Титульний аркуш

28.04.2020    
(дата реєстрації емітентом електронного документа)    
219    
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)    
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Директор       Ткач Олексiй Юхимович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "НОРД"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 13533086
4. Місцезнаходження емітента 84322 Донецька область д/н м. Краматорськ, вул. Шкiльна, буд.117
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0626)440022, (0626)440022
6. Адреса електронної пошти office@nord.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) . .
д/н
8.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://www.nord.ua/press/docs/   28.04.2020
(URL-адреса сторінки)   (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X
7. Судові справи емітента. X
8. Штрафні санкції емітента. X
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X
1) інформація про органи управління; X
2) інформація про посадових осіб емітента; X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X
2) інформація про розвиток емітента; X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; X
4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X
інформація про наглядову раду; X
інформація про виконавчий орган; X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X
повноваження посадових осіб емітента. X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: X
1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
3) інформація про зобов'язання емітента; X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X
Примітки Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки такi обмеження вiдсутнi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Акціонерне товариство "НОРД"
2. Скорочене найменування (за наявності). АТ "НОРД"
3. Дата проведення державної реєстрації 15.06.1993
4. Територія (область) Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 627000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 27.51 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
28.13 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ПОМП I КОМПРЕСОРIВ"
46.43 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПОБУТОВИМИ ЕЛЕКТРОТОВАРАМИ Й ЕЛЕКТРОННОЮ АПАРАТУРОЮ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ЗАПИСУВАННЯ, ВIДТВОРЮВАННЯ ЗВУКУ Й
10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ КБ ПРИВАТБАНК
2) МФО банку 335496
3) IBAN UA833354960000026003051602001
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АТ КБ ПРИВАТБАНК
5) МФО банку 335496
6) IBAN UA833354960000026003051602001

12. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменуванняТОВ НОРД - Пласт
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ30393765
4) місцезнаходженням. Докучаївськ, вул. Iндустрiальна, буд.4
5) описЧастка власностi , що належить АТ "НОРД" станом на 31.12.2019р - 85% Пiдприємство припинило виробничу дiяльнiсть пластмасових виробiв. Поновлювати виробничу дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ Спортивний клуб настiльного тенiсу - НОРД
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ30952871
4) місцезнаходженням. Донецьк, пр.Жуковського, буд.2
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" на 31.12.2019р. - 90%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ НОРД-Сервiс
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ22108206
4) місцезнаходженням. Ужгород, вул. Лаврищева, буд.41
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" - 51%. Пiдприєство здiйснює звичайну господарську дiяльнiсть та отримує прибуток
1) найменуванняТОВ НОРД-Сервiс
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ24188511
4) місцезнаходженням. Луганськ, вул.Херсонська, 22А
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" становить 51%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ НОРД-Комп ютер
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ30188903
4) місцезнаходженням. Донецьк, пр. Жуковського, буд.2
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" на 31.12.2019р. - 75%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ Кiнотавр
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ30872758
4) місцезнаходженням. Донецьк, вул. Артема, буд.123
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" - 50%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ ЗЕВС-НОРД
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ30847634
4) місцезнаходженням. Донецьк, пр. Жуковського, буд.2
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" 84%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ Трiбо
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ31018788
4) місцезнаходженням. Краматорськ, вул. Шкiльна, буд.117
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" 100%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ НОРД-Телеком
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ30952948
4) місцезнаходженням. Донецьк, пр. Жуковського, буд.2
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" - 95%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує
1) найменуванняТОВ Донбас-Плюс
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ31471849
4) місцезнаходженнясмт. Макарiв, Київська область, вул.Ватутина, буд.65
5) описЧастка власностi, що належить АТ "НОРД" - 29%. Пiдприємство поновлювати господарську дiяльнiсть до завершення антитерористичної операцiї (АТО) не планує

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменуванняфiлiя ПАТ "НОРД" "Виробництво з випуску електропобутової техніки" у спеціальній економічній зоні "Донецьк"
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 83117 Донецька область д/н м. Донецьк, вул.Кобзаря, буд. 2А
3) описОсновний вид діяльності - випуск побутових одно i двокамерних холодильників i морозильників. На даний час виробнича діяльність не ведеться у зв'язку із знаходженням виробничих потужностей на непідконтрольній території України

16. Судові справи емітента

N з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи
1 2 3 4 5 6 7 8
1200/14855/18-аДонецькій окружний адміністративний судУправління Пенсійного Фонду України у м. КраматорськАТ НОРДд/нСтягнути з відповідача заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в сумі 1 044 167 грн.Позовні вимоги задоволені повністю. Судовий розгляд закінчений
ОписЗгідно рішенню суду сума заборгованості сплачена у повному обсязі
2200/78/19-аДонецькій окружний адміністративний судУправління Пенсійного Фонду України у м. КраматорськАТ НОРДд/нСтягнути з відповідача заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в сумі 84 885 грн.Адміністративний позов повернутий позивачу для усунення недоліків
ОписАпеляційна скарга позивача на ухвалу до суду не надходила
3200/14748/19-аДонецькій окружний адміністративний судУправління Пенсійного Фонду України у м. КраматорськАТ НОРДд/нСтягнути з відповідача заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в сумі 276 700 грн.Адміністративний позов повернутий позивачу для усунення недоліків
ОписАпеляційна скарга позивача на ухвалу до суду не надходила
4805/5046/16-аВерховний судУправління Пенсійного Фонду України у м. КраматорськАТ НОРДд/нКасаційна скарга на ухвалу Донецького окружного адміністративного суду та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду на відстрочення виконання рішення зі стягнення з відповідача заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в сумі 327 640 грн.Касаційна скарга залишена без задоволення
ОписУхвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення
5805/3455/16-аВерховний судУправління Пенсійного Фонду України у м. КраматорськАТ НОРДд/нКасаційна скарга на ухвалу Донецького окружного адміністративного суду та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду на відстрочення виконання рішення зі стягнення з відповідача заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в сумі 857 522 грн.Касаційна скарга залишена без задоволення
ОписУхвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення
6235/7299/18Красноармійський міськрайонний суд Донецької областіАТ НОРДФізична особад/нСтягнути з відповідача заборгованість за договором позики в сумі 39 000 грн.Позовні вимоги задоволені повністю. Судовий розгляд закінчений
ОписВідкрите виконавче провадження
7805/2251/17-аВерховний судАТ НОРДГоловне Управління Державної фіскальної служби в Донецькій областіГоловне управління Державної казначейської служби України в Донецькій областіКасаційна скарга про зупинення виконання постанови Донецького апеляційного адміністративного суду
повернути на рахунок позивача помилково сплаченого податку на нерухоме майно в сумі 264 969 грн.
Касаційна скарга залишена без задоволення
ОписЗгідно виконавчого впровадження належна сума зарахована на рахунок АТ НОРД у повному розмірі

17. Штрафні санкції емітента

N з/п Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання
1 2 3 4 5
10009364403 21.02.2019ГУ ДФС у Донецькій областіштрафсплачено в повному розмірі
ОписПорушення ПКУ в частині граничних строків реєстрації податкових накладних на суму 21923,25грн.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Організаційна структура АТ "НОРД" передбачає наявність наступних структурних підрозділів:
- цех № 1, де здійснюється остаточне складання, випробування i пакування холодильних приборів;
- цеха № 4, 6, 7, 16, 21, 25, виробництво №29, де здійснюється виробництво деталей, вузлів, приладів автоматики та інших комплектуючих виробів, здійснюється фарбування, пакування, штампування;
- ділянка цеху № 4 забезпечує виготовлення електроводонагрівачів;
- цеха № 15, 12 здійснює обслуговування основного і допоміжного виробництва (автотранспортом, енергоносіями тощо);
- заготівельне виробництво № 2 (сел. Молодіжне), виробництво з виготовлення пластмасових деталей (м. Докучаєвськ),де здійснюється виготовлення камер для холодильників, корпусів для кошиків, лиття деталей з пластмас для продукції підприємства;
- виробництво газової та електропобутової апаратури, де здійснюється складання газових, електричних та комбінованих плит, випробування та їх пакування;
- виробництво торговельного холодильного обладнання і промислових кондиціонерів забезпечує збирання продукції, її перевірку та пакування;
- ділянка з виробництва печатної продукції забезпечує підприємство печатною продукцією власного виробництва: паспорти продукції, пам'ятки та інше;
- ділянка розливу води (с. Соснове) здійснює видобуток і розлив води у пляшки;
- цех № 28, що забезпечує громадським харчуванням.
В наслідок того, що основні виробничі потужності підприємства знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО), з 01 серпня 2016 року припинена господарську діяльність на виробничому майданчику в м. Донецьк, сел. Молодіжне, м. Докучаєвськ та законсервовані основні засоби. Також не відновлювалась виробнича діяльність на ділянці у с. Соснове. Тому, змін в організаційній структурі підприємства відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників(осіб)- 3.
Середня чисельність позаштатних працівників (осіб) - 0, осіб, які працюють за сумісництвом(осіб) - 1.
Чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 1.
Фонд оплати праці - 43 тис.грн.
В порівнянні з 2018 роком фонд оплати праці збільшився на 30 тис. грн. Збільшення фонду оплати праці відбулось за рахунок нарахування заробітної плати робітникам підприємства.
Кадрова політика АТ "НОРД" завжди передбачала мобільність робочої сили, тобто підвищення кваліфікаційного рівня персоналу, одержання суміжної професії робітників, розширення сфери сполучення професій i зон обслуговування, підвищення гнучкості при використанні робочої сили, оптимізація розміщення робочих місць та інше. Для забезпечення поставленої мети на пiдприємствi функцiонує система професiйного навчання кадрiв.
Навчання кадрiв на пiдприємствi зазвичай проводиться протягом трудової дiяльностi працiвникiв з метою послiдовного розширення й поглиблення їхніх знань, умінь i навичок відповідно до вимог виробництва.
В Акцiонерному Товариствi "НОРД" дiють наступнi види професiйного навчання кадрiв:
- первинна професiйна пiдготовка робiтникiв;
- перепiдготовка робiтникiв;
- пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв;
- пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i фахiвцiв.
У зв'язку з тим, що з 01 серпня 2016 року прийняте рішення Наглядовою радою АТ "НОРД" про припинення своєї господарської діяльності на виробничому майданчику за адресою: м. Донецьк, проспект Жуковського, будинок 2 в результаті неможливості вести господарську діяльність на тимчасово непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Тому операційної потреби проводити професійне навчання працівників підприємства, у т.ч. первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів не було.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
АТ "НОРД" не належить до будь-яких об'єднань
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
АТ "НОРД" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями та пiдприємствами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не мали мiсце.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облік на пiдприємствi у 2019 році здiйснювався згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 року № 996-ХIV i Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в реєстрах бухгалтерського облiку. На пiдприємствi видано наказ №4 вiд 03.01.2013 року "Про організацію бухгалтерського облiку й облікової політики підприємства". У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося, Товариство вело бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишалися незмiнними протягом всього року.
Керiвник товариства несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 року № 996-ХIV.
Відповідно до пункту другого статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Заява про відповідність.
АТ "НОРД" обрало дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012 року. Надалі фінансову звітність за 2012 та 2013 роки було трансформовано у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). При складані фінансової звiтностi Товариство дотримується принципів безперервності дiяльностi підприємства, автономності, повного висвітлення, послiдовностi, історичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходів i витрат, нарахування, превалювання змісту над формою, обачності i принцип єдиного грошового вимірника.
Основні засади облікової політики підприємства.
Функціональною валютою і валютою представлення є гривня.
Визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюють відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт основних засобів.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом.
Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.
Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів.
Нарахування накопиченої амортизації засобів здійснюється прямолінійним методом.
Товарно-матеріальні цінності визнають, оцінюють та обліковують згідно з вимогами МСБО 2 "Запаси". Готову продукцію та незавершене виробництво відображають в фінансовому обліку та балансі за фактичною виробничою собівартістю. Оцінку вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, МШП, інших виробничих запасів і готової продукції здійснюють за методом ФІФО.
Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги приймається оцінка за чистою реалізаційною вартістю.
Резерв сумнівних боргів формується виходячи із платоспроможності окремих дебіторів.
Для всіх видів довгострокової і поточної заборгованості, які не є заборгованістю за продукцію, товари, роботи і послуги резерв сумнівних боргів не створюється і оцінка їх застосовується за первісною вартістю.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох місяців.
Товариство застосовує форми та системи оплати праці згідно з умовами передбаченими Колективним договором.
Створюється забезпечення майбутніх витрат на виплату відпускних згідно МСБО 19 "Виплати працівникам".
Потенційні активи не визнаються у фінансовій звітності. Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібне вибуття ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди є мало ймовірною.
Створення забезпечення непередбачених зобов'язань згідно МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", існування яких підтвердиться невизначеними майбутніми подіями, не повністю контрольованими Товариством, а саме судові справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеним.
Визначення та відображення в обліку доходів здійснюється відповідно до МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами". Дохід, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватися доходом у міру завершеності операцій, визначених у договорі і прийнятих клієнтом, за умови, що будь-який із критеріїв передачі контролю над послугою в течії періоду часу виконаний, включаючи безумовне право Товариства на одержання оплати за обсяг робіт, виконаний на звітну дату.
Застосування єдиного підходу до визнання і оцінки всіх догорів оренди, за виключенням короткострокової оренди і оренди активів з низькою вартістю. Визнається зобов'язання з оренди по відношенню до здійснення орендних платежів і активів в формі права використання, що представляють собою право на використання базових активів.
Активи в формі права використання оцінюються по первісній вартості за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення, з корегуванням на переоцінку зобов'язань з оренди.
Застосовується звільнення від визнання по відношенню до короткострокової оренди до своїх короткострокових договорів (тобто до договорів, по яких на дата початку оренди складає не більше 12 місяців і котрі не містять опциону на покупку базового активу). Також застосовується звільнення від визначення по відношенню до оренди активів з низкою вартістю до договорів оренди, вартість яких вважається низькою. Орендні платежі по короткостроковій оренді і оренді активів з низькою вартістю визначаються в якості витрат лінійним методом на протязі строку оренди.
Коли Товариство виступає в якості орендодавця, з початку визначається, чи є кожна оренда фінансовою або операційною. Якщо договір містить лізингові та не лізингові компоненти, підприємство розподіляє винагороду в договорі, використовуючи МСФЗ (IFRS) 15. Підприємство враховує доходи від оренди, що виникли в результаті операційної оренди, на лінійній основі на протязі строку оренди з визнанням їх у складі інших операційних доходів.
Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України. Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються по всіх тимчасових різницях за методом балансових зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток відображаються по всіх тимчасових різницях, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, за винятком випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті первісного відображення гудвілу, активу або зобов'язання за операцією, що не являє собою об'єднання компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи на збиток.
Затверджено розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, підприємств та організацій, робочий план рахунків.
В разі придбання Товариством своїх акцій вартість придбання, включаючи відповідні витрати на проведення операції, за вирахуванням податку на прибуток вираховується із загальної суми капіталу як власні викуплені акції до моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцій отримана сума включається до складу капіталу.
Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з суми капіталу на звітну дату тільки якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди розкривається у звітності, якщо вони були запропоновані або оголошені після звітної дати, але до дати затвердження фінансової звітності до випуску.
Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан Товариства на звітну дату (коригуючи події), відображені у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються у примітках до фінансової звітності, якщо вони є істотними.
Істотними вважаються події сума яких перевищує 1% від валюти балансу, станом на 31 грудня звітного періоду.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
АТ "НОРД" - виробник побутових і промислових холодильних приладів, газових, електричних та комбінованих плит і водонагрівачів.
Продукцією, частка якої в реалізації складає 10 і більше відсотків, є побутові холодильні прибори. У 2018 році виготовлення продукції не здійснювалось внаслідок того, що основні виробничі потужності підприємства продовжують знаходитись на непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).
Темп росту до випуску холодильників i морозильників становить:
-2019 рік - випуск не здійснювався;
-2018 рік - випуск не здійснювався;
-2017 рік - випуск не здійснювався;
-2016 рік - 12,0% (випуск склав 19520 одиниць) ;
-2015 рік - 47,9% (випуск склав 162781 одиниць).
Виручки від реалізації продукції у поточному році не було. Експорту продукції немає.
Реалізація продукції Акціонерного товариства "НОРД" зазвичай залежить від сезону. Найбільший обсяг реалізації продукції припадає на лiтнi місяці, а найнижчий - на зимовий період. Динаміка відвантаження холодильників i морозильників за п'ять останніх років складає:
У 2019 році: реалізації не було
У 2018 році: реалізації не було
у 2017 році: 1-й квартал - 2 од.
2-й квартал - 3 од.
3-й квартал - реалізації не було
4-й квартал - реалізації не було
у 2016 році: 1-й квартал - 4576 од.
2-й квартал - 9104 од.
3-й квартал - 5838 од.
4-й квартал - реалізації не було
у 2015 році: 1-й квартал - 11867 од.
2-й квартал - 68203 од.
3-й квартал - 37518 од.
4-й квартал - 45239 од.
В 2015-2019 роках спад обсягів випуску і реалізації продукції виявився глибшим внаслідок політичних подій, негативних явищ, що відбуваються в економіці України, також пов'язаний з вимушеними періодами простою виробництва і припиненням господарської діяльності на виробничому майданчику в м. Донецьк в результаті неможливості вести господарську діяльність на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Підприємство фактично втратило основних своїх споживачів продукції в Україні, ближньому і дальньому зарубіжжю.
З основних ризиків в дiяльностi Товариства можна виділити наступні:
1. Вiдсутнiй дiєвi механiзми захисту вiтчизняного виробника. Немає державної структури, яка б цiлеспрямовано займалася сприянням вiтчизняним виробникам на базi власних можливостей. Зменшення впливу цього виду ризика не залежить вiд пiдприємства, а цiлком залежить вiд прийняття або змiни на державному рiвнi законодавчих актiв, змiни податкової та митної полiтики.
2. Кон'юктура ринку складної побутової технiки визначається спадом виробництва. Враховуючи реалiї ринкiв збуту продукцiї Товариства та нестабiльний стан української i зарубiжної економiк вiдбувається сниження продажу продукцiї як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках. Економiчнi труднощi негативно впливають i на конкурентiв. В таких умовах Товариство продовжує оптимізацію витрат на підприємстві. Особливо це актуально з огляду на значні проміжки часу, в яких підприємство вимушено простоювати.
3. Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованій Україні території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій схильне до пошкодження або знищення. Зменшення або уникнення впливу цього виду ризику не залежить від підприємства.
4. Через виникнення і поширення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 у світі, у тому числі і в Україні, різко зростає рівень невизначеності в українській економіці. В умовах введення Урядом країни карантинних заходів, керівництво Товариства вважає, що приймає належні міри для підтримки економічної стійкості підприємства. Однак, подальше погіршення економічної ситуації може негативно вплинути на фінансовий стан Товариства. В даний час неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
У зв'язку із припиненням господарської діяльності, у 2017 - 2019 роках Товариство не здійснювало закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих виробів. Тому в поточному році динаміка зростання цін на ТМЦ та доступність до них ніяк не вплинули на підприємство.
АТ "НОРД" залишається єдиним підприємством в Україні, що має завершений цикл виробництва. Особливістю стану розвитку галузі виробництва в останні роки є діяльності декілька збиральних виробництв по випуску моделей побутової техніки провідних світових марок по типу крупновузлової зборки. Діяльність таких збиральних виробництв в Україні базуються на використанні ліній старого обладнання, що не відповідають екологічним та якісним нормативам розвинених країн. АТ "НОРД" має потужну сучасну виробничу базу для випуску якісної продукції з низьким енергоспоживанням. В Росії розміщені виробничі майданчики багатьох світових брендів - INDESIT, BEKO, LG, ARISTON, в Білорусії - Атлант. На фоні припинення діяльності Товариства на ринку відбувається зростання імпорту білоруської, російської, корейської холодильної техніки.
Прогноз на 2020 рік дуже сильно залежить від геополітичного сценарію і економічної ситуації, а також подальшого поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Рішення про розконсервацію основних засобів АТ "НОРД" буде прийняте лише при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності.
У зв'язку із припиненням господарської діяльності, Товариство не здійснювало закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих виробів у будь-яких постачальників.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останні п'ять років АТ "НОРД" здійснено списання фінансових інвестицій на суму 3,3 тис.грн., реалізацію фінансових інвестицій на сум 11233,2 тис.грн. У зв'язку із завершенням процедури ліквідації і припиненням державної реєстрація ПАТ "Краматорський завод "Кондиціонер" (м. Краматорськ) у грудні 2017 року, фінансова інвестиція списана з балансу АТ "НОРД", вартість якої з урахуванням знецінення складала 0,0 тис.грн.
В результаті того, що основні виробничі потужності підприємства знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Україні у м. Донецьк у зоні проведення антитерористичної операції (АТО), АТ "НОРД" не здійснювалось придбання/виготовлення машин, обладнання або оснастки.
За останні п'ять років Товариство не здійснювало будівництва, придбання або реконструкції виробничих будівель, споруд.
З метою скорочення витрат на утримання об'єктів соціальної сфери за останні п'ять років Товариство здійснило продаж будівлі готелю (м. Краматорськ), бази відпочинку "Донбас" (с. Мелекіне).
На протязі 2015-2019 років Товариство не здійснювало придбання, будівництва або реконструкції будівель і споруд об'єктів соціальної сфери.
З метою оптимізації витрат на обслуговування за останні п'ять років були реалізовані нежитлові приміщення у м. Покровськ, м. Запоріжжя, м. Лиман, м. Бахмут тощо. В 2016 році здійснений продаж майнового виробничого комплексу у м. Краматорськ на загальну суму 12308,3 тис.грн. На при кінці 2017 року Товариство реалізувало цех з розливу питної води (с. Соснове).
Списання безнадійної заборгованості в ПАТ "НОРД" здійснюється на пiдставi протоколів засідань Правління. За останні п'ять років було списано заборгованості на суму 13260,4 тис. грн., з них:

Рік Найменування органiзацiї Сума, тис.грн.
2015 ПАТ ДТЕК Крименерго 15,3
ТОВ Домотехника-НОРД 12307,3
2016 Відділ освіти Ленінського району м. Донецьк 279,9
ТОВ "ВО ТК-Донбас" 61,6
ДРФ ДП Центр державний земельний кадастр 41,8
2017 ФОП Шевченко В.Б. 6,8
ДП ДУЕК 4,8
ТОВ ТехноВелес 2,5
У 2018 році заборгованість не списувалась
2019 ТОВ НОРД-Номпьютер 221,4
ДОСК Зевс-НОРД 78,5
ДП ДУЕК 9,5
ЧП Муравицкие 6,0
ТОВ Модуль 5,8
Інші 23,2
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Для здійснення основного напрямку своєї діяльності АТ "НОРД" має у власності три виробничі ділянки загальною площею 217 251 кв.м., що розташовані у м. Донецьк в Ленінському районі (пр. Жуковського, 2), Кіровському районі (пр. Кобзаря, 2а) i Калiнiнському районі (вул. Разенкова, 6).
З 01 серпня 2016 року Наглядовою радою прийняте рішення про припинення господарської діяльності на виробничому майданчику за адресою: м. Донецьк, проспект Жуковського, будинок 2 в результаті неможливості вести господарську діяльність на тимчасово непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Основні засоби законсервовані.
У зв'язку із знаходженням активів Товариства на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО)майновий комплекс, що розташований в Донецькій області у Волноваському районі (с. Молодiжне, в Калінінському районі м. Донецька (вул. Разенкова, 6)зараз не використовуються. Також не ведеться виробнича діяльність на виробничій ділянці у м. Донецьку в Кіровському районі (пр. Кобзаря, 2а).
Для виробництва пластмасових деталей в минулих періодах Товариством використовувався, взятий в операційну оренду промисловий майданчик в м. Докучаєвськ (вул. Індустріальна, 4). У зв'язку із неможливістю здійснення виробничої діяльності у зоні проведення АТО, майданчик повернутий орендарю.
З метою розміщення офісних приміщень в поточному році укладений договір суборенди нерухомого майна, розташованого за адресою: 84322, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117. Нерухоме майно включає приміщення в будівлі АПК площею 12 м.кв.
Виробничі потужності АТ "НОРД" , які розташовані у зоні проведення АТО, розраховані на виробництво 1300 тис. одиниць холодильників на рік. У зв'язку з прийнятим рішенням щодо консервації підприємства і його основних засобів Комісією по консервації розроблений ретельний план заходів з консервації: визначений перелік основних засобів, визначені особливості консервації різних видів основних засобів, технологічні і екологічні особливості здійснення консервації, розроблена і оформлена юридично значуща документація стосовно зниження і відвертання негативного впливу на навколишнє середовище, тощо.
Рішення про розконсервацію основних засобів АТ "НОРД" буде прийняте лише при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Економіка підприємства в значній мiрi залежить від прийняття законодавчих документів та актів, які дозволяють працювати в нормальному режимі вітчизняному товаровиробнику, стану економіки України (вiд макроекономiчних показникiв - рiвня iнфляцiї в країнi, рiвня безробiття, вiдсотка росту промислового виробництва, тощо).
З 2015 році в Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які вплинули і можуть в подальшому вплинути на підприємство, що знаходиться в даних умовах. Бойові дії, що розгорнуті у Східній частині України, негативно відбились на економічній, фінансовій і всій виробничій діяльності АТ "НОРД".
Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій схильне до пошкодження або знищення. Зменшення або уникнення впливу цього виду ризику не залежить від підприємства.
У зв'язку із забороною ввозу ТМЦ до зони проведення антитерористичної операції (АТО), а також неможливістю вивезення продукції з зони АТО, подальша робота Товариства стала неможливою і втратила будь-який економічний сенс.
З 1 січня 2016 року з боку Російської Федерації призупинена дія Договору про зону свобідної торгівлі у відношенні до України. Відтепер українські товари при ввозі в Російську Федерацію обкладаються митами по ставках Єдиного митного тарифу Євразійського економічного союзу. В таких умовах вартість продукції ПАТ "НОРД" збільшилась на 5 %. Конкурентні умови на ринку стали більш жорсткішими.
Підвищення і нестабільність валютних курсів, банківської сфери, політичної обстановки, ринків основної сировини також ускладнили виробничу діяльність Товариства.
Тому, в таких умовах Товариство вимушено припинити свою господарську діяльність і провести консервацію підприємства та його основних засобів. Рішення про розконсервацію основних засобів АТ "НОРД" буде прийняте лише при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності.
З березня 2020 року Урядом України введені попереджувальні заходи проти розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 на території країни. Ефект можливого впливу на функціонування Товариства в найближчому майбутньому може бути негативним і залежить від розвитку ситуації з поширення коронавірусу і ефективності мір по боротьбі з ним. В даний час неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
Прогноз на 2020 рік дуже сильно залежить від геополітичного сценарію і економічної ситуації в країні, а також подальшого поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансово-господарська діяльність АТ "НОРД" здійснюється на основі повного госпрозрахунку, самофінансування i самооплатності.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Витрати на податки здійснюються у відповідності до чинного податкового законодавства України.
За результатами 2019 року Товариство має від'ємне значення показника забезпеченості власними обіговими коштами, що свідчить про недостатність обігових коштів для покриття усіх поточних зобов'язань. Можливим шляхом покращення ліквідності може стати отримання кредитів банків для поповнення обігових коштів. В умовах того, що майно Товариства знаходиться на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово непідконтрольній Україні території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій, одержати кредити не можливо.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
В наслідок того, що майно Товариства знаходиться на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово непідконтрольній Україні території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО), укладати будь-які контракти немає сенсу.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Головна задача підприємства - створення нових, модернізація серійних моделей, упровадження нових технологічних процесів, які забезпечують високу якість деталей, вузлів, виробів в цілому та виключення самої можливості виготовлення продукції з якими-небудь дефектами.
В Україні продовжують відбуватись політичні і економічні зміни, які вплинули і можуть в подальшому вплинути на діяльність підприємства. Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій унеможливлюють провадження рентабельної і безперервної господарської діяльності. В таких умовах Товариство припинило свою господарську діяльність, здійснило консервацію підприємства та його основних засобів.
На період простою планується постійно здійснювати оптимізацію витрат, пов'язаних з простоєм підприємства і максимально знизити невиробничі витрати, у тому числі на компенсацію збитків по невиробничих об'єктах.
Рішення про розконсервацію основних засобів АТ "НОРД" буде прийняте лише при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Політикою АТ "НОРД" у частині досліджень та розробок нової техніки та технологій є вироблена стратегія інноваційного розвитку.
Одним із стратегічних напрямків розвитку АТ "НОРД" завжди залишається провадження дослідницьких та дослідно-конструкторських розробок нових моделей побутової техніки та комплектуючих виробів, а також їх удосконалення.
У зв'язку з тим, що Товариство з 01 серпня 2016 року припинило свою господарську діяльність, внаслідок того, що виробничий майданчику в м. Донецьк знаходиться на тимчасово неконтрольованій території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО), не було операційної потреби здійснювати витрати на інновації, дослідницькі і дослідно-конструкторських розробки у поточному році.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Головною стратегічною метою АТ "НОРД" завжди залишається:
1) досягнення лідируючої позиції в Україні, країнах СНД та Східної Європи у сфері виробництва та реалізації побутової техніки;
2) досягнення лідируючої позиції в Україні та у країнах СНД серед порівнюваннях підприємств з фінансових результатів діяльності.
Головним стратегічним пріоритетом ПАТ "НОРД" є:
- орієнтація на випуск всіх видів побутової техніки;
- орієнтація на випуск продукції, головною відмінною особливістю якої буде комплексний показник "Час іде - НОРД працює".
З 2015 року в Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які вплинули і можуть в подальшому вплинути на діяльність підприємства, що знаходиться в даних умовах. Бойові дії, що розгорнуті у Східній частині України, негативно відбились на економічній, фінансовій і всій виробничій діяльності ПАТ "НОРД".
Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій схильне до пошкодження або знищення. Зменшення або уникнення впливу цього виду ризику не залежить від підприємства.
У зв'язку із забороною ввозу ТМЦ до зони проведення антитерористичної операції (АТО), а також неможливістю вивезення продукції з зони АТО, подальша робота Товариства стала неможливою і втратила будь-який економічний сенс.
З 1 січня 2016 року з боку Російської Федерації призупинена дія Договору про зону свобідної торгівлі у відношенні до України. Відтепер українські товари при ввозі в Російську Федерацію обкладаються митами по ставках Єдиного митного тарифу Євразійського економічного союзу. В таких умовах вартість продукції ПАТ "НОРД" збільшилась на 5 %. Конкурентні умови на ринку стали більш жорсткішими.
Підвищення і нестабільність валютних курсів, банківської сфери, політичної обстановки, ринків основної сировини також ускладнили виробничу діяльність Товариства.
Тому, в таких умовах Товариство вимушено припинити свою господарську діяльність і провести консервацію підприємства та його основних засобів. Рішення про розконсервацію основних засобів АТ "НОРД" буде прийняте лише при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності.
З березня 2020 року Урядом України введені попереджувальні заходи проти розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 на території країни. Ефект можливого впливу на функціонування Товариства в найближчому майбутньому може бути негативним і залежить від розвитку ситуації з поширення коронавірусу і ефективності мір по боротьбі з ним. В даний час неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
Прогноз на 2020 рік дуже сильно залежить від геополітичного сценарію і економічної ситуації в країні, а також подальшого поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НОРД" 29 квiтня 2018 року було прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 21 травня 2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "НОРД". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне товариство "НОРД".
Чистий прибуток(збиток)АТ "НОРД" згідно фінансової звітності, складеної відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності:
- за 2019 рік - збиток 3560 тис.грн.;
- за 2018 рік - збиток 30347 тис.грн.
- за 2017 рік - збиток 9375 тис.грн.;
Відповідно до пункту другого статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України" підприємства, що представляють суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у добувних галузях, а також підприємства, які проводять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011р. №1223 "Про внесення змiн до Порядку подання фінансової звiтностi" та Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 09 лютого 2012р. №270 "Про затвердження роз'яснення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про порядок застосування частини шостої статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації вiдповiдно до Мiжнародних стандартів фінансової звiтностi" (далі МФСЗ) передбачено, що розкриття iнформацiї з 2012 року публічними акцiонерними товариствами має здiйснюватись за мiжнародними стандартами фінансової звітності.
АТ "НОРД" обрало дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012 року. Надалі фінансову звітність за 2012 та 2013 роки було трансформовано у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
АТ "НОРД" складає консолідовану фінансову звітність у випадку, якщо має місце контроль. Зокрема, Група контролює об'єкт інвестицій тільки у тому випадку, якщо Група:
o має владні повноваження стосовно об'єкта інвестування;
o піддається ризикам, пов'язаним зі змінним доходом від участі в об'єкті інвестицій або має право на отримання такого доходу;
o має можливість використовувати свої владні повноваження по відношенню до об'єкта інвестицій з метою надання впливу на величину доходу Групи від участі в об'єкті інвестицій.
Щорічно інвестиції тестуються на предмет знецінення і втрати контролю. При втраті контролю над дочірнім підприємством Група припиняє визнання його активів і зобов'язань, неконтролюючих часток участі та інших компонентів дочірнього капіталу. Будь-яка позитивна або від'ємна різниця, що виникла в результаті втрати контролю або знецінення, визнається у складі прибутку або збитку. Якщо Група залишає за собою частину інвестиції в колишнє дочірнє підприємство, то така частка участі оцінюється за справедливою вартістю на дату втрати контролю. Згодом ця частка враховується як інвестиція в асоційоване підприємство (з використанням методу участі) або як фінансовий актив, наявний в наявності для продажу, що залежить від того, в якій мірі Група продовжує впливати на вказане підприємство.
Асоційованими є підприємства, на фінансову і операційну політику яких Група здійснює значний вплив, але не контролює їх. Консолідована фінансова звітність включає частку Групи в загальних визнаних прибутки і збитки асоційованих підприємств, які обліковуються методом пайової участі, починаючи з дати фактичного встановлення такого впливу до дати його фактичного припинення. Коли частка збитку Групи перевищує частку її участі в асоційованому підприємстві, балансова вартість такої частки участі зменшується до нуля і визнання подальших збитків припиняється, за винятком сум у межах наявних у Групи зобов'язань та сум виплат, вироблених від імені або за дорученням такого асоційованого підприємства.
АТ "НОРД" не має можливості управління найбільш значущими видами діяльності дочірніх і асоційованих компаній, а також не може отримувати дохід від даних інвестицій, тому не складає консолідований звіт. Тому, наявні інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі.

Аналіз фінансового стану АТ "НОРД"
1. Аналітична характеристика коштів (майна підприємства)
(тис.грн.)
на 01.01.19р на 01.01.20р відхилення (+, -)
1. Всього майна 366903 365406 -1497
2. Основні засоби і необоротні
активи 308722 305596 -3126
у % до майна 84,1 83,6
3. Оборотні активи 58181 59810 +1629
у % до майна 15,9 16,4
з них:
3.1. Матеріальні обороні кошти 32525 32525 0
у % до оборотних активів 55,9 54,4
3.2. Грошові кошти і
короткострокові цінні папери 48 4 -44
у % до оборотних активів 0,1 0,0
3.3. Дебіторська заборгованість 25269 26979 +1710
у % до оборотних активів 43,4 45,1
3.4. Інші оборотні активи 339 302 -37
у % до оборотних активів 0,6 0,5
4. Необоротні активи і групи
вибуття 0 0 0
у % до майна 0,0 0,0


2. Оцінка власних і позикових коштів (вкладених у майно підприємства)
(тис.грн.)
на 01.01.19р на 01.01.20р відхилення (+,-)
1. Всього майна 366903 365406 -1497
Власний капітал -146136 -149696 -3560
у % до майна -39,8 -41,0
з них:
2.1. Наявність власних
оборотних коштів -452443 -451875 +568
у % до власного капіталу 309,6 301,9
з них:
3. Довгострокові зобов'язання 0 532 +532
у % до майна 0,0 0,1
4. Поточні зобов'язання 513035 514564 +1529
у % до майна 139,8 140,8
4.1. Короткострокові кредити
банків 0 0 0
у % до поточних зобов'язань 0,0 0,0
4.2. Кредиторська
заборгованість 15445 15052 -393
у % до поточних зобов'язань 3,0 2,9
4.3. Векселі видані 400000 400000 0
у % до поточних зобов'язань 78,0 77,7
4.4. Інші поточні зобов'язання 97590 99512 +1922
у % до поточних зобов'язань 19,0 19,3
5. Зобов'язання, пов'язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу,
та групами вибуття 4 6 +2
у % до майна 0,0 0,0

3. Фінансова стійкість
Фінансова стабільність вимірюється співвідношення власних і позикові кошти в активах підприємства. Інакше, коефіцієнти фінансової стійкості називаються показниками структури капіталу.
3.1. Рівень власного капіталу (в світовій практиці коефіцієнт власності)відбиває фінансову структуру коштів підприємства. Запас джерел власних коштів - це запас фінансової стійкості при тих умовах, що його власні кошти перевищують зобов'язання.
Нормальним значенням цього коефіцієнта, що забезпечує достатньо стабільне положення підприємства в очах інвесторів і кредиторів, вважається рівень 60 % (0,6) і більше.
Визначається він як співвідношення власного капіталу (Підсумок Розділу I Пасиву) до підсумку балансу.
На 01.01.20р. значення цього коефіцієнта становить -0,410, а на 01.01.19р. - -0,398. На протязі 2019 року сталося зниження коефіцієнта, його значення негативне, що не може забезпечити стабільне положення підприємства.
3.2. Співвідношення зобов'язань (довгострокових і поточних) і власного капіталу показує, скільки позикових коштів залучило підприємство на 1 грн. вкладених в активи власних коштів (зобов'язання, поділені на власний капітал).
Рекомендоване значення цього відношення повинно бути менше 0,7.
На 01.01.20р. значення цього коефіцієнту -3,437, а на 01.01.19р. -
-3,511. За 2019 рік спостерігається зростання коефіцієнту, що є для даного показника позитивною динамікою, однак, сума позикових коштів значно перевищує рекомендоване значення.
3.3. Забезпечення необоротних активів власними коштами відображає, в котрій ступені необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, капітальні інвестиції і аванси, довгострокові фінансові вкладення) підприємства фінансуються власними коштами (тобто співвідношення підсумку Розділу I Активу до підсумку Розділу I Пасиву).
Принципово важливо мати це співвідношення на рівні менш 1.
На 01.01.20р. значення цього коефіцієнта становить -2,04, на 01.01.19р. - -2,11.
3.4. Рівень чистого оборотного капіталу показує в якій ступені поточні потреби виробництва можуть бути забезпечені власними коштами без залучення кредитів із зовні і визначається як співвідношення власних оборотних коштів до валюти балансу.
Чим більше показник рівня чистого оборотного капіталу, тим кращий фінансовий стан підприємства, тим більше у нього можливостей у проведенні фінансової політики.
Величина чистого оборотного капіталу суттєво залежить від операційного циклу. Чим менший операційних цикл, тим менше необхідно чистого капіталу.
Станом на 01.01.20р. власні оборотні кошти становили -451875 тис.грн., коефіцієнт чистого оборотного капіталу має негативне значення -1,237, на 01.01.19р. власні оборотні кошти становлять -452443 тис.грн., коефіцієнт дорівнює -1,233, тобто поточні потреби виробництва не можуть бути забезпечені власними коштами без залучення кредитів із зовні. Це свідчить про незадовільне фінансове становище підприємства.
3.5. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характеризує наявність у підприємства власних оборотних коштів необхідних для його фінансової стійкості.

(тис.грн.)
Показник Рядок балансу на 01.01.19р на 01.01.20р

Необоротні активи 1095 308722 305596
Оборотні активи 1195 58181 59810
Власний капітал 1495 -146136 -149696


ряд. 1495 р. I Пассиву балансу - ряд. 1095 р. I Активу балансу
К з.в.к. = ----------------------------------------------------------------
ряд. 1195 р. II Активу балансу

на 01.01.19р.

-454858
К з.в.к. = ------------ = -7,82;
58181на 01.01.20р.

-455292
К з.в.к. = ------------ = -7,61
59810

Значення цього коефіцієнта на 01.01.20р від'ємне, що говорить про те, що поточні потреби не можуть бути забезпечені власними коштами, тобто без залучення кредитування ззовні.
Теоретично значення цього коефіцієнту визнається достатнім, якщо воно перевищує 0,1.

4. Розрахунок коефіцієнтів
4.1 Грошова платоспроможність вказує яка частина всіх платіжних зобов'язань підприємством може бути погашена наявною грошовою готівкою

(тис.грн.)
Показник Рядок балансу на 01.01.19р на 01.01.20р
Гроші та їх еквіваленти 1165 48 4
Короткострокові кредити 1600 0 0
Поточні зобов'язання 1695+1700-1660 510628 511691
Разом зобов'язань 510628 511691


Коефіцієнт грошової платоспроможності К г.п.


ряд. 1165 р. II Активу баланса
К г.п. = ----------------------------------------------------------------------
(ряд. 1695 - ряд.1660)р. III Пассиву баланса + р. IV Пассиву баланса


на 01.01.19р.
48
К г.п. = ------------ = 0,000;
510628


на 01.01.20р.
4
К г.п. = ------------- = 0,000
511691
На 01.01.20р. К г.п. склав 0,000, на 01.01.19р. - 0,000, що вказує на недостатню наявність грошових коштів у підприємства, також спостерігається негативна динаміка зниження даного показника.
Теоретично значення цього коефіцієнта визнається достатнім, якщо він перевищує 0,2.
4.2 Розрахункова платоспроможність відображає можливість погасити свою заборгованість у найближчий період часу, не тільки грошовими коштами, але і мобілізував кошти у розрахунках з дебіторами, в запасах, готовій продукції, товарах відвантажених і інших активах, що реально можна реалізувати.

(тис.грн.)
Показник Рядок балансу на 01.01.19р на 01.01.20р
Гроші та їх еквіваленти 1165 48 4
Запаси, товари, готова
продукція 1100 32525 32525
Дебіторська
заборгованість 1125-1155 25269 26979
Інші оборотні активи 1190 339 302
Разом активи 58181 59810
Короткострокові кредити 1600 0 0
Поточні зобов'язання 1695+1700-1660 510628 511691
Разом зобов'язань 510628 511691

Коефіцієнт розрахункової платоспроможності К р.п.

Кошти платежу
К р.п. = --------------------------------------------------
Платіжні зобов'язання + р. IV Пассиву баланса


на 01.01.19р.

58181
К р.п. = ------------ = 0,114; або 11,4 %.
510628


на 01.01.20р.

59810
К р.п. = ------------ = 0,117; або 11,7 %.
511691

Станом на 01.01.20р. АТ "НОРД" не в змозі покрити всі свої платіжні зобов'язання, що свідчить про недостатню платоспроможність. Але динаміка цього коефіцієнта практично не змінюється.
Теоретично значення цього коефіцієнта визнається достатнім, якщо воно не перевищує 1.
4.3 Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)характеризує достатність у підприємства всіх оборотних коштів, які можуть бути використані для погашення всіх зобов'язань.

(тис.грн.)
Показник Рядок балансу на 01.01.19р на 01.01.20р
Оборотні активи 1195 58181 59810
Поточні зобов'язання 1695+1700-1660 510628 511691


Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) К п

ряд. 1195 р. II Активу баланса
К п = ----------------------------------------------------------------
ряд. (1695-1660) р. III Пассиву баланса + р. IV Пассиву баланса


на 01.01.19р.

58181
К п = ------------- = 0,114
510628


на 01.01.20р.

59810
К п = ------------- = 0,117
511691

Фактичне значення цього коефіцієнту на 01.01.19р. становить 0,114, а на 01.01.20р. - 0,117, що свідчить про недостатню платоспроможності підприємства, тобто оборотні активи підприємства не відповідають його поточним зобов'язанням.
Теоретично значення такого коефіцієнта достатньо у розмірах 1,0-2,0.

5.Ділова активність підприємства
5.1 Коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання усіх коштів підприємства і показує скільки разів протягом періоду здійснюється цикл виробництва і обігу, що приносить відповідний дохід.

(тис.грн.)
Показник Рядок звіту на 01.01.19р на 01.01.20р
Чистий дохід від
реалізації 2000 (ф.2) 0 0
Середньорічна
вартість активів 1300 (ф.1) 384463 366155


Коефіцієнт оборотності активів К об.акт.

Чистий дохід від реалізації
К об.акт. = ----------------------------------------
Середньорічна вартість активівна 01.01.19р.

0 К об.акт = ------------- = 0,00
384463на 01.01.20р.

0
К об.акт = --------------- = 0,00
366155

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 01.01.20р. показник К об.акт. не змінився і становить 0,00. Таким чином, за 2019 рік з кожної витраченої гривні активів підприємство одержало 0,00 грн. виручки від реалізації.
5.2 Коефіцієнт оборотності основних засобів представляє собою фондовіддачу, тобто ефективність використання основних засобів підприємства.

(тис.грн.)
Показник Рядок звіту на01.01.19р на01.01.20р
Чистий дохід від
реалізації 2000 (ф.2) 0 0
Середньорічна
вартість основних засобів 1010 (ф.1) 307979 303317

Коефіцієнт оборотності основних засобів К об.осн.зас.

Чистий дохід від реалізації
К об.осн.зас. = -----------------------------------
Середньорічна вартість основних засобів


на 01.01.19р.
0
К об. осн. зас. = ----------- = 0,00
307979

на 01.01.20р.
0
К об. осн. зас. = ----------- = 0,00
303317
За 2019 рік К об.осн.зас.або фондовіддача не змінилась. Це свідчить про відсутність віддачі від основних засобів підприємства.
5.3 Коефіцієнт оборотності власного капіталу визначає швидкість обігу за певний період часу власних коштів. Позитивним вважається зростання даного показника.

(тис.грн.)
Показник Рядок звіту на 01.01.19р на 01.01.20р
Чистий дохід від
реалізації 2000 (ф.2) 0 0
Середньорічна
вартість власних коштів 1495 (ф.1) -130962 -147916

Коефіцієнт оборотності власного капіталу К об. вл.кап

Чистий дохід від реалізації
К об. вл.кап = --------------------------------
Середньорічна вартість власних коштів


на 01.01.19р.

0
К об. вл. кап = ------------- = 0,00
-130962


на 01.01.20р.
0
К об. вл. кап = ------------ = 0,00
-147916

На 01.01.20р. показник К об. вл. кап не змінився і становить 0,00, що свідчить про відсутність ділової активності підприємства.
5.4. Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу показує швидкість обороту матеріальних і грошових ресурсів підприємства, або скільки виручки від реалізації припадає на кожну гривню даного виду активу.

(тис.грн.)
Показник Рядок звіту на 01.01.19р на 01.01.20р
Чистий дохід від
реалізації 2000 (ф.2) 0 0
Середньорічна
вартість оборотних коштів 1195 (ф.1) 72255 58996


Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу К об. обор. к.

Чистий дохід від реалізації
К об. обор. к. = -------------------------------------
Середньорічна вартість оборотних коштів


на 01.01.19р.

0
К об. обор. к = ------------ = 0,00
72255

на 01.01.20р.
0
К об. обор. к = ------------ = 0,00
58996

На 01.01.20р. К об.обор.к. по відношенню з аналогічним періодом минулого року не змінився і склав 0,00. Таким чином, за 2019 рік оборотні кошти не здійснювали повний оберт (360 / 0,00 = 0), за 2018 рік оборотні активи перестали здійснювати повний оберт (360 / 0,00 = 0). Тобто, оборотність за 2019 рік не змінилась.
5.5 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів означає скільки повних обертів здійснили матеріальні оборотні кошти за визначений період часу.

(тис.грн.)
Показник Рядок звіту на 01.01.19р на 01.01.20р
Собівартість
реалізації 2050 (ф.2) 0 0
Середньорічна
вартість запасів 1100 (ф.1) 32486 32525


Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів К об. мат.зап.

Собівартість реалізації
К об. мат.зап. = ----------------------------------------
Середньорічна вартість запасів

на 01.01.19р.
0
К об. мат. зап. = ------------ = 0,00
32486


на 01.01.20р.
0
К об. мат. зап. = ----------- = 0,00
32525

Чим вище значення даного коефіцієнту, тим менше коштів відвернуто в цю найменш ліквідну статтю, більш ліквідну структуру мають оборотні кошти і стійкий фінансовий стан. І, навпаки, затоварювання при інших рівних умовах негативно позначається на ділової активності підприємства.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 01.01.20р. показник
К об.мат.зап. становить 0,0. Таким чином,за 2019 рік матеріальні запаси не здійснили повний оберт (360 / 0,0 = 0), за 2018 рік матеріальні запаси перестали здійснювати повний оберт (360 / 0,0 = 0). Тобто, оборотність за 2019 рік не змінилась.

Урядом України з березня 2020 року введені попереджувальні заходи щодо запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), а також внесені зміни до деяких законодавчих актів України.
Так, тимчасово, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не застосовуються у 2020 році. При цьому проведення загальних зборів акціонерів у 2020 році в строки, встановлені цим Законом під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), не є порушенням цього Закону. Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
У зв'язку із обмежувальними заходами в період карантину на території України, неможливо скликати ані загальні збори акціонерів, ані збори Наглядової ради Товариства або провести їх дистанційно. Тому, рішення щодо затвердження річної інформації емітента за 2019 рік прийнято не було.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збориАкціонериФізичні і юридичні особи
Наглядова радаГолова Наглядової ради та два Члени Наглядової ради
Голова Наглядової ради: Ландик Андрій Валентинович
Член Наглядової ради: Ландик Валентин Іванович
Член Наглядової ради: Ландик Неллі Володимирівна
ДиректорОдноосібний виконавчий органТкач Олексій Юхимович
Ревізійна комісіяГолова Ревізійної комісії та два Члени Ревізійної комісії
Голова Ревізійної комісії: Фендрікова Анжела Анатоліївна
Член Ревізійної комісії: Шубчинська Любовь Миколаївна
Член Ревізійної комісії: Стаценко Ірина Сергіївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1. Посада.Директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Ткач Олексій Юхимович
3. Рік народження.1980
4. Освіта.Київський економічний університет, спеціальність "Маркетинг"
5. Стаж роботи (років).17
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.АТ "Потенціал" 14307363 заступник генерального директора
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.26.12.2018 3 роки згідно Статуту
8. Опис.
У 2019 роцi отримав винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної платні в сумі 30,8 тис.грн. В будь-яких інших формах винагороду не отримував. Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Виконавчого органу Товариства: 9.3. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА 9.3.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган). 9.3.2. Засади діяльності виконавчого органу (Директора) Товариства Директор Товариства обирається (призначається) на посаду Наглядовою радою. Строк, на який обирається (призначається) Директор Товариства, також визначається Наглядовою радою і не може перевищувати три роки. Директор Товариства здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; при цьому питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення Директору. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, законодавством. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства, порядок прийняття ним рішень визначаються законодавством, цим Статутом, контрактом, що укладається з Директором, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, що затверджені Загальними зборами або Наглядовою радою, окремими рішеннями Наглядової ради. Наглядова рада або голова Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, документів Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В тому числі, Директор укладає правочини щодо відкриття та закриття банківських рахунків, проведення інших банківських, фінансових операцій в межах, обумовлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради. Директор приймає на роботу та звільняє робітників Товариства, відповідає за дотримання техніки безпеки, за виконання трудового законодавства, за належне використання та зберігання майна, коштів Товариства. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою. Повноваження Директора Товариства припиняються (на певний час або остаточно) за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Наглядова рада повинна припинити повноваження Директора, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом, контрактом, укладеним із ним. Директор несе обумовлену діючим законодавством України відповідальність за свої неправомірні дії чи бездіяльність, що спричинили шкоду Товариству. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Наглядової ради АТ "НОРД" від 18.12.2018р. Ткач Олексій Юхимович призначений на посаду Директора АТ "НОРД" з 26 грудня 2018 року (з початку календарного дня) до наступних Загальних зборів АТ "НОРД" замість Сташенко Віктора Миколайовича. Рішення прийняте Протоколом засідання Наглядової ради АТ "НОРД" від 18.12.2018р. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи за 5 років: ПАТ"НОРД" начальник виробництва №31 ПАТ "НОРД" в смт.Макарів, Київська область, АТ "Потенціал" заступник генерального директора. На даний час працює на посаді Директора АТ "НОРД" за сумісництвом. На даний час також працює заступником Генерального директора АТ "Потенціал", яке розташоване за адресою: 08000, Київська область, смт. Макарів, вул. Ватутіна, буд. 65, код ЄДРПОУ 14307363.
1. Посада.Голова Ревізійної комісії - начальник вiддiлу аналiзу, контролю, прогнозування економічної політики
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Фендрiкова Анжела Анатолiївна
3. Рік народження.1967
4. Освіта.Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть "Економiка i органiзацiя машинобудiвної промисловостi"
5. Стаж роботи (років).34
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПАТ "НОРД" 13533086 АТ "НОРД" , начальник вiддiлу економiчної i цiнової полiтики
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.04.2018 3 роки згідно Статуту
8. Опис.
Як Голова Ревiзiйної комісії не отримувала винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної плати, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії: 9.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА 9.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі трьох осіб на строк у три роки. Члени Ревізійної комісії обираються простою більшостю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Порядок діяльності та компетенція Ревізійної комісії визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Директор Товариства або його заступники, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, або на запрошення будь-якого члена відповідного органу Товариства. 9.4.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до будь-якої необхідної інформації; критерії необхідності інформації можуть бути передбачені Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 9.4.3. Інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія має право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами будь-якого періоду (місяць, квартал), проводити перевірки виконання окремих правочинів, перевірки діяльності Товариства окремих складових господарської діяльності (в тому числі, але не виключно: виробництво, зберігання ТМЦ, фінансові операції, трудові відносини, оподаткування, документообіг, єфективність планування, виконання завдань, тощо). Вказані перевірки здійснюються за власною ініціативою Ревізійної комісії, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, за проханням Директора. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018 р. Фендрікову Анжелу Анатоліївну звільнено з посади Члена Правління ПАТ "НОРД". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 2 роки. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018р та засіданням Ревізійної комісії АТ "НОРД" 29.04.2018р Головою Ревізійної комісії АТ "НОРД" обрана Фендрікова Анжела Анатоліївна. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє. Стаж роботи за 5 років: ПАТ "НОРД" Начальник відділу аналізу, контролю, прогнозування економічної політики. На даний час працює в АТ "НОРД" на посаді начальника відділу аналізу, контролю, прогнозуванню економічної політики. На даний час також працює за сумісництвом начальником економічного відділу ТОВ "ДЕПСОЛ УКРАЇНА", яке розташоване за адресою: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі , буд. 34-А, літера А, нежитлове приміщення № 1, код ЄДРПОУ 33599171.
1. Посада.Член Ревізійної комісії - заступник начальника юридичного відділу
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Шубчинська Любов Миколаївна
3. Рік народження.1958
4. Освіта.Харківський юридичний інститут, спецiальнiсть "Правознавство"
5. Стаж роботи (років).21
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПАТ "НОРД" 13533086 начальник департаменту
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.04.2018 3 роки згідно Статуту
8. Опис.
Як член Ревізійної комісії не отримував винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. Витяг зi Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії: 9.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА 9.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі трьох осіб на строк у три роки. Члени Ревізійної комісії обираються простою більшостю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Порядок діяльності та компетенція Ревізійної комісії визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Директор Товариства або його заступники, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, або на запрошення будь-якого члена відповідного органу Товариства. 9.4.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до будь-якої необхідної інформації; критерії необхідності інформації можуть бути передбачені Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 9.4.3. Інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія має право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами будь-якого періоду (місяць, квартал), проводити перевірки виконання окремих правочинів, перевірки діяльності Товариства окремих складових господарської діяльності (в тому числі, але не виключно: виробництво, зберігання ТМЦ, фінансові операції, трудові відносини, оподаткування, документообіг, єфективність планування, виконання завдань, тощо). Вказані перевірки здійснюються за власною ініціативою Ревізійної комісії, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, за проханням Директора. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018 р. Шубчинську Любов Миколаївну звільнено з посади Члена Ревізійної комісії ПАТ "НОРД". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 2 роки. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018р Членом Ревізійної АТ "НОРД" комісії обрана Шубчинська Любов Миколаївна. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє. Стаж роботи за 5 років: ПАТ "НОРД" заступник начальника юридичного відділу. На даний час працює в АТ "НОРД" на посаді заступника начальника юридичного відділу. Посади на інших підприємствах не займає
1. Посада.Член Ревізійної комісії - бухгалтер
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Стаценко Ірина Сергіївна
3. Рік народження.1979
4. Освіта.Донецькій національний технічний університет, спецiальнiсть "Облік та аудит"
5. Стаж роботи (років).18
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПАТ "НОРД" 13533086 бухгалтер
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.04.2018 3 роки згідно Статуту
8. Опис.
Як член Ревізійної комісії не отримував винагороду у грошовому вигляді, в тому числi у натуральнiй формi. Витяг зi Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії: 9.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА 9.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі трьох осіб на строк у три роки. Члени Ревізійної комісії обираються простою більшостю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Порядок діяльності та компетенція Ревізійної комісії визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Директор Товариства або його заступники, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, або на запрошення будь-якого члена відповідного органу Товариства. 9.4.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до будь-якої необхідної інформації; критерії необхідності інформації можуть бути передбачені Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 9.4.3. Інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія має право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами будь-якого періоду (місяць, квартал), проводити перевірки виконання окремих правочинів, перевірки діяльності Товариства окремих складових господарської діяльності (в тому числі, але не виключно: виробництво, зберігання ТМЦ, фінансові операції, трудові відносини, оподаткування, документообіг, єфективність планування, виконання завдань, тощо). Вказані перевірки здійснюються за власною ініціативою Ревізійної комісії, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, за проханням Директора. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018р Членом Ревізійної комісії АТ "НОРД" обрана Стаценко Ірина Сергіївна. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє. Стаж роботи за 5 років: ПАТ "НОРД" бухгалтер. На даний час працює в АТ "НОРД" на посаді бухгалтера. Посади на інших підприємствах не займає
1. Посада.Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Ландик Андрій Валентинович
3. Рік народження.1980
4. Освіта.Університет національний економічний, спецiальнiсть "Міжнародна економiка"
5. Стаж роботи (років).19
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПАТ "НОРД" 13533086 Голова Наглядової ради
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.04.2018 3 роки згідно Статуту
8. Опис.
Як Голова Наглядової ради у 2019 році не отримав винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної плати. В будь-яких інших формах винагороду не отримував. Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки наглядової ради: 9.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА 9.2.1. Створення Наглядової ради Товариства В Товаристві створюється Наглядова рада в кількості три особи. Строк повноважень Наглядової ради складає три роки. Повноваження обраної Наглядової ради дійсні з моменту її обрання Загальними зборами і до моменту проведення чергових річних Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких включено питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради (із особливостями, визначеними в цьому Статуті). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, рішеннями Загальних зборів, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради та Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду або Положенням про виплату винагороди членам Наглядової ради. 9.2.2. Компетенція Наглядової ради До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту). До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, у випадках, встановлених законодавством, за власною ініціативою Наглядової ради; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) випуск, розміщення, неемісійних цінних паперів, якщо це не притирічить діючому законодавству України, на суму не більше 25% вартості активів Товариства (при цьому всі випущені та не погашені цінні папери, відмінні від акцій, рахуються сумарно). 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючого обов`язки одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором та іншими працівниками Товариства, що призначаються на посади Наглядовою радою, встановлення розміру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів, за винятком тих, обрання яких є компетенцією Загальних зборів Товариства; затвердження штатного розпису працівників Товариства; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 12) в разі необхідності обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства та цього Статуту; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства); 18) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством у періоді не більш одного року та на граничну суму, визначену Загальними зборами акціонерів; 20) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо: або сума таких правочинів перевищує 10 % активів Товариства, або Наглядова рада не прийняла жодного рішення по такому правочину, що знаходиться у її компетенції, або всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами); 21) прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо сума таких правочинів не перевищує 10 % активів Товариства); 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 25) прийняття рішення про виготовлення печаток та штампів Товариства; 26) прийняття рішення про організацію ведення бухгалтерського обліку шляхом передання відповідних функцій спеціалізованій або аудиторській компанії або спеціалісту (по ивільно-правовій угоді); погодження умов договорів з відповідними юридичними або фізичними особами; 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. 9.2.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства. Члену Наглядової ради, що діє в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою або Загальними зборами, не може бути відмовлено в доступі до будь-якої інформації. 9.2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини кількісного складу, визначеного в цьому Статуті, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 11 та 14 Компетенції Наглядової ради. 9.2.5. Обрання членів Наглядової ради Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 статті Компетенція Загальних зборів акціонерів цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім комплексу повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових Загальних зборів Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Вказане повідомлення направляється на адресу Товариства заказним листом, або через служби кур`єрської доставки або безпосередньо представником акціонера (акціонерів). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 9.2.6. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. 9.2.7. Голова Наглядової ради Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення). 9.2.8. Засідання Наглядової ради Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства та законодавством; ініціатори беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При рівному розподілі голосів в протоколі засідання повинне бути зазначено, що голова Наглядової ради використовує це право або ні. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. В разі, якщо засідання Наглядової ради, що ініційоване головою Наглядової ради не набрало необхідного кворуму для визнання його дійсним, голова Наглядової ради може ініціювати проведення заочного голосування (опитування) по питанням винесеним на таке засідання. При цьому діє такий порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування): - голова Наглядової ради організовує відправлення на адресу кожного члена Наглядової ради всіх необхідних для розгляду питань і прийняття рішень матеріалів, в тому числі бюлетенів по кожному питанню, що потребує прийняття рішення; - кожен член Наглядової ради в мінімально можливий термін розглядає вказані у порядку денному питання та приймає рішення шляхом проставлення відповідного надпису на кожному бюлетені; вказані підписані бюлетені відправляються на адресу Товариства; - рішення по кожному питанню, що винесено для заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо у голови Наглядової ради наявні підписані за вказане рішення бюлетені від всіх обраних членів Наглядової ради; тобто, рішення при заочному голосуванні (опитуванні) приймаються консенсусом всіх членів Наглядової ради; відсутність з будь-якої причини у голови наглядової ради підписаного членом Наглядової ради бюлетеня вважається голосуванням такого члена Наглядової ради проти розглядаємого рішення. 9.2.9. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. В разі створення вказаних комітетів Наглядова рада затверджує Положення про їх діяльність. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. 9.2.10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018 р. Ландика Андрія Валентиновича звільнено з посади Голови Наглядової ради ПАТ "НОРД". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 2 роки. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018р та засіданням Наглядової ради АТ "НОРД" 29.04.2018р Головою Наглядової ради обраний Ландик Андрій Валентинович. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Посадова особа є акціонером. На посаді Голови Наглядової ради володіє часткою в статутному капіталі емітента 19,672558% на суму 123346,94 грн. Стаж роботи за 5 років: ПАТ "НОРД" Голова Наглядової ради. На даний час займає посаду Голови Наглядової ради АТ "НОРД". На даний час працює за сумісництвом директором ПРАТ "Торговий альянс", яке розташоване за адресою: 344011, с. Яцківка (Лиманський район) Донецької області, вул. Оскольська, 180, код ЄДРПОУ 32289675.
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Ландик Неллі Володимирівна
3. Рік народження.1954
4. Освіта.д/н
5. Стаж роботи (років).5
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПРАТ "Інтертехніка" 30331976 економіст
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.04.2018 3 роки згідно Статуту
8. Опис.
Як Член Наглядової ради не отримував винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної платі, в тому числi у натуральнiй формi. В будь-яких інших формах винагороду не отримував. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Наглядової ради: 9.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА 9.2.1. Створення Наглядової ради Товариства В Товаристві створюється Наглядова рада в кількості три особи. Строк повноважень Наглядової ради складає три роки. Повноваження обраної Наглядової ради дійсні з моменту її обрання Загальними зборами і до моменту проведення чергових річних Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких включено питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради (із особливостями, визначеними в цьому Статуті). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, рішеннями Загальних зборів, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради та Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду або Положенням про виплату винагороди членам Наглядової ради. 9.2.2. Компетенція Наглядової ради До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту). До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, у випадках, встановлених законодавством, за власною ініціативою Наглядової ради; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) випуск, розміщення, неемісійних цінних паперів, якщо це не притирічить діючому законодавству України, на суму не більше 25% вартості активів Товариства (при цьому всі випущені та не погашені цінні папери, відмінні від акцій, рахуються сумарно). 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючого обов`язки одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором та іншими працівниками Товариства, що призначаються на посади Наглядовою радою, встановлення розміру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів, за винятком тих, обрання яких є компетенцією Загальних зборів Товариства; затвердження штатного розпису працівників Товариства; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 12) в разі необхідності обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства та цього Статуту; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства); 18) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством у періоді не більш одного року та на граничну суму, визначену Загальними зборами акціонерів; 20) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо: або сума таких правочинів перевищує 10 % активів Товариства, або Наглядова рада не прийняла жодного рішення по такому правочину, що знаходиться у її компетенції, або всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами); 21) прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо сума таких правочинів не перевищує 10 % активів Товариства); 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 25) прийняття рішення про виготовлення печаток та штампів Товариства; 26) прийняття рішення про організацію ведення бухгалтерського обліку шляхом передання відповідних функцій спеціалізованій або аудиторській компанії або спеціалісту (по ивільно-правовій угоді); погодження умов договорів з відповідними юридичними або фізичними особами; 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. 9.2.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства. Члену Наглядової ради, що діє в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою або Загальними зборами, не може бути відмовлено в доступі до будь-якої інформації. 9.2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини кількісного складу, визначеного в цьому Статуті, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 11 та 14 Компетенції Наглядової ради. 9.2.5. Обрання членів Наглядової ради Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 статті Компетенція Загальних зборів акціонерів цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім комплексу повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових Загальних зборів Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Вказане повідомлення направляється на адресу Товариства заказним листом, або через служби кур`єрської доставки або безпосередньо представником акціонера (акціонерів). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 9.2.6. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. 9.2.7. Голова Наглядової ради Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення). 9.2.8. Засідання Наглядової ради Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства та законодавством; ініціатори беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При рівному розподілі голосів в протоколі засідання повинне бути зазначено, що голова Наглядової ради використовує це право або ні. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. В разі, якщо засідання Наглядової ради, що ініційоване головою Наглядової ради не набрало необхідного кворуму для визнання його дійсним, голова Наглядової ради може ініціювати проведення заочного голосування (опитування) по питанням винесеним на таке засідання. При цьому діє такий порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування): - голова Наглядової ради організовує відправлення на адресу кожного члена Наглядової ради всіх необхідних для розгляду питань і прийняття рішень матеріалів, в тому числі бюлетенів по кожному питанню, що потребує прийняття рішення; - кожен член Наглядової ради в мінімально можливий термін розглядає вказані у порядку денному питання та приймає рішення шляхом проставлення відповідного надпису на кожному бюлетені; вказані підписані бюлетені відправляються на адресу Товариства; - рішення по кожному питанню, що винесено для заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо у голови Наглядової ради наявні підписані за вказане рішення бюлетені від всіх обраних членів Наглядової ради; тобто, рішення при заочному голосуванні (опитуванні) приймаються консенсусом всіх членів Наглядової ради; відсутність з будь-якої причини у голови наглядової ради підписаного членом Наглядової ради бюлетеня вважається голосуванням такого члена Наглядової ради проти розглядаємого рішення. 9.2.9. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. В разі створення вказаних комітетів Наглядова рада затверджує Положення про їх діяльність. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. 9.2.10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018 р. Ландик Неллі Володимирівну звільнено з посади Члена Наглядової ради ПАТ "НОРД". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 2 роки. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018р Членом Наглядової ради обрана Ландик Неллі Володимирівна. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Посадова особа є представником акціонера Ландика Валентина Івановича. Акціями Товариства не володіє. Стаж роботи за 5 років: ПРАТ "Інтертехніка" економіст. На даний час займає посаду Члена Наглядової ради. Не займає посад на інших підприємствах.
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Ландик Валентин Іванович
3. Рік народження.1946
4. Освіта.д/н
5. Стаж роботи (років).35
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Федерація з настільного тенісу України 14278035 Президент
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.04.2018 3 роки згідно Статуту
8. Опис.
Як Член Наглядової ради не отримував винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. В будь-яких інших формах винагороду не отримувала. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Наглядової ради: 9.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА 9.2.1. Створення Наглядової ради Товариства В Товаристві створюється Наглядова рада в кількості три особи. Строк повноважень Наглядової ради складає три роки. Повноваження обраної Наглядової ради дійсні з моменту її обрання Загальними зборами і до моменту проведення чергових річних Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких включено питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради (із особливостями, визначеними в цьому Статуті). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, рішеннями Загальних зборів, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради та Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду або Положенням про виплату винагороди членам Наглядової ради. 9.2.2. Компетенція Наглядової ради До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту). До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, у випадках, встановлених законодавством, за власною ініціативою Наглядової ради; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) випуск, розміщення, неемісійних цінних паперів, якщо це не притирічить діючому законодавству України, на суму не більше 25% вартості активів Товариства (при цьому всі випущені та не погашені цінні папери, відмінні від акцій, рахуються сумарно). 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючого обов`язки одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором та іншими працівниками Товариства, що призначаються на посади Наглядовою радою, встановлення розміру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів, за винятком тих, обрання яких є компетенцією Загальних зборів Товариства; затвердження штатного розпису працівників Товариства; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 12) в разі необхідності обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства та цього Статуту; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства); 18) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством у періоді не більш одного року та на граничну суму, визначену Загальними зборами акціонерів; 20) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо: або сума таких правочинів перевищує 10 % активів Товариства, або Наглядова рада не прийняла жодного рішення по такому правочину, що знаходиться у її компетенції, або всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами); 21) прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо сума таких правочинів не перевищує 10 % активів Товариства); 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 25) прийняття рішення про виготовлення печаток та штампів Товариства; 26) прийняття рішення про організацію ведення бухгалтерського обліку шляхом передання відповідних функцій спеціалізованій або аудиторській компанії або спеціалісту (по ивільно-правовій угоді); погодження умов договорів з відповідними юридичними або фізичними особами; 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. 9.2.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства. Члену Наглядової ради, що діє в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою або Загальними зборами, не може бути відмовлено в доступі до будь-якої інформації. 9.2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини кількісного складу, визначеного в цьому Статуті, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 11 та 14 Компетенції Наглядової ради. 9.2.5. Обрання членів Наглядової ради Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 статті Компетенція Загальних зборів акціонерів цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім комплексу повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових Загальних зборів Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Вказане повідомлення направляється на адресу Товариства заказним листом, або через служби кур`єрської доставки або безпосередньо представником акціонера (акціонерів). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 9.2.6. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. 9.2.7. Голова Наглядової ради Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення). 9.2.8. Засідання Наглядової ради Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства та законодавством; ініціатори беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При рівному розподілі голосів в протоколі засідання повинне бути зазначено, що голова Наглядової ради використовує це право або ні. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. В разі, якщо засідання Наглядової ради, що ініційоване головою Наглядової ради не набрало необхідного кворуму для визнання його дійсним, голова Наглядової ради може ініціювати проведення заочного голосування (опитування) по питанням винесеним на таке засідання. При цьому діє такий порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування): - голова Наглядової ради організовує відправлення на адресу кожного члена Наглядової ради всіх необхідних для розгляду питань і прийняття рішень матеріалів, в тому числі бюлетенів по кожному питанню, що потребує прийняття рішення; - кожен член Наглядової ради в мінімально можливий термін розглядає вказані у порядку денному питання та приймає рішення шляхом проставлення відповідного надпису на кожному бюлетені; вказані підписані бюлетені відправляються на адресу Товариства; - рішення по кожному питанню, що винесено для заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо у голови Наглядової ради наявні підписані за вказане рішення бюлетені від всіх обраних членів Наглядової ради; тобто, рішення при заочному голосуванні (опитуванні) приймаються консенсусом всіх членів Наглядової ради; відсутність з будь-якої причини у голови наглядової ради підписаного членом Наглядової ради бюлетеня вважається голосуванням такого члена Наглядової ради проти розглядаємого рішення. 9.2.9. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. В разі створення вказаних комітетів Наглядова рада затверджує Положення про їх діяльність. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. 9.2.10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 29.04.2018р Членом Наглядової ради обраний Ландик Валентин Іванович. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно Статуту. Посадова особа є акціонером. На посаді Голови Наглядової ради володіє часткою в статутному капіталі емітента 79,932019% на суму 501173,76 грн. Стаж роботи за 5 років: Президент Федерації з настільного тенісу України На даний час займає посаду Члена Наглядової ради. Не займає посад на інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6
ДиректорТкач Олексій Юхимович0000
Голова Ревізійної комісії - начальник вiддiлу аналiзу, контролю, прогнозування економічної політикиФендрiкова Анжела Анатолiївна0000
Член Ревізійної комісії - заступник начальника юридичного відділуШубчинська Любов Миколаївна0000
Член Ревізійної комісії - бухгалтерСтаценко Ірина Сергіївна0000
Голова Наглядової радиЛандик Андрій Валентинович1233469419.67255821372123346940
Член Наглядової радиЛандик Неллі Володимирівна0000
Член Наглядової радиЛандик Валентин Іванович5011737679.93201913876501173760

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Науково - виробниче пiдприємство "КИЇВТЕХIНФОРМ" (засновник)2526594602094 Київська область д/н м. Київ вул. Пожарського, 1 0.001594000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0.000000000000
Усього 0.001594000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

АТ "НОРД" - спецiалiзоване пiдприємство з виробництва побутових компресiйних холодильникiв, морозильникiв, газових і електричних побутових плит і компресорiв.
Для здійснення основного напрямку своєї діяльності Товариство використовувало, крім основного виробничого майданчику (м. Донецьк, проспект Жуковського, будинок 2), майданчик у Волноваському районі (с. Молодiжне).
Указом Президента України від 14.04.2014 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання антитерористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" і зумовило проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України.
Дані обставини змусили підприємство здійснити перереєстрацію юридичної адреси на м. Краматорськ з 05.01.2015 року з метою продовження діяльності і сплати податків до бюджету України.
В результаті введення 12.06.2015 року Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб транспортних засобів і вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей № 415ог, зокрема, ввезення та вивезення на / з підприємства сировини, комплектуючих, готової продукції, значно ускладнилося ведення господарської діяльності із-за заборони ввозу і вивозу ТМЦ автомобільним транспортом.
На підставі оперативної вказівки № 67 від 14.03.2016 року директора з вантажних перевезень і логістики ПАТ "Укрзалізниця" заборонено прийом до перевезення вагонами на всіх станціях України призначенням на територію України із зони АТО.
Всі ці обставини повністю виключили можливість для підприємства ввозити ТМЦ, вивозити і продавати виготовлену продукцію. Отже, єдине джерело формування і поповнення обігу грошових коштів повністю було втрачено.
В наслідок того, що виробничі потужності підприємства знаходяться на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО), засіданням Наглядової ради ПАТ "НОРД" прийняте рішення з 01.08.2016 року припинити господарську діяльність та законсервувати основні засоби. Територія заводу на сьогодні захоплена. Доступу до виробничих майданчиків у нас не має. АТ "НОРД" повністю втратило контроль над своїм майном, що знаходиться на тимчасово не контрольованій території України, через дію обставин непереборної сили.
Положення Товариства додатково може ускладнитись в результаті того, що з березня 2020 року Урядом України введені попереджувальні заходи проти розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 на території країни. Ефект можливого впливу на функціонування Товариства в найближчому майбутньому може бути негативним і залежить від розвитку ситуації з поширення коронавірусу і ефективності мір по боротьбі з ним. В даний час неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
Отже, прогноз на 2020 рік дуже сильно залежить від геополітичного сценарію і економічної ситуації в країні, а також подальшого поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні. Рішення про розконсервацію основних засобів АТ "НОРД" буде прийняте лише при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності. Наглядова рада ставить собі за мету збереження Товариства, щоб при можливій стабілізації ситуації у зоні розміщення основних засобів Товариства (місто Донецьк та область) можливо було повернути контроль над майном та мати можливість спробувати відновити діяльність хоча б на мінімальному рівні.

2. Інформація про розвиток емітента.

АТ "НОРД" у 2019 році виготовлення продукції не здійснювалось внаслідок того, що основні виробничі потужності підприємства продовжують знаходитись на непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).
Виручки від реалізації продукції у поточному році не було. Експорту продукції немає.
З 2014 року по теперішний час спад обсягів випуску і реалізації продукції виявився глибшим внаслідок політичних подій, негативних явищ, що відбуваються в економіці України, також пов'язаний з вимушеними періодами простою виробництва і припиненням господарської діяльності на виробничому майданчику в м. Донецьк в результаті неможливості вести господарську діяльність на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Підприємство фактично втратило основних своїх споживачів продукції в Україні, ближньому і дальньому зарубіжжю.
З основних ризиків в дiяльностi Товариства можна виділити наступні:
1. Вiдсутнiй дiєвi механiзми захисту вiтчизняного виробника. Зменшення впливу цього виду ризика не залежить вiд пiдприємства, а цiлком залежить вiд прийняття або змiни на державному рiвнi законодавчих актiв, змiни податкової та митної полiтики.
2. Кон'юктура ринку складної побутової технiки визначається спадом виробництва. Враховуючи реалiї ринкiв збуту продукцiї Товариства та нестабiльний стан української i зарубiжної економiк вiдбувається сниження продажу продукцiї як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках. Економiчнi труднощi негативно впливають i на конкурентiв. В таких умовах Товариство продовжує оптимізацію витрат на підприємстві. Особливо це актуально з огляду на значні проміжки часу, в яких підприємство вимушено простоювати.
3. Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованій Україні території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій схильне до пошкодження або знищення. Зменшення або уникнення впливу цього виду ризику не залежить від підприємства.
4. Через виникнення і поширення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 у світі, у тому числі і в Україні, різко зростає рівень невизначеності в українській економіці. В умовах введення Урядом країни карантинних заходів, керівництво Товариства вважає, що приймає належні міри для підтримки економічної стійкості підприємства. Однак, подальше погіршення економічної ситуації може негативно вплинути на фінансовий стан Товариства. В даний час неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
У зв'язку із припиненням господарської діяльності, у 2017 - 2019 роках Товариство не здійснювало закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих виробів.


3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

АТ "НОРД" у 2019 році не здійснювало укладення дериватіві або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів. В умовах, коли виробничі потужності підприємства знаходяться на непідконтрольній території України, здійснювати такі операції немає ніякого сенсу.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Діяльність АТ "НОРД" схильна до впливу різних ризиків, в тому числі ризику зміни обмінного курсу, ризику зміни відсоткових ставок, а також ризику непогашення дебіторської заборгованості. Компанія не проводить політику хеджування фінансових ризиків.
Зараз, коли майно Товариства залишилось на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово непідконтрольній території України в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій, головним завданням та політікою Товариства щодо управління фінансовими ризиками є планування і здійснення оптимізації витрат, пов'язаних з простоєм підприємства і максимальне зниження невиробничих витрати, у тому числі на компенсацію збитків по невиробничих об'єктах.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Діяльність АТ "НОРД" схильна до впливу різних ризиків. У підприємства існують:
1. Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає свої зобов'язання за фінансовим інструментом або договору, що приведе до фінансового збитку.
Фінансові активи, по яких у Компанії виникає потенційний кредитний ризик, представлені в основному дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги та іншою дебіторською заборгованістю.
Управління дебіторською заборгованістю направлено на стягнення всієї непогашеної заборгованості своєчасно і в повному обсязі, для уникнення збитків від списання дебіторської заборгованості. Кредитні ризики систематично перевіряються на необхідність створення резерву сумнівних боргів. Дебіторська заборгованість без врахування резерву сумнівних боргів представляє собою максимальну величину, що підвладна кредитним ризикам. Керівництво не вважає, що у Компанії виникає істотний ризик збитків понад вже сформованого резерву.
АТ "НОРД" підвладна ризику невиконання зобов'язання однією із сторін по фінансовому інструменту, що приводить до фінансових збитків, понесених іншою стороною. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації продукції на умовах оплати після відвантаження продукції.

на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 48
Основна (торгова) дебіторська заборгованість
та інша дебіторська заборгованість 25835 24227
Всього: 25839 24275

2. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик неможливості розплатитись зі своїми зобов'язаннями при настанні терміну їх погашення. Управління цим видом ризику полягає в підтримці достатніх залишків грошових коштів, забезпеченні надійного доступу до кредитних ресурсів і здатністю контролювати ринкову позицію.
Для оцiнки ризику лiквiдностi Товариством застосовується динамiчний iнструмент, обновлюваний щомiсяця, з аналiзом зобов'язань підприємством перед кредиторами.
Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення представлений нижче
Балансова вартість 12 місяців і менше 1-2 роки 2-5 років
На 31.12.2019р.
Основна (торгова) кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги 13194 384 12810 -
Вимоги з погашення грошових коштів 92768 92768 - -
Інша кредиторська заборгованість 403865 403579 286 -
Всього: 509827 496731 13096 -

Балансова вартість 12 місяців і менше 1-2 роки 2-5 років
На 31.12.2018р.
Основна (торгова) кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги 13586 384 13202 -
Вимоги з погашення грошових коштів 92768 92768 - -
Інша кредиторська заборгованість 402411 402125 286 -
Всього: 508765 495277 13488 -
Сума заборгованості представляє собою недисконтовану величину грошових потоків згідно договору.

3. Ризик зміни обмінного курсу
Схильність АТ "НОРД" змінам курсів валют виникає від перерахунку залишків грошових коштів і монетарних статей балансу, номінованих в доларах США, євро, російських рублях.
Ступінь впливу на фінансове положення, ліквідність і показники діяльності може бути значним, оскільки Національним банком України може встановлюватись плаваючий або ринковий курси іноземних валют.
Активи і зобов'язання, що піддаються ризику зміни обмінного курсу:
Активи на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
В рублях Російської Федерації - 1
В доларах США - -
Всього: - 1

Зобов'язання на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
В рублях Російської Федерації 2471 2579
В доларах США 518 774
Всього: 2989 3353
Збільшення обмінного курсу гривні по відношенню до іноземних валют чинить негативний вплив на показник прибутку /збутку від діяльності Товариства.

4. Ризик зміни процентних ставок
АТ "НОРД" має довгострокову дебіторську заборгованість, що приносить процентний дохід, тому фінансовий результат діяльності залежить від змін ринкових процентних ставок по активам.
В результаті того, що ставка дисконтування прийнята на рівні відсоткової ставка за банківськими кредитами з подібними строками та валютами, у Товариства має ризик зниження доходу до рівня нижче очікуваного. Тому АТ "НОРД" проводить періодичний аналіз ринкових процентних ставок і визначає оптимальний рівень ставки для здійснення розрахунку процентного доходу.
Товариство не має будь-яких одержаних кредитів або займів. Тому ризик зміни процентних ставок не впливає на звітність підприємства.

5. Справедлива вартість
Керівництво використовую всю доступну ринкову інформацію при оцінці справедливої вартості фінансових інструментів. Справедлива вартість інших фінансових активів і фінансових зобов'язань приблизно дорівнює їх балансової вартості.

6. Управління капіталом
Мета управління капіталом - це збереження здатності продовжувати діяльність в якості діючого підприємства, забезпечення акціонерам прибутку, дотримання інтересів партнерів, підтримка структури капіталу, що дозволяє мінімізувати витрати на капітал.
Основними елементами капіталу керівництво вважає власні і позикові кошти. Метою Компанії при управлінні капіталом є збереження здатності продовжувати діяльність в якості діючого підприємства, забезпечення акціонерам прибутку, дотримання інтересів партнерів, підтримка структури капіталу, що дозволяє мінімізувати витрати на капітал.
Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і операції об'єднаних сил (ООС) на сході України унеможливлюють провадження рентабельної і безперервної господарської діяльності. В таких умовах Товариство припинило господарську діяльність на виробничому майданчику в м. Донецьк і здійснило консервацію своїх основних засобів. При цьому, діяльність безпосередньо АТ "НОРД", що знаходиться на контрольованій території України у м. Краматорськ, здійснюється під повним контролем адміністрації і органів управління та виключно в рамках законодавства України. Всі необхідні податки і обов'язкові платежі, передбачені нормами законодавства України, своєчасно і в повному обсязі нараховуються і перераховуються в бюджет і цільові фонди.
На період простою виробничого майданчику у м. Донецьк, Товариство займається здаванням в оренду нерухомого та рухомого майна, що знаходиться на підконтрольній Україні території, постійно здійснює оптимізацію витрат, пов'язаних з простоєм підприємства і максимально знижує невиробничі витрати, у тому числі на компенсацію збитків по невиробничих об'єктах.
В рамка управління капіталом керівництво відстежує основні фінансові показники звітності, а також розраховує коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти фінансової стійкості і проводить аналіз одержаних результатів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

АТ "НОРД" має власний кодекс корпоративного управління, що був прийнятий 17.04.2015р Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД".
Інформацію про прийняття кодексу корпоративного управління оприлюднено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР у складі Річної інформації емітента цінних паперів за 2015 рік за ссилкою: https://stockmarket.gov.ua/ та на власному сайті Товариства за ссилкою https://nord.ua/uk/company-docs

3) Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборіврічніпозачергові
X
Дата проведення30.04.2019
Кворум зборів99.8
ОписОсоби, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: у встановлений Статутом та чинним законодавством термiн пропозицiй до порядку денного не надходило. П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв АТ "НОРД". 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв АТ "НОРД". 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв АТ "НОРД". 4. Розгляд та затвердження рiчного звiту АТ "НОРД" за 2018 рiк. 4.1. Розгляд звiту наглядової ради АТ "НОРД" за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 4.2. Розгляд висновкiв (звiту) ревiзiйної комiсiї АТ "НОРД" за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 5. Розподiл прибутку i збиткiв АТ "НОРД" за 2018 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, та висновкiв ревiзiйної комiсiї АТ "НОРД" за 2018 рiк. 1.По першому питанню порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв АТ "НОРД" слухали акцiонера Ландика А.В. який запропонував для пiдрахункуголосiв при голосуваннi з питань порядку денного даних загальних зборiв обрати депозитарну установу ТОВ "ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР"(буде виконувати функцiї на пiдставi Договору №1-ДУ вiд 03.01.2018року на обслуговування рахункiв в цiнних паперах власникiв акцiй АТ "НОРД" (затверджено загальними зборами акцiонерiв) та реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Нацiональним депозитарiєм України станом на 23.04.2019року, згiдно чинного законодавства). По першому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Пiдтвердити передачу функцiй лiчильної комiсiї Депозитарнiй установi ТОВ "ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР"(код ЕДРПОУ 24823338, Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України на право здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи Серiя АЕ №294646 вiд 16.12.2014 року (переоформлена); мiсцезнаходження/фактична/поштова адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 107/47 Б),мiж якою та Товариством укладено вiдповiдний Договiр № 1-ДУ вiд 03.01.2018року(нова редакцiя Договiр № 1-ДУ вiд 08.05.2014року) 2. По другому питанню порядку денного: "Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв АТ "НОРД" виступив Ландик А.В. який запропонував для ведення зборiв обрати робочi органи зборiв: голову зборiв та секретаря зборiв. Запропоновано обрати: - Головою зборiв Ландика Валентина Iвановича; - секретарем зборiв Дубiнiна Сергiя Iвановича. По другому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: - обрати Головою зборiв Ландика Валентина Iвановича; - обрати секретарем зборiв Дубiнiна Сергiя Iвановича. 3. По третьому питанню порядку денного:"Затвердження регламенту проведення зборiв акцiонерiвАТ "НОРД"слухали акцiонера Ландика А.В., який запропонував затвердитипорядок денний загальних зборiв (проект порядку денного, оприлюднений згiдно законодавству); затвердитирегламент проведення зборiв: по першому, другому та третьому питаннях до 2 хв по кожному; по четвертому питанню до 30 хв; по п'ятому питанню до 10 хв; по шостому питанню до 10 хв; виступи в пренiях та вiдповiдi на запитання всього до 10 хв по кожному з питань; роботу загальних зборiв орiєнтовно завершити за 1 -1,10 години. По третьому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок денний загальних зборiв (проект порядку денного, оприлюднений згiдно законодавству); Затвердити регламент проведення загальних зборiв: по першому, другому та третьому питаннях до 2 хв по кожному; по четвертому питанню до 30 хв; по п'ятому питанню до10 хв; по шостому питанню до 10 хв; виступи в пренiях та вiдповiдi на запитання всього до 10 хв по кожному з питань; роботу загальних зборiв орiєнтовно завершити за 1 -1,10 години. 4.Почетвертому питанню порядку денного:"Розгляд та затвердження рiчного звiту АТ "НОРД"за 2018 рiк"слухали Директора АТ "НОРД" Ткача Олексiя Юхимовича, який запропонував затвердити рiчний звiт Правлiння АТ "НОРД" (рiчний звiт Товариства) за 2018рiкумовно. Основнi тези виступу: -Товариство, починаючи з середини 2016 року, фактично не веде активної виробничої або торгової дiяльностi; природно, що фiнансовий стан постiйно погiршується; -За пiдсумками 2018 року Товариство зафiксувало Чистий фiнансовий збиток у сумi 30,347 млн грн; -Товариство намагається стабiлiзувати ситуацiю; максимально знижено витрати, в тому числi на персонал, який скорочено до мiнiмума; -Товариство веде ряд судових справ, в тому числi за позовами Пенсiйного фонду України; значну кiлькiсть вказаних справ фактично програно, але здiйснюється робота по урегулюванню технiчних питань для знаходження компромiсiв. По четвертому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт АТ "НОРД" (рiчний звiт Товариства) за 2018 рiк умовно. 4.1.По четвертому крапка один питанню порядку денного:"Розгляд звiту наглядової ради АТ "НОРД" за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду" слухали Голову Наглядової ради Ландика А.В. який запропонував затвердити рiчний звiт Наглядової ради АТ "НОРД" за 2018 рiк. Основнi тези виступу: -Наглядова рада в умох вкрай несприятливої зовнiшньої ситуацiї робила все можливе, щоб не допустити неконтрольованого розвитку негативних факторiв; -Максимально, що можна було зробити в 2018 роцi, це не допустити банкрутства Товариства, спробувати стабiлiзувати ситуацiю; -Але не вдалось зупинити вельми поганий процес росту вiд`ємної величини власного капiталу, який склав на кiнець 2018 року мiнус 146,136 млн грн; -Наглядова рада ставить собi за мету збереження Товариства, щоб при можливiй стабiлiзацiї ситуацiї у зонi розмiщення основних засобiв Товариства (мiсто Донецьк та область)можливо було повернути контроль над майном та мати можливiсть спробувати вiдновити дiяльнiсть хоча б на мiнiмальному рiвнi. По четвертому крапка один питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Наглядової ради АТ "НОРД" за 2018 рiк умовно. 4.2. По четвертому крапка два питанню порядку денного:"Розгляд висновкiв (звiту) ревiзiйної комiсiї АТ "НОРД" за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду" слухали Голову Ревiзiйної комiсiї Фендрiкову Анжелу Анатолiївну, яка запропонувала затвердити висновки ревiзiйної комiсiї АТ "НОРД"за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ "НОРД" за 2018 рiк. Основнi тези виступу: -Ревiзiйна комiсiя Товариства констатує вiдповiднiсть аналiтичного бухгалтерського облiку даним сiнтетичного облiку, що пiдтверджується первинними документами; -Ревiзiйна комiсiя Товариства констатує, що бухгалтерський облiк здiйснюється вiдповiдно до законодавства України. По четвертому крапка два питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити висновки ревiзiйної комiсiї АТ "НОРД" за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ "НОРД" за 2018 рiк умовно. 5. По п'ятому питанню порядку денного: "Розподiл прибутку i збиткiв АТ"НОРД" за 2018 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом" запропоновано у зв'язку iз збитками, отриманими вiд фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018рiк, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи АТ "НОРД" за 2018рiк не здiйснювати. По п'ятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Не здiйснювати виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи АТ "НОРД" у 2018 р, у зв'язку iз збитками, отриманими вiд фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк. 6. По шостому питанню порядку денного:"Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, та висновкiв ревiзiйної комiсiї АТ "НОРД" за 2018 рiк" слухали Ландика Валентина Iвановича. По шостому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Визнати результати дiяльностi АТ "НОРД" за 2018 рiк незадовiльними iз причин, що знаходяться за межами впливу Товариства, та iз внутрiшнiх причин. Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв АТ "НОРД" вичерпано. Загальнi збори акцiонерiв оголошуються закритими.


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачергові збори у звітному році не скликались і не проводились

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства д/н
Інше (зазначити): д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
Чергові загальні збори акціонерів були проведені 30.04.2019 року.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові загальні збори не скликались і не проводились


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Так* Ні*
Ландик Андрій ВалентиновичXГолова Наглядової ради здійснює захист прав, представництво інтересів акціонерів Товариства в період між Загальними зборами, контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу в межах діючого законодавства та Статуту. До компетенції належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту).
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.
Ландик Неллі ВолодимирівнаXЧлен Наглядової ради здійсненює захист прав, представництво інтересів акціонерів Товариства в період між Загальними зборами, контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу в межах діючого законодавства та Статуту. До компетенції належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту).
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення).
Посадова особа є представником акціонера Ландика Валентина Івановича
Ландик Валентин ІвановичXЧлен Наглядової ради здійснює захист прав, представництво інтересів акціонерів Товариства в період між Загальними зборами, контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу в межах діючого законодавства та Статуту. До компетенції належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту).
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення).


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Так. Опис прийнятих рішень: Списати безнадійну дебіторську заборгованість , по якій минув строк позивної давності, вітчизняних дебіторів на загальну суму 344 тис.грн., безнадійну кредиторську заборгованість перед вітчизняними кредиторами на загальну суму 178 тис.грн. та іноземними кредиторами на загальну суму 6 тис.дол.США. на фінансовий результат підприємства.


Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.
Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
Згідно прийнятого Наглядовою радою рішення про списання безнадійної заборгованості на фінансовий результат, по який минув строк позовної давності, безнадійна дебіторська заборгованість списана на витрати на загальну суму 344 тис.грн., безнадійна кредиторська заборгованість списана на доходи на загальну суму 322 тис.грн.


Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту X д/н
З питань призначень X д/н
З винагород X д/н
Інші (запишіть) Комітети не створювались д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
д/н


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради Наглядова рада здійснила самооцінку своєї діяльності у формі річного звіту і винесла його на розгляд чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Основнi тези звіту:
-Наглядова рада в умох вкрай несприятливої зовнiшньої ситуацiї робила все можливе, щоб не допустити неконтрольованого розвитку негативних факторiв;
-Максимально, що можна було зробити в 2018 роцi, це не допустити банкрутства Товариства, спробувати стабiлiзувати ситуацiю;
-Але не вдалось зупинити вельми поганий процес росту вiд`ємної величини власного капiталу, який склав на кiнець 2018 року мiнус 146,136 млн грн;
-Наглядова рада ставить собi за мету збереження Товариства, щоб при можливiй стабiлiзацiї ситуацiї у зонi розмiщення основних засобiв Товариства (мiсто Донецьк та область)можливо було повернути контроль над майном та мати можливiсть спробувати вiдновити дiяльнiсть хоча б на мiнiмальному рiвнi.
Черговими загальними зборами акціонерів прийняте рішення визнати результати діяльності АТ "НОРД" за 2018 рік незадовільними із причин, що знаходяться за межами впливу товариства та із внутрішніх причин і затвердити річний звiт Наглядової ради АТ "НОРД" за 2018 рiк умовно.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Голова наглядової ради не отримує винагороду в грошовому виглядi у виглядi заробiтної плати, у тому числі в натуральній формі. Iншi члени наглядової ради винагороду не отримують

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Ткач Олексій ЮхимовичДиректор Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; при цьому питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення Директору.
Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, законодавством.
Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства, порядок прийняття ним рішень визначаються законодавством, цим Статутом, контрактом, що укладається з Директором, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.
Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, що затверджені Загальними зборами або Наглядовою радою, окремими рішеннями Наглядової ради. Наглядова рада або голова Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, документів Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В тому числі, Директор укладає правочини щодо відкриття та закриття банківських рахунків, проведення інших банківських, фінансових операцій в межах, обумовлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради. Директор приймає на роботу та звільняє робітників Товариства, відповідає за дотримання техніки безпеки, за виконання трудового законодавства, за належне використання та зберігання майна, коштів Товариства.
Директор не має права приймати рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 5 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) без попереднього рішення Наглядової ради. Директор не має права приймати рішення про звільнення осіб, що призначались на посади Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства. Директор Товариства не має права приймати рішення про випуск Товариством будь-яких емісійних абр неемісійних цінних паперів.
В разі встановлення рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради обмежень повноважень Директора Товариства або застосування певних процедур (надання пояснень, планів, отримання погодження, надання звітності, тощо) виконання визначених окремих повноважень -Директор може виконувати свої повноваження тільки з урахуванням таких обмежень і процедур.
У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.
Повноваження Директора Товариства припиняються (на певний час або остаточно) за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Наглядова рада повинна припинити повноваження Директора, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства.
Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом, контрактом, укладеним із ним.
Директор насе обумовлену діючим законодавством України відповідальність за свої неправомірні дії чи бездіяльність, що спричинили шкоду Товариству.


Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Виконавчий орган у Товаристві є одноосібним органом. Засідання виконавчого органу не проводились. Результати роботи здійснено у формі річного звіту і винесено на розгляд чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Основнi тези звіту:
-Товариство, починаючи з середини 2016 року, фактично не веде активної виробничої або торгової дiяльностi; природно, що фiнансовий стан постiйно погiршується;
-За пiдсумками 2018 року Товариство зафiксувало Чистий фiнансовий збиток у сумi 30,347 млн грн;
-Товариство намагається стабiлiзувати ситуацiю; максимально знижено витрати, в тому числi на персонал, який скорочено до мiнiмума;
-Товариство веде ряд судових справ, в тому числi за позовами Пенсiйного фонду України; значну кiлькiсть вказаних справ фактично програно, але здiйснюється робота по урегулюванню технiчних питань для знаходження компромiсiв.
Оцінка роботи виконавчого органу Черговими загальними зборами акціонерів прийняте рішення визнати результати діяльності АТ "НОРД" за 2018 рік незадовільними із причин, що знаходяться за межами впливу Товариства та із внутрішніх причин і затвердити річний звiт виконавчого органу АТ "НОРД" за 2018 рiк умовно.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Витяг із Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "НОРД":
2.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
2.2.1. Створення Наглядової ради Товариства
В Товаристві створюється Наглядова рада в кількості три особи. Строк повноважень Наглядової ради складає три роки. Повноваження обраної Наглядової ради дійсні з моменту її обрання Загальними зборами і до моменту проведення чергових річних Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких включено питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради (із особливостями, визначеними в цьому Статуті). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, рішеннями Загальних зборів, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради та Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий
договір може бути оплатним або безоплатним.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.
Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду або Положенням про виплату винагороди членам Наглядової ради.
2.2.2. Компетенція Наглядової ради
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту).
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, у випадках, встановлених законодавством, за власною ініціативою Наглядової ради;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) випуск, розміщення, неемісійних цінних паперів, якщо це не притирічить діючому законодавству України, на суму не більше 25% вартості активів Товариства (при цьому всі випущені та не погашені цінні папери, відмінні від акцій, рахуються сумарно).
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючого обов`язки одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором та іншими працівниками Товариства, що призначаються на посади Наглядовою радою, встановлення розміру їх винагороди;
10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів, за винятком тих, обрання яких є компетенцією Загальних зборів Товариства; затвердження штатного розпису працівників Товариства;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
12) в разі необхідності обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом;
14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства та цього Статуту;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
18) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
19) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством у періоді не більш одного року та на граничну суму, визначену Загальними зборами акціонерів;
20) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо: або сума таких правочинів перевищує 10 % активів Товариства, або Наглядова рада не прийняла жодного рішення по такому правочину, що знаходиться у її компетенції, або всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами);
21) прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо сума таких правочинів не перевищує 10 % активів Товариства);
22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
25) прийняття рішення про виготовлення печаток та штампів Товариства;
26) прийняття рішення про організацію ведення бухгалтерського обліку шляхом передання відповідних функцій спеціалізованій або аудиторській компанії або спеціалісту (по ивільно-правовій угоді); погодження умов договорів з відповідними юридичними або фізичними особами;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
2.2.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства. Члену Наглядової ради, що діє в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою або Загальними зборами, не може бути відмовлено в доступі до будь-якої інформації.
2.2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини кількісного складу, визначеного в цьому Статуті, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 11 та 14 Компетенції Наглядової ради.
2.2.5. Обрання членів Наглядової ради
Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 статті Компетенція Загальних зборів акціонерів цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім комплексу повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових Загальних зборів Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Вказане повідомлення направляється на адресу Товариства заказним листом, або через служби кур`єрської доставки або безпосередньо представником акціонера (акціонерів).
Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
2.2.6. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
2.2.7. Голова Наглядової ради
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші
повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення).
2.2.8. Засідання Наглядової ради
Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства та законодавством; ініціатори беруть участь у засіданні Наглядової ради.
Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При рівному розподілі голосів в протоколі засідання повинне бути зазначено, що голова Наглядової ради використовує це право або ні.
Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди
на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.
В разі, якщо засідання Наглядової ради, що ініційоване головою Наглядової ради не набрало необхідного кворуму для визнання його дійсним, голова Наглядової ради може ініціювати проведення заочного голосування (опитування) по питанням винесеним на таке засідання. При цьому діє такий порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування):
- голова Наглядової ради організовує відправлення на адресу кожного члена Наглядової ради всіх необхідних для розгляду питань і прийняття рішень матеріалів, в тому числі бюлетенів по кожному питанню, що потребує прийняття рішення;
- кожен член Наглядової ради в мінімально можливий термін розглядає вказані у порядку денному питання та приймає рішення шляхом проставлення відповідного надпису на кожному бюлетені; вказані підписані бюлетені відправляються на адресу Товариства;
- рішення по кожному питанню, що винесено для заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо у голови Наглядової ради наявні підписані за вказане рішення бюлетені від всіх обраних членів Наглядової ради; тобто, рішення при заочному голосуванні (опитуванні) приймаються консенсусом всіх членів Наглядової ради; відсутність з будь-якої причини у голови наглядової ради підписаного членом Наглядової ради бюлетеня вважається голосуванням такого члена Наглядової ради проти розглядаємого рішення.
2.2.9. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар
Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. В разі створення вказаних комітетів Наглядова рада затверджує Положення про їх діяльність.
Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.
Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою.
Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
2.2.10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Витяг із Положення по Виконавчий орган Акціонерного товариства "НОРД":
2. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
2.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).
2.2. Засади діяльності виконавчого органу (Директора) Товариства
Директор Товариства обирається (призначається) на посаду Наглядовою радою. Строк, на який обирається (призначається) Директор Товариства, також визначається Наглядовою радою і не може перевищувати три роки.
Директор Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; при цьому питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення Директору.
Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, законодавством.
Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства, порядок прийняття ним рішень визначаються законодавством, цим Статутом, контрактом, що укладається з Директором, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.
Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, що затверджені Загальними зборами або Наглядовою радою, окремими рішеннями Наглядової ради. Наглядова рада або голова Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, документів Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В тому числі, Директор укладає правочини щодо відкриття та закриття банківських рахунків, проведення інших банківських, фінансових операцій в межах, обумовлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради. Директор приймає на роботу та звільняє робітників Товариства, відповідає за дотримання техніки безпеки, за виконання трудового законодавства, за належне використання та зберігання майна, коштів Товариства.
Директор не має права приймати рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 5 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) без попереднього рішення Наглядової ради. Директор не має права приймати рішення про звільнення осіб, що призначались на посади Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства. Директор Товариства не має права приймати рішення про випуск Товариством будь-яких емісійних абр неемісійних цінних паперів.
В разі встановлення рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради обмежень повноважень Директора Товариства або застосування певних процедур (надання пояснень, планів, отримання погодження, надання звітності, тощо) виконання визначених окремих повноважень - Директор може виконувати свої повноваження тільки з урахуванням таких обмежень і процедур.
У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.
Повноваження Директора Товариства припиняються (на певний час або остаточно) за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Наглядова рада повинна припинити повноваження Директора, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства.
Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом, контрактом, укладеним із ним.
Директор насе обумовлену діючим законодавством України відповідальність за свої неправомірні дії чи бездіяльність, що спричинили шкоду Товариству.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента


Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Система внутрішнього контролю і управління - це цілістний процес, який в Товаристві здійснюється послідовно за такими етапами: 1) Ідентифікація ризиків, їх класифікація за категоріями, їх систематичний перегляд з метою виявлення нових і таких, що зазнали змін; 2)Визнання впливу на спроможність реалізовувати операційні цілі , оцінка цих ризиків; 3)Визнання способів реагування на виявлені ризики; 4)Запровадження та підтримання ефективних заходів управління.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 12

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X
Інше (запишіть) д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4
1Ландик Андрiй Валентинович19.6725582
2Ландик Валентин Іванович79.9320191

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1 2 3 4
62700000105916Обмеження прав участі та голосування акціонерів АТ "НОРД" виникло на підставі п.10 розділу VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про депозитарну систему України"14.10.2013
ОписВласники цінних паперів не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені / не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свої рахунки у цінних паперах, відкриті в іншій депозитарній установі. Цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб АТ "НОРД" здійснюється згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, а також Положення про Загальні збори акціонерів.
До компетенції Загальних зборів акціонерів відносяться обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, встановлення розміру їх винагороди та прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством. Крім того Загальні збори акціонерів здійснюють обрання членів Ревізійної комісії, обрання з їх числа Голови Ревізійної комісії, приймає рішення про достровоке припинення їх повноважень.
Витяг із Статуту:
9.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
9.2.5. Обрання членів Наглядової ради
Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 статті Компетенція Загальних зборів акціонерів цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім комплексу повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових Загальних зборів Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Вказане повідомлення направляється на адресу Товариства заказним листом, або через служби кур`єрської доставки або безпосередньо представником акціонера (акціонерів).
Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
9.2.6. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
9.2.7. Голова Наглядової ради
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші
повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення).
9.2.10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
Витяг із Статуту:
9.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА
9.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі трьох осіб на строк у три роки.
Члени Ревізійної комісії обираються простою більшостю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.
Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Директор Товариства або його заступники, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
До виключної компетенції Наглядової ради відноситься обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення їх розміру та припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючього обов язки одноособового виконачого органу (Директора) Товариства.
Витяг із Статуту:
9.3. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
9.3.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).
9.3.2. Засади діяльності виконавчого органу (Директора) Товариства
Директор Товариства обирається (призначається) на посаду Наглядовою радою. Строк, на який обирається (призначається) Директор Товариства, також визначається Наглядовою радою і не може перевищувати три роки.
Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.
Повноваження Директора Товариства припиняються (на певний час або остаточно) за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Наглядова рада повинна припинити повноваження Директора, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства.
Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом, контрактом, укладеним із ним.9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб АТ "НОРД" вказуються у Статуті Товариста, а також у Положеннях по Наглядову Раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган Акціонерного товариства.
Витяг із ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА:
2. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
2.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).
2.2. Засади діяльності виконавчого органу (Директора) Товариства
Директор Товариства обирається (призначається) на посаду Наглядовою радою. Строк, на який обирається (призначається) Директор Товариства, також визначається Наглядовою радою і не може перевищувати три роки.
Директор Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; при цьому питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення Директору.
Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, законодавством.
Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства, порядок прийняття ним рішень визначаються законодавством, цим Статутом, контрактом, що укладається з Директором, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.
Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, що затверджені Загальними зборами або Наглядовою радою, окремими рішеннями Наглядової ради. Наглядова рада або голова Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, документів Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В тому числі, Директор укладає правочини щодо відкриття та закриття банківських рахунків, проведення інших банківських, фінансових операцій в межах, обумовлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради. Директор приймає на роботу та звільняє робітників Товариства, відповідає за дотримання техніки безпеки, за виконання трудового законодавства, за належне використання та зберігання майна, коштів Товариства.
Директор не має права приймати рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 5 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) без попереднього рішення Наглядової ради. Директор не має права приймати рішення про звільнення осіб, що призначались на посади Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства. Директор Товариства не має права приймати рішення про випуск Товариством будь-яких емісійних абр неемісійних цінних паперів.
В разі встановлення рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради обмежень повноважень Директора Товариства або застосування певних процедур (надання пояснень, планів, отримання погодження, надання звітності, тощо) виконання визначених окремих повноважень - Директор може виконувати свої повноваження тільки з урахуванням таких обмежень і процедур.
У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.
Повноваження Директора Товариства припиняються (на певний час або остаточно) за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Наглядова рада повинна припинити повноваження Директора, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства.
Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом, контрактом, укладеним із ним.
Директор насе обумовлену діючим законодавством України відповідальність за свої неправомірні дії чи бездіяльність, що спричинили шкоду Товариству.
Витяг із ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ:
2. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА
2.1. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, або на запрошення будь-якого члена відповідного органу Товариства.
2.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до будь-якої необхідної інформації; критерії необхідності інформації можуть бути передбачені Положенням про Ревізійну комісію.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
2.3. Інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
Ревізійна комісія має право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами будь-якого періоду (місяць, квартал), проводити перевірки виконання окремих правочинів, перевірки діяльності Товариства окремих складових господарської діяльності (в тому числі, але не виключно: виробництво, зберігання ТМЦ, фінансові операції, трудові відносини, оподаткування, документообіг, єфективність планування, виконання завдань, тощо). Вказані перевірки здійснюються за власною ініціативою Ревізійної комісії, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, за проханням Директора.
Витяг із ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ:
9.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
2.2.2. Компетенція Наглядової ради
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту).
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, у випадках, встановлених законодавством, за власною ініціативою Наглядової ради;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) випуск, розміщення, неемісійних цінних паперів, якщо це не притирічить діючому законодавству України, на суму не більше 25% вартості активів Товариства (при цьому всі випущені та не погашені цінні папери, відмінні від акцій, рахуються сумарно).
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючого обов`язки одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором та іншими працівниками Товариства, що призначаються на посади Наглядовою радою, встановлення розміру їх винагороди;
10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів, за винятком тих, обрання яких є компетенцією Загальних зборів Товариства; затвердження штатного розпису працівників Товариства;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
12) в разі необхідності обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом;
14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства та цього Статуту;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
18) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
19) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством у періоді не більш одного року та на граничну суму, визначену Загальними зборами акціонерів;
20) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо: або сума таких правочинів перевищує 10 % активів Товариства, або Наглядова рада не прийняла жодного рішення по такому правочину, що знаходиться у її компетенції, або всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами);
21) прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо сума таких правочинів не перевищує 10 % активів Товариства);
22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
25) прийняття рішення про виготовлення печаток та штампів Товариства;
26) прийняття рішення про організацію ведення бухгалтерського обліку шляхом передання відповідних функцій спеціалізованій або аудиторській компанії або спеціалісту (по ивільно-правовій угоді); погодження умов договорів з відповідними юридичними або фізичними особами;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
2.2.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства. Члену Наглядової ради, що діє в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою або Загальними зборами, не може бути відмовлено в доступі до будь-якої інформації.
2.2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини кількісного складу, визначеного в цьому Статуті, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 11 та 14 Компетенції Наглядової ради.


10)висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

д/н

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
0000
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Ландик Андрiй Валентинович1233469419.67255821372123346940
Ландик Валентин Iванович5011737679.93201913876501173760
Усього6245207099.604577352472624520700

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акції прості іменні бездокументарні627000000.01Акції дають право акціонеру:
- брати участь в управлінні Товариством;
- отримувати дивіденди;
- отримати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
Обов'язки акціонера:
- дотримуватися Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не розголошувати та не використовувати інсайдерську інформацію про Товариство;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом
ні
Примітки Ландик Валентин Іванович володіє 50117376 (п'ятдесят мільйонів сто сімнадцять тисяч триста сімдесят шість) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі) АТ "НОРД". Розмір частки - 79.93%. Афілійована особа Ландик Андрій Валентинович володіє 12334694 (дванадцять мільйонів триста тридцять чотири тисячи шістсот дев'яносто чотири) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі) АТ "НОРД", що становить 19,67 % від статутного капіталу емітента. Ландик Валентин Іванович разом з афілійованою особою Ландиком Андрієм Валентиновичем володіють 62452070 (шістдесят два мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі сімдесят) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі) АТ "НОРД", що становить 99,6% від статутного капіталу АТ "НОРД".

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.09.2014103/1/2014Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA4000106777Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi0.0162700000627000.00100.000000000000
ОписАкції на торгівельній біржі у 2019 році не продавались. Заяви на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) не подавалась, намірів щодо випуску будь-яких цінних паперів не приймались. Викупу акцій не було. Додаткової емісії акцій не було.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5
Ландик Андрiй Валентинович1233469419.67255821372123346940
Усього1233469419.67255821372123346940

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 303457 303177 0 0 303457 303177
будівлі та споруди 243551 243273 0 0 243551 243273
машини та обладнання 21475 21473 0 0 21475 21473
транспортні засоби 2082 2082 0 0 2082 2082
земельні ділянки 11879 11879 0 0 11879 11879
інші 24470 24470 0 0 24470 24470
2. Невиробничого призначення: 2 2 0 0 2 2
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 2 2 0 0 2 2
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 303459 303179 0 0 303459 303179
Опис Згiдно до наказу про облiкову полiтику Товариства визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюють відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт основних засобів. Амортизація активу починається з місяця, наступного за місяцем, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.
Амортизація активу припиняється з місяця, наступного за місяцем, з якого актив перестає використовуватися, або класифікується як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або з якого припиняють визнання активу.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом.
Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.
Якщо нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримуються (на правах власності чи згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежiв або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:
а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або
б) продажу в звичайному ходi дiяльностi,
вона обліковуються відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" як інвестиційна нерухомість.
Первісне визнання здійснюється за вартістю придбання, збільшеною на суму будь-яких витрат безпосередньо пов'язаних з таким придбанням.
На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів становила
604618 тис. грн., у т.ч.:
- земельні ділянки 11879 тис.грн.
- будинки, споруди та передавальні пристрої 355779 тис. грн.;
- машини та обладнання 116001 тис. грн.;
- транспортні засоби 9211 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 13238 тис. грн.
- інші основні засоби 98510 тис.грн.
Протягом звітного періоду вводу в експлуатацію основних засобів не було.
Протягом року відбулось припинення визнання об'єктів основних засобів в результаті відчудження та ліквідації об'єктів основних засобів за первісною вартістю на 370 тис.грн., у тому числі:
- будинки, споруди та передавальні пристрої 340 тис.грн.;
- машини та обладнання 21 тис. грн.;
- транспортнi засоби 2 тис.грн.;
- інші основні засоби 7 тис.грн.
Непоточних активів, утримуваних для продажу станом на 31.12.2019 року не має. Зобов'язання, пов'язані з непоточними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття станом на 31.12.2019 року становлять 6 тис.грн.
Станом на 31.12.2019 року первісна вартість основних засобiв становить 604248 тис. грн., у т.ч.:
- земельні ділянки 11879 тис.грн.
- будинки, споруди та передавальні пристрої 355439 тис. грн.;
- машини та обладнання 115980 тис. грн.;
- транспортні засоби 9209 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 13238 тис. грн.
- інші основні засоби 98503 тис.грн.
Товариство щорічно проводить тестування необоротних активів на предмет знецінення, керуючись вимогами МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Для визначення, чи зменшилася корисність об'єкта основних засобів, балансова вартість переглядається з урахуванням очікуваного відшкодування активу.
Основні засоби, які знаходяться у резерві станом на кінець звітного року відображені як інші необоротні активи і складають 1546 тис.грн.
Амортизаційні відрахування дорівнюються нулю, якщо немає виробництва, та основні засобі законсервовані у випадках, визначених управлінським персоналом.
Нарахування амортизації основних засобів у поточному році не здійснювалось у зв'язку із припиненням господарської діяльності і консервацією підприємства з причини знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованій Україною території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і операції об'єднаних сил (ООС).
На початок звітного року первісна вартість інвестиційної нерухомості складає 5 тис.грн. Протягом звітного періоду введення в експлуатацію, відчуження інвестиційної нерухомості не було. Станом на 31.12.2019 року первісна вартість інвестиційної нерухомості складає 5 тис.грн.
Так, за станом на 31.12.2019р. на балансi АТ "НОРД" враховуються основнi засоби на первiсну вартiсть 604248 тис.грн., знос яких дорiвнює 301715 тис.грн. та залишкова вартiсть - 302533 тис.грн., незавершені капітальні інвестиції на суму 644 тис.грн., разом сума залишкової вартості - 303177 тис.грн. Авансів, сплачених на придбання основних засобів немає.
Також, станом на 31.12.2019р. на балансi АТ значиться iнвестицiйна нерухомiсть на первiсну вартiсть 5 тис.грн., знос 3 тис.грн. та залишкову вартiсть - 2 тис.грн.
Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ-7 та iн.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основнi засоби" та механiзовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобiв заводиться iнвентарна картка та присвоюється iнвентарний номер.

Ступiнь зносу виробничих основних фондiв:
* будинки, споруди та передавальнi пристрої - 31,6%;
* машини та обладнання - 81,5%;
* транспортнi засоби - 77,4%;
* iншi - 78,2%.
Ступiнь зносу невиробничих основних фондiв:
* iнвестицiйна нерухомiсть - 60,0%.

Ступiнь використання виробничих основних фондiв:
* будинки, споруди та передавальнi пристрої - 0,0%;
* машини та обладнання - 0,0%;
* транспортнi засоби - 0,0;
* iншi основнi засоби - 0,0%.

Станом на 31.12.2019 основні засоби у заставі та у податковiй заставi не знаходяться.
Облiковою полiтикою пiдприємства встановлюються термiни використання основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв, оснастки, пристосувань та iнструменту. Натомiсть, кожного мiсяця постійно діюча комiсiя, яка дослiджує об'єкти, визначає доцiльнiсть їх використання i видiляє тi, що належать до списання.
Мінімальні строки корисного використання основних засобів складають:
- земельні ділянки - не амортизуються
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 10-20 років
- машини та обладнання - 2-5 років
- транспортні засоби - 5 років
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки
- інші основні засоби - 5-12 років
Мінімальні строки корисного використання інвестиційної нерухомості складають:
- земельні ділянки - не амортизуються
- будівлі - 20 років
Основними умовами користування основними засобами на пiдприємствi є використання їх в належному робочому станi, обслуговування згiдно графiкiв планово-попереджувальних ремонтiв, проведення ремонтiв у разi виникнення поломок.
У зв'язку з тим, що Товариство з 01 серпня 2016 року припинило свою господарську діяльність на виробничому майданчику в м. Донецьк, що опинився на тимчасово непідконтрольній Україні території в зоні проведення антитерористичної операції (АТО), і законсервувало свої основні засоби здійснювати витрати на підтримання основних засобів в робочому стані, проводити попереджувальні та планові ремонти не має можливості.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -149696 -146136
Статутний капітал (тис. грн.) 627 627
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 627 627
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-149696.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(627.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 5216 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ400000.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х400000.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ627.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язання та забезпеченняХ113943.00ХХ
Усього зобов'язань та забезпеченьХ514570.00ХХ
ОписЗобов'язання оцiнюються в сумi погашення.
Кредиторська заборгованiсть по рахункам представляє собою заборгованiсть компанiї за товари, роботи, послуги, отриманi в результатi придбання. Кредиторська заборгованiсть виникає при наявностi рiзницi у часi мiж одержанням товарiв i їх сплатою.
До складу основної (торгової) кредиторської заборгованостi або рахункiв до сплати включаються суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари та послуги.
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби вiдображається окремо, оскiльки її наявнiсть може iстотно вплинути на прийняття певних економiчних рiшень.
Iнша заборгованiсть за розрахунками включається до складу iншої кредиторської заборгованостi.
Довгострокових зобов'язань на кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має.
Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi по сумi погашення i складають на кiнець звiтного перiоду 514564 тис. грн.:
- короткостроковi векселi виданi у формi простих векселiв зi строком погашення у 2020 роцi в кiлькостi 80 штук номiнальною вартiстю 5000 тис.грн. на загальну суму 400000 тис.грн., що виданi в оплату за поставленi товари;
- короткострокова заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 13194 тис.грн.;
- поточнi зобов'язання з авансiв отриманих - 38 тис.грн.;
- з бюджетом - 627 тис. грн.;
- з оплати працi - 1168 тис. грн.;
- з учасниками - 25 тис. грн.;
Поточнi забезпечення становлять 2879 тис.грн., з них:
- поточнi забезпечення з виплати пенсiй - 2542 тис.грн.;
- поточнi забезпечення на оплату майбутнiх вiдпусток - 337 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання складають 96633 тис.грн. до складу яких вiднесено:
- розрахунки з пiдзвiтними особами - 60 тис. грн.;
- розрахунки по вимогам з погашення грошових коштiв - 92768 тис.грн;
- розрахунки з iншими кредиторами - 3805 тис. грн.
Розрахунки по вимогам з погашення грошових коштiв представляють собою суму заборгованостi перед ДО "Корона НОРД" за викуплену кредитну заборгованостi у ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" загальну суму 92768 тис.грн. (складається з тiла кредита - 66550 тис.грн., штрафних санкцiй за несвоєчасне повернення кредиту i прострочення оплати нарахованих банком вiдсоткiв - 26218 тис.грн., нарахованих вiдсоткiв за перiод квiтень - листопад 2016 року в сумi 5082 тис.грн, пенi за несвоєчасне повернення коштiв - 14714 тис.грн., iнфляцiйних коригуваннь - 5058 тис.грн., штрафних санкцiй - 1364 тис.грн.). Керiвництво АТ "НОРД" вважає, що вся сума кредитної заборгованостi буде пред'явлена пiдприємству власником зобов'язання у повному обсязi i в будь-який час.
Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття на кiнець звiтного перiоду становлять 6 тис.грн.
Основним кредитороми протягом декiлька рокiв поспiль залишається ПрАТ "Торговий альянс" (бiльше 97 % поставок сировини, комплектуючих та матерiалiв).

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фiрма "Нiка - Аудит"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи24647491
Місцезнаходження01133 м. Київ д/н м. Київ бул. Лесі Українки, буд.26Б оф 304
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності1715
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа26.01.2001
Міжміський код та телефон(044) 285-41-41
Факс(044) 285-41-41
Вид діяльностіДiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
ОписІнформаційно-консультаційні послуги в сфері бухгалтерського та податкового обліку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова формаДержавна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150 м. Київ д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 287-56-73
Вид діяльностіДіяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
ОписПодання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова формаДержавна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150 м. Київ д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 287-56-73
Вид діяльностіДіяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
ОписОприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова формаПублiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30370711
Місцезнаходження04107 м. Київ д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіРішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа01.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 591-04-00
Факс(044) 591-04-00
Вид діяльностіДепозитарна діяльність центрального депозитарію
ОписЗ депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство Акціонерне товариство "НОРД" за ЄДРПОУ 13533086
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1412900000
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ за КВЕД 27.51
Середня кількість працівників 3
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 84322 Донецька область м. Краматорськ, вул. Шкiльна, буд.117, т.(0626)440022,
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 01.01.2012
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
10007567561370
первісна вартість1001283228322908
накопичена амортизація1002207620761538
Незавершені капітальні інвестиції1005----20493
Основні засоби1010303457303177222702
первісна вартість1011605262604892554555
знос1012301805301715331853
Інвестиційна нерухомість10152210825
Первісна вартість інвестиційної нерухомості10165522369
Знос інвестиційної нерухомості10173311544
Довгострокові біологічні активи1020------
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
103011511521670
інші фінансові інвестиції1035----3
Довгострокова дебіторська заборгованість10401846----
Відстрочені податкові активи10451000--1899
Інші необоротні активи1090154615461271
Усього за розділом I1095308722305596280233
II. Оборотні активи
Запаси
1100325253252534798
Виробничі запаси11012911229112--
Незавершене виробництво110228442844--
Готова продукція1103111111--
Товари1104458458--
Поточні біологічні активи1110------
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125165731631174940
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
113039881393889
з бюджетом113564433131496
у тому числі з податку на прибуток1136------
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів1140--535--
Інша поточна дебіторська заборгованість1155765489893108
Поточні фінансові інвестиції1160------
Гроші та їх еквіваленти11654848708
Витрати майбутніх періодів1170------
Інші оборотні активи1190339302935
Усього за розділом II11955818159810247874
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200----4723
Баланс1300366903365406532830


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
140062762727
Капітал у дооцінках1405------
Додатковий капітал1410652865259524
Резервний капітал1415376376376
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-153667-157224117916
Неоплачений капітал1425------
Вилучений капітал1430------
Усього за розділом I1495-146136-149696127843
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500--532--
Довгострокові кредити банків1510------
Інші довгострокові зобов'язання1515------
Довгострокові забезпечення1520------
Цільове фінансування1525------
Усього за розділом II1595--532--
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600------
Векселі видані1605400000400000--
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610----5
товари, роботи, послуги16151358613194382673
розрахунками з бюджетом16206276271447
у тому числі з податку на прибуток1621------
розрахунками зі страхування1625----3530
розрахунками з оплати праці1630116911687857
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами163538382379
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками1640252525
Поточні забезпечення1660241128796809
Доходи майбутніх періодів1665------
Інші поточні зобов'язання16909517996633262
Усього за розділом IІІ1695513035514564404987
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
170046--
Баланс1900366903365406532830

Директор Ткач Олексій Юхимович
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 |01 |01
Підприємство Акціонерне товариство "НОРД" за ЄДРПОУ 13533086
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000----
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(--)(--)
Валовий:  
     прибуток 
2090----
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 212019715319
Адміністративні витрати 2130(1599)(730)
Витрати на збут2150(--)(94)
Інші операційні витрати 2180(2751)(30422)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190----
     збиток  2195(2379)(25927)
Дохід від участі в капіталі 2200--6
Інші фінансові доходи 2220351184
Інші доходи 2240----
Фінансові витрати 2250(--)(--)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(--)(4833)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290----
збиток2295(2028)(30570)
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-1532223
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350----
     збиток 2355(3560)(30347)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445----
Інший сукупний дохід до оподаткування2450----
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460----
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-3560-30347

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 -- 456
Витрати на оплату праці 2505 43 13
Відрахування на соціальні заходи 2510 9 3
Амортизація 2515 -- --
Інші операційні витрати 2520 4015 26563
Разом 2550 4067 27035

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 62700000 62700000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 6270000062700000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 0.05677830) ( 0.48400320)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ( 0.05677830)( 0.48400320)
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Директор Ткач Олексій Юхимович
Головний бухгалтер д/н
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 |01 | 01
Підприємство Акціонерне товариство "НОРД" за ЄДРПОУ 13533086
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000--743
Повернення податків і зборів3005265--
у тому числі податку на додану вартість3006----
Цільового фінансування3010----
Надходження від повернення авансів3020--55
Надходження від операційної оренди30405472
Інші надходження30957286
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(268)(872)
Праці3105(36)(26)
Відрахувань на соціальні заходи3110(6)(3)
Зобов'язань з податків і зборів3115(333)(635)
Зобов'язання з податку на додану вартість3117(--)(2)
Зобов'язання з інших податків і зборів3118(333)(633)
Витрачання на оплату авансів3135(384)(398)
Витрачання на оплату повернення авансів3140(--)(2)
Інші витрачання3190(16)(372)
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-717-1152
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200----
необоротних активів3205632954
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів3220----
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(--)(7)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Інші платежі3290(--)(5)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295632942
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик3305----
Інші надходження334041--
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик3350----
Сплату дивідендів3355(--)(--)
Інші платежі3390(--)(90)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339541-90
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-44-300
Залишок коштів на початок року340548356
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410---8
Залишок коштів на кінець року3415448

Директор Ткач Олексiй Юхимович
Головний бухгалтер д/н
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство Акціонерне товариство "НОРД" за ЄДРПОУ 13533086
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2019 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року4000627--6528376-153667-----146136
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010----------------
Інші зміни4090----------------
Скоригований залишок на початок року4095627--6528376-153667-----146136
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100---------3560-----3560
Інший сукупний дохід за звітний період4110----------------
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200----------------
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210----------------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290-----3--3------
Разом змін у капіталі4295-----3---3557-----3560
Залишок на кінець року4300627--6525376-157224-----149696

Директор Ткач Олексiй Юхимович
Головний бухгалтер д/н

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi АТ "НОРД"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року

1. Сфера дiяльностi
Акцiонерне товариство "НОРД" (АТ "НОРД") зареєстроване Розпорядженням Виконавчого комiтету донецької мiської ради народних депутатiв № 539-р вiд 14.06.1993 року, реєстрацiйний № 0102-44 вiд 15.06.1993 року.
Пiдприємство вiдноситься до приватного типу акцiонерного товариства.
Основним видом дiяльностi є виробництво побутової технiки i технiки для бiзнесу, а саме: холодильникiв, газових, електричних i комбiнованих плит, промислових кондицiонерiв, компресорiв, водонагрiвачiв, торгiвельного обладнання.
Пiдприємство має сучасне виробництво повного циклу.
Виробничi потужностi АТ "НОРД" розташованi за адресою: Україна, 83112, мiсто Донецьк, проспект Жуковського, будинок 2. Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово непiдконтрольнiй Українi територiї в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО) i операцiї об'єднаних сил (ООС) на сходi України, в тому числi у м. Донецьк, унеможливлюють провадження господарської дiяльностi. Засiданням Наглядової ради ПАТ "НОРД" прийняте рiшення припинити господарську дiяльнiсть на виробничому майданчику в м. Донецьк та законсервувати основнi засоби.
Данi обставини змусили пiдприємство здiйснити перереєстрацiю юридичної адреси на м. Краматорськ з 05.01.2015 року з метою продовження дiяльностi i сплати податкiв до бюджету України.
Юридична адреса Компанiї: Україна, 84322, мiсто Краматорськ, вулиця Шкiльна, будинок 117.
Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2018 року складає 3 особи (на 31.12.2018 року: 6 осiб).

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Компанiя пiдготувала повний пакет фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ), враховуючи прийнятi та дiючи у звiтному перiодi МСФЗ i iнтерпретацiї Комiтету з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i повнiстю їм вiдповiдає. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi первинних даних бухгалтерського облiку Компанiї.
2.1. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi
Нацiональною валютою України є гривня. Вона є функцiональною валютою для складання фiнансової звiтностi Компанiї. Вся фiнансова iнформацiя, що представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячi. Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi, якi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за курсом, що дiє на звiтну дату.
2.2 Основа складання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за винятком оцiнки окремих фiнансових iнструментiв, згiдно МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти".
2.3. Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть Компанiї була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.
Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованiй територiї в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО) i операцiї об'єднаних сил (ООС) на сходi України унеможливлюють провадження рентабельної i безперервної господарської дiяльностi. В таких умовах Товариство припинило господарську дiяльнiсть на виробничому майданчику в м. Донецьк i здiйснило консервацiю своїх основних засобiв. При цьому, дiяльнiсть безпосередньо АТ "НОРД", що знаходиться на контрольованiй територiї України у м. Краматорськ, здiйснюється пiд повним контролем адмiнiстрацiї i органiв управлiння та виключно в рамках законодавства України. Всi необхiднi податки i обов'язковi платежi, передбаченi нормами законодавства України, своєчасно i в повному обсязi нараховуються i перераховуються в бюджет i цiльовi фонди.
На перiод простою виробничого майданчику у м. Донецьк, Товариство займається здаванням в оренду нерухомого та рухомого майна, що знаходиться на пiдконтрольнiй Українi територiї, постiйно здiйснює оптимiзацiю витрат, пов'язаних з простоєм пiдприємства i максимально знижує невиробничi витрати, у тому числi на компенсацiю збиткiв по невиробничих об'єктах.
З березня 2020 року Урядом України введенi попереджувальнi заходи проти розповсюдження коронавiрусної хвороби COVID-19 на територiї країни. Ефект можливого впливу на функцiонування Товариства в найближчому майбутньому може бути негативним i залежить вiд розвитку ситуацiї з поширення коронавiрусу i ефективностi мiр по боротьбi з ним. В даний час неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
2.4. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, Товариство застосувало деякi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов'язковими для застосування при складаннi рiчної звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2019р.
Пiдприємство вперше застосувало МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". Стандарт встановлює принципи, оцiнки, уявлення i розкриття iнформацiї про оренду i потребує, щоб орендарi вiдображали бiльшiсть договорiв оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi. Порядок облiку для орендодавця практично не змiнився порiвняно з МСБО (IAS) 17. Стандарт включає до себе два виключення з визначення для орендаторiв - для договорiв оренди, в яких базовий актив має низьку вартiсть, i для короткострокової оренди. На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання зi сплати лiзингових платежiв i актив, що представляє собою право на використання базового активу протягом термiну оренди. Орендарi повиннi окремо визнавати процентнi доходи з лiзингового зобов'язання i амортизацiйнi витрати по активам в формi права використання.
Орендарi повиннi також переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певних подiй (змiна строкiв оренди, змiна майбутнiх орендних платежiв тi iнше). Орендар, як правило, визнає суму переоцiнки орендного зобов'язання в якостi корегування активу в формi права використання.
У випадку, коли Товариство виступало в якостi орендаря, було застосовано звiльнення вiд визначення по вiдношенню до короткострокової оренди офiсного примiщення (строк оренди не бiльше 12 мiсяцiв, не має опцiону на покупку базового активу). Оренднi платежi за такою короткостроковою орендою визначались витратами лiнiйним методом на протязi строку оренди. У випадку, коли пiдприємство виступило в якостi орендодавця, оренда була визначена як операцiйна з визнанням доходу на лiнiйнiй основi на протязi строку оренди i включенням у складi iнших операцiйних доходiв.
Незважаючи на перше застосування МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" в 2019 роцi, положення стандарту не зробили iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть пiдприємства.
Нижче перелiченi роз'яснення i переглянутi стандарти стали обов'язковими з 1 сiчня 2019 року, але не призвели до будь-якого впливу або мало не суттєвий вплив на облiкову полiтику, фiнансовий стан, результати дiяльностi та фiнансову звiтнiсть:
1. Iнтерпретацiя (IFRIC) 23 "Невизначеностi в сферi оподаткування прибутку". Ця iнтерпретацiя роз'яснює, що компанiї повиннi для цiлей розрахунку поточного i вiдкладеного податку застосовувати трактування податкових невизначеностей, якi з високим ступенем ймовiрностi буде вжито податковими органами. iнтерпретацiя вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше.
2. Поправка до МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства". Дана поправка встановлює, що компанiї зобов'язанi застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", включаючи вимоги щодо знецiнення, щодо довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi або спiльнi компанiї, якi не враховуються за методом пайової участi, зокрема, в довгостроковi позики. Поправка в МСБО (IAS) 28 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше.
3. Щорiчнi удосконалення МСФЗ (IFRS) за 2015-2017рр.
4. Поправки до МСФЗ (IFRIC) 9 "Характеристики дострокового погашення, який передбачає вiд'ємну компенсацiю". Поправка в МСБО (IAS) 28 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше.
5. Поправки до МСФЗ (IАS) 28 "Змiна плану, секвестр або розрахунок за планом" набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше.
2.5. Стандарти та iнтерпретацiї, випущенi, але ще не застосованi
На дату затвердження фiнансової звiтностi Компанiї наступнi стандарти, поправки до них та iнтерпретацiї були випущенi, але не набули чинностi:
1. Поправки до МСФЗ (IFRIC) 3 "Об'єднання бiзнесу" набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiзнiше.
2. Поправки до МСФЗ (IАS) 1 i МСФЗ (IАS) 8 "Визнання суттєвостi" набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiзнiше.
3. Поправки до Концептуальних основ фiнансової звiтностi набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiзнiше.
4. Стандарт МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування" набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiзнiше. Стандарт замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти".
5. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IАS) 39 i МСФО (IFRS) 7 "Реформа базової вiдсоткової ставки", що набувають чинностi з 1 сiчня 2020 року або пiзнiше. Допускається їх бiльш раннє застосування.
6. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IАS) 28 "Продаж i внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованим або спiльним пiдприємством". Рада з МСФЗ вiдклала дату набрання чинностi цих поправок на невизначений термiн, але органiзацiя, яка достроково приймає поправки, повинна застосувати їх перспективно.
7. Поправки до МСФЗ (IАS) 1 "Класифiкацiя зобов'язань в якостi короткострокових i довгострокових" , що набувають чинностi з 1 сiчня 2022 року або пiзнiше. Допускається їх бiльш раннє застосування.
Вимоги даних стандартiв, iнтерпретацiй та поправок не враховувались при пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року. Керiвництво компанiї планує застосувати вищевказанi стандарти, iнтерпретацiї та поправки з того моменту, коли вони набудуть чинностi.
Вплив застосування даних стандартiв на фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в даний час оцiнюється керiвництвом.

3. Основнi принципи бухгалтерського облiку. Облiковi оцiнки та облiкова полiтика
Облiкова полiтика АТ "НОРД" будується таким чином, щоб забезпечити надання в фiнансовiй звiтностi за МСФЗ високоякiсну iнформацiю, яка:
a) є прозорою для користувачiв i порiвняною в усiх вiдображених перiодах;
б) забезпечує прийнятну вiдправну точку для облiку за МСФЗ;
в) витрати на її отримання не перевищують вигоди для користувачiв.
Облiкова полiтика товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi Компанiя використовує при веденнi облiку та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства. Унаслiдок невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, багато статей у фiнансових звiтах не можна оцiнити точно, а можна оцiнити лише попередньо. Застосування об'рунтованої попередньої оцiнки є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдриває її достовiрностi.
Пiдприємство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво АТ "НОРД" також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики.
А) Управлiнський персонал прийняв рiшення вiдносно оцiнки одиницi основних засобiв по їх iсторичнiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi.
Б) Результати операцiй та iнших подiй господарської дiяльностi визнаються при їх настаннi (а не при отриманнi та виплатi грошових коштiв та їх еквiвалентiв) та враховуються у тому звiтному перiодi, у якому вони вiдбулися.
В) Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в регiстрах бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до прийнятої на пiдприємствi облiковiй полiтицi. Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, за винятком стандартiв, що набули чинностi з 1 сiчня 2019 року - МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда".
Г) Фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином.
Г) Всi статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi АТ "НОРД", оцiнюються з використанням валюти первинного економiчного середовища, в якiй працює Товариство (функцiональної валюти), якою є нацiональна валюта України (гривня). Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривнях, i всi значення округленi до найближчої тисячi.
Д) АТ "НОРД" складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть у випадку, якщо має мiсце контроль. Зокрема, Група контролює об'єкт iнвестицiй тiльки у тому випадку, якщо Група:
o має владнi повноваження стосовно об'єкта iнвестування;
o пiддається ризикам, пов'язаним зi змiнним доходом вiд участi в об'єктi iнвестицiй або має право на отримання такого доходу;
o має можливiсть використовувати свої владнi повноваження по вiдношенню до об'єкта iнвестицiй з метою надання впливу на величину доходу Групи вiд участi в об'єктi iнвестицiй.
Щорiчно iнвестицiї тестуються на предмет знецiнення i втрати контролю. При втратi контролю над дочiрнiм пiдприємством Група припиняє визнання його активiв i зобов'язань, неконтролюючих часток участi та iнших компонентiв дочiрнього капiталу. Будь-яка позитивна або вiд'ємна рiзниця, що виникла в результатi втрати контролю або знецiнення, визнається у складi прибутку або збитку. Якщо Група залишає за собою частину iнвестицiї в колишнє дочiрнє пiдприємство, то така частка участi оцiнюється за справедливою вартiстю на дату втрати контролю. Згодом ця частка враховується як iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство (з використанням методу участi) або як фiнансовий актив, наявний в наявностi для продажу, що залежить вiд того, в якiй мiрi Група продовжує впливати на вказане пiдприємство.
Асоцiйованими є пiдприємства, на фiнансову i операцiйну полiтику яких Група здiйснює значний вплив, але не контролює їх. Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає частку Групи в загальних визнаних прибутки i збитки асоцiйованих пiдприємств, якi облiковуються методом пайової участi, починаючи з дати фактичного встановлення такого впливу до дати його фактичного припинення. Коли частка збитку Групи перевищує частку її участi в асоцiйованому пiдприємствi, балансова вартiсть такої частки участi зменшується до нуля i визнання подальших збиткiв припиняється, за винятком сум у межах наявних у Групи зобов'язань та сум виплат, вироблених вiд iменi або за дорученням такого асоцiйованого пiдприємства.
АТ "НОРД" не має можливостi управлiння найбiльш значущими видами дiяльностi дочiрнiх i асоцiйованих компанiй, а також не може отримувати дохiд вiд даних iнвестицiй, тому не складає консолiдований звiт. Тому, наявнi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi.
3. 1. План рахункiв
В облiку використовуються класи рахункiв вiдповiдно до Плану рахункiв , затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 30.11.1999 року № 291 зi змiнами та доповненнями.
3. 2. Статтi балансу
3.2.1. Нематерiальнi активи
Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу визнається за фактичними витратами на його придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його первiсною вартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї i знецiнення, якщо воно мало мiсце. Термiн корисної експлуатацiї визначається управлiнським персоналом пiд час вводу в експлуатацiю.
Амортизацiю активу починають, з мiсяця, наступного за мiсяцем, коли об'єкт нематерiального активу стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю активу припиняють з мiсяця, наступного за мiсяцем, з якого нематерiальний актив припиняє своє визнання активу. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
Нематерiальнi активи Товариства включають комп'ютерне програмне забезпечення i патенти на винаходи.
При розрахунку амортизацiї використанi наступнi термiни корисного використання:
1. Комп'ютерне програмне забезпечення - 2 роки.
2. Патенти на винаходи - 5 рокiв.
3.2.2. Основнi засоби
Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт. Основнi засоби класифiкованi по групах. Запаснi частини i сервiсне устаткування враховуються як запаси i признаються в прибутку або збитку у мiру їх споживання. Великi запаснi частини i резервне устаткування класифiкується як основнi засоби, якщо розраховується використати їх впродовж бiльше одного перiоду.
Основнi засоби пiдприємства включають земельнi дiлянки, будинки, споруди та передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi), iншi основнi засоби.
При первiсному визнаннi в фактичну вартiсть основних засобiв, якi надiйшли, включаються всi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням вiдповiдного активу. У фактичну вартiсть активiв, зведених (споруджених) власними силами включаються витрати на матерiали, прямi витрати на оплату працi, всi iншi витрати безпосередньо пов'язанi з приведенням активiв в робочий стан для використання їх за призначенням, витрати на вiдновлення займаної дiлянки. Витрати на позики, пов'язаннi з придбанням основних засобiв капiталiзуються.
Витрати на демонтаж i перемiщення активiв до складу первiсної вартостi не включаються. Витрати на придбання програмного забезпечення, нерозривно пов'язаного з функцiональним призначенням вiдповiдного обладнання, капiталiзуються у вартостi цього обладнання.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i знецiнення, якщо воно мало мiсце.
Прийнятi методи та розрахунковi термiни корисної служби об'єктiв, забезпечують користувачiв фiнансової звiтностi доступом до iнформацiї, що дозволяє їм аналiзувати обрану керiвництвом полiтику, i дає їм можливiсть проводити порiвняння з iншими Компанiями. Лiквiдацiйну суму i строк корисного користування визначає центральна комiсiя пiдприємства пiд час вводу в експлуатацiю. Мiнiмальнi строки корисного використання активiв складають:
- земельнi дiлянки - не амортизуються
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 10-20 рокiв
- машини та обладнання - 2-5 рокiв
- транспортнi засоби - 5 рокiв
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки
- iншi основнi засоби - 5-12 рокiв
Суму активу, що амортизується, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть визначається як вартiсть вiрогiдної реалiзацiї матерiалiв, отриманих вiд демонтажу об'єктiв основних засобiв. Облiкова полiтика Товариства визначає лiквiдацiйну вартiсть рiвною нулю. Для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї протягом строку корисної експлуатацiї.
Амортизацiя активу починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiя активу припиняється з мiсяця, наступного за мiсяцем, з якого актив перестає використовуватися, або класифiкується як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", або з якого припиняють визнання активу.
Товариство щорiчно проводить тестування необоротних активiв на предмет знецiнення, керуючись вимогами МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Для визначення, чи зменшилася кориснiсть об'єкта основних засобiв, балансова вартiсть переглядається з урахуванням очiкуваного вiдшкодування активу.
Основнi засоби, якi знаходяться у резервi, вiдображенi як iншi необоротнi активи.
Амортизацiйнi вiдрахування дорiвнюються нулю, якщо немає виробництва, та основнi засобi законсервованi у випадках, визначених управлiнським персоналом.
Не визнається в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються витратами перiоду або собiвартостi продукцiї, товарiв, послуг, в той час, коли вони понесенi. У складi витрат на щоденне обслуговування об'єкта враховуються витрати на заробiтну плату обслуговуючого персоналу та витратнi матерiали, мастильнi i обтиральнi матерiали, а також незначнi деталi, якi необхiднi для находження обладнання в робочому станi.
3.2.3. Iнвестицiйна нерухомiсть
Якщо нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх поєднання), утримуються (на правах власностi чи згiдно з угодою про фiнансову оренду) з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:
а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або
б) продажу в звичайному ходi дiяльностi,
вона облiковуються вiдповiдно до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" як iнвестицiйна нерухомiсть.
Первiсне визнання здiйснюється за вартiстю придбання, збiльшеною на суму будь-яких витрат безпосередньо пов'язаних з таким придбанням.
Пiсля первiсного визнання використовується модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до вимог МСБО 40 (за винятком тiєї нерухомостi, яка вiдповiдає критерiям для її класифiкацiї як такої, що утримується для продажу (або включена до лiквiдацiйної групи, що класифiкована як така, що утримується для продажу) вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу i припинена дiяльнiсть", тобто за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Вказана полiтика застосовується до всiєї iнвестицiйної нерухомостi.
Мiнiмальнi строки корисного використання активiв складають:
- земельнi дiлянки - не амортизуються
- будiвлi - 20 рокiв
3.2.4 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з готiвкових грошових коштiв в касi та грошi на рахунках у банку, якi можуть бути використаннi для поточних операцiй, а також короткостроковi депозити зi строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв.
Цiннi папери, термiн погашення яких 3 - 12 мiсяцiв, облiковуються як короткостроковi iнвестицiї.
3.2.5 Операцiї в iноземнiй валютi та залишки за такими операцiями
Монетарнi активи i зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним курсом станом на вiдповiднi звiтнi дати. Прибуток i збитки, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту, включаються до складу прибутку чи збитку Товариства.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первинної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
3.2.6. Запаси
Запаси облiковуються за первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з цих сум менша.
Для цiлей бухгалтерського облiку запасiв включають: основнi i допомiжнi матерiали, малоцiннi, швидкозношуванi предмети, незавершене виробництво та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Застосовується система постiйного облiку запасiв, коли данi про придбання та вибуття запасiв вносяться в бухгалтерськi регiстри вiдповiдно до дати їх фактичного здiйснення.
Придбанi виробничi запаси i товари зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Транспортно - заготiвельнi витрати, якi не можна вiднести прямо до собiвартостi придбаних запасiв, акумулюються на окремому рахунку i розподiляються по середньому проценту при вибуттi запасiв. Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в теперiшнiй стан.
При списаннi сировини, основних матерiалiв, полуфабрикатiв, палива, будiвельних матерiалiв, готової продукцiї визначати собiвартiсть одиниць запасiв за методом ФIФО. Для облiку товарiв, призначених для продажу або в громадському харчуванню використовується метод роздрiбних цiн. Собiвартiсть запасiв визначати шляхом зменшення вартостi продажу запасiв на вiдповiдний середнiй вiдсоток валового прибутку. Облiк запчастин, матерiалiв, якi отриманi пiсля лiквiдацiї основних засобiв, виконуються по чистiй вартостi реалiзацiї. Такий самий облiк здiйснювати якщо запаси пошкодженi, повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася.
3.2.7. Фiнансовi активи
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи як кредити, дебiторська заборгованiсть та фiнансовi активи в наявностi для продажу. Класифiкацiя залежить вiд мети, з якою були придбанi фiнансовi активи. Управлiнський персонал Компанiї визначає категорiю фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi й аналiзує доречнiсть такої класифiкацiї на кожну звiтну дату.
Усi фiнансовi активи, якi знаходяться у використаннi Товариства, спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при початковому визнаннi найкращим чином пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при початковому визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки наявнi доступнi ринковi данi.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi та в балансi вiдображенi за справедливою вартiстю.
3.2.8. Дебiторська заборгованiсть та створення резерву сумнiвної заборгованостi
В балансi дебiторська заборгованiсть роздiляється на :
- основна (торгова) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги;
- дебiторська заборгованiсть за рахунками з бюджетом, виданими авансами;
- iнша дебiторська заборгованiсть .
Торгову дебiторську заборгованiсть визначається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити.
Дебiторську заборгованiсть включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, яка визначається за результатами аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Повернення ранiше списаних сум дебiторської заборгованостi вважається доходом.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вказується у звiтi за вирахуванням резерву сумнiвного боргу.
3.2.9. Оренда
На момент укладання договору Товариство оцiнює, чи є угода орендою або чи мiстить вона ознаки оренди. При цьому визначається можливiсть договору передавати право контролювати використання iдентифiкованого активу на протязi певного перiоду часу в обмiн на вiдшкодування.
Застосовується єдиний пiдхiд до визнання i оцiнки всiх догорiв оренди, за виключенням короткострокової оренди i оренди активiв з низькою вартiстю. Товариством визнається зобов'язання з оренди по вiдношенню до здiйснення орендних платежiв i активiв в формi права використання, що представляють собою право на використання базових активiв.
Визнання активiв в формi права використання, що не вiдповiдає визначенню iнвестицiйної власностi, визнаються у складi основних засобiв, короткострокових / довгострокових зобов'язань з оренди, процентних (фiнансових) витрат та амортизацiї.
Активи в формi права використання оцiнюються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд знецiнення, з корегуванням на переоцiнку зобов'язань з оренди.
Пiдприємство застосовує звiльнення вiд визнання по вiдношенню до короткострокової оренди до своїх короткострокових договорiв (тобто до договорiв, по яких на дата початку оренди складає не бiльше 12 мiсяцiв i котрi не мiстять опциону на покупку базового активу). Також застосовується звiльнення вiд визначення по вiдношенню до оренди активiв з низкою вартiстю до договорiв оренди, вартiсть яких вважається низькою. Оренднi платежi по короткостроковiй орендi i орендi активiв з низькою вартiстю визначаються в якостi витрат лiнiйним методом на протязi строку оренди.
Коли Товариство виступає в якостi орендодавця, з початку визначається, чи є кожна оренда фiнансовою або операцiйною. Якщо договiр мiстить лiзинговi та не лiзинговi компоненти, пiдприємство розподiляє винагороду в договорi, використовуючи МСФЗ (IFRS) 15. Пiдприємство враховує доходи вiд оренди, що виникли в результатi операцiйної оренди, на лiнiйнiй основi на протязi строку оренди з визнанням їх у складi iнших операцiйних доходiв.
3.2.10. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть
Поточний актив (або лiквiдацiйна група) класифiкується як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватись шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Для цього актив (або лiквiдацiйна група) має бути придатним для негайного продажу в тому станi, в якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв (або лiквiдацiйних груп), i цей продаж повинен бути високо ймовiрним.

3.2.11. Облiк забезпечень i зобов'язань
Зобов'язання оцiнюються в сумi погашення.
В примiтках кредиторська заборгованiсть представляється наступними видами:
- основна (торгова) кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги;
- кредиторська заборгованiсть за основнi засоби;
- iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть виникає при наявностi рiзницi у часi мiж одержанням товарiв i їх сплатою.
До складу основної (торгової) кредиторської заборгованостi або рахункiв до сплати включаються суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари та послуги.
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби вiдображається окремо, оскiльки її наявнiсть може iстотно вплинути на прийняття певних економiчних рiшень.
Iнша заборгованiсть за розрахунками включається до складу iншої кредиторської заборгованостi.
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена.
Забезпечення - визнаються як зобов'язання (якщо припустити, що їх можна достовiрно оцiнити), оскiльки вони є iснуючим зобов'язанням i ймовiрно, що погашення цього зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди.
Товариство створює забезпечення на оплату майбутнiх вiдпусток працiвникам i виплати пiльгових пенсiй по закiнченнi трудової дiяльностi, в рамках яких у компанiї виникають зобов'язання по пенсiйних виплатах у майбутньому.
3.2.12. Поточний та вiдстрочений податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включає до себе поточний тi вiдстрочений податок на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України.
Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутньої оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань.
3.2.13. Облiк короткострокових виплат працiвникам
Короткостроковi виплати працiвникам включають такi статтi:
а) зарплати робiтникам та службовцям i внески на соцiальне забезпечення;
б) короткостроковi компенсацiї за вiдсутнiсть (такi як оплачена щорiчна вiдпустка та оплачена вiдпустка у зв'язку з хворобою); при цьому компенсацiя за вiдсутнiсть виплачується протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги;
в) участь у прибутку та премiї, що пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги;
г) не грошовi пiльги (такi як медичне обслуговування, надання житла, автомобiлiв та безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг) для теперiшнiх працiвникiв.
Зобов'язання за короткостроковими виплатами працiвникам оцiнюються на недисконтованiй основi.
3. 3. Статтi звiту про фiнансовi результати
3.3.1 Доходи
Дохiд визнається у сумi, що вiдображає компенсацiю, право на яку пiдприємство очiкує отримати в обмiн на передачу клiєнтам обiцяних товарiв або послуг i вiдображається за вирахуванням податку на додану вартiсть, повернень, знижок. Не є доходом, отримання компенсацiї вiд iменi третiх сторiн за договорами комiсiї, консигнацiї, доручення та iнших подiбних договорiв.
Дохiд вiд звичайної визнають в разi задоволення всiх наведених далi умов:
А) У момент передачi пiдприємством контролю над обiцяними товарами або послугами.
Б) У сумi компенсацiї, право на яку пiдприємство очiкує отримати в обмiн на цi активи.
Дохiд за договорами з клiєнтами являє собою надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв або послуг, що є основною поточною дiяльнiстю Товариства, i вiдображається у вiдповiдному рядку Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд). Надходження грошових коштiв в результатi невластивих i другорядних угод включається до складу iнших операцiйних доходiв.
У разi надання клiєнтам вiдстрочку платежу (без нарахування вiдсоткiв) або прийняття вiд покупця у виглядi компенсацiї за продаж товарiв вексель до отримання, вартiсть компенсацiї визначається шляхом дисконтування всiх майбутнiх надходжень iз використанням умовної ставки вiдсотка.
Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватися доходом у мiру завершеностi операцiй, визначених у договорi i прийнятих клiєнтом, за умови, що будь-який iз критерiїв передачi контролю над послугою в течiї перiоду часу виконаний, включаючи безумовне право Товариства на одержання оплати за обсяг робiт, виконаний на звiтну дату.
Ступiнь завершеностi операцiї з надання послуг визначається одним iз таких способiв та залежить вiд сутi наданих послуг:
а) огляд виконаної роботи;
б) визначення питомої ваги витрат, понесених до певної дати, в загальнiй сумi попередньо оцiнених витрат операцiї.
Сума витрат, понесених до певної дати, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають фактично наданi послуги на цю саму дату.
3.3.2. Витрати
Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва, наприклад оплата працi виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю.
Загальновиробничi витрати розподiляються на постiйнi i змiнi.
Постiйнi виробничi накладнi витрати - це тi непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання заводу, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати заводу.
Змiннi виробничi накладнi витрати - це такi непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi.
Розподiл постiйних виробничих накладних витрат на витрати, пов'язанi з переробкою, базується на нормальнiй потужностi виробничого устаткування. Нормальна потужнiсть - це очiкуваний рiвень виробництва в даному перiодi. Нерозподiленi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi. Змiннi виробничi накладнi витрати розподiляються на кожну одиницю виробництва на базi фактичного використання виробничих потужностей. Витрати, якi виключаються iз собiвартостi запасiв i визнаються як витрати перiоду, в якому вони понесенi, є такi:
а) понаднормовi вiдходи матерiалiв, витрати на оплату працi або iншi виробничi витрати;
б) витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними для пiдготовки до наступного етапу виробництва;
в) адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов'язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан;
г) витрати на збут (продаж);
д) iншi операцiйнi витрати.
Якщо запаси будуть закупленi на умовах вiдстрочення розрахункiв i угода фактично мiстить елемент фiнансування, цей елемент (наприклад, рiзниця мiж цiною придбання за звичайних умов оплати та сплаченою сумою) визнається як витрати на вiдсотки протягом перiоду фiнансування.
До складу прямих матерiальних витрат Компанiя включає вартiсть сировини та основних матерiалiв, що утворюють основу виробленої продукцiї, купiвельних напiвфабрикатiв та комплектуючих виробiв, допомiжних та iнших матерiалiв, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат.
До складу прямих витрат на оплату працi включаються заробiтна плата та iншi виплати робiтникам, зайнятим у виробництвi продукцiї, виконаннi робiт або наданнi послуг, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат.
До складу вiдрахувань на соцiальнi заходи включаються вiдрахування з заробiтної плати та iншi виплати робiтникам, зайнятим у виробництвi продукцiї, виконаннi робiт або наданнi послуг, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат.
До складу амортизацiї нарахована амортизацiя основних засобiв.
До складу iнших операцiйних витрат включаються всi виробничi витрати, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат.
До складу загальновиробничих витрат, на пiдприємствi включаються:
Витрати на управлiння виробництвом (оплата працi апарату управлiння цехами, дiльницями тощо; вiдрахування на соцiальнi заходи й медичне страхування апарату управлiння цехами, дiльницями; витрати на оплату службових вiдряджень персоналу цехiв, дiльниць тощо).
Амортизацiя основнихзасобiв загальновиробничого (цехового, дiльничного, лiнiйного) призначення.
Амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого (цехового, дiльничного, лiнiйного) призначення.
Витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт, страхування, операцiйну оренду основних засобiв, iнших необоротних активiв загальновиробничого призначення.
Витрати на вдосконалення технологiї й органiзацiї виробництва (оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи працiвникiв, зайнятих удосконаленням технологiї й органiзацiї виробництва, полiпшенням якостi продукцiї, пiдвищенням її надiйностi, довговiчностi, iнших експлуатацiйних характеристик у виробничому процесi; витрати матерiалiв, купiвельних комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв, оплата послуг стороннiх органiзацiй тощо).
Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та iншеутриманнявиробничихпримiщень.
Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата працi загальновиробничого персоналу; вiдрахування на соцiальнi заходи, медичне страхування робiтникiв та аппарату управлiння виробництвом; витрати на здiйсненн технологiчного контролю за виробничими процесами та якiстю продукцiї, робiт, послуг).
Витрати на охорону працi, технiку безпеки i охорону навколишнього природного середовища.
Iншi витрати (внутрiшнє перемiщення матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, iнструментiв зi складiв до цехiв i готової продукцiї на склади; нестачi незавершеного виробництва; нестачii втрати вiд псування матерiальних цiнностей у цехах; оплата простоїв тощо).
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) визначена згiдно МСБО 2 "Запаси".
Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованих товарiв, подiляються на адмiнiстративнi витрати та iншi операцiйнi витрати.
У адмiнiстративних витратах вiдображаються загальногосподарськi витрати, що пов'язанi з управлiнням та обслуговуванням пiдприємства. До витрат на збут вiдносяться витрати, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї.
До складу фiнансових витрат вiднесенi проценти за користуванням кредитом.
Втрати вiд участi в капiталi включають втрати, понесенi у зв'язку з iнвестицiями у Компанiї , облiк яких здiйснюється методом участi в капiталi.
До складу iнших витрат включаються витрати, якi виникають пiд час звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), але не пов'язаннi безпосередньо з виробництвом та/або реалiзацiєю продукцiї (товарiв, робот, послуг).

4. Нематерiальнi активи
Змiна балансової вартостi нематерiальних активiв за 2019 рiк представлена нижче:

Комп'ютерне програмне забезпечення Патенти на винаходи Всього
Первiсна вартiсть
на 31.12.2018р. 2832 - 2832
Надходження - - -
Вибуття (-) (-) (-)
на 31.12.2019р. 2832 - 2832

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2018р. (2076) - (2076)
Нарахована амортизацiя - - -
Вибуття - - -
на 31.12.2019р. (2076) - (2076)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2018р. 756 - 756
Залишкова вартiсть
на 31.12.2019р. 756 - 756

Порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод надана у наступнiй таблицi:
Комп'ютерне програмне забезпечення Патенти на винаходи Всього
Первiсна вартiсть
на 31.12.2017р. 2832 - 2832
Надходження - - -
Вибуття (-) (-) (-)
на 31.12.2018р. 2832 - 2832

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2017р. (2076) - (2076)
Нарахована амортизацiя - - -
Вибуття - - -
на 31.12.2018р. (2076) - (2076)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2017р. 756 - 756
Залишкова вартiсть
на 31.12.2018р. 756 - 756

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв у поточному роцi не здiйснювалось (2018 рiк: нарахування амортизацiї не здiйснювалось) у зв'язку iз припиненням господарської дiяльностi i консервацiєю пiдприємства з причини знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованiй територiї в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО) i операцiї об'єднаних сил (ООС) на Сходi України.
Надходжень нематерiальних активiв, їх вибуття протягом 2019 року не вiдбувалось (2018 рiк: не вiдбувалось).
Протягом 2019 року обмеження права власностi на нематерiальнi активи не вiдбувалось
(у 2018 роцi також такi подiї не мали мiсце). В поточному роцi в заставу будь-якi нематерiальнi активи не передавались (в 2018 роцi: не передавались).

5. Основнi засоби
Змiна балансової вартостi основних засобiв за 2019 рiк наведена нижче:
Земельнi дiлянки Будинки, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
на 31.12.2018р. 11879 355779 116001 9211 13238 98510 604618
Надходження - - - - - - -
Вибуття - (340) (21) (2) - (7) (370)
Iншi змiни - - - - - - -
на 31.12.2018р. 11879 355439 115980 9209 13238 98503 604248

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2018р. - (112228) (94526) (7129) (9900) (78022) (301805)
Нарахована амортизацiя - - - - - - -
Вибуття - 62 19 2 - 7 90
Iншi змiни - - - - - - -
на 31.12.2018р. - (112166) (94507) (7127) (9900) (78015) (301715)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2018р. 11879 243551 21475 2082 3338 20488 302813
Залишкова вартiсть
на 31.12.2019р. 11879 243273 21473 2082 3338 20488 302533

Порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод надана у наступнiй таблицi:

Земельнi дiлянки Будинки, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
на 31.12.2017р. 13224 366125 116001 9828 13246 98556 616980
Надходження - - - - - - -
Вибуття (262) (10346) - (617) (8) (46) (11279)
Iншi змiни (1083) - - - - - (1083)
на 31.12.2018р. 11879 355779 116001 9211 13238 98510 604618

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2017р. - (115229) (94526) (7394) (9907) (78068) (305124)
Нарахована амортизацiя - - - - - - -
Вибуття - 6751 - 265 7 46 7069
Iншi змiни - (3750) - - - - (3750)
на 31.12.2018р. - (112228) (94526) (7129) (9900) (78022) (301805)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2017р. 13224 250896 21475 2434 3339 20488 311856
Залишкова вартiсть
на 31.12.2018р. 11879 243551 21475 2082 3338 20488 302813

Об'єкти незавершених капiтальних iнвестицiй представляють собою об'єкти облiку, що не введенi в експлуатацiю:
на 31.12.2019 р. на 31.12.2018 р.
Капiтальне будiвництво - -
Придбання (виготовлення) основних засобiв 644 644
Придбання (виготовлення) нематерiальних активiв - -
Всього: 644 644

Авансiв, сплачених на придбання (виготовлення) основних засобiв станом на 31.12.2019 року не має (на 31.12.2018 року: не має).
Загальна балансова вартiсть основних засобiв, що наведена у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) складає:
на 31.12.2019 р. на 31.12.2018 р.
Основнi засоби 302533 302813
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 644 644
Аванси, сплаченi на придбання (виготовлення) основних засобiв - -
Всього: 303177 303457

Нарахування амортизацiї основних засобiв у поточному роцi не здiйснювалось (2018 рiк: не нараховувалась) у зв'язку iз припиненням господарської дiяльностi i консервацiєю пiдприємства з причини знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованiй територiї в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО) i операцiї об'єднаних сил (ООС).
Протягом року вiдбулось припинення визнання об'єктiв основних засобiв на загальну суму 280 тис.грн. (2018 рiк: 4210 тис.грн.), у тому числi:
а) пiсля вiдчуження - на суму 280 тис. грн. (2018 рiк: 4209 тис.грн.);
б) лiквiдованих, як тi, за якими не очiкуються одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання не має (2018 рiк: 1 тис.грн.).
В 2019 роцi iнших змiн у складi основних засобiв не вiдбувалось (у 2018 роцi: вiдбулось зменшення корисностi основних засобiв на загальну суму 4833 тис.грн., у тому числi по групi "Земельнi дiлянки" на суму 1083 тис.грн., по групi "Будинки, споруди та передавальнi пристрої" - 3750 тис.грн. Втрати вiд зменшення корисностi вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати у складi "Iнших витрат").
На протязi 2019 року обмеження права власностi, передбачене чинним законодавством, на об'єкти основних засобiв не вiдбувалось (у 2018 роцi такi подiї не мали мiсце). Станом на 31.12.2019 року власне нерухоме майно не знаходиться в заставi (на 31.12.2018 року: не знаходилось в заставi).
Основнi засоби, якi знаходяться в резервi i вiдображенi як iншi необоротнi активи, наведенi нижче:

Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
на 31.12.2018р. 7751 274 161 8186
Вибуття - - - -
на 31.12.2019р. 7751 274 161 8186

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2018р. (6329) (206) (105) (6640)
Нарахована амортизацiя - - - -
Вибуття - - - -
на 31.12.2019р. (6329) (206) (105) (6640)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2018р. 1422 68 56 1546
Залишкова вартiсть
на 31.12.2019р. 1422 68 56 1546

Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
на 31.12.2017р. 13565 307 161 14033
Вибуття (5814) (33) - (5847)
на 31.12.2018р. 7751 274 161 8186

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2017р. (10767) (233) (105) (11105)
Нарахована амортизацiя - - - -
Вибуття 4438 27 - 4465
на 31.12.2018р. (6329) (206) (105) (6640)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2017р. 2798 74 56 2928
Залишкова вартiсть
на 31.12.2018р. 1422 68 56 1546

Станом на 31.12.2019 року у зв'язку iз консервацiєю пiдприємства основнi засоби емiтента знаходяться на консервацiї (на 31.12.2018 року: основнi засоби на консервацiї ).
Непоточних активiв, утримуваних для продажу станом на 31.12.2019 року не має (на 31.12.2018 року: не має).
Зобов'язання, пов'язанi з непоточними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття станом на 31.12.2019 року становлять 6 тис.грн. (на 31.12.2018 року: 4 тис.грн.).
Прибуток вiд реалiзацiї непоточних активiв, утримуваних для продажу за 2019 рiк склав 18 тис.грн. (2018 рiк: збиток 767 тис.грн.).

6. Iнвестицiйна нерухомiсть
Змiна балансової вартостi iнвестицiйної нерухомостi за 2019 рiк представлена нижче:
Будiвлi
Первiсна вартiсть
на 31.12.2018р. 5
Надходження -
Вибуття -
Iншi змiни -
на 31.12.2019р. 5

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2018р. (3)
Нарахована амортизацiя -
Вибуття -
Iншi змiни -
на 31.12.2019р. (3)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2018р. 2
Залишкова вартiсть
на 31.12.2019р. 2

Порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод надана у наступнiй таблицi:

Будiвлi
Первiсна вартiсть
на 31.12.2017р. 5
Надходження -
Вибуття -
Iншi змiни -
на 31.12.2018р. 5

Накопичена амортизацiя
на 31.12.2017р. (3)
Нарахована амортизацiя -
Вибуття -
Iншi змiни -
на 31.12.2018р. (3)

Залишкова вартiсть
на 31.12.2017р. 2
Залишкова вартiсть
на 31.12.2018р. 2

Нарахування амортизацiї у поточному роцi не здiйснювалось (2018 рiк: нарахування амортизацiї не вiдбувалось).
Надходження, списання або реалiзацiї об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi у 2019 роцi не було (2018 рiк: реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi не було).
Протягом 2019 року обмеження права власностi передбачене чинним законодавством, на об'єкти iнвестицiйної нерухомостi не вiдбувалось. Станом на 31.12.2019 року об'єкти iнвестицiйної нерухомостi не знаходяться у заставi (на 31.12.2018 року: не знаходились у заставi).
АТ "НОРД" одержав орендний дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi в сумi 12 тис.грн. за рiк, що завершився 31.12.2019 року (2018 рiк: 12 тис.грн.), що входить до складу чистих прибуткiв Компанiї.

7. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Iнвестицiї були вкладенi в акцiї пiдприємств та у частку в акцiонерному капiталi iнших пiдприємств. Звiтна дата фiнансової звiтностi асоцiйованих компанiй не вiдрiзняється вiд звiтної дати фiнансової звiтностi Компанiї.
Iнформацiя про пiдприємства, в яких АТ "НОРД" має довгострокову фiнансову iнвестицiю з врахуванням знецiнення, що облiковується за методом участi в капiталi:
Найменування пiдприємства Основна дiяльнiсть пiдприємства Частка власностi на 31.12.2019р, % Вартiсть iнвестицiї на 31.12.2019р. Частка власностi на 31.12.2018р, % Вартiсть iнвестицiї на 31.12.2018р.

ТОВ НОРД - Пласт Виробництво iнших виробiв з пластмас 85 - 85 -
ТОВ Спортивний клуб настiльного тенiсу - НОРД Дiяльнiсть спортивних клубiв 90 - 90 -
ТОВ НОРД-Сервiс Виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури 51 115 51 115
ТОВ НОРД-Сервiс Виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури 51 - 51 -
ТОВ Норд-Комп ютер Друкування iншої продукцiї 75 - 75 -
ТОВ Кiнотавр Демонстрацiя кiнофiльмiв 50 - 50 -
ТОВ Зевс-НОРД Дiяльнiсть засобiв розмiщення 84 - 84 -
ТОВ Трiбо Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї 100 - 100 -
ТОВ НОРД-Телеком Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку 95 - 95 -
ТОВ Донбас-Плюс Виробництво електричних побутових приладiв 29 - 29 -
Всього: 115 115

Списання фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств не здiйснювалось (2018 рiк: списання фiнансових iнвестицiй не здiйснювалось).
Списання iнших фiнансових iнвестицiй в поточному роцi не вiдбувалось (2018 рiк: списана iнша довгострокова фiнансова iнвестицiя у ТОВ "Виробник "України" у зв'язку iз невiдповiднiстю визначення критерiям активiв на суму 1 тис.грн.).
Дохiд вiд участi в капiталi в поточному роцi пiдприємство отримало у сумi 0,3 тис.грн. (2018 рiк: дохiд вiд участi в капiталi 6 тис.грн.).

8. Поточний та вiдстрочений податок на прибуток
Витрати (дохiд) з податку на прибуток наданi в наступнiй таблицi:
на 31.12.2019 р. на 31.12.2018 р.
Поточний податок на прибуток - -
Витрати з вiдстроченого податку на прибуток 1532 -
Дохiд з вiдстроченого податку на прибуток - 223
Витрати з податку на прибуток 1532 -
Дохiд з податку на прибуток - 223

Залишки вiдстрочених податкових активiв i податкових зобов'язань:
на 31.12.2019 р. на 31.12.2018 р.
Вiдстроченi податковi активи - 1000
Вiдстроченi податковi зобов'язання 532 -
Чистi вiдстроченi податковi активи - 1000
Чистi вiдстроченi податковi зобов'язання 532

Залишки вiдстроченого податку на прибуток виникли за наступними активами i зобов'язаннями:
на 31.12.2018р. Визнання у Звiтi про совокупний дохiд на 31.12.2019р.
Основнi засоби (3811) - (3811)
Резерви 4426 (1604) 2822
Пенсiйнi плани 385 72 457
Всього: 1000 (1532) (532)

на 31.12.2017р. Визнання у Звiтi про совокупний дохiд на 31.12.2018р.
Основнi засоби (153) (3658) (3811)
Резерви 580 3846 4426
Пенсiйнi плани 350 35 385
Всього: 777 223 1000
Податковий ефект вiд змiни цих тимчасових рiзниць вiдображається по ставцi 18% за рiк, що завершився 31.12.2019р. (2018 рiк: 18%).

9. Товарно-матерiальнi запаси
Запаси представленi в наступних таблицях:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Сировина й матерiали 26615 26615
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючи вироби 419 419
Паливо 266 266
Тара й тарнi матерiали 314 314
Запчастини 517 517
Iншi матерiали 938 938
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 43 43
Всього: 29112 29112

Незавершене виробництво 2844 2844
Готова продукцiя 111 111
Товари 458 458
Всього: 3413 3413
Разом: 32525 32525

В поточному та минулому роцi резерв на потенцiйнi збитки вiд застарiлих чи нелiквiдних запасiв не створювався. Протягом 2019 року уцiнка залишкiв товаро-матерiальних цiнностей до чистої вартостi реалiзацiї не проводилась (2018 рiк: уцiнка не проводилась). На комiсiю запаси не передавались.
Станом на 31.12.2019 року запаси, готова продукцiя, товари в якостi забезпечення за кредитними договорами не знаходяться (2018 рiк: в якостi забезпечення не знаходились).

10. Дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2019 року довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня у зв'язку переведенням її до складу iншої поточної дебiторської заборгованостi (на 31.12.2018 року: 1846 тис.грн.):

на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Приведена вартiсть майбутнiх грошових потокiв на дату здiйснення продажу - 1662
Фiнансовий дохiд розрахований згiдно ставки дисконтування - 184
Всього: - 1846

Довгострокова дебiторська заборгованiсть виникла в 2018 роцi результатi продажу АТ "НОРД" нерухомого майна на умовах сплати договiрної цiни протягом двох календарних рокiв з моменту пiдписання договору купiвлi-продажу та його нотарiального посвiдчення. Кiнцевий термiн розрахунку - 06.06.2020 року. Ставка дисконтування прийнята на рiвнi вiдсоткової ставка за банкiвськими кредитами з подiбними строками, валютами i становить 19% рiчних.
Фiнансовий дохiд за цим договором розрахований за ставкою 19% рiчних i за 2019 рiк склав 351 тис.грн. (2018 рiк: 184 тис.грн.). Загальна сума фiнансових доходiв вiдображена у складi дебiторської заборгованостi за розрахунками з нарахованих доходiв у сумi 535 тис.грн. станом на 31.12.2019 року. (на 31.12.2018 року: немає).
Короткострокова дебiторська заборгованiсть складається з:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Основна (торгова) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.19р. - 2511 тис.грн., на 31.12.18р. - 2935 тис.грн.) 16311 16573
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 535 -
Iнша дебiторська заборгованiсть (за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.19р. - 12829 тис.грн., на 31.12.18р. - 21383 тис.грн.) 8989 7654
Разом фiнансовi активи у складi короткострокової дебiторської заборгованостi 25835 24227

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 813 398
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 331 644
Разом не фiнансовi активи у складi короткострокової дебiторської заборгованостi 1144 1042
Всього: 26979 25269

Коефiцiєнт середньорiчної оборотностi основної (торгової) дебiторської заборгованостi за 2019 рiк склав 0,00 (за 2018 рiк: 0,00).
Основними дебiторами за товари, роботи послуги є :
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
ПрАТ Сервiсний центр - НОРД 6409 6409
ТОВ Донбас плюс 8744 8744
Iншi 1158 1420
Всього: 16311 16573

Iнша дебiторська заборгованiсть складається з наступної заборгованостi:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
За розрахунками з Пенсiйним фондом, фондом соцiального страхування 132 134
За розрахунками по вiдшкодуванню нанесених збиткiв 51 51
За розрахунками з пiдзвiтними особами - -
За розрахунками по виплатам учасникам наслiдкiв аварiї на ЧАЄС 36 36
За розрахунками з оплати працi 5 5
За розрахунками по операцiйнiй орендi 1064 1098
За розрахунками за реалiзованi необоротнi активи 1662 -
За розрахунками за реалiзованi необоротнi активи за приведеною
вартiстю 18555 18828
За розрахунками з iншими дебiторами 313 8885
Резерв за розрахунками за реалiзованi необоротнi активи (12778) (12778)
Резерв сумнiвних боргiв за розрахунками з iншими дебiторами - (8554)
Резерв сумнiвних боргiв за розрахунками по вiдшкодуванню нанесених збиткiв (51) (51)
Всього: 8989 7654

Станом на 31.12.2019 року в Балансi враховується резерв сумнiвних боргiв, створений на суму:
- Торгової дебiторської заборгованостi у розмiрi 2511 тис.грн. (на 31.12.2018 року: 2935 тис.грн.), у тому числi за вiдвантажену продукцiю, по вiдношенню до якої Товариство включене до реєстру кредиторiв на суму 2511 тис.грн. (на 31.12.2018 року: 2935 тис.грн.), щодо iнших товарiв резерв не створювався (на 31.12.2018 року: не створювався);
- Iншої дебiторської заборгованостi по вiдношенню до якої iснує сумнiв її погашення на загальну у розмiрi 12829 тис.грн. (на 31.12.2018 року: 21383 тис.грн.), у тому числi:
" за розрахунками по вiдшкодуванню нанесених збиткiв - 51 тис.грн. (на 31.12.2018 року: 51 тис.грн.);
" за розрахунками за реалiзованi необоротнi активи - 12778 тис.грн. (на 31.12.2018 року: 12778 тис.грн.);
" за розрахунками з iншими дебiторами немає (на 31.12.2018 року: 8554 тис.грн.). У 2019 роцi сталося списання безнадiйної дебiторської заборгованостi АТ "БРОКБIЗНЕСБАНК" за рахунок ранiше створеного резерву сумнiвних боргiв у зв'язку з завершенням процедури лiквiдацiї банку на суму 8554 тис.грн.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за результатами аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Рух резерву сумнiвних боргiв представлено у нижче приведенiй таблицi:
2019р. 2018р.
Основна (торгова) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша дебiторська заборгованiсть Основна (торгова) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша дебiторська заборгованiсть
Залишок на початок року 2935 21383 2975 51
Нарахування резерву 224 21332
Вiдновлення резерву (424) - (264) -
Використання резерву - 8554 - -
Залишок на кiнець року 2511 12829 2935 21383

Аналiз фiнансових активiв у складi короткострокової дебiторської заборгованостi представлений наступним чином:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Основна (торгова) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша дебiторська заборгованiсть Всього: Основна (торгова) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша дебiторська заборгованiсть Всього:
Нi прострочена, анi знецiнена - 1020 1020 - 480 480
Прострочена, але не знецiнена 16311 8504 24815 16573 7174 23747
Балансова вартiсть фiнансових активiв 16311 9524 25835 16573 7654 24227
Прострочена i знецiнена 2511 12829 15340 2935 21383 24318
Всього фiнансових активiв 18822 22353 41175 19508 29037 48545

В 2019 роцi списання на збитки безнадiйної дебiторської заборгованостi вiдбулось на суму 344 тис.грн. (2018 рiк: списання не здiйснювалось).
Аналiз простроченої, але не знецiненої основної дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi за строками наведений у наступнiй таблицi:

на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
До 12 мiсяцiв 351 -
Вiд 12 до 18 мiсяцiв 1846 -
Вiд 18 мiсяцiв до 36 мiсяцiв 22618 23747
Всього: 24815 23747

Керiвництво АТ "НОРД" вважає, що поточна дебiторська заборгованiсть i прострочена, але не знецiнена дебiторська заборгованiсть, що залишились на кiнець звiтного року, буде погашена шляхом отримання грошових коштiв i балансова вартiсть дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складається з авансiв, що наданi наступним дебiторам:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
АТ Донецькi електромережi 131 131
АТ Донецькi енергетичнi послуги 154 -
ТОВ Транс Клас ЛТД 129 129
ТОВ Депсол Україна 233 -
Iншi 166 138
Всього: 813 398

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом розподiлена наступним чином:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Податок на додану вартiсть 114 165
Податок з доходiв фiзичних осiб 87 87
Екологiчний податок 2 2
Плата за землю 7 5
Податок на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельної дiлянки - 264
Авансовий внесок з податку на прибуток 120 120
Збiр за використання радiочастотного ресурсу 1 1
Всього: 331 644

11. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Залишки грошових коштiв АТ "НОРД" наведено в наступнiй таблицi:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
В касi - -
На поточних рахунках у банках 1 48
В iнших рахунках у банках - -
Грошовi кошти в дорозi - -
Еквiваленти грошових коштiв - -
Всього: 1 48

Основна доля залишкiв коштiв на поточних рахунках у банках розмiщена в АТ "ПРИВАТБАНК".
Склад грошових коштiв у розрiзi валют наведено нижче:

на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Залишок в гривнях 1 47
Залишок в рублях Росiйської Федерацiї - 1
Всього: 1 48

Станом на 31.12.2019 року у пiдприємства банкiвськi депозити вiдсутнi (на 31.12.2018 року: вiдсутнi). Всi залишки на поточних рахунках у банках не простроченi i не пiдлягають знецiненню.
У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi на 31.12.2018 року враховувались залишки грошових коштiв на поточному рахунку у ПАТ "БРОКБIЗНЕСБАНК" у сумi 8554 тис.грн., а також резерв сумнiвних боргiв на ту ж саму суму. Згiдно iз заявою лiквiдатора банку процедуру лiквiдацiї було подовжено на 2019 рiк. АТ "НОРД" продовжує бути включеним до реєстру кредиторiв.
15 жовтня 2019 року згiдно запису у ЄДРПОУ №10731110121000818 про припинення ПАТ "БРОКБIЗНЕСБАНК" як юридичної особи, лiквiдацiя банку вважається завершеною, банк лiквiдованим, а вимоги кредиторiв, що були незадоволенi за недостатнiстю його майна, вважаються погашеними. Тому, у 2019 роцi сталося списання iншої безнадiйної дебiторської заборгованостi АТ "БРОКБIЗНЕСБАНК" за рахунок ранiше створеного резерву сумнiвних боргiв у зв'язку з завершенням процедури лiквiдацiї банку на суму 8554 тис.грн.

12. Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2019 року становлять 302 тис.грн. (станом на 31.12.2018р.: 339 тис.грн.), а саме:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Податкове зобов'язання з ПДВ 7 7
Податковий кредит по ПДВ 295 332
Всього: 302 339

13. Власний капiтал
Оголошений уставний капiтал АТ "НОРД" складається з:
на 31.12.2019 р. на 31.12.2018 р.
кiлькiсть акцiй, штук загальна вартiсть кiлькiсть акцiй, штук загальна вартiсть
Простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна 62700000 627 62700000 627
Всього: 62700000 627 62700000 627

Простi iменнi акцiї випущенi i повнiстю оплаченi. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Публiчного акцiонерного товариства "НОРД" № 103/1/2014 видане 10 грудня 2015 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України.
На балансi Компанiї значиться iнший додатковий капiтал, у складi якого вiдображенi:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Сума дооцiнки необоротних активiв 279 282
Вартiсть безкоштовно отриманих активiв 6246 6246
Всього: 6525 6528

У 2019 роцi вiдбулось зменшення суми дооцiнки списаних та реалiзованих необоротних активiв на суму 3 тис.грн. (2018 рiк: змiн у сумi дооцiнки необоротних активiв не вiдбувалось).
Одержання безкоштовно отриманих необоротних активiв в 2019 роцi не було (2018 рiк: не було).
Станом на 31.12.2019 року в складi власного капiталу Компанiї враховується резервний капiтал у розмiрi 376 тис.грн. (на 31.12.2018 року: 376 тис.грн). На протязi 2019 та 2018 рокiв розмiр резервного капiталу не змiнювався.
Непокритий збиток станом на 31.12.2019 року складає 157224 тис.грн. (на 31.12.2018 року: непокритий збиток 153667 тис.грн.). Непокритий збиток збiльшився на суму чистого збитку, отриманого за результатами роботи за 2019 рiк у розмiрi 3560 тис.грн., а також вiдкоригований на суму дооцiнки списаних та реалiзованих активiв у розмiрi 3 тис.грн. (2018 рiк: непокритий збиток збiльшився на суму чистого збитку, отриманого за результатами роботи за 2018 рiк у розмiрi 30347 тис.грн.).
Нарахування i виплата дивiдендiв за 2019 не здiйснювалась (2018 рiк: не здiйснювалось).

14. Зобов'язання i забезпечення
Станом на 31.12.2019 року i 31.12.2018 року в Балансi вiдсутнi довгостроковi зобов'язання.
Короткострокова кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Основна (торгова) кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 13194 13586
Iнша кредиторська заборгованiсть 400000 400000
Разом фiнансовi зобов'язання у складi короткострокової кредиторської заборгованостi 413194 413586

Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 38 38
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 627 627
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 1168 1169
Кредиторська заборгованiсть з учасниками (заборгованiсть за дивiдендами) 25 25
Разом не фiнансовi зобов'язання у складi короткострокової кредиторської заборгованостi 1858 1859
Всього: 415052 415445

Коефiцiєнт середньорiчної оборотностi основної (торгової) кредиторської заборгованостi за 2019 рiк склав 0,00 (за 2018 рiк: 0,00).
Основними кредиторами за товари, роботи послуги є :
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
ПрАТ Торговий альянс 384 384
ПрАТ Iнтертехнiка 391 391
ТОВ ДТЕК Високовольтнi мережi 6698 6698
ТОВ Диорит-Сервiс 2295 2395
Iншi 3426 3718
Всього: 13194 13586

У складi кредиторської заборгованостi вiдображена заборгованiсть за придбанi об'єкти основних засобiв на суму 546 тис.грн. станом на 31.12.2019 року (на 31.12.2018 року: 546 тис.грн.).
У статтi "Векселi виданi" вiдображенi короткостроковi векселi у формi простих векселiв зi строком погашення у 2020 роцi в кiлькостi 80 штук номiнальною вартiстю 5000 тис.грн. кожен на загальну суму 400000 тис.грн. (2018 рiк: виданi короткостроковi векселi у формi простих векселiв зi строком погашення в кiлькостi 80 штук номiнальною вартiстю 5000 тис.грн. кожен на загальну суму 400000 тис.грн.).
Зобов'язання з одержаних авансiв представленi в наступнiй таблицi:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
ПрАТ Торговий Альянс - -
Iншi 38 38
Всього: 38 38

Протягом 2019 року була списана безнадiйна кредиторська заборгованостi на загальну суму 322 тис.грн. (2018 рiк: списання не було).
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом розподiлена наступним чином:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Податок на землю - -
Вiйськовий збiр 627 627
Всього: 627 627

В балансi пiдприємства враховуються поточнi забезпечення, склад та рух по яких наведено у нижче приведенiй таблицi:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Забезпечення на виплату пiльгових пенсiй Забезпечення на оплату майбутнiх вiдпусток працiвникам Всього Забезпечення на виплату пiльгових пенсiй Забезпечення на оплату майбутнiх вiдпусток працiвникам Всього
Залишок на початок року 2140 271 2411 1946 196 2142
Створено 1446 66 1512 440 75 515
Використано (1044) - (1044) (246) - (246)
Залишок на кiнець року 2542 337 2879 2140 271 2411

До складу iнших поточних зобов'язань вiднесено:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Розрахунки з пiдзвiтними особами 60 60
Розрахунки по вимогам з погашення грошових коштiв 92768 92768
Розрахунки з iншими кредиторами 3805 2351
Всього: 96633 95179

Розрахунки по вимогам з погашення грошових коштiв представляють собою суму заборгованостi перед ДО "Корона НОРД" за викуплену кредитну заборгованостi у ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" загальну суму 92768 тис.грн. (складається з тiла кредита - 66550 тис.грн., штрафних санкцiй за несвоєчасне повернення кредиту i прострочення оплати нарахованих банком вiдсоткiв - 26218 тис.грн., нарахованих вiдсоткiв за перiод квiтень - листопад 2016 року в сумi 5082 тис.грн, пенi за несвоєчасне повернення коштiв - 14714 тис.грн., iнфляцiйних коригуваннь - 5058 тис.грн., штрафних санкцiй - 1364 тис.грн.). Керiвництво АТ "НОРД" вважає, що вся сума кредитної заборгованостi буде пред'явлена пiдприємству власником зобов'язання у повному обсязi i в будь-який час.
Станом на 31.12.2018 року в Балансi враховуються зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття на суму 6 тис.грн. (на 31.12.2018 року: 4 тис.грн.).

15. Доходи
Доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг у 2019 роцi не було (за 2018 рiк: не було).
До складу iнших операцiйних доходiв входять:
2019р. 2018р.
Доход вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 301 3444
Доход вiд операцiйної оренди активiв 82 203
Дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць 833 1141
Дохiд вiд ранiше списаних активiв 9 267
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 322 -
Iнший операцiйний дохiд 424 264
Всього: 1971 5319

За 2019 рiк доход вiд участi в капiталi склав 0,3 тис.грн. (за 2018 рiк: доходу вiд участi в капiталi 6 тис.грн.).
Iншi фiнансовi доходи складаються з наступних статей:
2019р. 2018р.
Фiнансовий дохiд згiдно ставки дисконтування, отриманий при розрахунку поточної вартостi довгострокової дебiторської заборгованостi 351 184
Всього: 351 184

16. Витрати
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт, послуг у 2019 роцi не було (за 2018 рiк: не було).
Адмiнiстративнi витрати за рiк, що завершився 31 грудня 2019 року, склали 1599 тис.грн. (за рiк, що завершився 31.12.2018 року: 730 тис.грн.). Витрат за збут за 2019 рiк не було (2018 рiк: 94 тис.грн.).
До складу iнших операцiйних витрат входять:
2019р. 2018р.
Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти - 8
Собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв 283 4211
Витрати вiд списання сумнiвних та безнадiйних боргiв 344 -
Вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв - 21556
Втрати вiд операцiйних курсових рiзниць 1037 605
Штрафи i пенi 23 82
Собiвартiсть операцiйної оренди активiв 70 173
Iншi операцiйнi витрати 994 3787
Всього: 2751 30422

Фiнансових витрат за рiк, що завершився 31.12.2019 року, не має (за рiк, що завершився 31.12.2018 року: немає).
Станом на 31.12.2019 року втрат вiд участi в капiталi не було (на 31.12.2018 року: не було).
До складу iнших витрат Компанiї входять:
2019р. 2018р.
Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв - 4833
Всього: 4833 4833

За результатами роботи в 2019 роцi АТ "НОРД" отримав чистий збиток у розмiрi 3560 тис.грн. (2018 рiк: чистий збиток в розмiрi 30347 тис.грн.).

17. Прибуток на акцiю
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) до кiлькостi простих акцiй, що знаходяться в обiгу. У АТ "НОРД" вiдсутнi простi акцiї з потенцiйним розбавляючим ефектом. Тому скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю збiгається з чистим прибутком (збитком) на одну просту акцiю.

2019р. 2018р.
Чистий прибуток (збиток) (в тис.грн.) (3560) (30347)
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (в шт.) 62700000 62700000
Чистий i скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю
(в тис.грн. на акцiю): (0,05678) (0,48400)

18. Умовнi зобов'язання
18.1 Зовнiшнi умови дiяльностi
Господарська дiяльнiсть АТ "НОРД" у рiзному ступенi пiддається впливу полiтичних, законодавчих, фiнансових i адмiнiстративних змiн.
З 2015 роцi в Українi вiдбуваються полiтичнi i економiчнi змiни, якi вплинули i можуть в подальшому вплинути на дiяльнiсть пiдприємства, що знаходиться в даних умовах. Бойовi дiї, що розгорнутi у Схiднiй частинi України, негативно вiдбились на економiчнiй, фiнансовiй i всiй виробничiй дiяльностi АТ "НОРД".
Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованiй територiї в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО) i операцiї об'єднаних сил (ООС) схильне до пошкодження або знищення. Зменшення або уникнення впливу цього виду ризику не залежить вiд пiдприємства. Тому, в таких умовах Товариство вимушено припинити свою господарську дiяльнiсть на виробничому майданчику в м. Донецьк i провести консервацiю пiдприємства та своїх основних засобiв.
При цьому, дiяльнiсть безпосередньо АТ "НОРД", що знаходиться на контрольованiй територiї України у м. Краматорськ, здiйснюється пiд повним контролем адмiнiстрацiї i органiв управлiння та виключно в рамках законодавства України. Всi необхiднi податки i обов'язковi платежi, передбаченi нормами законодавства України, своєчасно i в повному обсязi нараховуються i перераховуються в бюджет i цiльовi фонди.
Керiвництво не може передбачити всi варiанти розвитку подальшої вiйськово - полiтичної ситуацiї i, як наслiдок, оцiнити можливий ефект на майбутнє фiнансове становище Товариства. Рiшення про розконсервацiю основних засобiв АТ "НОРД", що знаходяться на виробничому майданчику в м. Донецьк, буде прийняте лише при наявностi умов для початку здiйснення звичайної господарської дiяльностi.
Крiм того, в першi мiсяцi 2020 року через виникнення i поширення пандемiї коронавiрусної хвороби COVID-19 у свiтi, у тому числi i в Українi, рiзко зростає рiвень невизначеностi в українськiй економiцi. В умовах введення Урядом країни карантинних заходiв, керiвництво Товариства вважає, що приймає належнi мiри для пiдтримки економiчної стiйкостi пiдприємства. Однак, подальше погiршення економiчної ситуацiї може негативно вплинути на фiнансовий стан Товариства. В даний час неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
18.2 Судовi розгляди
В поточному роцi АТ "НОРД" приймало участь (як у якостi позивача, так i в якостi вiдповiдача) у декiлькох судових розглядах, що виникли в ходi звичайної господарської дiяльностi. На думку керiвництва Компанiї, станом на 31.12.2019 року не iснує претензiй або позовiв до Компанiї, котрi можуть зробити iстотний вплив на дiяльнiсть або фiнансове становище АТ "НОРД".
18.3 Страхування
У АТ "НОРД" станом на 31.12.2020 року вiдсутнi договори страхування активiв i цивiльно-правової вiдповiдальностi. На думку керiвництва, iснують ризики негативного впливу на дiяльнiсть i фiнансове положення Товариства у випадку нанесення шкоди третiми особами, а також в результатi втрати або пошкодження активiв, страховий захист яких вiдсутнiй.
18.4 Оподаткування
Українське податкове законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї законодавства стосовно операцiй i дiяльностi АТ "НОРД" може бути оскаржена вiдповiдним податковим органом. Податковi органи можуть зайняти бiльш жорстку позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрки податкових розрахункiв, чим керiвництво Товариства, i можливо, що операцiї i дiяльнiсть, якi ранiше не оскаржувались, будуть оскарженi. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарних роки дiяльностi, що безпосередньо передують року перевiрки. В окремих випадках перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий термiн.
Стосовно операцiй, у вiдношеннi до яких iснує невизначенiсть вiдносно податкiв, пiдприємство нарахувало податковi зобов'язання у вiдповiдностi з найкращою оцiнкою керiвництва вiрогiдного вiдтоку ресурсiв, якi знадобляться для врегулювання вказаних зобов'язань.
На думку керiвництва, станом на 31 грудня 2019 року положення податкового законодавства iнтерпретованi коректно, i положення АТ "НОРД" з точки зору податкового законодавства є стабiльним. Тому формування резерву по потенцiйним податковим зобов'язанням не здiйснювалось.

19. Управлiння фiнансовими ризиками
Дiяльнiсть АТ "НОРД" схильна до впливу рiзних ризикiв, в тому числi ризику змiни обмiнного курсу, ризику змiни вiдсоткових ставок, ризику непогашення дебiторської заборгованостi та iншим. Керiвництво Товариства здiйснює нагляд за управлiння цими ризиками.
19.1 Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або договору, що приведе до фiнансового збитку.
Фiнансовi активи, по яких у Компанiї виникає потенцiйний кредитний ризик, представленi в основному дебiторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги та iншою дебiторською заборгованiстю.
Управлiння дебiторською заборгованiстю направлено на стягнення всiєї непогашеної заборгованостi своєчасно i в повному обсязi, для уникнення збиткiв вiд списання дебiторської заборгованостi. Кредитнi ризики систематично перевiряються на необхiднiсть створення резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть без врахування резерву сумнiвних боргiв представляє собою максимальну величину, що пiдвладна кредитним ризикам. Керiвництво не вважає, що у Компанiї виникає iстотний ризик збиткiв понад вже сформованого резерву.
АТ "НОРД" пiдвладна ризику невиконання зобов'язання однiєю iз сторiн по фiнансовому iнструменту, що приводить до фiнансових збиткiв, понесених iншою стороною. Кредитний ризик виникає в результатi реалiзацiї продукцiї на умовах оплати пiсля вiдвантаження продукцiї.
Максимальний кредитний ризик АТ "НОРД" за класами активiв наданий в наступнiй таблицi:
на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти 4 48
Основна (торгова) дебiторська заборгованiсть
та iнша дебiторська заборгованiсть 25835 24227
Всього: 25839 24275

19.2 Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик неможливостi розплатитись зi своїми зобов'язаннями при настаннi термiну їх погашення. Управлiння цим видом ризику полягає в пiдтримцi достатнiх залишкiв грошових коштiв, забезпеченнi надiйного доступу до кредитних ресурсiв i здатнiстю контролювати ринкову позицiю.
Для оцiнки ризику лiквiдностi Товариством застосовується динамiчний iнструмент, обновлюваний щомiсяця, з аналiзом зобов'язань пiдприємством перед кредиторами.
Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення представлений нижче:
Балансова вартiсть 12 мiсяцiв i менше 1-2 роки 2-5 рокiв
На 31.12.2019р.
Основна (торгова) кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 13194 384 12810 -
Вимоги з погашення грошових коштiв 92768 92768 - -
Iнша кредиторська заборгованiсть 403865 403579 286 -
Всього: 509827 496731 13096 -

Балансова вартiсть 12 мiсяцiв i менше 1-2 роки 2-5 рокiв
На 31.12.2018р.
Основна (торгова) кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 13586 384 13202 -
Вимоги з погашення грошових коштiв 92768 92768 - -
Iнша кредиторська заборгованiсть 402411 402125 286 -
Всього: 508765 495277 13488 -
Сума заборгованостi представляє собою недисконтовану величину грошових потокiв згiдно договору.
19.3 Ризик змiни обмiнного курсу
Схильнiсть АТ "НОРД" змiнам курсiв валют виникає вiд перерахунку залишкiв грошових коштiв i монетарних статей балансу, номiнованих в доларах США, євро, росiйських рублях.
Ступiнь впливу на фiнансове положення, лiквiднiсть i показники дiяльностi може бути значним, оскiльки Нацiональним банком України може встановлюватись плаваючий або ринковий курси iноземних валют.
Активи i зобов'язання, що пiддаються ризику змiни обмiнного курсу:
Активи на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
В рублях Росiйської Федерацiї - 1
В доларах США - -
Всього: - 1

Зобов'язання на 31.12.2019р. на 31.12.2018р.
В рублях Росiйської Федерацiї 2471 2579
В доларах США 518 774
Всього: 2989 3353
Збiльшення обмiнного курсу гривнi по вiдношенню до iноземних валют чинить негативний вплив на показник прибутку /збутку вiд дiяльностi Товариства.


19.4 Ризик змiни процентних ставок
АТ "НОРД" має довгострокову дебiторську заборгованiсть, що приносить процентний дохiд, тому фiнансовий результат дiяльностi залежить вiд змiн ринкових процентних ставок по активам.
В результатi того, що ставка дисконтування прийнята на рiвнi вiдсоткової ставка за банкiвськими кредитами з подiбними строками та валютами, у Товариства має ризик зниження доходу до рiвня нижче очiкуваного. Тому АТ "НОРД" проводить перiодичний аналiз ринкових процентних ставок i визначає оптимальний рiвень ставки для здiйснення розрахунку процентного доходу.
19.5 Справедлива вартiсть
Керiвництво використовую всю доступну ринкову iнформацiю при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. Справедлива вартiсть iнших фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi.
19.6 Управлiння капiталом
Мета управлiння капiталом - це збереження здатностi продовжувати дiяльнiсть в якостi дiючого пiдприємства, забезпечення акцiонерам прибутку, дотримання iнтересiв партнерiв, пiдтримка структури капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал.
Основними елементами капiталу керiвництво вважає власнi i позиковi кошти.
Знаходження майна Товариства на виробничому майданчику в м. Донецьк на тимчасово неконтрольованiй територiї в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО) i операцiї об'єднаних сил (ООС) на сходi України унеможливлюють провадження рентабельної i безперервної господарської дiяльностi. В таких умовах Товариство припинило господарську дiяльнiсть на виробничому майданчику в м. Донецьк i здiйснило консервацiю своїх основних засобiв. При цьому, дiяльнiсть безпосередньо АТ "НОРД", що знаходиться на контрольованiй територiї України у м. Краматорськ, здiйснюється пiд повним контролем адмiнiстрацiї i органiв управлiння та виключно в рамках законодавства України. Всi необхiднi податки i обов'язковi платежi, передбаченi нормами законодавства України, своєчасно i в повному обсязi нараховуються i перераховуються в бюджет i цiльовi фонди.
На перiод простою виробничого майданчику у м. Донецьк, Товариство займається здаванням в оренду нерухомого та рухомого майна, що знаходиться на пiдконтрольнiй Українi територiї, постiйно здiйснює оптимiзацiю витрат, пов'язаних з простоєм пiдприємства i максимально знижує невиробничi витрати, у тому числi на компенсацiю збиткiв по невиробничих об'єктах.
В рамка управлiння капiталом керiвництво вiдстежує основнi фiнансовi показники звiтностi, а також розраховує коефiцiєнти лiквiдностi, коефiцiєнти фiнансової стiйкостi i проводить аналiз одержаних результатiв.

20. Подiї пiсля дати балансу
В перiод пiсля звiтної дати i до дати затвердження даної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, не було подiй, якi потребують коригування вiдповiдних показникiв активiв, зобов'язань, доходiв i витрат, а також тих, що вимагають розкриття в поточнiй фiнансовiй звiтностi.

Керiвник Ткач Олексiй Юхимович

ХVІ. Твердження щодо річної інформації

Ми визнаємо свою відповідальність за достовірне подання фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності (далі - МСФЗ) та інших законодавчих актів. Фінансова звітність відображає справедливо та достовірно інформацію згідно з МСФЗ.
Ми підтверджуємо, що:
- значні припущення, використані нами під час здійснення облікових оцінок, включаючи оцінки за справедливою вартістю, є обґрунтованими;
- стосунки пов'язаних сторін та операції із пов'язаними сторонами належно відображені в обліку й інформація про них розкрита відповідно до вимог стандартів фінансової звітності; ми підтверджуємо повноту інформації, наданої стосовно ідентифікації та стану взаєморозрахунків між пов'язаними сторонами.
- не існує подій, що відбулися після закінчення періоду, та які вимагають коригування або розкриття у фінансових звітах.;
- не було допущено порушень з боку управлінського персоналу або працівників, які відіграють істотну роль у внутрішньому контролі, або які могли б суттєво вплинути на фінансову звітність;
- фінансові звіти не містять суттєвих викривлень та пропусків;
- фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем;
- звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства і юридичних осіб, які перебувають під його контролем;
- Товариство має право власності на всі свої активи; право утримання або стягнення активів за борги відсутні.
Ми належним чином відобразили або розкрили всі зобов'язання як фактичні, так і умовні, інформацію щодо судових справ, стороною у яких виступає Товариство. Крім розкритих у фінансовій звітності, в Товариства немає інших зобов'язань, включаючи забезпечених правами власності або будь-якими іншими активами.
Товариство має належні права власності на всі свої активи, а всі активи, які вибули або були передані третім сторонам, належним чином відображені у фінансовій звітності. Де необхідно, вартість активів була списана до рівня, який відображає їх знецінення. За активами, які передані (продані) третім особам, не існує договорів щодо їх повернення (викупу) Товариством у третіх осіб.
Активи, які перебувають у власності Товариства, не перебувають у заставі та не обтяжені судовими провадженнями, крім тих активів, інформація за якими окремо розкрита у фінансовій звітності.
Всі доходи, які виникли у нас протягом періоду до дати балансу, відображені в фінансовій звітності відповідно до облікової політики Товариства. Всі операції з грошовими коштами були відображені у фінансовій звітності, баланс Товариства включає всі банківські рахунки та інші грошові депозити, що належать Товариству
У нас немає будь-яких формальних чи неформальних компенсаційних угод щодо наших грошових коштів та інвестиційних рахунків.
Ми підтверджуємо, що баланс Товариства відображає перевищення поточних зобов'язань над поточними активами в розмірі 454760 тис.грн, а чисті активи складають негативну величину (-149696 тис.грн) та є меншими за статутний капітал (627 тис.грн).