. Поправка до МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства". Дана поправка встановлює, що компанiї зобов'язанi застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", включаючи вимоги щодо знецiнення, щодо довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi або спiльнi компанiї, якi не враховуються за методом пайової участi, зокрема, в довгостроковi позики. Поправка в МСФЗ (IAS) 28 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше. Дострокове застосування положень поправки дозволяється.
5. Поправки до МСФЗ (IFRIC) 9 "Характеристики дострокового погашення, який передбачає вiд'ємну компенсацiю". Поправка в МСФЗ (IAS) 28 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше.
6. Щорiчнi удосконалення МСФЗ (IFRS) за 2015-2017рр.
7. Поправки до МСФЗ (IАS) 28 "Змiна плану, секвестр або розрахунок за планом" набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше.
8. Поправки до МСФЗ (IFRIC) 3 Поняття "Бiзнес" набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiзнiше.
9. Поправки до МСФЗ (IАS) 1 i МСФЗ (IАS) 8 "Визнання суттєвостi" набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiзнiше.
10. Поправки до Концептуальних основ фiнансової звiтностi набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiзнiше.
Вимоги даних стандартiв, iнтерпретацiй та поправок не враховувались при пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. Керiвництво компанiї планує застосувати вищевказанi стандарти, iнтерпретацiї та поправки з того моменту, коли вони набудуть чинностi.
Вплив застосування даних стандартiв на фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в даний час оцiнюється керiвництвом.
3. Основнi принципи бухгалтерського облiку. Облiковi оцiнки та облiкова полiтика


Облiкова полiтика АТ "НОРД" будується таким чином, щоб забезпечити надання в фiнансовiй звiтностi за МСФЗ високоякiсну iнформацiю, яка:
a) є прозорою для користувачiв i порiвняною в усiх вiдображених перiодах;
б) забезпечує прийнятну вiдправну точку для облiку за МСФЗ;
в) витрати на її отримання не перевищують вигоди для користувачiв.
Облiкова полiтика товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi Компанiя використовує при веденнi облiку та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства. Унаслiдок невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, багато статей у фiнансових звiтах не можна оцiнити точно, а можна оцiнити лише попередньо. Застосування об'рунтованої попередньої оцiнки є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдриває її достовiрностi.
Пiдприємство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво АТ "НОРД" також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики.
Управлiнський персонал прийняв рiшення вiдносно оцiнки одиницi основних засобiв по їх iсторичнiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi.
Результати операцiй та iнших подiй господарської дiяльностi визнаються при їх настаннi (а не при отриманнi та виплатi грошових коштiв та їх еквiвалентiв) та враховуються у тому звiтному перiодi, у якому вони вiдбулися.
Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в регiстрах бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до прийнятої на пiдприємствi облiковiй полiтицi. Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, та вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином.
Всi статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi АТ "НОРД", оцiнюються з використанням валюти первинного економiчного середовища, в якiй працює Товариство (функцiональної валюти), якою є нацiональна валюта України (гривня). Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривнях, i всi значення округленi до найближчої тисячi.
З 01.01.2013р дiють IFRS 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть " й IFRS 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях", якi мiстять нове визначення контролю, що використовується для визначення критерiїв консолiдацiї та вимоги до розкриття iнформацiї про дочiрнi пiдприємства, асоцiйованих та структурованих компанiях. Визначення контролю за МСФЗ (IFRS) 10 включає наступнi три елементи:
o владнi повноваження стосовно об'єкта iнвестування;
o права / ризики по змiнним результатами дiяльностi об'єкта iнвестування; i
o можливiсть використовувати владнi повноваження для впливу на прибутковiсть iнвестицiї для iнвестора.
АТ "НОРД" не має можливостi управлiння найбiльш значущими видами дiяльностi дочiрнiх i асоцiйованих компанiй, а також не має права отримувати дохiд вiд даних iнвестицiй, тому не складає консолiдований звiт, а iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi та як iншi фiнансовi iнвестицiї. Щорiчно iнвестицiї тестуються на предмет знецiнення i втрати контролю. При втратi контролю над дочiрнiм пiдприємством Група припиняє визнання його активiв i зобов'язань, а також вiдносяться до нього неконтролюючих часток участi та iнших компонентiв власного капiталу. Будь позитивна або вiд'ємна рiзниця , що виникла в результатi втрати контролю або знецiнення, визнається у прибутку або збитку за перiод. Якщо Група залишає за собою частину iнвестицiї в колишнє дочiрнє пiдприємство, то така частка участi оцiнюється за справедливою вартiстю на дату втрати контролю. Згодом ця частка враховується як iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство (з використанням методу участi) або як фiнансовий актив, наявний в наявностi для продажу, що залежить вiд того, в якiй мiрi Група продовжує впливати на вказане пiдприємство.
Асоцiйованими є пiдприємства, на фiнансову i операцiйну полiтику яких Група здiйснює значний вплив, але не контролює їх. Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає частку Групи в загальних визнаних прибутки i збитки асоцiйованих пiдприємств, якi облiковуються методом пайової участi, починаючи з дати фактичного встановлення такого впливу до дати його фактичного припинення. Коли частка збитку Групи перевищує частку її участi в асоцiйованому пiдприємствi, балансова вартiсть такої частки участi зменшується до нуля i визнання подальших збиткiв припиняється, за винятком сум у межах наявних у Групи зобов'язань та сум виплат, вироблених вiд iменi або за дорученням такого асоцiйованого пiдприємства .

3. 1. План рахункiв
В облiку використовуються класи рахункiв вiдповiдно до Плану рахункiв , затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 30.11.1999 року № 291 зi змiнами та доповненнями.
3. 2. Статтi балансу
3.2.1. Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований або вiдокремлений.
Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї. Термiн корисної експлуатацiї визначається управлiнським персоналом пiд час вводу в експлуатацiю.
Амортизацiю активу починають, з мiсяця, наступного за мiсяцем, коли об'єкт нематерiального активу стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю активу припиняють з мiсяця, наступного за мiсяцем, з якого нематерiальний актив припиняє своє визнання активу. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
Нематерiальнi активи Компанiї включають комп'ютерне програмне забезпечення i патенти на винаходи.
При розрахунку амортизацiї використанi наступнi термiни корисного використання:
1. Комп'ютерне програмне забезпечення - 2 роки.
2. Патенти на винаходи - 5 рокiв.
3.2.2. Основнi засоби
Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт. Основнi засоби класифiкованi по групах. Запаснi частини i сервiсне устаткування враховуються як запаси i признаються в прибутку або збитку у мiру їх споживання. Великi запаснi частини i резервне устаткування класифiкується як основнi засоби, якщо розраховується використати їх впродовж бiльше одного перiоду.
До складу основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi використовуються для виробництва або постачання товарiв, послуг, для здачi в оренду iншим суб'єктам господарювання та для адмiнiстративних цiлей; передбачаються до використання протягом бiльш нiж одного року. Якщо об'єкти основних засобiв купленi з метою безпеки чи охорони довкiлля, вважаються як активи, що уможливлюють надходження бiльших майбутнiх економiчних вигiд вiд пов'язаних з ними активiв, нiж у випадку, якби їх не придбали.
Основнi засоби Компанiї включають земельнi дiлянки, будинки, споруди та передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi), iншi основнi засоби.
При первiсному визнаннi в фактичну вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв, якi надiйшли, включаються всi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням вiдповiдного активу. У фактичну вартiсть активiв, зведених (споруджених) власними силами включаються витрати на матерiали, прямi витрати на оплату працi, всi iншi витрати безпосередньо пов'язанi з приведенням активiв в робочий стан для використання їх за призначенням, витрати на вiдновлення займаної дiлянки. Витрати на позики, пов'язаннi з придбанням основних засобiв капiталiзуються.
Витрати на демонтаж i перемiщення активiв до складу первiсної вартостi не включаються. Витрати на придбання програмного забезпечення, нерозривно пов'язаного з функцiональним призначенням вiдповiдного обладнання, капiталiзуються у вартостi цього обладнання.
Прийнятi методи та розрахунковi термiни корисної служби об'єктiв, забезпечують користувачiв фiнансової звiтностi доступом до iнформацiї, що дозволяє їм аналiзувати обрану керiвництвом полiтику, i дає їм можливiсть проводити порiвняння з iншими Компанiями. Лiквiдацiйну суму i строк корисного користування визначає центральна комiсiя пiдприємства пiд час вводу в експлуатацiю. Мiнiмальнi строки корисного використання активiв складають:
- земельнi дiлянки - не амортизуються
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 10-20 рокiв
- машини та обладнання - 2-5 рокiв
- транспортнi засоби - 5 рокiв
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки
- iншi основнi засоби - 5-12 рокiв
Суму активу, що амортизується, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть визначається як вартiсть вiрогiдної реалiзацiї матерiалiв, отриманих вiд демонтажу об'єктiв основних засобiв. Облiкова полiтика Товариства визначає лiквiдацiйну вартiсть рiвною нулю. Для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї протягом строку корисної експлуатацiї.
Амортизацiя активу починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiя активу припиняється з мiсяця, наступного за мiсяцем, з якого актив перестає використовуватися, або класифiкується як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", або з якого припиняють визнання активу.
Товариство щорiчно проводить тестування необоротних активiв на предмет знецiнення, керуючись вимогами МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Для визначення, чи зменшилася кориснiсть об'єкта основних засобiв, балансова вартiсть переглядається з урахуванням очiкуваного вiдшкодування активу.
Основнi засоби, якi знаходяться у резервi, вiдображенi як iншi необоротнi активи.
Амортизацiйнi вiдрахування дорiвнюються нулю, якщо немає виробництва, та основнi засобi законсервованi у випадках, визначених управлiнським персоналом.
Не визнається в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються витратами перiоду або собiвартостi продукцiї, товарiв, послуг, в той час, коли вони понесенi.
У складi витрат на щоденне обслуговування об'єкта враховуються витрати на заробiтну плату обслуговуючого персоналу та витратнi матерiали, мастильнi i обтиральнi матерiали, а також незначнi деталi, якi необхiднi для находження обладнання в робочому станi.
3.2.3. Iнвестицiйна нерухомiсть
Якщо нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх поєднання), утримуються (на правах власностi чи згiдно з угодою про фiнансову оренду) з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:
а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або
б) продажу в звичайному ходi дiяльностi,
вона облiковуються вiдповiдно до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" як iнвестицiйна нерухомiсть.
Первiсне визнання здiйснюється за вартiстю придбання, збiльшеною на суму будь-яких витрат безпосередньо пов'язаних з таким придбанням.
Пiсля первiсного визнання використовується модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до вимог МСБО 40 (за винятком тiєї нерухомостi, яка вiдповiдає критерiям для її класифiкацiї як такої, що утримується для продажу (або включена до лiквiдацiйної групи, що класифiкована як така, що утримується для продажу) вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу i припинена дiяльнiсть", тобто за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Вказана полiтика застосовується до всiєї iнвестицiйної нерухомостi.
Мiнiмальнi строки корисного використання активiв складають:
- земельнi дiлянки - не амортизуються
- будiвлi - 20 рокiв
3.2.4 Грошовi кошти та їх еквiваленти
У балансi у статтi грошi та їх еквiваленти включаються грошi в касi та грошi в банку, якi можуть бути використаннi для поточних операцiй. До грошей вiдносяться монети та банкноти, грошовi перекази, депозити до запитання в банках, а також iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї (термiн погашення яких менше року). Банкiвськi овердрафти, цiннi папери, термiн погашення яких 3 - 12 мiсяцiв, облiковуються як короткостроковi iнвестицiї. Операцiї в iноземнiй валютi та залишки за такими операцiями.
Монетарнi активи i зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним курсом станом на вiдповiднi звiтнi дати. Прибуток i збитки, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту, включаються до складу прибутку чи збитку Компанiї.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первинної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
3.2.5. Запаси
Запаси облiковуються за первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з цих сум менша (IAS 2 "Запаси").
Для цiлей бухгалтерського облiку запасiв включають: основнi i допомiжнi матерiали, малоцiннi, швидкозношуванi предмети, незавершене виробництво та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Застосовується система постiйного облiку запасiв, коли данi про придбання та вибуття запасiв вносяться в бухгалтерськi регiстри вiдповiдно до дати їх фактичного здiйснення. Придбанi виробничi запаси i товари зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю, яка визначається згiдно IAS 2 "Запаси". Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Транспортно - заготiвельнi витрати, якi не можна вiднести прямо до собiвартостi придбаних запасiв, акумулюються на окремому рахунку i розподiляються по середньому проценту при вибуттi запасiв. Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в теперiшнiй стан.
При списаннi сировини, основних матерiалiв, полуфабрикатiв, палива, будiвельних матерiалiв, готової продукцiї визначати собiвартiсть одиниць запасiв за методом ФIФО. Для облiку товарiв, призначених для продажу або в громадському харчуванню використовується метод роздрiбних цiн. Собiвартiсть запасiв визначати шляхом зменшення вартостi продажу запасiв на вiдповiдний середнiй вiдсоток валового прибутку. Облiк запчастин, матерiалiв, якi отриманi пiсля лiквiдацiї основних засобiв, виконуються по чистiй вартостi реалiзацiї. Такий самий облiк здiйснювати якщо запаси пошкодженi, повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася.
3.2.6. Фiнансовi активи
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи як кредити, дебiторська заборгованiсть та фiнансовi активи в наявностi для продажу. Класифiкацiя залежить вiд мети, з якою були придбанi фiнансовi активи. Управлiнський персонал Компанiї визначає категорiю фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi й аналiзує доречнiсть такої класифiкацiї на кожну звiтну дату.
Усi фiнансовi активи, якi знаходяться у використаннi компанiї, спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при початковому визнаннi найкращим чином пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при початковому визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки наявнi доступнi ринковi данi.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi та в балансi вiдображенi за справедливою вартiстю.
3.2.7. Дебiторська заборгованiсть та створення резерву сумнiвної заборгованостi
В балансi дебiторська заборгованiсть роздiляється на :
- основна (торгова) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги;
- дебiторська заборгованiсть за рахунками з бюджетом, виданими авансами;
- iнша дебiторська заборгованiсть .
Торгову дебiторську заборгованiсть визначається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити.
Дебiторську заборгованiсть включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, яка визначається за результатами аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Повернення ранiше списаних сум дебiторської заборгованостi вважається доходом.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вказується у звiтi за вирахуванням резерву сумнiвного боргу.
3.2.8. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть
Поточний актив (або лiквiдацiйна група) класифiкується як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватись шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Для цього актив (або лiквiдацiйна група) має бути придатним для негайного продажу в тому станi, в якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв (або лiквiдацiйних груп), i цей продаж повинен бути високо ймовiрним.
3.2.9. Облiк забезпечень i зобов'язань
Зобов'язання оцiнюються в сумi погашення.
В примiтках кредиторська заборгованiсть представляється наступними видами:
- основна (торгова) кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги;
- кредиторська заборгованiсть за основнi засоби;
- iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть виникає при наявностi рiзницi у часi мiж одержанням товарiв i їх сплатою.
До складу основної (торгової) кредиторської заборгованостi або рахункiв до сплати включаються суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари та послуги.
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби вiдображається окремо, оскiльки її наявнiсть може iстотно вплинути на прийняття певних економiчних рiшень.
Iнша заборгованiсть за розрахунками включається до складу iншої кредиторської заборгованостi.
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена.
Забезпечення - визнаються як зобов'язання (якщо припустити, що їх можна достовiрно оцiнити), оскiльки вони є iснуючим зобов'язанням i ймовiрно, що погашення цього зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди.
Товариство створює забезпечення на оплату майбутнiх вiдпусток працiвникам i виплати пiльгових пенсiй по закiнченнi трудової дiяльностi, в рамках яких у компанiї виникають зобов'язання по пенсiйних виплатах у майбутньому.
3.2.10. Поточний та вiдстрочений податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСБО 12 "Податок на прибуток".
Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України.
Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутньої оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань.
3.2.11 Облiк короткострокових виплат працiвникам
Короткостроковi виплати працiвникам включають такi статтi:
а) зарплати робiтникам та службовцям i внески на соцiальне забезпечення;
б) короткостроковi компенсацiї за вiдсутнiсть (такi як оплачена щорiчна вiдпустка та оплачена вiдпустка у зв'язку з хворобою); при цьому компенсацiя за вiдсутнiсть виплачується протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги;
в) участь у прибутку та премiї, що пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги;
г) не грошовi пiльги (такi як медичне обслуговування, надання житла, автомобiлiв та безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг) для теперiшнiх працiвникiв.
Зобов'язання за короткостроковими виплатами працiвникам оцiнюються на недисконтованiй основi.
3. 3. Статтi звiту про фiнансовi результати
3.3.1 Доходи
Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi суб'єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв. Дохiд включає як дохiд вiд звичайної дiяльностi, так i прибуток вiд iнших операцiй.
Дохiд вiд звичайної дiяльностi є доходом, який виникає в ходi звичайної дiяльностi вiд:
а) продажу товарiв;
б) надання послуг.
Дохiд включає тiльки валовi надходження економiчних вигiд, якi отриманi чи пiдлягають отриманню на власний рахунок пiдприємства. Не є економiчними вигодами i не включається до складу доходу та належать до вирахування таке:
а) податок на додану вартiсть;
б) дохiд, отриманий вiд iменi третiх сторiн за договорами комiсiї, консигнацiї, доручення та iнших подiбних договорiв, за якими не переходить право власностi.
Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б одержана в результатi продажу активу або сплачена при передачi зобов'язання в умовах операцiї, здiйсненої на органiзованому ринку, мiж учасниками ринку на дату оцiнки. В разi вiдстрочки надходження грошових коштiв або їх еквiвалентiв справедлива вартiсть компенсацiї може бути нижчою вiд номiнальної суми грошових коштiв, яка була чи буде отримана. У разi надання покупцевi вiдстрочку платежу (без нарахування вiдсоткiв) або прийняти вiд покупця у виглядi компенсацiї за продаж товарiв вексель до отримання, справедлива вартiсть компенсацiї визначається шляхом дисконтування всiх майбутнiх надходжень iз використанням умовної ставки вiдсотка.
Якщо товари або послуги обмiнюються на товари або послуги, подiбнi за характером та вартiстю, обмiн не розглядається як операцiя, яка генерує дохiд. Коли товари продаються або послуги надаються в обмiн на неподiбнi товари чи послуги, обмiн розглядається як операцiя, яка генерує дохiд. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю отриманих товарiв або послуг, скоригованою на суму будь-яких переданих грошових коштiв або їх еквiвалентiв. Якщо неможливо достовiрно оцiнити справедливу вартiсть отриманих товарiв або послуг, дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю переданих товарiв або послуг, скоригованою на суму будь-яких переданих грошових коштiв або їх еквiвалентiв.
Дохiд вiд продажу товарiв має визнаватися в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) покупцевi переданi суттєвi ризики i переваги володiння товаром;
б) продавець не бере участi в управлiннi у тiй ступенi, котра зазвичай асоцiюється з правом власностi, i не контролює проданi товари;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до суб'єкта господарювання надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;
') понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватися доходом у разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;
б) є ймовiрнiсть надходження до продавця економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;
в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду;
г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.
Ступiнь завершеностi операцiї з надання послуг визначається одним iз таких способiв залежно вiд сутi наданих послуг:
а) огляд виконаної роботи;
б) визначення питомої ваги витрат, понесених до певної дати, в загальнiй сумi попередньо оцiнених витрат операцiї.
Сума витрат, понесених до певної дати, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають фактично наданi послуги на цю саму дату. Тiльки витрати, якi вiдображають фактично наданi послуги (або послуги, якi будуть наданi), включаються до загальної суми попередньо оцiнених витрат операцiї.
Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг неможливо достовiрно оцiнити, дохiд має визнаватися тiльки в обсязi, що не перевищує визнанi витрати якi пiдлягають вiдшкодуванню.
3.3.2. Витрати
Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва, наприклад оплата працi виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю.
Загальновиробничi витрати розподiляються на постiйнi i змiнi.
Постiйнi виробничi накладнi витрати - це тi непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання заводу, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати заводу.
Змiннi виробничi накладнi витрати - це такi непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi.
Розподiл постiйних виробничих накладних витрат на витрати, пов'язанi з переробкою, базується на нормальнiй потужностi виробничого устаткування. Нормальна потужнiсть - це очiкуваний рiвень виробництва в даному перiодi. Нерозподiленi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi. Змiннi виробничi накладнi витрати розподiляються на кожну одиницю виробництва на базi фактичного використання виробничих потужностей. Витрати, якi виключаються iз собiвартостi запасiв i визнаються як витрати перiоду, в якому вони понесенi, є такi:
а) понаднормовi вiдходи матерiалiв, витрати на оплату працi або iншi виробничi витрати;
б) витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними для пiдготовки до наступного етапу виробництва;
в) адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов'язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан;
г) витрати на збут (продаж);
д) iншi операцiйнi витрати.
Якщо запаси будуть закупленi на умовах вiдстрочення розрахункiв i угода фактично мiстить елемент фiнансування, цей елемент (наприклад, рiзниця мiж цiною придбання за звичайних умов оплати та сплаченою сумою) визнається як витрати на вiдсотки протягом перiоду фiнансування.
До складу прямих матерiальних витрат Компанiя включає вартiсть сировини та основних матерiалiв, що утворюють основу виробленої продукцiї, купiвельних напiвфабрикатiв та комплектуючих виробiв, допомiжних та iнших матерiалiв, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат.
До складу прямих витрат на оплату працi включаються заробiтна плата та iншi виплати робiтникам, зайнятим у виробництвi продукцiї, виконаннi робiт або наданнi послуг, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат.
До складу вiдрахувань на соцiальнi заходи включаються вiдрахування з заробiтної плати та iншi виплати робiтникам, зайнятим у виробництвi продукцiї, виконаннi робiт або наданнi послуг, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат.
До складу амортизацiї нарахована амортизацiя основних засобiв.
До складу iнших операцiйних витрат включаються всi виробничi витрати, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат.
До складу загальновиробничих витрат, на пiдприємствi включаються:
Витрати на управлiння виробництвом (оплата працi апарату управлiння цехами, дiльницями тощо; вiдрахування на соцiальнi заходи й медичне страхування апарату управлiння цехами, дiльницями; витрати на оплату службових вiдряджень персоналу цехiв, дiльниць тощо).
Амортизацiя основнихзасобiв загальновиробничого (цехового, дiльничного, лiнiйного) призначення.
Амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого (цехового, дiльничного, лiнiйного) призначення.
Витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт, страхування, операцiйну оренду основних засобiв, iнших необоротних активiв загальновиробничого призначення.
Витрати на вдосконалення технологiї й органiзацiї виробництва (оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи працiвникiв, зайнятих удосконаленням технологiї й органiзацiї виробництва, полiпшенням якостi продукцiї, пiдвищенням її надiйностi, довговiчностi, iнших експлуатацiйних характеристик у виробничому процесi; витрати матерiалiв, купiвельних комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв, оплата послуг стороннiх органiзацiй тощо).
Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та iншеутриманнявиробничихпримiщень.
Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата працi загальновиробничого персоналу; вiдрахування на соцiальнi заходи, медичне страхування робiтникiв та аппарату управлiння виробництвом; витрати на здiйсненн технологiчного контролю за виробничими процесами та якiстю продукцiї, робiт, послуг).
Витрати на охорону працi, технiку безпеки i охорону навколишнього природного середовища.
Iншi витрати (внутрiшнє перемiщення матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, iнструментiв зi складiв до цехiв i готової продукцiї на склади; нестачi незавершеного виробництва; нестачii втрати вiд псування матерiальних цiнностей у цехах; оплата простоїв тощо).
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) визначена згiдно МСБО 2 "Запаси".
Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованих товарiв, подiляються на адмiнiстративнi витрати та iншi операцiйнi витрати.
У адмiнiстративних витратах вiдображаються загальногосподарськi витрати, що пов'язанi з управлiнням та обслуговуванням пiдприємства. До витрат на збут вiдносяться витрати, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї.
До складу фiнансових витрат вiднесенi проценти за користуванням кредитом.
Втрати вiд участi в капiталi включають втрати, понесенi у зв'язку з iнвестицiями у Компанiї , облiк яких здiйснюється методом участi в капiталi.
До складу iнших витрат включаються витрати, якi виникають пiд час звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), але не пов'язаннi безпосередньо з виробництвом та/або реалiзацiєю продукцiї (товарiв, робот, послуг).

4. Нематерiальнi активи
Змiна балансової вартостi нематерiальних активiв за 2018 рiк представлена нижче:
Комп'ютерне програмне забезпечення Патенти на винаходи Всього
Первiсна вартiсть
на 31.12.2017р. 2832 - 2832
Надходження - - -
Надходження в результатi приєднання - - -
Вибуття (-) (-) (-)
Знецiнення - - -
на 31.12.2018р. 2832 - 2832

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2017р. (2076) - (2076)
Нарахована амортизацiя - - -
Вибуття - - -
Знецiнення - - -
на 31.12.2018р. (2076) - (2076)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2017р. 756 - 756
Залишкова вартiсть
на 31.12.2018р. 756 - 756

Порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод надана у наступнiй таблицi:
Комп'ютерне програмне забезпечення Патенти на винаходи Всього
Первiсна вартiсть
на 31.12.2016р. 2832 - 2832
Надходження - - -
Надходження в результатi приєднання - - -
Вибуття (-) (-) (-)
Знецiнення - - -
на 31.12.2017р. 2832 - 2832

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2016р. (2076) - (2076)
Нарахована амортизацiя - - -
Вибуття - - -
Знецiнення - - -
на 31.12.2017р. (2076) - (2076)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2016р. 756 - 756
Залишкова вартiсть
на 31.12.2017р. 756 - 756Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв у поточному роцi не здiйснювалось (2017 рiк: нарахування амортизацiї не здiйснювалось) у зв'язку iз припиненням господарської дiяльностi i консервацiєю пiдприємства з причини знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованiй територiї в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО) i операцiї об'єднаних сил (ООС) на Сходi України.
Надходжень нематерiальних активiв протягом 2018 року не вiдбувалось (2017 рiк: не вiдбувалось).
Вибуття нематерiальних активiв у поточному роцi не вiдбувалось (2017 рiк: не вiдбувалось).
Протягом 2018 року обмеження права власностi на нематерiальнi активи не вiдбувалось
(у 2017 роцi також такi подiї не мали мiсце). В поточному роцi в заставу будь-якi нематерiальнi активи не передавались (в 2017 роцi: не передавались).

5. Основнi засоби
Змiна балансової вартостi основних засобiв за 2018 рiк наведена нижче:
Земельнi дiлянки Будинки, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
на 31.12.2017р. 13224 366125 116001 9828 13246 98556 616980
Надходження - - - - - - -
Вибуття (262) (10346) - (617) (8) (46) (11279)
Знецiнення - - - - - - -
Переведення iз iнвестицiйної нерухомостi - -
- - - - -
Переведення iз непоточних активiв, утримуваних для продажу - - - - - - -
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi
Iншi змiни -


(1083) -


- -


- -


- -


- -


- -


(1083)
на 31.12.2018р. 11879 355779 116001 9211 13238 98510 604618

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2017р. - (115229) (94526) (7394) (9907) (78068) (305124)
Нарахована амортизацiя - - - - - - -
Вибуття - 6751 - 265 7 46 7069
Знецiнення - - - - - - -
Переведення iз iнвестицiйної нерухомостi - - - - - - -
Донарахована амортизацiя на переведенi iз непоточних активiв, утримуваних для продажу - - - - - - -
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi
Iншi змiни -


- -


(3750) -


- -


- -


- -


- -


(3750)
на 31.12.2018р. - (112228) (94526) (7129) (9900) (78022) (301805)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2017р. 13224 250896 21475 2434 3339 20488 311856
Залишкова вартiсть
на 31.12.2018р. 11879 243551 21475 2082 3338 20488 302813

Порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод надана у наступнiй таблицi:

Земельнi дiлянки Будинки, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
на 31.12.2016р. 13224 370642 88058 10218 13567 99940 595649
Надходження - 7 - 21 - 22 50
Вибуття - (4802) (796) (411) (321) (1406) (7736)
Знецiнення - - - - - - -
Переведення iз iнвестицiйної нерухомостi - 278
- - - - 278
Переведення iз непоточних активiв, утримуваних для продажу - - - - - - -
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi
Iншi змiни -


- -


- -


28739 -


- -


- -


- -


28739
на 31.12.2017р. 13224 366125 116001 9828 13246 98556 616980

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2016р. - (116487) (70557) (7772) (10169) (79360) (284345)
Нарахована амортизацiя - - - - - - -
Вибуття - 1407 753 378 262 1292 4092
Знецiнення - - - - - - -
Переведення iз iнвестицiйної нерухомостi - (149) - - - - (149)
Донарахована амортизацiя на переведенi iз непоточних активiв, утримуваних для продажу - - - - - - -
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi
Iншi змiни -


- -


- -


(24722) -


- -


- -


- -


(24722)
на 31.12.2017р. - (115229) (94526) (7394) (9907) (78068) (305124)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2016р. 13224 254155 17501 2446 3398 20580 311304
Залишкова вартiсть
на 31.12.2017р. 13224 250896 21475 2434 3339 20488 311856

Об'єкти незавершених капiтальних iнвестицiй представляють собою об'єкти облiку, що не введенi в експлуатацiю:
на 31.12.2018 р. на 31.12.2017 р.
Капiтальне будiвництво - -
Придбання (виготовлення) основних засобiв 644 644
Придбання (виготовлення) нематерiальних активiв - -
Всього: 644 644

Авансiв, сплачених на придбання (виготовлення) основних засобiв станом на 31.12.2018 року не має (на 31.12.2017 року: не має).
Загальна балансова вартiсть основних засобiв, що наведена у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) складає:
на 31.12.2018 р. на 31.12.2017 р.
Основнi засоби 302813 311856
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 644 644
Аванси, сплаченi на придбання (виготовлення) основних засобiв - -
Всього: 303457 312500

У звiтному перiодi внутрiшнього перемiщення основних засобiв в групу "Будiвлi,споруди, передавальнi пристрої" iз групи "Iнвестицiйна нерухомiсть" та навпаки не було (2017 рiк: внутрiшнє перемiщення основних засобiв в групу "Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої" iз групи "Iнвестицiйна нерухомiсть" на первiсну вартiсть 278 тис.грн. та знос - 149 тис.грн., iз групи " Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої" внутрiшнього перемiщення в групу "Iнвестицiйна нерухомiсть" не було).
В поточному роцi вiдбулось зменшення корисностi основних засобiв на загальну суму 4833 тис.грн., у тому числi по групi "Земельнi дiлянки" на суму 1083 тис.грн., по групi "Будинки, споруди та передавальнi пристрої" - 3750 тис.грн. Втрати вiд зменшення корисностi вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати у складi "Iнших витрат".
Iнших змiн у складi основних засобiв в 2018 роцi не вiдбувалось (2017 рiк: в результатi повернення покупцем обладнання, яке було реалiзоване у попередньому роцi, група "Машини та обладнання" збiльшилась на первiсну вартiсть повернутих основних засобiв 28739 тис.грн. та суму зносу 24722 тис.грн.)
Нарахування амортизацiї основних засобiв у поточному роцi не здiйснювалось (2017 рiк: не нараховувалась) у зв'язку iз припиненням господарської дiяльностi i консервацiєю пiдприємства з причини знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованiй територiї в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО) i операцiї об'єднаних сил (ООС).
Протягом року вiдбулось припинення визнання об'єктiв основних засобiв на загальну суму 4210 тис.грн. (2017 рiк: 3644 тис.грн.), у тому числi:
а) пiсля вiдчуження - на суму 4209 тис. грн. (2017 рiк: 3436 тис.грн.);
б) лiквiдованi, як тi, за якими не очiкуються одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання 1 тис. грн. (2017 рiк: 208 тис.грн.).
На протязi 2018 року обмеження права власностi, передбачене чинним законодавством, на об'єкти основних засобiв не вiдбувалось (у 2017 роцi такi подiї не мали мiсце). Станом на 31.12.2018 року власне нерухоме майно не знаходиться в заставi (на 31.12.2017 року: не знаходилось в заставi).
За рiк, що завершився 31.12.2018 року, вiдсотки за користування кредитними коштами не нараховувались i не капiталiзувались (2017 рiк: вiдсотки не капiталiзувались за вiдсутнiстю квалiфiкацiйних активiв).
Основнi засоби, якi знаходяться в резервi i вiдображенi як iншi необоротнi активи, наведенi нижче:
Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
на 31.12.2017р. 7751 274 161 8186
Вибуття - - - -
на 31.12.2018р. 7751 274 161 8186

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2017р. (6329) (206) (105) (6640)
Нарахована амортизацiя - - - -
Вибуття - - - -
на 31.12.2018р. (6329) (206) (105) (6640)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2017р. 1422 68 56 1546
Залишкова вартiсть
на 31.12.2018р. 1422 68 56 1546

Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
на 31.12.2016р. 13565 307 161 14033
Вибуття (5814) (33) - (5847)
на 31.12.2017р. 7751 274 161 8186

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2016р. (10767) (233) (105) (11105)
Нарахована амортизацiя - - - -
Вибуття 4438 27 - 4465
на 31.12.2017р. (6329) (206) (105) (6640)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2016р. 2798 74 56 2928
Залишкова вартiсть
на 31.12.2017р. 1422 68 56 1546


Станом на 31.12.2018 року у зв'язку iз консервацiєю пiдприємства основнi засоби емiтента знаходяться на консервацiї (на 31.12.2017 року: основнi засоби на консервацiї ).
Непоточних активiв, утримуваних для продажу станом на 31.12.2018 року не має (на 31.12.2017 року: не має).
Зобов'язання, пов'язанi з непоточними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття станом на 31.12.2018 року становлять 4 тис.грн. (на 31.12.2017 року: не має).
Збиток вiд реалiзацiї непоточних активiв, утримуваних для продажу за 2018 рiк склав 767 тис.грн. (2017 рiк: прибуток 806 тис.грн.).

6. Iнвестицiйна нерухомiсть
Змiна балансової вартостi iнвестицiйної нерухомостi за 2018 рiк представлена нижче:
Будiвлi
Первiсна вартiсть
на 31.12.2017р. 5
Надходження -
Вибуття -
Знецiнення -
Переведення до складу основних засобiв -
Переведення iз складу основних засобiв -
на 31.12.2018р. 5

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2017р. (3)
Нарахована амортизацiя -
Вибуття -
Знецiнення -
Переведення до складу основних засобiв -
Переведення iз складу основних засобiв -
на 31.12.2018р. (3)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2017р. 2
Залишкова вартiсть
на 31.12.2018р. 2

Порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод надана у наступнiй таблицi:
Будiвлi
Первiсна вартiсть
на 31.12.2016р. 283
Надходження -
Вибуття -
Знецiнення -
Переведення до складу основних засобiв (278)
Переведення iз складу основних засобiв -
на 31.12.2017р. 5

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2015р. (152)
Нарахована амортизацiя -
Вибуття -
Знецiнення -
Переведення до складу основних засобiв 149
Переведення iз складу основних засобiв -
на 31.12.2016р. (3)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2016р. 131
Залишкова вартiсть
на 31.12.2017р. 2

У звiтному перiодi руху в групi "Iнвестицiйна нерухомiсть" не вiдбувалось (2017 рiк: вiдбулось внутрiшнє перемiщення iз групи "Iнвестицiйна нерухомiсть" в групу "Будiвлi,споруди, передавальнi пристрої" на первiсну вартiсть 278 тис.грн. та знос - 149 тис.грн.).
Нарахування амортизацiї у поточному роцi не здiйснювалось (2017 рiк: нарахування амортизацiї не вiдбувалось).
Протягом 2018 року обмеження права власностi передбачене чинним законодавством, на об'єкти iнвестицiйної нерухомостi не вiдбувалось. Станом на 31.12.2018 року об'єкти iнвестицiйної нерухомостi не знаходяться у заставi (на 31.12.2017 року: не знаходились у заставi).
АТ "НОРД" одержав орендний дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi в сумi 12 тис.грн. за рiк, що завершився 31.12.2018 року (2017 рiк: 51 тис.грн.), що входить до складу чистих прибуткiв Компанiї.
Реалiзацiї об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi у 2018 роцi не було (2017 рiк: реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi не було).

7. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Iнвестицiї були вкладенi в акцiї пiдприємств та у частку в акцiонерному капiталi iнших пiдприємств. Звiтна дата фiнансової звiтностi асоцiйованих компанiй не вiдрiзняється вiд звiтної дати фiнансової звiтностi Компанiї.
Iнформацiя про пiдприємства, в яких АТ "НОРД" має довгострокову фiнансову iнвестицiю з врахуванням знецiнення, що облiковується за методом участi в капiталi:
Найменування пiдприємства Основна дiяльнiсть пiдприємства Частка власностi на 31.12.2018р, % Вартiсть iнвестицiї на 31.12.2018р. Частка власностi на 31.12.2017р, % Вартiсть iнвестицiї на 31.12.2017р.

ТОВ НОРД - Пласт Виробництво iнших виробiв з пластмас 85 - 85 -
ТОВ Спортивний клуб настiльного тенiсу - НОРД Дiяльнiсть спортивних клубiв 90 - 90 -
ТОВ НОРД-Сервiс Виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури 51 115 51 109
ТОВ НОРД-Сервiс Виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури 51 - 51 -
ТОВ Норд-Комп ютер Друкування iншої продукцiї 75 - 75 -
ТОВ Кiнотавр Демонстрацiя кiнофiльмiв 50 - 50 -
ТОВ Зевс-НОРД Дiяльнiсть засобiв розмiщення 84 - 84 -
ТОВ Трiбо Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї 100 - 100 -
ТОВ НОРД-Телеком Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку 95 - 95 -
ТОВ Донбас-Плюс Виробництво електричних побутових приладiв 29 - 29 -
Всього: 115 109

З балансу АТ "НОРД" в поточному роцi списана iнша довгострокова фiнансова iнвестицiя у ТОВ "Виробник "України" у зв'язку iз невiдповiднiстю визначення критерiям активiв. Тому "Iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй" станом на 31.12.2018 року не має (на 31.12.2017 року: 3 тис.грн.).
Списання фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств не здiйснювалось (2017 рiк: списання фiнансових iнвестицiй не здiйснювалось).
Дохiд вiд участi в капiталi за поточний рiк склав 6 тис.грн. (2017 рiк: втрати вiд участi в капiталi склали 21 тис.грн.).

8. Поточний та вiдстрочений податок на прибуток
Витрати (дохiд) з податку на прибуток наданi в наступнiй таблицi:
на 31.12.2018 р. на 31.12.2017 р.
Поточний податок на прибуток - -
Витрати з вiдстроченого податку на прибуток
Дохiд з вiдстроченого податку на прибуток -

223 922

-

Витрати з податку на прибуток
Дохiд з податку на прибуток -
223 922
-

Залишки вiдстрочених податкових активiв i податкових зобов'язань:
на 31.12.2018 р. на 31.12.2017 р.
Вiдстроченi податковi активи 1000 777
Вiдстроченi податковi зобов'язання - -
Чистi вiдстроченi податковi активи 1000 777

Залишки вiдстроченого податку на прибуток виникли за наступними активами i зобов'язаннями:
на 31.12.2017р. Визнання у Звiтi про совокупний дохiд на 31.12.2018р.
Основнi засоби (153) (3658) (3811)
Резерви 580 3846 4426
Пенсiйнi плани 350 35 385
Всього: 777 223 1000

на 31.12.2016р. Визнання у Звiтi про совокупний дохiд на 31.12.2017р.
Основнi засоби 589 742 (153)
Резерви 679 99 580
Пенсiйнi плани 431 81 350
Всього: 1699 (922) 777
Податковий ефект вiд змiни цих тимчасових рiзниць вiдображається по ставцi 18% за рiк, що завершився 31.12.2018р. (2017 рiк: 18%).

9. Товарно-матерiальнi запаси
Запаси представленi в наступних таблицях:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Сировина й матерiали 26615 26615
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючи вироби 419 419
Паливо 266 266
Тара й тарнi матерiали 314 314
Запчастини 517 517
Iншi матерiали 938 860
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 43 43
Всього: 29112 29034

Незавершене виробництво 2844 2844
Готова продукцiя 111 111
Товари 458 458
Всього: 3413 3413
Разом: 32525 32447

В поточному та минулому роцi резерв на потенцiйнi збитки вiд застарiлих чи нелiквiдних запасiв не створювався. Протягом 2018 року уцiнка залишкiв товаро-матерiальних цiнностей до чистої вартостi реалiзацiї не проводилась (2017 рiк: уцiнка залишкiв товаро-матерiальних цiнностей на суму 9 тис.грн.). На комiсiю запаси не передавались.
Станом на 31.12.2018 року запаси, готова продукцiя, товари в якостi забезпечення за кредитними договорами не знаходяться (2017 рiк: в якостi забезпечення не знаходились).

10. Дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2018 року довгострокова дебiторська заборгованiсть складає 1846 тис.грн. (на 31.12.2017 року: вiдсутня). Довгострокова дебiторська заборгованiсть виникла в результатi продажу АТ "НОРД" нерухомого майна на умовах сплати договiрної цiни протягом двох календарних рокiв з моменту пiдписання договору купiвлi-продажу та його нотарiального посвiдчення. Кiнцевий термiн розрахунку - 06.06.2020 року. Ставка дисконтування прийнята на рiвнi вiдсоткової ставка за банкiвськими кредитами з подiбними строками, валютами в перiод виникнення заборгованостi i становить 19% рiчних.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть складається з:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Приведена вартiсть майбутнiх грошових потокiв на дату здiйснення продажу 1662 -
Фiнансовий дохiд розрахований згiдно ставки дисконтування 184 -
Всього: 1846 -

Короткострокова дебiторська заборгованiсть представлена наступним чином:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Основна (торгова) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.18р. - 2935 тис.грн., на 31.12.17р. - 2975 тис.грн.) 16573 23812
Iнша дебiторська заборгованiсть (за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.18р. - 21383 тис.грн., на 31.12.17р. - 51 тис.грн.) 7654 19248
Разом фiнансовi активи у складi короткострокової дебiторської заборгованостi 24227 43060

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 398 273
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 644 1278
Разом не фiнансовi активи у складi короткострокової дебiторської заборгованостi 1042 1551
Всього: 25269 44611

Коефiцiєнт середньорiчної оборотностi основної (торгової) дебiторської заборгованостi за 2018 рiк склав 0,00 (за 2017 рiк: 0,002).
Основними дебiторами за товари, роботи послуги є :
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
ПрАТ Торговий альянс - 6508
ПрАТ Сервiсний центр - НОРД 6409 6409
ТОВ Донбас плюс 8744 8744
ТОВ Диорит-Технис - 404
Iншi 1420 1747
Всього: 16573 23812

Iнша дебiторська заборгованiсть складається з наступної заборгованостi:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
За розрахунками з Пенсiйним фондом, фондом соцiального страхування 134 134
За розрахунками по вiдшкодуванню нанесених збиткiв 51 51
За розрахунками з пiдзвiтними особами - -
За розрахунками по виплатам учасникам наслiдкiв аварiї на ЧАЄС 36 36
За розрахунками з оплати працi 5 5
За розрахунками по операцiйнiй орендi 1098 1031
За розрахунками за реалiзованi необоротнi активи 18828 17636
За розрахунками з iншими дебiторами
Резерв за розрахунками за реалiзованi необоротнi активи 8885
(12778) 406
-
Резерв сумнiвних боргiв за розрахунками з iншими дебiторами (8554) -
Резерв сумнiвних боргiв за розрахунками по вiдшкодуванню нанесених збиткiв (51)
(51)

Всього: 7654 19248

Станом на 31.12.2018 року в Балансi враховується резерв сумнiвних боргiв, створений на суму:
- Торгової дебiторської заборгованостi у розмiрi 2935 тис.грн. (на 31.12.2017 року: 2975 тис.грн.), у тому числi за вiдвантажену продукцiю, по вiдношенню до якої Товариство включене до реєстру кредиторiв на суму 2935 тис.грн. (на 31.12.2017 року: 2975 тис.грн.), щодо iнших товарiв резерв не створювався (на 31.12.2017 року: не створювався);
- Iншої дебiторської заборгованостi по вiдношенню до якої iснує сумнiв її погашення на загальну у розмiрi 21383 тис.грн. (на 31.12.2017 року: 51 тис.грн.), у тому числi:
" за розрахунками по вiдшкодуванню нанесених збиткiв - 51 тис.грн. (на 31.12.2017 року: 51 тис.грн.);
" за розрахунками за реалiзованi необоротнi активи - 12778 тис.грн. (на 31.12.2017 року: не створювався);
" за розрахунками з iншими дебiторами - 8554 тис.грн. (на 31.12.2017 року: не створювався).
Величина резерву сумнiвних боргiв, яка визначається за результатами аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Рух резерву сумнiвних боргiв представлено у нижче приведенiй таблицi:
2018р. 2017р.
Основна (торгова) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша дебiторська заборгованiсть Основна (торгова) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша дебiторська заборгованiсть
Залишок на початок року 2975 51 2882 51
Нарахування резерву 224 21332 93 -
Вiдновлення резерву (264) - - -
Використання резерву - - - -
Залишок на кiнець року 2935 21383 2975 51

Аналiз фiнансових активiв у складi короткострокової дебiторської заборгованостi представлений наступним чином:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Основна (торгова) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша дебiторська заборгованiсть Всього: Основна (торгова) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша дебiторська заборгованiсть Всього:
Нi прострочена, анi знецiнена - 480 480 8155 6470 14625
Прострочена, але не знецiнена 16573 7174 23747 15657 12778 28435
Балансова вартiсть фiнансових активiв 16573 7654 24227 23812 19248 43060
Прострочена i знецiнена 2935 21383 24318 2975 51 3026
Всього фiнансових активiв 19508 29037 48545 26787 19299 46086

В 2018 роцi списання на збитки безнадiйної дебiторської заборгованостi не здiйснювалось (2017 рiк: списано на суму 113 тис.грн.).
Аналiз простроченої, але не знецiненої основної дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi за строками наведений у наступнiй таблицi:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
До 12 мiсяцiв - -
Вiд 12 до 18 мiсяцiв - -
Вiд 18 мiсяцiв до 36 мiсяцiв 23747 28435
Всього: 23747 28435

Керiвництво АТ "НОРД" вважає, що поточна дебiторська заборгованiсть i прострочена, але не знецiнена дебiторська заборгованiсть, що залишились на кiнець звiтного року, буде погашена шляхом отримання грошових коштiв i балансова вартiсть дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складається з авансiв, що наданi наступним дебiторам:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
АТ Донецькi електромережi 131 -
ТОВ ТЕК Транс-Магiстр - 50
ТОВ Транс Клас ЛТД 129 129
Iншi 138 94
Всього: 398 273

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом розподiлена наступним чином:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Податок на додану вартiсть 165 795
Податок з доходiв фiзичних осiб 87 87
Екологiчний податок 2 2
Податок на землю 5 22
Податок на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельної дiлянки 264 250
Авансовий внесок з податку на прибуток 120 120
Збiр за використання
радiочастотного ресурсу
1
2
Всього: 644 1278

11. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Залишки грошових коштiв АТ "НОРД" наведено в наступнiй таблицi:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
В касi - 137
На поточних рахунках у банках 48 68
В iнших рахунках у банках - 151
Грошовi кошти в дорозi - -
Еквiваленти грошових коштiв - -
Всього: 48 356

Основна доля залишкiв коштiв на поточних рахунках у банках розмiщена в АТ КБ "Приватбанк".
Склад грошових коштiв у розрiзi валют наведено нижче:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Залишок в гривнях 47 205
Залишок в доларах США - 151
Залишок в евро - -
Залишок в рублях Росiйської Федерацiї 1 -
Всього: 48 356

Станом на 31.12.2018 року у пiдприємства банкiвськi депозити вiдсутнi (на 31.12.2017 року: вiдсутнi). Всi залишки на поточних рахунках у банках не простроченi i не пiдлягають знецiненню.
На кiнець 2018 року АТ "НОРД" має грошовi кошти на поточному рахунку у ПАТ "Брокбiзнесбанк" у сумi 8554 тис.грн. Вiдповiдно до Постанови Правлiння НБУ вiд 10.06.2014 року №339 "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ "Брокбiзнесбанк", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 11.06.2014р. №45 про початок здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ "Брокбiзнесбанк". На даний час АТ "НОРД" включено до реєстру кредиторiв. Управлiнський персонал вважає, що залишки грошових коштiв в ПАТ "Брокбiзнесбанк" доцiльно врахувати в iншiй поточнiй дебiторськiй заборгованостi, а також створити резерв сумнiвних боргiв на суму 8554 тис.грн. Згiдно iз заявою лiквiдатора банку процедуру лiквiдацiї подовжено на 2019 рiк.

12. Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2018 року становлять 339 тис.грн. (станом на 31.12.2017р.: 8915 тис.грн.), а саме:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Податкове зобов'язання з ПДВ 7 6
Податковий кредит по ПДВ 332 355
Кредитнi вимоги до ПАТ "Брокбiзнесбанк" щодо грошових коштiв на рахунках банку - 8554
Всього: 339 8915

13. Власний капiтал
Оголошений уставний капiтал АТ "НОРД" складається з:
на 31.12.2018 р. на 31.12.2017 р.
кiлькiсть акцiй, штук загальна вартiсть кiлькiсть акцiй, штук загальна вартiсть
Простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна 62700000 627 62700000 627
Всього: 62700000 627 62700000 627

Простi iменнi акцiї випущенi i повнiстю оплаченi. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Публiчного акцiонерного товариства "НОРД" № 103/1/2014 видане 10 грудня 2015 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України.
На балансi Компанiї значиться iнший додатковий капiтал, у складi якого вiдображенi:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Сума дооцiнки необоротних активiв 282 282

Вартiсть безкоштовно отриманих активiв 6246 6246
Всього: 6528 6528

У 2018 роцi змiн у сумi дооцiнки необоротних активiв не (2017 рiк: зменшення суми дооцiнки списаних та реалiзованих необоротних активiв в розмiрi 1 тис.грн.).
Одержання безкоштовно отриманих необоротних активiв в 2018 роцi не було (2017 рiк: не було).
Станом на 31.12.2018 року в складi власного капiталу Компанiї враховується резервний капiтал у розмiрi 376 тис.грн. (на 31.12.2017 року: 376 тис.грн). На протязi 2018 та 2017 рокiв розмiр резервного капiталу не змiнювався.
Непокритий збиток станом на 31.12.2017 року складає 153667 тис.грн. (на 31.12.2017 року: непокритий збиток 123320 тис.грн.). Непокритий збиток збiльшився на суму чистого збитку, отриманого за результатами роботи за 2018 рiк у розмiрi 30347 тис.грн. (2017 рiк: непокритий збиток збiльшився на суму чистого збитку, отриманого за результатами роботи за 2017 рiк у розмiрi 9375 тис.грн., а також вiдкоригований на суму дооцiнки списаних та реалiзованих необоротних активiв у розмiрi 1 тис.грн.).
Нарахування i виплата дивiдендiв за 2018 не здiйснювалась (2017 рiк: не здiйснювалось).
22.01.2018 р. було отримано вiд Ландика Валентина Iвановича письмове повiдомлення про повернення 22.01.2018 року домiнуючого контрольного пакету акцiй (простi iменнi в бездокументарнiй формi) ПАТ "НОРД" (код ЄДРПОУ 13533086). Цей пакет акцiй був поверненний вiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДИОРИТ-ТЕХНИС" (ОГРН 1046147000437, ИНН 6147022893). Найвища цiна акцiй Товариства протягом 12 мiсяцiв, що передують дню повернення такого пакета акцiй включно з днем повернення становить 0.01 грн. за одну акцiю. Дата повернення пакета акцiй 22.01.2018 року. Пiсля повернення значного контрольного пакета акцiй Товариства Ландик Валентин Iванович володiє 50117376 (п'ятдесят мiльйонiв сто сiмнадцять тисяч триста сiмдесят шiсть) штук акцiй (простi iменнi в бездокументарнiй формi) ПАТ "НОРД". Розмiр частки змiнився з 0.000% до 79.93%, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0.000% до 79.93%. Афiлiйована особа Ландик Андрiй Валентинович володiє 12 334 694 (дванадцять мiльйонiв триста тридцять чотири тисячи шiстсот дев'яносто чотири) штук акцiй (простi iменнi в бездокументарнiй формi) ПАТ "НОРД", що становить 19,67 % вiд статутного капiталу емiтента. Ландик Валентин Iванович разом з афiлiйованою особою Ландиком Андрiєм Валентиновичем володiють 62452070 (шiстдесят два мiльйони чотириста п'ятдесят двi тисячi сiмдесят) штук акцiй (простi iменнi в бездокументарнiй формi) ПАТ "НОРД", що становить 99,6% вiд статутного капiталу ПАТ "НОРД".

14. Зобов'язання i забезпечення
Станом на 31.12.2018 року i 31.12.2017 року в Балансi вiдсутнi довгостроковi зобов'язання.
На 31 грудня 2018 року поточна заборгованiсть за короткостроковими кредитами банку вiдсутня (станом на 31 грудня 2017 року: вiдсутня).
Короткострокова кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Основна (торгова) кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 13586
18012

Iнша кредиторська заборгованiсть 400000 400000
Разом фiнансовi зобов'язання у складi короткострокової кредиторської заборгованостi 413586 418012

Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 38 38
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 627 627
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 1169 1183
Кредиторська заборгованiсть з учасниками (заборгованiсть за дивiдендами) 25 25
Разом не фiнансовi зобов'язання у складi короткострокової кредиторської заборгованостi 1859 1873
Всього: 415445 419885

Коефiцiєнт середньорiчної оборотностi основної (торгової) кредиторської заборгованостi за 2018 рiк склав 0,00 (за 2017 рiк: 0,001).
Основними кредиторами за товари, роботи послуги є :
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
ПрАТ Торговий альянс 384 3888
ПрАТ Iнтертехнiка 391 391
ТОВ ДТЕК Високовольтнi мережi 6698 6698
ТОВ Диорит-Сервiс 2395 3333
Iншi 3718 3702
Всього: 13586 18012

У складi кредиторської заборгованостi вiдображена заборгованiсть за придбанi об'єкти основних засобiв на суму 546 тис.грн. станом на 31.12.2018 року (на 31.12.2017 року: 1267 тис.грн.).
В сiчнi 2018 року АТ "НОРД" виписав ПрАТ "Торговий альянс" в оплату за поставленi ним товари короткостроковi векселi у формi простих векселiв зi строком погашення у 2019 роцi в кiлькостi 80 штук номiнальною вартiстю 5000 тис.грн. кожен на загальну суму 400000 тис.грн. (2017 рiк: виданi короткостроковi векселi у формi простих векселiв зi строком погашення у 2018 роцi в кiлькостi 80 штук номiнальною вартiстю 5000 тис.грн. кожен на загальну суму 400000 тис.грн.) i погасив короткостроковi векселi у формi простих векселiв в кiлькостi 80 штук номiнальною вартiстю 5000 тис.грн. кожен на загальну суму 400000 тис.грн. (2017 рiк: короткостроковi векселi у формi простих векселiв в кiлькостi 80 штук номiнальною вартiстю 5000 тис.грн. кожен на загальну суму 400000 тис.грн.)
Зобов'язання з одержаних авансiв представленi в наступнiй таблицi:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
ПрАТ Торговий Альянс - -
Iншi 38 38
Всього: 38 38

Протягом 2018 року списання безнадiйної кредиторської заборгованостi не було (2017 рiк: списано на суму 593 тис.грн.).
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом розподiлена наступним чином:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Податок на землю - -
Вiйськовий збiр 627 627
Всього: 627 627

Станом на 31.12.2018 року поточнi забезпечення враховуються в Балансi на загальну суму 2411 тис.грн. (на 31.12.2017 року: 2142 тис.грн.), у т.ч. забезпечення на виплату пiльгових пенсiй в сумi 2140 тис.грн. (на 31.12.2017р.: 1946 тис.грн.), забезпечення на оплату майбутнiх вiдпусток працiвникам - 271 тис.грн. (на 31.12.2017р.: 196 тис.грн.). В 2018 роцi забезпечення на виплату пiльгових пенсiй створено на суму 440 тис.грн (2017 рiк: 2618 тис.грн.), використано в сумi 246 тис.грн. (2017 рiк: 3068 тис.грн.). В поточному роцi забезпечення на оплату майбутнiх вiдпусток нарахованi у сумi 75 тис.грн. (2017 рiк: не нараховувались), не використовувались (2017 рiк: не використовувались), використання ранiше нарахованого резерву не було (2017 рiк: здiйснено зменшення суми ранiше нарахованого резерву згiдно результатiв iнвентаризацiї розрахунку у сумi 645 тис.грн.).
До складу iнших поточних зобов'язань вiднесено:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Розрахунки з пiдзвiтними особами 60 53
Розрахунки по вимогам з погашення грошових коштiв 92768 92768
Розрахунки з iншими кредиторами 2351 2963
Всього: 95179 95784

Розрахунки по вимогам з погашення грошових коштiв представляють собою суму викупленої кредитної заборгованостi у ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" на загальну суму 92768 тис.грн., яка складається з:
*тiло кредиту - 66550 тис.грн.;
*штрафнi санкцiї за несвоєчасне повернення кредиту i прострочення оплати нарахованих банком вiдсоткiв нарахованi штрафнi санкцiї у сумi 26218 тис.грн.:
- нарахованi вiдсотки за перiод квiтень - листопад 2016 року в сумi 5082 тис.грн;
- пеня за несвоєчасне повернення коштiв - 14714 тис.грн.;
- iнфляцiйнi коригування - 5058 тис.грн.;
- штрафнi санкцiї - 1364 тис.грн.
Банк не розкрив найменування покупця, суму угоди i не надав копiю Договору. Керiвництво АТ "НОРД" вважає, що вся сума кредитної заборгованостi на загальну суму 92768 тис.грн. будуть пред'явленi пiдприємству новим власником зобов'язань у повному обсязi i в будь-який час. Така сума вiдображена у складi iнших поточних зобов'язань.
Станом на 31.12.2018 року в Балансi враховуються зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття на суму 4 тис.грн. (на 31.12.2017 року: зобов'язання вiдсутнi).

15. Доходи
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг у звiтi про фiнансовi результати вiдображається за вирахуванням ПДВ i аналогiчних обов'язкових платежiв, встановлених державою.
Структура виручки наведена у наступнiй таблицi:

2018р. 2017р.
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї - 67
Виручка вiд реалiзацiї товарiв - 15
Виручка вiд наданих робiт, послуг - 2
Всього: - 84

До складу iнших операцiйних доходiв входять:
2018р. 2017р.
Доход вiд купiвлi-продажу iноземної валюти - -
Доход вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 3444 7659
Доход вiд операцiйної оренди активiв 203 399
Дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць 1141 712
Дохiд вiд ранiше списаних активiв 267 58
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 593
Дохiд вiд безкоштовно отриманих активiв - 1
Iнший операцiйний дохiд 264 865
Всього: 5319 10287

За 2018 рiк доход вiд участi в капiталi склав 6 тис.грн. (за 2017 рiк: доходу вiд участi в капiталi 21 тис.грн.).
Iншi фiнансовi доходи складаються з наступних статей:
2018р. 2017р.
Фiнансовий дохiд згiдно ставки дисконтування, отриманий при розрахунку поточної вартостi довгострокової дебiторської заборгованостi 184 -
Всього: 184 -

Iншi доходи складаються з:
2018р. 2017р.
Дохiд вiд безоплатно отриманих активiв - -
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - -
Iнший дохiд - 5
Всього: - 5

16. Витрати
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт, послуг складається з наступних витрат:
2018р. 2017р.
Матерiальнi витрати - 43
Прямi витрати на оплату працi - -
Вiдрахування на соцiальнi заходи - -
Амортизацiя - -
Iншi операцiйнi витрати - 23
Всього: - 66

Адмiнiстративнi витрати за рiк, що завершився 31 грудня 2018 року, склали 730 тис.грн. (за рiк, що завершився 31.12.2017 року: 3291 тис.грн.). Витрати за збут за 2018 рiк склали 94 тис.грн. (2017 рiк: 1202 тис.грн.).
До складу iнших операцiйних витрат входять:
2018р. 2017р.
Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти 8 -
Собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв 4211 6851
Витрати вiд списання сумнiвних та безнадiйних боргiв - 113
Вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 21556 209
Втрати вiд операцiйних курсових рiзниць 605 871
Штрафи i пенi 82 15
Собiвартiсть операцiйної оренди активiв 173 348
Iншi операцiйнi витрати 3787 5674
Всього: 30422 14081

Фiнансових витрат за рiк, що завершився 31.12.2018 року, не має (за рiк, що завершився 31.12.2017 року: фiнансових витрат немає). В 2018 роцi вiдсотки не капiталiзувались за вiдсутнiстю квалiфiкацiйних активiв (2017 рiк: вiдсотки не капiталiзувались за вiдсутнiстю квалiфiкацiйних активiв).
Станом на 31.12.2018 року втрат вiд участi в капiталi не було (на 31.12.2017 року: втрати вiд участi в капiталi не було).
До складу iнших витрат Компанiї входять:
2018р. 2017р.
Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв 4833 -
Списання необоротних активiв - 208
Списання фiнансових iнвестицiй - 2
Всього: 4833 210

За результатами роботи в 2018 роцi АТ "НОРД" отримав чистий збиток у розмiрi 30347 тис.грн. (2017 рiк: чистий збиток в розмiрi 9375 тис.грн.).

17. Прибуток на акцiю
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) до кiлькостi простих акцiй, що знаходяться в обiгу. У АТ "НОРД" вiдсутнi простi акцiї з потенцiйним розбавляючим ефектом. Тому скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю збiгається з чистим прибутком (збитком) на одну просту акцiю.

2018р. 2017р.
Чистий прибуток (збиток) (в тис.грн.)
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (в шт.) (30347)
62700000 (9375)
6270000
Чистий i скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю
(в тис.грн. на акцiю):

(0,48400)

(0,14952)

18. Умовнi зобов'язання
18.1 Зовнiшнi умови дiяльностi
Господарська дiяльнiсть АТ "НОРД" у рiзному ступенi пiддається впливу полiтичних, законодавчих, фiнансових i адмiнiстративних змiн.
З 2015 роцi в Українi вiдбуваються полiтичнi i економiчнi змiни, якi вплинули i можуть в подальшому вплинути на дiяльнiсть пiдприємства, що знаходиться в даних умовах. Бойовi дiї, що розгорнутi у Схiднiй частинi України, негативно вiдбились на економiчнiй, фiнансовiй i всiй виробничiй дiяльностi АТ "НОРД".
Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованiй територiї в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО) i операцiї об'єднаних сил (ООС) схильне до пошкодження або знищення. Зменшення або уникнення впливу цього виду ризику не залежить вiд пiдприємства. Тому, в таких умовах Товариство вимушено припинити свою господарську дiяльнiсть на виробничому майданчику в м. Донецьк i провести консервацiю пiдприємства та своїх основних засобiв.
При цьому, дiяльнiсть безпосередньо АТ "НОРД", що знаходиться на контрольованiй територiї України у м. Краматорськ, здiйснюється пiд повним контролем адмiнiстрацiї i органiв управлiння та виключно в рамках законодавства України. Всi необхiднi податки i обов'язковi платежi, передбаченi нормами законодавства України, своєчасно i в повному обсязi нараховуються i перераховуються в бюджет i цiльовi фонди.
Керiвництво не може передбачити всi варiанти розвитку подальшої вiйськово - полiтичної ситуацiї i, як наслiдок, оцiнити можливий ефект на майбутнє фiнансове становище Товариства. Рiшення про розконсервацiю основних засобiв АТ "НОРД", що знаходяться на виробничому майданчику в м. Донецьк, буде прийняте лише при наявностi умов для початку здiйснення звичайної господарської дiяльностi.
18.2 Судовi розгляди
В поточному роцi АТ "НОРД" приймало участь (як у якостi позивача, так i в якостi вiдповiдача) у декiлькох судових розглядах, що виникли в ходi звичайної господарської дiяльностi. На думку керiвництва Компанiї, станом на 31.12.2018 року не iснує претензiй або позовiв до Компанiї, котрi можуть зробити iстотний вплив на дiяльнiсть або фiнансове становище АТ "НОРД".
18.3 Страхування
У АТ "НОРД" продовжують дiяти договори страхування деяких активiв i цивiльно-правової вiдповiдальностi. На думку керiвництва, iснують ризики негативного впливу на дiяльнiсть i фiнансове положення Товариства у випадку нанесення шкоди третiми особами, а також в результатi втрати або пошкодження активiв, страховий захист яких вiдсутнiй.
18.4 Оподаткування
Українське податкове законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї законодавства стосовно операцiй i дiяльностi АТ "НОРД" може бути оскаржена вiдповiдним податковим органом. Податковi органи можуть зайняти бiльш жорстку позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрки податкових розрахункiв, чим керiвництво Товариства, i можливо, що операцiї i дiяльнiсть, якi ранiше не оскаржувались, будуть оскарженi. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарних роки дiяльностi, що безпосередньо передують року перевiрки, з можливим подовженням перiоду при певних обставинах.
З 2013 року вступило в дiю законодавство в областi трансфертного цiноутворення, що застосовується к операцiям з пов'язаним особам. Iснує вiрогiднiсть того, що по мiрi подальшого розвитку правил трансфертного цiноутворення трансфертнi цiни, що використовуються в контрольованих операцiях, можуть бути оскарженi податковими органами. Вплив подiбного роду розвитку подiй не може бути оцiнено з достатньою мiрою надiйностi, однак може бути значним з точки зору фiнансового стану або господарської дiяльностi Компанiї в цiлому. Податкової перевiрки податковими органами вiдносно правильностi складання звiтностi з трансфертного цiноутворення на пiдприємствi ще не вiдбувалось.
Стосовно угод, у вiдношеннi до яких iснує невизначенiсть вiдносно податкiв, пiдприємство нарахувало податковi зобов'язання у вiдповiдностi з найкращою оцiнкою керiвництва вiрогiдного вiдтоку ресурсiв, якi знадобляться для врегулювання вказаних зобов'язань.
На думку керiвництва, станом на 31 грудня 2018 року положення податкового законодавства iнтерпретованi коректно, i положення АТ "НОРД" з точки зору податкового законодавства є стабiльним. Тому формування резерву по потенцiйним податковим зобов'язанням не здiйснювалось.

19. Управлiння фiнансовими ризиками
Дiяльнiсть АТ "НОРД" схильна до впливу рiзних ризикiв, в тому числi ризику змiни обмiнного курсу, ризику змiни вiдсоткових ставок, а також ризику непогашення дебiторської заборгованостi. Компанiя не проводить полiтику хеджування фiнансових ризикiв.
19.1 Кредитний ризик
Фiнансовi активи, по яких у Компанiї виникає потенцiйний кредитний ризик, представленi в основному дебiторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги та iншою дебiторською заборгованiстю.
Управлiння дебiторською заборгованiстю направлено на стягнення всiєї непогашеної заборгованостi своєчасно i в повному обсязi, для уникнення збиткiв вiд списання дебiторської заборгованостi. Кредитнi ризики систематично перевiряються на необхiднiсть створення резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть без врахування резерву сумнiвних боргiв представляє собою максимальну величину, що пiдвладна кредитним ризикам. Керiвництво не вважає, що у Компанiї виникає iстотний ризик збиткiв понад вже сформованого резерву.
АТ "НОРД" пiдвладна ризику невиконання зобов'язання однiєю iз сторiн по фiнансовому iнструменту, що приводить до фiнансових збиткiв, понесених iншою стороною. Кредитний ризик виникає в результатi реалiзацiї продукцiї на умовах оплати пiсля вiдвантаження продукцiї.
Максимальний кредитний ризик АТ "НОРД" за класами активiв наданий в наступнiй таблицi:
на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти 48 356
Основна (торгова) дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть 24227 43060
Всього: 24275 43416

19.2 Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Компанiя буде не змозi розплатитись зi своїми зобов'язаннями при настаннi термiну їх погашення. Управлiння цим видом ризику полягає в пiдтримцi достатнiх залишкiв грошових коштiв, забезпеченнi надiйного доступу до кредитних ресурсiв i здатнiстю контролювати ринкову позицiю. Для оцiнки ризику лiквiдностi Товариством застосовується динамiчний iнструмент, обновлюваний щомiсяця, з аналiзом зобов'язань пiдприємством перед кредиторами.
Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення представлений нижче:

Балансова вартiсть 12 мiсяцiв i менше 1-2 роки 2-5 рокiв
На 31.12.2018р.
Основна (торгова) кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 13586 384 13202 -
Iнша кредиторська заборгованiсть 400000 400000 - -
Всього: 413586 400384 13202 -

Балансова вартiсть 12 мiсяцiв i менше 1-2 роки 2-5 рокiв
На 31.12.2017р.
Основна (торгова) кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 18012 3888 14124 -
Iнша кредиторська заборгованiсть 400000 400000 - -
Всього: 418012 403888 14124 -

Сума заборгованостi представляє собою недисконтовану величину грошових потокiв згiдно договору.
19.3 Ризик змiни обмiнного курсу
Схильнiсть АТ "НОРД" змiнам курсiв валют виникає вiд перерахунку залишкiв грошових коштiв i монетарних статей балансу, номiнованих в доларах США, євро, росiйських рублях.
Ступiнь впливу на фiнансове положення, лiквiднiсть i показники дiяльностi може бути значним, оскiльки Нацiональним банком України може встановлюватись плаваючий або ринковий курси iноземних валют.
Активи i зобов'язання, що пiддаються ризику змiни обмiнного курсу:
Активи на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
В рублях Росiйської Федерацiї 1 404
В доларах США - 151
Всього: 1 555

Зобов'язання на 31.12.2018р. на 31.12.2017р.
В рублях Росiйської Федерацiї 2579 3557
В доларах США 774 785
Всього: 3353 581

Збiльшення обмiнного курсу гривнi по вiдношенню до iноземних валют чинить негативний вплив на показник прибутку /збутку вiд дiяльностi Товариства.
19.4 Ризик змiни процентних ставок
АТ "НОРД" має довгострокову дебiторську заборгованiсть, що приносить процентний дохiд, тому фiнансовий результат дiяльностi залежить вiд змiн ринкових процентних ставок по активам.
В результатi того, що ставка дисконтування прийнята на рiвнi вiдсоткової ставка за банкiвськими кредитами з подiбними строками та валютами, у Товариства має ризик зниження доходу до рiвня нижче очiкуваного. Тому АТ "НОРД" проводить перiодичний аналiз ринкових процентних ставок i визначає оптимальний рiвень ставки для здiйснення розрахунку процентного доходу.
Товариство не має будь-яких одержаних кредитiв або займiв. Тому ризик змiни процентних ставок не впливає на звiтнiсть пiдприємства.
19.5 Справедлива вартiсть
Керiвництво використовую всю доступну ринкову iнформацiю при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. Справедлива вартiсть iнших фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань приблизно дорiвнює їх балансової вартостi.
19.6 Управлiння капiталом
Основними елементами капiталу керiвництво вважає власнi i позиковi кошти. Метою Компанiї при управлiннi капiталом є збереження здатностi продовжувати дiяльнiсть в якостi дiючого пiдприємства, забезпечення акцiонерам прибутку, дотримання iнтересiв партнерiв, пiдтримка структури капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал.
Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованiй територiї в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО) i операцiї об'єднаних сил (ООС) на сходi України унеможливлюють провадження рентабельної i безперервної господарської дiяльностi. В таких умовах Товариство припинило господарську дiяльнiсть на виробничому майданчику в м. Донецьк i здiйснило консервацiю своїх основних засобiв. При цьому, дiяльнiсть безпосередньо АТ "НОРД", що знаходиться на контрольованiй територiї України у м. Краматорськ, здiйснюється пiд повним контролем адмiнiстрацiї i органiв управлiння та виключно в рамках законодавства України. Всi необхiднi податки i обов'язковi платежi, передбаченi нормами законодавства України, своєчасно i в повному обсязi нараховуються i перераховуються в бюджет i цiльовi фонди.
На перiод простою виробничого майданчику у м. Донецьк, Товариство займається здаванням в оренду нерухомого та рухомого майна, що знаходиться на пiдконтрольнiй Українi територiї, постiйно здiйснює оптимiзацiю витрат, пов'язаних з простоєм пiдприємства i максимально знижує невиробничi витрати, у тому числi на компенсацiю збиткiв по невиробничих об'єктах.
В рамка управлiння капiталом керiвництво вiдстежує основнi фiнансовi показники звiтностi, а також розраховує коефiцiєнти лiквiдностi, коефiцiєнти фiнансової стiйкостi i проводить аналiз одержаних результатiв.

20. Подiї пiсля дати балансу
В перiод пiсля звiтної дати i до дати затвердження даної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, не було подiй, якi потребують коригування вiдповiдних показникiв активiв, зобов'язань, доходiв i витрат, а також тих, що вимагають розкриття в поточнiй фiнансовiй звiтностi.


Керiвник _________________________ Ткач Олексiй Юхимович

ХVІ. Твердження щодо річної інформації

Ми визнаємо свою відповідальність за достовірне подання фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності (далі - МСФЗ) та інших законодавчих актів. Фінансова звітність відображає справедливо та достовірно інформацію згідно з МСФЗ.
Ми підтверджуємо, що:
- значні припущення, використані нами під час здійснення облікових оцінок, включаючи оцінки за справедливою вартістю, є обґрунтованими;
- стосунки пов'язаних сторін та операції із пов'язаними сторонами належно відображені в обліку й інформація про них розкрита відповідно до вимог стандартів фінансової звітності; ми підтверджуємо повноту інформації, наданої стосовно ідентифікації та стану взаєморозрахунків між пов'язаними сторонами.
- не існує подій, що відбулися після закінчення періоду, та які вимагають коригування або розкриття у фінансових звітах.;
- не було допущено порушень з боку управлінського персоналу або працівників, які відіграють істотну роль у внутрішньому контролі, або які могли б суттєво вплинути на фінансову звітність;
- фінансові звіти не містять суттєвих викривлень та пропусків;
- фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем;
- звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства і юридичних осіб, які перебувають під його контролем;
- Товариство має право власності на всі свої активи; право утримання або стягнення активів за борги відсутні.
Ми належним чином відобразили або розкрили всі зобов'язання як фактичні, так і умовні, інформацію щодо судових справ, стороною у яких виступає Товариство. Крім розкритих у фінансовій звітності, в Товариства немає інших зобов'язань, включаючи забезпечених правами власності або будь-якими іншими активами.
Товариство має належні права власності на всі свої активи, а всі активи, які вибули або були передані третім сторонам, належним чином відображені у фінансовій звітності. Де необхідно, вартість активів була списана до рівня, який відображає їх знецінення. За активами, які передані (продані) третім особам, не існує договорів щодо їх повернення (викупу) Товариством у третіх осіб.
Активи, які перебувають у власності Товариства, не перебувають у заставі та не обтяжені судовими провадженнями, крім тих активів, інформація за якими окремо розкрита у фінансовій звітності.
Всі доходи, які виникли у нас протягом періоду до дати балансу, відображені в фінансовій звітності відповідно до облікової політики Товариства. Всі операції з грошовими коштами були відображені у фінансовій звітності, баланс Товариства включає всі банківські рахунки та інші грошові депозити, що належать Товариству
У нас немає будь-яких формальних чи неформальних компенсаційних угод щодо наших грошових коштів та інвестиційних рахунків.
Ми підтверджуємо, що баланс Товариства відображає перевищення поточних зобов'язань над поточними активами в розмірі 454858 тис.грн, а чисті активи складають негативну величину (-146136 тис.грн) та є меншими за статутний капітал (627 тис.грн).

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
22.01.201823.01.2018Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
29.04.201802.05.2018Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
21.05.201822.05.2018Відомості про зміну типу акціонерного товариства
18.12.201819.12.2018Відомості про зміну складу посадових осіб емітента